• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ادیان و مذاهب کرمان از ورود اسلام تا پایان دوره سلجوقیان کرمان﴿583 هجری قمری﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7261
  موضوع :تاریخ گرایش اسلام
  پژوهشگر : علی اعتصامی
  توصیفگر لاتین : Islam ? Religion ? Shiism ? Sufism ? Mysticism ? Kerman ? Zoroaster ? ? ?
  توصیفگر فارسی : سلجوقیان ◄ اسلام ◄ دین ◄ تشیع ◄ تسنین ◄ تصوف ◄ عرفان ◄ کرمان ◄ خوارج ◄ زردشت
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : اصغر منتظر القائم
  استاد مشاور : اصغر فروغی ابری
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7261
  شماره راهنما : HIS2 167
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1- پیشگفتار 1
  1-2- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن 2
  1-3- اهداف 3
  1-4- پرسش ها 3
  1-5- فرضیه ها 3
  1-6- پیشینه تحقیق 3
  1-7- روش تحقیق 4
  1-8- بررسی و نقد منابع 4
  1-9- تعاریف 10
  1-10- جغرافیای تاریخی کرمان 11
  فصل دوم: اسلام در کرمان
  2-1- سابقه حضور اعراب در ایالت کرمان 19
  2-2- فتح کرمان به دست اعراب مسلمان 20
  2-3- روند گسترش اسلام در ایالت کرمان پس از فتح 23
  2-4- روند گسترش و گرایش به اسلام در کرمان طی قرون نخستین اسلامی 23
  فصل سوم:ادیان غیراسلامی درآستانه فتح کرمان
  3-1- آیین زرتشت 26
  3-1-1- تاریخچه دین زرتشت و زرتشتیان کرمان 26
  3-1-2- غلبه ی اعراب مسلمان بر ایران زرتشتی 27
  3-1-3- جامعه ی زرتشتیان کرمان در قرون نخستین اسلامی 29
  3-1-4- جشن ها و اعیاد زرتشتیان کرمان 40
  3-2- آیین مسیح 42
  3-2-1- تاریخچه دین مسیح ومسیحیان کرمان 42
  فصل چهارم: فرقه های کلامی
  4-1-خوارج 44
  4-2- خوارج در ایران 45
  4-3- خوارج در کرمان 46
  4-3-1- چگونگی ورود خوارج به ایالت کرمان 46
  4-3-2- زمینه های حضور خوارج در کرمان 47
  4-3-3- فرقه‌های خوارج در کرمان 48
  4-3-4- عطویان 53
  4-3-5- خوارج صُفریه در کرمان 53
  4-3-6- خوارج خَلَفّیه در کرمان 55
  4-4- فرجام خوارج 57
  4-5- معتزله 58
  فصل پنجم:فرقه های فقهی تسنن
  5-1- مفهوم و خاستگاه اهل سنّت 60
  5-2- جایگاه جغرافیایی مذاهب اهل تسنّن در ایران 61
  5-3- اهل سنّت و کرمان 64
  5-4- دوران تسلط اهل سنّت در کرمان 66
  5-5- دوران حکومت مطلقه ی اهل سنت کرمان 67
  5-6- سیاست مذهبی سلجوقیان کرمان 69
  5-7- رجال علمی و مشاهیر اهل سنّت کرمان 73
  5-7-1- رجال حنفی مذهب 73
  5-7-2- رجال شافعی مذهب 75
  5-7-3- رجال حنبلی مذهب 76
  5-7-4- رجال سیاسی و مشاهیر اهل سنّت در کرمان 77
  فصل ششم:تشیع
  6-1- پیدایش و گسترش مذهب تشیع 79
  6-2- گسترش تشیع در ایران 81
  6-3- زمینه های نفوذ و گسترش تشیع در کرمان 83
  6-4- تشیع زیدی 84
  6-4-1- قیام جدیع بن علی کرمانی 86
  6-4-2- آغاز قیام جدیع بن علی کرمانی در خراسان 87
  6-4-3- مذهب جدیع کرمانی 87
  6-4-4- قیام عبدالله بن معاویه و کرمان 87
  6-4-5- ماکان بن کاکی 88
  6-4-6- ابوعبدالله محمد بن قاسم؛ مبلغ زیدی در کرمان 89
  6-5- تشیع امامی (اثنی عشری) در کرمان 89
  6-5-1- حضورامام رضا(ع)درایران و گسترش تشیع امامی 90
  6-5-2- آل بویه در کرمان 91
  6-5-3- وضعیت شیعیان کرمان (سده چهارم هجری) 94
  6-5-4- وضعیت شیعیان کرمان در قرن پنجم هجری 95
  6-5-5- رجال و مشاهیر امامیه کرمان 96
  6-5-6- اماکن متبرکه و تاریخی شیعیان وسادات علوی کرمان 99
  6-5-6-6- امام زاده زید شهداد 100
  6-6- تشیع اسماعیلی 100
  6-6-1- ورود تشیع اسماعیلی به ایران 101
  6-6-2- تشیع اسماعیلی در کرمان 101
  6-6-3- قوم قُفص (کوفج، کوچ) 102
  6-6-4- کیش و مذهب قوم قُفص 102
  6-6-5- حمید الدین کرمانی و نقش او در گسترش تشیع اسماعیلی 103
  6-6-6- حسن صبّاح و دعوت جدید اسماعیلی در کرمان 106
  6-6-7- اوج فعالیت شیعیان اسماعیلی در کرمان (نیمه ی دوم سده ی پنجم هجری) 107
  6-6-8- اوضاع شیعیان در قرن ششم هجری 110
