• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ادبیات پیشگویانه ی زرتشتیان در نخستین سده های اسلامی ﴿2-4 هجری/8-10 میلادی﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7603
  موضوع :تاریخ گرایش ایران دوره اسلامی
  پژوهشگر : حسین غضایری
  توصیفگر لاتین : Zoroastrians ? Pahlavi Language ? Predictive Literature ? Ahura-Mazda ? Resurection ? Iran
  توصیفگر فارسی : زرتشتیان ◄ زبان پهلوی ◄ ادبیات پیشگویانه ◄ اهورا مزدا ◄ سوشیانت ◄ زبان اوستایی ◄ معاد ◄ ایران
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید اصغر محمود آبادی، علی اصغر فروغی ابری
  استاد مشاور : علی اکبر کجباف
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7603
  شماره راهنما : HIS2 188
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فرگرد یکم: کلیات
  1-1- تبیین مساله ی پژوهش و اهمیت آن 1
  1-2- پیشینه ی تحقیق 2
  1-3- اهداف پژوهش 3
  1-4- پرسش ها و فرضیات 3
  1-5 - روش تحقیق و مراحل آن 4
  1-6 - نگاهی به متون و منابع پهلوی 4
  فرگرد دوم : تاریخ ایران در واپسین سده ی حکمرانی ساسانیان
  2-1- ابتدای سخن 40
  2-2- تاریخ سیاسی – اجتماعی ایران در سده ی ششم میلادی 41
  2-3- عصر خسرو انوشیروان 42
  2-4- شاهنشاهی ساسانی در عصر هرمزد چهارم 45
  2-5- شهریاری خسرو پرویز، واپسین دوران شکوه ایران باستان 46
  2-6- نگاهی به سیر فتوحات اعراب مسلمان 48
  2-7- مهمترین عوامل سقوط ساسانیان از دیدگاه مستشرقین 49
  2-8- دستگاه دینی مزدایی ساسانیان در آستانه ی تهاجم اعراب 51
  2-9- زروان گرای ساسانی 55
  2-10- انقلاب اجتماعی – مذهبی مزدک 57
  2-11- زوال زرتشتی گری 59
  سخن پایانی 63
  فرگرد سوم : تحولات تاریخ ایران در نخستین سده های اسلامی
  3-1- ابتدای سخن 65
  3-2- رویارویی و واکنش متقابل جوامع زرتشتی و اسلامی 67
  3-3- جدال و همزیستی ایرانیان و اعراب در ایرانشهر 69
  3-4- صور همزیستی در پایان فتوحات 74
  3-5- واکنش طبقات جامعه ایران در مقابل اسلام 75
  3-6- انگیزه ها و موانع نوکیشی 77
  3-7- موالی و نهضت شعوبیه 78
  3-8- شیعه گری ایرانیان 80
  3-9- سرنوشت زرتشتی گری در روزگار عباسیان 80
  3-10- جنبش های سیاسی – اجتماعی متأثر از زرتشتی گری در عصر عباسیان 81
  3-11- پاپک خرم دین 85
  3-12- مازیار 87
  3-13- ظهور حکومت های مستقل از خلافت توسط خاندان های ایرانی 88
  فرگرد چهارم : زبان و ادبیات پهلوی در ایران سده های میانه
  4-1- ابتدای سخن 93
  4-2- ادبیات ایران در عصر هخامنشیان و پارتیان 94
  4-3- اوستا 98
  4-4- ادبیات ایران در روزگار ساسانیان 101
  4-5- زبان و ادبیات پهلوی 103
  فرگرد پنجم : ادبیات پیشگویانه و رستاخیزی زرتشتیان در نخستین سده های اسلامی
  5-1- ابتدای سخن 114
  5-2- پیشگویی های اسلامی 117
  5-3- پیشگویی های زرتشتی 118
  5-4- رویدادها ونشانه های پیشگویانه 123
  5-5- تقابل رویدادها و عقاید 125
  5-6- معاد شناسی زرتشتی در متون رستاخیزی 126
  5-7- سوشیانت در متون پارسی میانه 134
  5-8- هوشیدر، هوشیدر ماه و سوشیانت در متون پهلوی 150
  5-9- داوری جهانی 151
  5-10- دوران آهن 152
  5-11- زمینه سازان 152
  5-12- هزاره هوشیدر 157
  5-13- هزاره هوشیدر ماه 159
  5-14- هزاره سوشیانت 161
  5-15- جهان در پایان هزاره ها 169
  5-16- نتایج و آثار فردی، اجتماعی، تاریخی و اسطوره ای اوضاع آشفته ی جهان در پایان هزاره ها 170
  5-17- شرایط دین و دینورزان زرتشتی در این دوران 172
  5-18- جهان در پایان فرشگرد 173
  5-19- اسطوره و تاریخ 174
  نتیجه گیری ها 177
  یادداشت ها 181
  منابع و مآخذ 197

