• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اصناف اصفهان در دوره ظل السلطان 1291 تا 1325 هق/1873 تا 1907 م
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7255
  موضوع :تاریخ گرایش ایران دوره اسلامی
  پژوهشگر : علیرضا مساح
  توصیفگر لاتین : Guilds ? Isfahan ? Elite ? Agriculture ? Ranching ? Handicrafts ? Trade
  توصیفگر فارسی : اصناف ◄ ظل السلطان، مسعود میرزا بن ناصر ◄ اصفهان ◄ قاجاریه ◄ نخبه ◄ کشاورزی ◄ دامداری ◄ صنایع دستی ◄ تجارت
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مرتضی دهقان نژاد
  استاد مشاور : محمد علی چلونگر
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7255
  شماره راهنما : HIS2 171
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات و زمینه‌های جغرافیایی
  1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن ................................................................................................................ 1
  1-2- اهداف .................................................................................................................................................................... 1
  1-3- فرضیه‌ها ................................................................................................................................................................ 2
  1-4- پرسش‌ها ............................................................................................................................................................... 2
  1-5- پیشینه تحقیق ..................................................................................................................................................... 2
  1-6- روش تحقیق و مراحل آن ................................................................................................................................. 3
  1-7- بررسی برخی منابع ............................................................................................................................................. 3
  1-8- موقعیت طبیعی و جغرافیای شهر اصفهان .................................................................................................... 8
  1-9- صورتبندی شهر اصفهان در این دوره ............................................................................................................. 8
  1-10- عوامل جمعیتی ................................................................................................................................................. 9
  فصل دوم: نخبگان تأثیرگذار شهر اصفهان
  2-1- شاهزاده مسعودمیرزا ظل‌السلطان حاکم اصفهان (نخبه سیاسی و اقتصادی) ..................................... 17
  2-1-1- ثروت شاهزاده .............................................................................................................................................. 21
  2-2- روحانیت اصفهان (نخبگان مذهبی) ............................................................................................................. 25
  2-3- عوامل روس و انگلیس در اصفهان (گروه‌های فشار و نفوذ) .................................................................... 26

  فصل سوم: اصناف و کشاورزی و دامداری اصفهان (1291-1325 ﻫ ق/ 1873-1907 م)
  3-1- کشاورزی تجاری در اصفهان ......................................................................................................................... 30
  3-2- کشاورزی و تولید تریاک ................................................................................................................................. 32
  3-3- نقش بازرگانان در تولید و تجارت تریاک .................................................................................................... 36
  فصل چهارم: اصناف و صنایع اصفهان (1291-1325 ﻫ ق/ 1873-1907 م)
  4-1- صنایع دستی اصفهان در دوره ظل‌السلطان ............................................................................................... 38
  4-2- صنعت نساجی .................................................................................................................................................. 43
  4-3- صنعت قالی‌بافی ................................................................................................................................................ 44
  فصل پنجم: اصناف و تجارت اصفهان (1291-1325 ﻫ ق/ 1873-1907 م)
  5-1- بازار ...................................................................................................................................................................... 46
  5-2- گروه‌های تشکیل‌دهنده بازار .......................................................................................................................... 48
  5-2-1- تجار ................................................................................................................................................................ 48
  5-2-2- صرافان ........................................................................................................................................................... 49
  5-2-3- اصناف ............................................................................................................................................................ 52
  5-3- تجارت داخلی و تأسیس شرکت‌های بازرگانی اصفهان ............................................................................ 58
  5-3-1- کمپانی تریاک اصفهان ............................................................................................................................... 58

  5-4- تجارت خارجی و تجارت‌خانه‌های روس و انگلیس .................................................................................... 67
  فصل ششم: فعالیت‌های سیاسی اصناف اصفهان (1291-1325 ﻫ ق/ 1873-1907 م) 70
  6-1- مجلس وکلای تجار ......................................................................................................................................... 71
  6-2- امتیاز تنباکو ...................................................................................................................................................... 73
  6-3- فعالیت رژی در اصفهان .................................................................................................................................. 79
  6-4- نهضت مشروطیت ............................................................................................................................................. 81
  6-5- تجار و اصناف در مجلس اول ......................................................................................................................... 83
  6-6- انجمن ایالتی و ولایتی ..................................................................................................................................... 87
  فصل هفتم: اوضاع مالی اصفهان (1291-1325 ﻫ ق/ 1873-1907 م)
  7-1- عایدات دولتی ................................................................................................................................................... 93
  7-2- اوزان ................................................................................................................................................................. 106
  7-3- مقیاس‌ها ......................................................................................................................................................... 107
  7-4- مسکوکات رایج .............................................................................................................................................. 107
  سخن آخر ..................................................................................................................................... 111
  پیوست‌ها ..................................................................................................................................... 112
  منابع و مآخذ ............................................................................................................................... 120