  6-6-9- مشاهیر، معاریف و رجال اسماعیلی کرمان 112
  فصل هفتم :جایگاه عرفان وتصوف درکرمان
  7-1- تصوف در ایران 114
  7-2- تصوف در کرمان 117
  7-3- مذهب صوفیان 119
  7-4- مشاهیر، رجال و صوفیان نامی کرمان 120
  نتیجه 125
  منابع و مآخذ 127  چکیده :
  چکیده ایالت کرمان از جمله سرزمین‌های ایران است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود،ادیان و فرقه‌های مختلف مذهبی در آن رواج و گسترش یافته است.ازآنجا که تاکنون پژوهشی جامع در این باره صورت نگرفته است، شناخت ادیان و فرق مختلف مذهبی این سرزمین پژوهشی همه جانبه و کامل را میطلبد. هدف از این پژوهش، بررسی علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش فرق و مذاهب و نیز بررسی کارنامه علمی و عملی پیروان آنها در زمینه‌های مختلف از بدو وروداسلام تا پایان حکومت سلاجقهی کرمان (583 هـ ق) است. روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع دست اول و محلّی در این زمینه میباشد که این خود براهمیت تاریخ محلی و منطقه‌ای نیز میافزاید.ایالت کرمان به دلیل دوری از مرکز خلافت و با داشتن ویژگی های طبیعی و انسانی اش، مأمنی برای حضور ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. در این پژوهش ادیان و مذاهب وگروههای اسلامی همچون تشیع، تسنّن، خوارج و عرفا وصوفیه در ایالت کرمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برخلاف آنکه اهل سنت در کرمان دارای اکثریت بودند، پیروان فرق مختلف شیعه اعم از زیدیان، اسماعیلیان و امامیه نیز در کرمان سکونت داشتند و به عنوان یک اقلیت نیرومند در تحولات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دراین منطقه ایفای نقش کرده اند. کلیدواژه‌ها: فرق،مذاهب، تشیّع، تسنّن،خوارج، تصوف، زرتشتیان،کرمان.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract During the distinguished history of kerman, this state has observed various religions. Knowing the religions and its various branches in this city requires further complete studies. Thesis aims at discussing various course of forming and spreading various religions in this are a from the appearance of Islam up to the end of salajeghi government (583), as well as, studying the scientific and practical record of the followers of these religions in various fields during the period. Research method in this descriptive and analytic thesis is applying the first hand resources as well as the local resources in this field, which adds the local history of the area. Kerman state has been a safe place for various religions as it has been far away from the control government. In this study, religions and Islamic groups, including, Tashaio, Tasanon, Khavareg and orafa are considered in kerman state. Although sonat followers formed the majority of this state, various followers of sheia, including zeidian, Esmailian and Imamieh were also residing in this state and they have all played a role as a strong minority in the political, social and cultural movements at this area. Keywords:Branches, relgions, Tashaio, Tasanon, Khavarej, Tasavof, Zortoshtion, kerman.


  کلید واژه ها :
  سلجوقیان ◄ اسلام ◄ دین ◄ تشیع ◄ تسنین ◄ تصوف ◄ عرفان ◄ کرمان ◄ خوارج ◄ زردشت,Islam ◄ Religion ◄ Shiism ◄ Sufism ◄ Mysticism ◄ Kerman ◄ Zoroaster ◄ ◄ ◄

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Literature and Humanstic Faculty of Department of History M.A.Thesis Various religions in kerman from Isliamic period up to Saljughian period (583…) Supervisor: Dr. Asghar Montazerolghaem Adviser: Dr. Asghar froghi Abri By: Ali Etesami November 2010
  فصل اول : 1-18
  فصل دوم : 19-25
  فصل سوم : 26-43
  فصل چهارم : 44-59
  فصل پنجم : 60-78
  فصل ششم : 79-113
  114-138