• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی رابطه تعاملی عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی دانشجویان دختر
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13746
  موضوع :مطالعات زنان گرایش زن و خانواده
  پژوهشگر : مهتاب رضاپور
  توصیفگر لاتین : Lifestyle ? social networks virtual ? subculture ? virtual identity
  توصیفگر فارسی : سبک زندگی ◄ شبکه‌های اجتماعی مجازی ◄ خرده فرهنگ ◄ هویت مجازی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : وحید قاسمی
  استاد مشاور : رضا همتی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13746
  شماره راهنما : SOC2 266
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1.مقدمه 1
  1-2.شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
  1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش 5
  1-4. اهداف پژوهش 7
  1-4-1. اهداف کلی 7
  1-4-2. اهداف جزیی 8
  1-5.فرضیات پژوهش 8
  1-6. کاربرد نتایج پژوهش 8
  1-7.تعریف مفاهیم کلیدی پژوهش 8
  1-7-1. سبک زندگی 8
  1-7-2. شبکه‌های اجتماعی مجازی 9
  1-7-3. هویت مجازی 9
  1-7-4. خرده‌فرهنگ 10
  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
  2-1. مقدمه 11
  2-2. مفاهیم اصلی پژوهش 11
  2-2-1. سبک زندگی 12
  2-2-1-1. مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی 13
  2-2-1-2. عوامل و مولفه‌های سبک زندگی 19
  2-2-1-3. سلیقه 23
  2-2-1-4. جمع بندی 24
  2-2-2. شبکه اجتماعی مجازی 25
  2-2-2-1. ویژگی‌های وسایل ارتباط جمعی دوره کنونی 27
  2-2-2-2. فضای مجازی یا فضای سایبر 28
  2-2-2-3. ویژگی‌های فضای مجازی 29
  2-2-2-4. شبکه‌های اجتماعی مجازی، تاریخچه شکل‌گیری و ویژگی‌ها 31
  2-2-2-5. کارکردهای شبکه اجتماعی مجازی 34
  2-2-2-6. اجزای شبکه‌های اجتماعی مجازی 35
  2-2-2-7. معرفی انواع جوامع مجازی 36
  عنوان صفحه
  2-2-3. خرده فرهنگ 37
  2-2-3-1. ویژگی‌های خرده فرهنگ‌ها 40
  2-2-3-1-1. تقابل فرهنگی 40
  2-2-3-1-2. ضدفرهنگ بودن 41
  2-2-3-1-3. هویت‌طلبی 41
  2-2-3-1-4. پنهان کاری 42
  2-3. مبانی نظری پژوهش 43
  2-3-1. سبک زندگی و تحلیل‌های جامعه شناختی 43
  2-3-2. نظریه‌های ناظر بر سبک‌زندگی 45
  2-3-2-1. دیدگاه اول؛ دیدگاه بوردیو 45
  2-3-2-2. دیدگاه دوم؛ دیدگاه اریش بک 49
  2-3-2-3. نسبت خرده‌فرهنگ با سبک‌زندگی 51
  2-3-2-4. رابطه سبک‌زندگی و رسانه 53
  2-3-2-5. فمینیسم و خرده‌فرهنگ جوانان 54
  2-4. مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده (پیشینه تحقیق) 61
  2-4-1. جمع بندی تحقیقات براساس مولفه‌های سبک زندگی 61
  2-4-1-1. مولفه اموال 62
  2-4-1-2. مولفه فعالیت‌ها 62
  2-4-1-3. مولفه باورها 64
  2-4-1-4. مولفه روابط انسانی 64
  2-4-1-5. جنسیت و خرده فرهنگ 67
  2-4-1- 6. نکات متفرقه 69
  2-4-2. جمع بندی پیشینه پژوهش 71
  2-5. چهارچوب نظری منتخب این پژوهش 73
  فصل سوم: روش شناسی پژوهش
  3-1. مقدمه 77
  3-2. روش پژوهش 77
  3-3. معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات 78
  3-4. جامعه آماری 78
  3-5. شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه 79
  3-6. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 81
  3-6-1. متغیر وابسته پژوهش (سبک زندگی) 81
  عنوان صفحه
  3-6-1-1. تعریف مفهومی 81
  3-6-1-2. ورزش و فعالیت بدنی 81
  3-6-1-3. خواب 82
  3-6-1-4. اوقات فراغت 82
  3-6-1-5. معنویت 82
  3-6-1-6. ارتباط با دیگران اعم از همجنس و غیرهمجنس 82
  3-6-2. متغیر مستقل پژوهش 83
  3-6-2-1. شبکه‌های اجتماعی مجازی 83
  3-6-3. تعریف عملیاتی 83
  3-7. مراحل ساخت پرسشنامه 84
  3-8. اعتبارسنجی و پایایی ابزار اندازه‌گیری 84
  3-9. تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
  3-10. تحلیل متغیرهای زمینه ای 86
  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
  4-1. مقدمه 89
  4-2. تحلیل مولفه‌های سبک زندگی پژوهش 89
  4-2-1. مولفه «ورزش» 89
  4-2-2. «خواب» 91
  4-2-3. مولفه اوقات فراغت 93
  4-2-4. مولفه «معنویت» 94
  4-2-5. مولفه ارتباط با دیگران 95
  4-2-6. مولفه ارتباط با جنس مخالف 97
  4-3. بررسی کلی هر شش مولفه 98
  4-4. طبقه بندی فراوانی و درصد شش مولفه 99
  4-5. فاصله اطمینان مولفه‌ها 101
  4-6. تحلیل فرضیات پژوهش 102
  4-6-1. تحلیل فرضیه اول پژوهش 102
  4-6-2. تحلیل فرضیه دوم پژوهش 105
  4-6-3. تحلیل فرضیه‌های پژوهش به صورت مجزا در سه دانشگاه 107
  4-6-3-1. میانه، مد و انحراف معیار 107
  4-6-3-2. در مرحله بعدی، ضریب همبستگی 108