  چکیده :
  چکیده می‌توان تصور کرد که وضعیت اقتصادی هر منطقه‌ای همواره نشانگر میزان ثبات یا ضعف آن است؛ از این رو، رخدادهای اقتصادی بر حیات سیاسی و اجتماعی آن تأثیرگذار هستند. این پایان‌نامه به موضوع اصناف میپردازد که یکی از موارد مؤثر بر اقتصاد هر منطقه است. شهر اصفهان در دورة ظل‌السلطان (در میان سال‌های 1325-1291 ﻫ ق/ 1873-1907 م) صحنة رخدادهای مهمی بود که اصناف نقش بارزی در شکل‌گیری و تداوم این حوادث داشتند؛ از جمله تأسیس شرکت اسلامیه، تشکیل مجلس وکلای تجار، تحریم توتون و تنباکو و حضور در قیام مشروطه. این پایان‌نامه دربارة موضع‌های زیر به بحث و بررسی میپردازد: جغرافیای تاریخی اصفهان شامل موقعیت طبیعی و جغرافیایی و صورتبندی و ترکیب جمعیتی شهر؛ نخبگان و نیروهای تأثیرگذار در شهر شامل نخبة سیاسی، شاهزاده ظل‌السلطان و نخبگان روحانی چون آقانورالله و آقانجفی، و گروه‌های فشار؛ یعنی، دو دولت انگلیس و روس؛ اصناف در زمینه‌های کشاورزی و دامداری، صنایع دستی و تجارت و موارد وابسته به آن؛ فعالیت‌های سیاسی اصناف شامل حضور آنان در مجلس وکلای تجار، تحریم تنباکو، نهضت مشروطه و مجلس اول؛ اوضاع مالی اصفهان و تأثیر آن در رویدادها، اوزان و مقادیر و مسکوکات رایج. کلید واژه‌ها: اصفهان، ظل‌السلطان، اصناف، امتیاز تنباکو، نهضت مشروطه.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract It is imaginable to say that economic conditions are always as a token of stability or weakness in each area. So, economic conditions effect on political and social life. This thesis discusses about guilds – are a case of effective factors on economy in every area. Isfahan was a stage of important events in Zelo-alsoltan era.( 1291-1325/1873-1907) These guilds have had a definite role in forming and continuance in events like establishment of Islamic company, assembly of lawyers of merchants, sanction of Tobacco and presence in constitutional revolution. This thesis presents and discusses points in below: • Historical geography of Isfahan: physical condition, composition of population of it. • Political elite and effective forces of in it (Isfahan): prince Zelo-alsoltan, clergymen like Agha-nourallah, Aghanajafi ad pressure groups, i.e. Russia and Britain governments. • Guilds in fields of agriculture, animal husbandry, handicrafts, trade and cases depend upon them. • Isfahan financial conditions and effect of this on events, weight, quantities and current coinage. Keywords: Isfahan, Zelo-alsoltan, guilds, Tobacco privilege, constitutional revolution


  کلید واژه ها :
  اصناف ◄ ظل السلطان، مسعود میرزا بن ناصر ◄ اصفهان ◄ قاجاریه ◄ نخبه ◄ کشاورزی ◄ دامداری ◄ صنایع دستی ◄ تجارت,Guilds ◄ Isfahan ◄ Elite ◄ Agriculture ◄ Ranching ◄ Handicrafts ◄ Trade

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature & Human Sciences Department of History M.A.Thesis Guilds of Isfahan during the rule of Zelosoltan era (1872-1906), a critical study Supervisor: Dr. Morteza Dehqannejad Advisor: Dr. Mohammad Ali Chelongar By: Alireza Massah October 2010
  فصل اول : 1-16
  فصل دوم : 17-29
  فصل سوم : 30-37
  فصل چهارم : 38-45
  فصل پنجم : 46-69
  فصل ششم : 70-92
  93-128