• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی عوامل موثر برخشونت خانگی علیه زنان نابارور(مورد مطالعه: زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری استان اصفهان بازه زمانی فروردین ـ خرداد1393)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12156
  موضوع :مطالعات زنان گرایش زن و خانواده
  پژوهشگر : مرجان کاظمیان
  توصیفگر لاتین : violence ? domestic violence ? violence against women ? infertility ? family ? Isfahan
  توصیفگر فارسی : خشونت ◄ خشونت خانوادگی ◄ خشونت علیه زنان ◄ ناباروری ◄ مراکز ناباروری ◄ خانواده ◄ اصفهان
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید علی هاشمیان فر
  استاد مشاور : روشنک ابوترابی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12156
  شماره راهنما : SOC2 244
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه 1
  1ـ 1ـ شرح و بیان مسئله پژوهشی 3
  1ـ 2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 3
  1ـ 3ـ اهداف تحقیق 5
  1ـ 3ـ 1 هدف کلی 5
  1ـ 3ـ 2ـ اهداف جزئی 5
  1ـ 4ـ سؤالات تحقیق 5
  1ـ 4ـ 1ـ سؤال اصلی 6
  1ـ 4ـ 2ـ سؤالات فرعی 6
  1ـ 5ـ کاربرد نتایج تحقیق 6
  1ـ 6ـ قلمرو تحقیق 6
  1ـ 6ـ 1ـ قلمرو موضوعی تحقیق 6
  1ـ 6ـ 2ـ قلمروزمانی ومکانی تحقیق 6
  1ـ 7ـ تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق 7

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
  مقدمه 8
  2ـ 1ـ پیشینه نظری 8
  2ـ 1ـ 1ـ ناباروری و تعاریف آن 8
  2ـ 1ـ 2ـ انواع ناباروری 9
  2ـ 1ـ 3ـ ابعاد روان شناختی ناباروری 9
  2ـ 1ـ 3ـ 1ـ عوامل استرس زا در ناباروری 10
  2ـ 1ـ 3ـ 2ـ ناباروری و مسائل مربوط به زوج 11
  2ـ 1ـ 3ـ 3ـ تفاوت‌های جنسیتی در تجربه ناباروری 12
  2ـ 1ـ 4ـ 1ـ پیامدهای ناباروری 16
  2ـ 1ـ 4ـ 2ـ پیامدهای روان شناختی ناباروری 17
  2ـ 1ـ 5ـ تاریخچه‌ ناباروری 18
  2ـ 1ـ 5ـ 1ـ بابلیها، آشوریها و ناباروری 18
  2ـ 1ـ 5ـ 2ـ ناباروری در مصر 19