  چکیده :
  چکیده آیین زرتشتی از اوایل سده سوم میلادی ،به شدت به دستگاه سلطنتی شاهنشاهی ساسانی وابسته شده بود و سرانجام در نتیجه ی حمایت ساسانیان،به آیین رسمی دولتی و ملی ایران تبدیل شد.با این وجود تهاجم اعراب مسلمان- در نیمه ی اول سده ی هفتم میلادی- و سقوط دولت ساسانی باعث شد زرتشتی گری حامیان دولتی و اقتدار سیاسی خود رااز دست بدهد.از آن پس دینورزان زرتشتی برای پاسداشت کیش کهن در جریان مجادلات و منازعات مذهبی با علمای اسلام و دیگر ادیان رایج زمان- از آنجایی که فاقد توان مقابله ی سیاسی و نظامی شده بودند- ناگزیر به پی ریزی سبک نوینی از ادبیات پارسی میانه(= پهلوی) موسوم به ادبیات پیشگویانه و آخرالزمانی شدند. بدین ترتیب زرتشتیان برای بیان نیازها،آرزوها و دیدگاه های خویش،بهترین راه را در پرداختن به اساطیر و موضوعات رستاخیزی مبتنی بر پایان جهان یافتند.پیشوایان زرتشتی از طریق این متون پیشگویانه،چرایی و چگونگی زوال زرتشتی گری و ضعف روحانی زرتشتیان و اشغال ایران توسط اعراب مسلمان را توضیح دادند.ازآنجایی که در اساطیر زرتشتی یکی از نشانه های رستاخیز و ظهور نجات بخشان آخرالزمان،رواج دروغ و بدی و دشمنی اهریمنی است،موبدان زرتشتی از این مضمون برای توجیه اوضاع و شرایط مردم ایران(زرتشتیان)- پس از ورود اسلام- سود بردند. به تدریج در نخستین سده های اسلامی-خصوصأ در قرون سوم و چهارم هجری(نهم و دهم میلادی)- در نتیجه ی شکل گیری رنسانس نوشتاری زرتشتیان،جریان نگارش متون و آثار دینی و غیر دینی پهلوی بوجود آمد.زرتشتیان از طریق این نوشته ها- که بسیاری از آن ها ترجمه ی پهلوی متون اوستایی است- به بازگویی اعتقادات دینی مربوط به رستاخیز و ظهور نجات بخشان زرتشتی پرداختند. هدف اصلی این تحقیق،واکاوی مهمترین عوامل شکل گیری ادبیات پیشگویانه و دیدگاه های مربوط به رستاخیز چون،زندگی پس از مرگ،بهشت و دوزخ،پیروزی نهایی نیکی و نابودی بدی و ظهور سوشیانت(= منجی موعود زرتشتیان) است.بررسی نقش موثر ضعف سیاسی و روحانی ایران در روزگار ساسانی،بر پیشروی نظامی،سیاسی و مذهبی اعراب مسلمان؛و گرایش زرتشتیان ایران در سده های میانه ی تاریخ ایران به باورها و اعتقادات آخرالزمانی،یکی دیگر از اهداف پرداختن به این موضوع است. واژگان کلیدی: زرتشتیان، ادبیات پیشگویانه،زبان پهلوی،اهورامزدا،زبان اوستایی و سوشیانت.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Zoroastrians' rituals got highly dependant on Sasani kingdom from 300 A.C and finally became the government religion under the aegis of Sasanies protection. Arab Muslims' attacks and the collapse of Sasani government at the begging of 700 A.C caused Zoroastrians lose their governmental connections and their political status. Therefore, Zoroastrians, who had lost their martial and political power of defending themselves, were forced to establish a new style of Persian literature (Pahlavi) called predictive literature. Consequently they had to express their needs or wishes through the concepts of the end of time and the here after. Zoroastrian leaders explained the Zoroastrians' collapse, weakness of their leaders and Iran occupation by Arabs through such texts. Since the spread of crimes and evil was the major sign of the savior of the end times' arrival in Zoroastrians' beliefs, they took advantage of this situation to justify the situation and peoples' condition using the concept. By the advent of Zoroastrians' writing renascence at the beginning of 900 and 1000 A.C, religious and non-religious Pahlavi writing began. Zoroastrians made use of such texts to express their religious beliefs about the here after and the savior of end of time. The present study aims to investigate the basics of predictive literatures' establishment, life after death, hell or heaven, the victory of goodness over evil and the arrival of the savior of end of time. Also, it attempts to analyze the effect of political and religious weakness of Iran in Sasani era on Arabs' martial, political and religious improvement and Zoroastrians' inclinations in Iran history towards beliefs about the end of time. Keywords: Zoroastrians, predictive literature, Pahlavi language, Ahura-Mazda, the language of Avesta, the savior of end of time.


  کلید واژه ها :
  زرتشتیان ◄ زبان پهلوی ◄ ادبیات پیشگویانه ◄ اهورا مزدا ◄ سوشیانت ◄ زبان اوستایی ◄ معاد ◄ ایران,Zoroastrians ◄ Pahlavi Language ◄ Predictive Literature ◄ Ahura-Mazda ◄ Resurection ◄ Iran

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature & Humanities Department of History M.A. Thesis Zoroastrian's Predictive Literature in the First Islamic Centuries Supervisors: Dr. Asghar Mahmoudabadi Dr. Asghar Foroughi Abari Advisor: Dr. Ali Akbar Kajbaf By: Hossein Ghazaeri February 2011
  فصل اول : 1-39
  فصل دوم : 40-64
  فصل سوم : 65-92
  فصل چهارم : 93-113
  فصل پنجم : 114-207
  فصل ششم :