• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  درک تجربه زیسته زنان متأهل خانه دار 20 تا 40 سال شهر اصفهان از مصرف تجملی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14019
  موضوع :مطالعات زنان(گرایش زن و خانواده)
  پژوهشگر : ملیحه دهقان زاده
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دهقان زاده، ملیحه
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14019
  شماره راهنما : SOC2 273
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1- 1بیان موضوع 1
  1-2ضرورت و اهمیت پژوهش 3
  1-3اهداف تحقیق 4
  1-3-1هدف اصلی 4
  1-3-2اهداف فرعی 4
  1-4سؤال های تحقیق 4
  1- 5واژگان اصلی پژوهش 4
  1-6پیشینه 6
  1-6-1پیشینه فارسی 6
  1-6-2پیشینه خارجی 9
  1-6-3جمع بندی از پیشینه های فارسی و خارجی 11
  فصل دوم: ادبیات پژوهش
  2-1تعریف مصرف 13
  2- 2تاریخچه مصرف 15
  2- 3 مفهوم سازی مصرف 17
  2- 4 مصرف و نابرابری 18
  2- 5 نقش ایدئولوژی در مصرف 21
  2- 6زمینه های فرهنگی- اجتماعی 26
  2- 7 مصرف گرایی 31
  2- 8 مصرف گرایی نوین 31
  2- 9 دیدگاه های نظری جامعه شناختی در باب مصرف 33
  2-9-1 نظریات کلاسیک 33
  2-9-1-1کارل مارکس 33
  2-9- 1-2ماکس وبر 34
  2-9-2 نظریات مدرن 37
  2-9-2-1گئورگ زیمل 37
  2-9-2-2 تورستین وبلن 39
  2-9-2-3 پیر بوردیو 42
  2-9-2-4 آنتونی گیدنز 45
  2-9-2-5 کولین کمپل 47
  عنوان صفحه
  2-9-2-6 دوگلاس و ایشروود 48
  2-9-2-7 لسر و هیوگ 49
  2-9-2-8 استوری 50
  2-9-2-9 رابرت باکاک 53
  2- 9- 2-10 مارکوزه 53
  2-9-3 نظریه پست مدرن 54
  2-9-3-1 ژان بودریار 54
  2-10 مصرف در جامعه ایرانی 63
  2-11برخی از عوامل مصرف گرایی در ایران 64
  2-11-1 فروش اقساطی 64
  2-11-2 برخی از مقوله های فرهنگی 65
  2-11-3 توجه نکردن به فرهنگ مصرفی اسلام 65
  2-12 پیامدهای منفی مصرف گرایی 66
  2-12-1پیامدهای عمومی 66
  2-12-1- 1وابستگی 66
  2-12-1-2 فاصله طبقاتی 66
  2-12-1-3 نابودی محیط زیست 67
  2-12-1-4 توسعه نیافتگی 67
  2-12-1-5 تورم 67
  2-12-1-6 ناسازگاری های اجتماعی 68
  2-12-2 پیامدهای فردی 68
  2-12-2-1 فشارهای روحی و روانی 68
  2-12-2-2 خودشیفتگی 68
  2-12-2-3 مصرف پرستی 69
  2-13 زمینه های روانی اسراف 69
  2-14 فرهنگ مصرفی 69
  2- 15رفتار مصرف کننده 72
  2-16سه دیدگاه پژوهشی درمورد رفتار مصرف کننده 73
  2-16-1 دیدگاه تصمیم گیری 73
  2-16-2 دیدگاه تجربی 74
  2-16-3دیدگاه تأثیر رفتاری 74
  2-17 درگیری ذهنی مصرف کننده 75
  عنوان صفحه
  2-18 انواع درگیری ذهنی مصرف کننده 75
  2-19 شخصیت و رفتار مصرف کننده 76
  2- 20 نظریه ارجحیت های مصرف کننده 76
  2-21 ویژگی های جامعه مصرفی 76
  2-22 خرید و لباس در جامعه مصرفی 77
  2- 23 طرح مکان خرید 77
  2- 24 روانکاوی و مصرف 78
  2- 25 فمینیسم و مصرف 78
  2- 26 کالاهای نشانه ای 79
  2- 27طبقه بندی کالاهای تجملی 80
  2- 28 سبک زندگی 81
  2- 29 نیاز 83
  2- 30 جمع بندی از فصل دوم 83
  فصل سوم: روش شناسی پژوهش......89
  3-1 پارادایم پژوهش 89
  3-2 روش پژوهش 91
  3-4 میدان پژوهش 92
  3-5 زمینه ورود به میدان پژوهش 92
  3-6 روش و راهبردهای نمونه گیری 92
  3-7 تعداد مشارکت کنندگان و روش انتخاب آنها 93
  3-8 راهبرد گردآوری داده ها 93
  3-9 راهنمای مصاحبه 95
  3-10روش های تحلیل داده ها 95
  3-11روش هفت مرحله ای کلایزی 96
  3-12شیوه های مشروعیت و اعتبار بخشی 97
  3-13 ملاحظات اخلاقی 97
  فصل چهارم:یافته های پژوهش........99
  4-1 فرایند کدگذاری 99
  4-2 تجزیه و تحلیل اطلاعات 103
  4-3 تمایلات فردی 103
  4-3-1 ارزیابی های شخصی 103
  4-3-2رضایت و باورهای روانی 105
  عنوان صفحه
  4-4 ایجاب شرایط اقتصادی و خانوادگی 108
  4-4-1 بستر خانوادگی 108
  4-4-2 موقعیت اقتصادی زمینه ساز 110
  4-5 انگیزه های فرهنگی - اجتماعی 112
  4-5-1 تفاخر و خودنمایی 112
  4-5-2 بازدارنده ها و ترغیب کننده های اجتماعی 113
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1 نتیجه گیری 119
  5-2 محدودیت های پژوهش 125
  5-3 ارائه راهکار 125
  فهرست منابع 127


  چکیده :
  چکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر درک تجربه زیسته زنان متأهل خانه دار 20 تا 40 سال شهر اصفهان از مصرف تجملی بود. اهمیت رو به رشد تجملات و تشریفات در زندگی امروزه و تبدیل شدن خواسته ها به نیازهای ضروری که در اغلب موارد ، افراد آن را جزء تجملات و تشریفات به حساب نیاورده و برای آن ارزش و اهمیت زیادی قائل شده و حتی حاضرند از ضروریات خود برای مدتی چشم پوشی کرده تا به خواسته های غیر ضروری خود برسند ، بررسی این مسئله را ایجاب می کرد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته از 15 خانم بدست آمد و با روش تحلیل توصیفی کلایزی تحلیل شد. علت اصلی انتخاب زنان متأهل ، تجربیات متنوع آنها در زمینه تجملات و تشریفات در دوران تجرد و تأهل و بررسی این موضوع و فهم تجربیات در ابعاد مختلف آن و روند شکل گیری مصرف تجملی ، بود. پس از انجام تجزیه و تحلیل داده ها ، انگیزه ها و تجربیات افراد در قالب سه کد تبیینی : تمایلات فردی ، ایجاب شرایط اقتصادی و خانوادگی و انگیزه های فرهنگی- اجتماعی ،بدست آمد .تمایلات فردی شامل ارزیابی های شخصی و رضایت و باورهای روانی، ایجاب شرایط اقتصادی و خانوادگی شامل بستر خانوادگی و موقعیت اقتصادی زمینه ساز تجملات گردید و انگیزه های فرهنگی - اجتماعی که مهم ترین انگیزه ها در این قسمت مربوط به تأثیر اجتماع ، نیاز افراد به تأیید و تشویق و پرهیز از مورد سرزنش و قضاوت قرار گرفتن می شد که شامل تفاخر و خودنمایی و بازدارنده و ترغیب کننده های اجتماعی است. که این کدها حاصل خوشه بندی 562 کد توصیفی بود که این کدها در یکدیگر تلفیق و 58 کد توصیفی بدست آمد و فرایند بالا رفتن از سطح انتزاع تا بدست آمدن کدهای تبیینی ادامه یافت. پژوهش حاضر به دلیل گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق و بررسی تجملات و تشریفات از دیدگاه افرادی که با این مسئله درگیر بوده اند ، به استخراج مواردگوناگونی که برخی از آنها با هم ارتباط زنجیره وار داشته اند ، دست یافته که این امر به نظر میرسد به پیدا کردن حل مسئله کمک خواهد کرد. کلید واژه ها: مصرف ،تجمل، مصرف تجملی، تجربه زیسته، پدیدارشناسی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The main objective of this study was to understand the lived experience of married women 20 to 40 years old housewife luxury .The growing importance of ritual in the lives of today's luxuries become necessities demands that in most cases , except those luxuries and procedures it does not account for it and prized value , and are willing to the needs for a while , turning a blind eye to their demands unnecessary to examine the issue demanded. taking the data through semi- structured interviews phenomenological was obtained from 15 women were analyzed with descriptive analysis methed Colaizzi.The main reason for the choice of married women , their single life experiences in the field of luxury and formality in the martial status and experience in various aspects of this issue and understanding the process of formation of luxury consumption, respectively. After analyzing the data , the motivations and experiences of people in three explanatory code: individual desires , demands and domestic economic conditions and socio – cultural motives, respectively. The satisfaction of individual desires and beliefs, including personal evaluation and psychological , familial and economic circumstances require a family bed and socio – economic status and cultural motivations that underlie luxuries , and the most important incentives in this part of the social impact to the approval of need and encourage and avoid getting blamed and judged , was that of pride and pretense and social barriers and encouraging.The code of clustering that these codes combine 562 description code was 58 and going up the process of abstraction level to achieve continued account codes. This study due to data collection through in – depth interviews and procedures from the perspective of people who have been involved with this issue, to extract various items, some of which have been linked together like achain, found that it would seem it will help to find a solution. Keywords :Consumption , Luxe , Luxury consumption, Lived experience, Phenomenology.


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University Of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Departur of Sociology M.A Thesis Understanding of the lived experience of married women aged 20 to 40 years old housewife of luxury consumption supervisor: Dr. seyed Ali Hashemianfar Advisor : Dr. Reza Hemati By: Malihe Dehghanzade February 2016
  فصل اول : 1-12
  فصل دوم : 13-88
  فصل سوم : 89-98
  فصل چهارم : 99-118
  فصل پنجم : 119-174
  فصل ششم :