  عنوان صفحه
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری
  5-1. نتایج کلی 113
  5-2. تحلیل نتایج مولفه‌های سبک زندگی 116
  5-3. تحلیل داده‌ها به تفکیک دانشگاه‌ها 121
  5-4.محدویت‌های پژوهش 124
  5-5. پیشنهادات 125
  منابع 128


  چکیده :
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی با برخی مولفه‌های سبک زندگی دانشجویان دختر و نتایج این تاثیر در ایجاد خرده فرهنگ‌های دخترانه، در بین دانشجویان دختر سه دانشگاه صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و آزاد دخترانه فلاورجان و با استفاده از پرسشنامه به انجام رسیده است. پرسشنامه‌ها بین 652 نفر از دانشجویان دختر این سه دانشگاه به روش پیمایشی غیراحتمالی و هدفمند، توزیع و در نهایت تعداد 636 پرسشنامه کامل جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS22 صورت پذیرفت. برای بررسی سبک زندگی، مولفه‌های ورزش و فعالیت بدنی، خواب، چگونگی گذران اوقات فراغت، معنویت و نحوه ارتباطات انسانی (با دیگران اعم از خانواده و دوستان و به صورت ویژه ارتباط با جنس مخالف) مورد نظر قرار گرفت. نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگی نشان می‌دهد که بین سبک زندگی دختران دانشجو با عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (000/0= p). با توجه به اندازه اثر کوهن، با افزایش زمان استفاده و حضور در این شبکه‌ها، مولفه‌های گذران اوقات فراغت (303/0=r) و ارتباط با دیگران (242/0=r) تغییر کرده به گونه‌ای که موجب ایجاد خرده فرهنگ‌های دخترانه در بین دانشجویان دختر شده است اما در مورد مولفه‌های ورزش و فعالیت‌های بدنی (161/0=r)، خواب (183/0=r)، معنویت (091/0=r) و ارتباط با جنس مخالف (173/0=r)، شدت این رابطه، ضعیف است. به همین منظور پیشنهاد می‌شود به جای تاکید یک جانبه بر سیاست‌های محدودسازی و فیلترینگ اینترنت، آموزش و ایجاد سواد رسانه‌ای در جامعه، در سطح خانواده‌ها گسترش یابد. واژگان کلیدی: سبک زندگی، شبکه‌های اجتماعی مجازی، خرده فرهنگ، هویت مجازی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The study “Study on Role of Virtual Social Networks in Shaping Life Style component of female Students (in three universities of Isfahan province)” was conducted by Dr. Vahid Ghasemei, Dr. Reza Hemmati and Mahtab rezapour and the role of virtual social networks in shaping the lifestyle and results in the creation of subcultures girls, female students from three universities in Isfahan University of Technology, Isfahan University of Medical Sciences and Azad Falavarjan University, using a survey questionnaire and convenient and targeted reviews. Data analysis (652 questionnaires) and software using descriptive and inferential statistics were used SPSS22. The results of the correlation matrix shows that female students between lifestyle factors, including the components of exercise and physical activity, sleep, leisure, spirituality and human relationships (with family and with the opposite sex) with membership in the virtual social networking, relationship there is a significant place (P=0.000). According to Cohen's effect size, by increasing the use and presence on the network, the components of leisure (r-0.303) and communication (r=0.242) has changed in a way that creates subcultures girls But female students in the areas of Other components a significant relationship, is poor. Therefore, it is suggested rather than limiting and filtering policies, training and media literacy in the community, in the extended family. Key word: Lifestyle, social networks virtual, subculture, virtual identity.


  کلید واژه ها :
  سبک زندگی ◄ شبکه‌های اجتماعی مجازی ◄ خرده فرهنگ ◄ هویت مجازی,Lifestyle ◄ social networks virtual ◄ subculture ◄ virtual identity

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : Isfahan University Faculty of Literature and Humanities Department of Social Sciences M.A. Thesis Study on Roles Interactive of Membership in Virtual social networking and lifestyle Female students Supervisor: Dr. Vahid Ghasemei Advisor: Dr. Reza Hemmati By: Mahtab rezapour October 2015
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-76
  فصل سوم : 77-88
  فصل چهارم : 89-112
  فصل پنجم : 113-141
  فصل ششم :