  عنوان صفحه
  2ـ 1ـ 5ـ 3ـ ایرانیان‌واعراب‌وناباروری 20
  2ـ 1ـ 5ـ 4ـ رومیها و مسئله ناباروری 20
  2ـ 1ـ 5ـ 5ـ یونانیان و مسئله ناباروری 20
  2ـ 1ـ 5ـ 6ـ مسلمانان و مسئله ناباروری 21
  2ـ 1ـ 5ـ 7ـ ناباروریازدوره‌رنسانس‌به‌بعد 21
  2ـ 2ـ بخش دوم: خشونت؛ تعاریف؛ انواع؛ ابعاد و تاریخچه آن 22
  2ـ 2ـ 1ـ خشونت و تعاریف آن 22
  1ـ 2ـ 1ـ عناصر اساسی در تعاریف مختلف خشونت در قانون و روانشناسی 23
  2ـ 2ـ 2ـ خشونت خانگی و تعاریف آن 24
  2ـ 2ـ 3ـ خشونت علیه زنان 25
  2ـ 2ـ 4ـ خشونت خانگی درکشورهای مختلف 26
  2ـ 2ـ 6ـ آمار و ارقام در خصوص خشونت علیه زنان 26
  2ـ 2ـ 6ـ 1ـ آمارخشونت علیه زنان در ایران 26
  2ـ 2ـ 6ـ 2ـ آمار خشونت خانگی در دیگرکشورها 27
  2ـ 2ـ 7ـ اشکال خشونت علیه زنان 30
  2ـ 2ـ 7ـ 1ـ انواع خشونت خانگی مردانه و مصادیق آنها 30
  2ـ 2ـ 7ـ 2ـ خشونت خانگی زنانه 33
  2ـ 2ـ 7ـ 3ـ حوزه‌های خشونت علیه زنان 34
  2ـ 2ـ 7ـ 3ـ 1ـ حوزه خصوصی 34
  2ـ 2ـ 7ـ 3ـ 2ـ خشونت در حوزه عمومی 35
  2ـ 2ـ 8ـ 1ـ نقش خانواده در خشونت علیه زنان 35
  2ـ 2ـ 8ـ 2ـ علل کتمان خشونت در خانواده 36
  2ـ 2ـ 9ـ ویژگیهای شخصیتی زنان خشونت دیده و مردان خشن 37
  2ـ 3ـ زمینه‌های خشونت خانگی 37
  2ـ 4ـ خشونت علیه زنان و ضعف قوانین 38
  2ـ 5ـ پیامدهای خشونت خانگی 38
  2ـ 5ـ 1ـ خشونت علیه زنان و تاثیر آن بر سلامت روان 39
  2ـ 6 ـ خلاصه‌ای از تاریخچه روابط زن و مرد از گذشته تا کنون 40
  2ـ 6ـ 1ـ تاریخچه پژوهش درمورد خشونت علیه زنان در جهان 41
  2ـ 7ـ پیشینه تحقیق 41
  2ـ 7ـ 1ـ پژوهش‌های انجام شده در داخل 41
  2ـ 7ـ 2ـ پژوهش‌های انجام شده در خارج 44
  عنوان صفحه
  2ـ 8 ـ نظریات ناباروری 45
  2ـ 8ـ 1ـ نظریه روانشناسی 45
  2ـ 8ـ 2ـ نظریه فمینیست ها 46
  2ـ 8ـ 3ـ نظریه تعامل گرایی نمادین و نظریه‌های برچسب زنی 47
  2ـ 9ـ نظریات خشونت خانگی 49
  2ـ 9ـ 1ـ نظریات زیستی 49
  2ـ 9ـ 2ـ نظریات روانشناختی 49
  2ـ 9ـ 3ـ نظریات روانشناسی اجتماعی 50
  2ـ 9ـ 4ـ نظریه‌های جامعه شناسی 56
  2ـ 10ـ چارچوب نظری تحقیق 63
  2ـ 11ـ فرضیات تحقیق 65

  فصل سوم: روش تحقیق
  مقدمه 66
  3ـ 1ـ روش تحقیق 66
  3ـ 2ـ نوع تحقیق 67
  3ـ 4ـ جامعه آماری 67
  3ـ 5ـ حجم نمونه و روش‌های محاسبهی آن 67
  3ـ 6ـ روش نمونه گیری 68
  3ـ 7ـ روش جمع‌آوری اطلاعات 68
  3ـ 8ـ ابزار گرآوری دادهها 68
  3ـ 8ـ 1ـ مراحل ساخت پرسشنامه 69
  3ـ 9ـ آزمون مقدماتی 69
  3ـ 9ـ 1ـ پایایی گویه‌ها 69
  3ـ 9ـ 2ـ روایی( اعتبار) 70
  3ـ 10ـ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 70
  3ـ 11ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته 70
  3ـ 11ـ 1ـ تعریف نظری خشونت علیه زنان 71
  3ـ 11ـ 2ـ تعریف نظری نگرش مردسالارانه 71
  3ـ 11ـ 3ـ تعریف نظری رضایت جنسی 72
  3ـ 11ـ 4ـ تعریف نظری رضایت از همسر 72
  3ـ 11ـ 9ـ تعریف نظری استیگمای ناباروری 72
  عنوان صفحه
  3ـ 11ـ 10ـ سن 72
  3ـ 11ـ 11ـ پایگاه اقتصادی اجتماعی 72
  3ـ 12ـ نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 75

  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
  مقدمه 76
  4ـ 1- آمار توصیفی 76
  4ـ 1ـ 1ـ سن پاسخگو 76
  4ـ 1- 2ـ مدت زمان ازدواج 77
  4ـ 1ـ 3ـ پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده 78
  5ـ 1ـ 4ـ خشونت علیه زن 79
  5ـ 1- 5ـ رضایت جنسی 84
  4ـ 1- 6ـ رضایت از همسر 86
  4ـ 1- 7ـ دخالت خانواده همسر 87
  4ـ 1- 8ـ نگرش مردسالارانه 88
  4ـ 1- 9ـ استیگما (داغ) ناباروری 89
  4ـ 1- 10ـ اجبار در ازدواج 90
  4ـ 2- آمار استنباطی 91
  4ـ 3- تحلیل رگرسیون چندگانه 94

  فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادات
  5ـ 1ـ خلاصه مباحث 97
  5ـ 2ـ نتیجه‌گیری 99
  5ـ 3ـ بحث 100
  5ـ 4ـ پیشنهادات 102
  5ـ 5ـ محدودیت‌های پژوهش 102
  منابع و مآخذ 103
  پیوست 111


  چکیده :
  چکیده انسان طی قرن‌ها از خشونت آسیب دیده و تحقیر شده است، در خشونت علیه زنان، آزارهای جسمی؛ جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل و تعادل عاطفی و روانی زنان را به خطر میاندازد، بلکه نظام خانواده و دولت‌ها را با مشکلات گوناگون اقتصادی، فرهنگی و خدماتی درگیر میکند؛ از طرفی ناباروری نیز بحرانی در زندگی است که موجب بروز مجموعه‌ای از پاسخ‌های فرهنگی، اجتماعی، روانی و عاطفی میشود. چرا که ناباروری عمدتا پدیده‌ای دور از انتظار است که ممکن است توضیحی برای آن پیدا نشود، برای مدت زمان نامعلومی به طول بینجامد و میتواند بر خود فرد نابارور و نیز روابطش با دیگران تاثیر گذار باشد.تحقیق حاضر در پی تبیین عوامل موثر بر خشونت علیه زنان نابارورمی باشد. در مبانی نظری پژوهش حاضر به طور مفصل به آثار متفکران و نظریه پردازان پرداخته شده است.روش به کار رفته در این پژوهش پیمایش مقطعی میباشد و داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان220 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز نازایی در اصفهان به دست آمده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی ساده میباشد. در تحلیل آماری از ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر جهت آزمون فرضیات استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان میدهدکه بین سن و طول مدت ازدواج و خشونت علیه زنان نابارور رابطه وجود ندارد لیکن بین متغیرهای دخالت خانواده شوهر، سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، رضایت جنسی، رضایت ازهمسر، طول مدت ازدواج، نگرش مردسالارانه، استیگما(داغ)ناباروری ، اجبار در ازدواج و خشونت علیه زنان نابارور رابطه معنی دار وجود دارد. واژگان کلیدی: خشونت، خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان، ناباروری، مراکز ناباروری، خانواده، اصفهان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract human hurt and humiliated during centuries of violence,in violence against women, physical abuse, sexual or psychological, not only health, emotional balance and mental sanity and women at risk, but also the family and the state various problems of an economic, cultural and service involves, on the one hand, the cause of infertility is also critical in the life of a set of responses to the cultural, social, psychological and emotional. Infertility primarily because of unexpected events that may not find an explanation for it, to take an indefinite period of time and can affect self-fertile and relationships with others. The present study sought to determine the factors affecting violence against women is. infertility centers in Isfahan has been obtained. This is a simple random sampling. economic, sexual satisfaction, satisfaction, duration of marriage, patriarchal attitudes, stigma (hot), infertility, forced marriage and violence against women is a significant relationship. Keywords:violence, domestic violence, violence against women, infertility, family, Isfahan


  کلید واژه ها :
  خشونت ◄ خشونت خانوادگی ◄ خشونت علیه زنان ◄ ناباروری ◄ مراکز ناباروری ◄ خانواده ◄ اصفهان,violence ◄ domestic violence ◄ violence against women ◄ infertility ◄ family ◄ Isfahan

  شهریور1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Factualy of literature and humanities Department of social science M.A. thesis The Roots of Domestic Violence againstInfertility Women (Research Case: InfertileWomen Referred to Iinfertility Centers in Isfahan Province from Farvardin 1393 to Khordad1393) Supervisor: Dr: seyed ali Hashemianfar Advisor: Dr: roshanak aboutorabi By: Marjan kazemian October 2015
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-65
  فصل سوم : 66-75
  فصل چهارم : 76-96
  فصل پنجم : 97-116
  فصل ششم :