• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  افغانستان و ایران در عرصه نوسازی با مطالعه مقایسه ای دو کشور در دوره امان الهن خان و رضا شاه .(1320- 1298 ش)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11538
  موضوع :تاریخ گرایش فرهنگ و تمدن اسلامی
  پژوهشگر : حبیب الرحمن حبیبی
  توصیفگر لاتین : Modernity ? Afghanistan ? Iran ? Amun Ullah ? Reza shah
  توصیفگر فارسی : تجدد ◄ افغانستان ◄ ایران ◄ امان اله خان ◄ رضا شاه
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مرتضی نورائی
  استاد مشاور : علی اکبر عباسی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11538
  شماره راهنما : HIS2 291
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول:کلیات
  1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی 1
  1-2- کلید واژگان 3
  1-3- اهداف تحقیق 3
  1-3-1- اهداف اصلی 3
  1-3-2- اهداف فرعی 3
  1-4- اهمیت و ارزش تحقیق 3
  1-5- سوالات تحقیق 4
  1-6- فرضیه‌های تحقیق 4
  1-7- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 4
  1-8- روش تحقیق 5
  1-9- معرفی و بررسی منابع 5
  فصل دوم: پیشینه نوسازی در افغانستان و ایران8
  2-1- اصلاحات و نوسازی در دوره امیر حبیب الله خان 9
  2-1-1- اصلاحات در آموزش 10
  2-1-2- اصلاحات در امور نظامی 12
  2-1-3- تأسیس مدرسه نظامی حربی .(1309) 12
  2-1-4- اصلاحات در بهداشت عمومی 13
  2-1-5- آغاز صنعت مدرن 13
  2-1-6- وضع مالی و اداری 14
  2-2- قیام‌های مردمی علیه دولت 16
  2-3- اوج‌گیری نهضت دموکراسی 16
  2-3-1- نخستین جنبش فکری انجمن سراج‌الاخبار 17
  عنوان صفحه
  2-4- نهضت مشروطیت اول 18
  2-4-1- مرام‌های گروه اول مشروطه‌خواهان 19
  2-4-2- مرام‌های مشروطیت دوم 22
  2-4-3- حزب سری دربار 23
  2-4-4- نتایج مساعی مشروطیت دوم 24
  2-5- ایران قبل از جنبش مشروطیت 25
  2-5-1- مرحله اول آغاز نوگرایی و تجدد در ایران 28
  2-5-2- مرحله دوم انجام برنامه‌های نوگرایانه و اصلاحی دوره ناصری 28
  2-5-3- موج اول تجددخواهی در ایران .(تجددخواهان لیبرال) 30
  2-5-4- موج دوم تجددخواهی در ایران .(تجدد سازمان‌یافته) 33
  2-6- عوامل شکست نوسازی و تغییرات از ابتدا تا پایان دوره ناصری 35
  2-6-1- تغییرات اجتماعی و اقتصادی در دوره مشروطیت 36
  2-7- روی کار آمدن امان الله خان 38
  2-8- روی کارآمدن رضاشاه 44
  فصل سوم:اصلاحات امان‌الله‌خان و رضاشاه52
  3-1- اصلاحات امان‌الله‌خان 53
  3-1-1- اصلاحات در حوزه نظامی 53
  3-1-1-1- اصلاحات ارتش 56
  3-1-2- اصلاحات در حوزه اجتماعی 59
  3-1-2-1- نوسازی در عرصه وحدت ملی 59
  3-1-2-2- یکسان‌سازی لباس و پوشش 63
  3-1-2-3- کشف حجاب 64
  3-1-3- اصلاحات در حوزه آموزش‌وپرورش 68
  3-1-4- اصلاحات در حوزه اقتصادی 73


  عنوان صفحه
  3-1-4-1- اصلاحات تجارتی و صنعتی 74
  3-1-4-2- حمل‌و نقل 75
  3-1-4-3- احداث راه‌آهن 75
  3-1-4-4- اصلاحات صنعت 75
  3-1-1-4-5- اصلاحات مالی 77
  3-2- اصلاحات رضاشاه در ایران 80
  3-2-1- اصلاحات در حوزه نظامی 80
  3-2-2- اصلاحات در حوزه اجتماعی 84
  3-2-2-1- یکسان‌سازی لباس 87
  3-2-2-2- کشف حجاب در ایران 88
  3-2-3- اصلاحات در حوزه آموزش‌وپرورش 91
  3-2-4- اصلاحات در حوزه اقتصادی 95
  3-2-4-1- صنعت 95
  3-2-4-2- حمل‌ونقل 98
  3-2-4-3- احداث راه‌آهن 99
  3-2-4-4- اصلاحات مالی 100
  3-2-4-5- اصلاحات ارضی 102
  فصل چهارم:مقایسه اصلاحات امان الله خان و رضاشاه در افغانستان و ایران104
  4-1- مقایسه اصلاحات در حوزه نظامی 105
  4-2- مقایسه اصلاحات در حوزه اجتماعی 108
  4-3- مقایسه اصلاحات در حوزه آموزش‌وپرورش 111
  4-4- مقایسه اصلاحات در حوزه اقتصادی 114
  4-5- وجوه تشابه 118
  4-6- وجوه اختلاف 120
  نتیجه‌گیری 121
  منابع و مآخذ 124


  چکیده :
  چکیده به قدرت رسیدن امان الله خان در افغانستان و همچنین رضاخان در ایران از حوادث مهمی است که سرآغاز و سرمنشأ تحولات سیاسی نظامی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی بزرگی در این دو کشور به شمار می آید، به قدرت رسیدن امان الله خان و رضا خان ناشی از شرایط داخلی و تحولات بین المللی پس از جنگ جهانی اول می باشد. در دوران زمامداری امان الله خان و رضاخان کشور افغانستان و ایران وارد مسیری متفاوتی از سیر تاریخی خود شد، گسترش وابستگی های فرهنگی افغانستان و ایران به غرب و ترویج غربگرایی و خودباختگی و پی گیری سیاست های تجددگرایانه از طریق تضعیف سیاست های دینی و از بین بردن آن و همچنین تشکیل ارتش مدرن برای از بین بردن مخالفان و هم نوسازی در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی از مهمترین رویدادهایی است که با این دوران آغاز می شود . بی تردید این اقدامات با واکنش روحانیت و نیروهای سنتی همراه بود. این پژوهش با چنین رویکرد و با روش توصیفی و تحلیل و براساس منابع کتابخانه ای پس از پیشگفتار و کلیات به بررسی اقدامات و نوسازی قبل از روی کارآمدن امان اله خان در افغانستان و رضا شاه در ایران می پردازد و پس از آن با مطالعه اصلاحات و نوسازی در عرصه های نظامی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی در افغانستان و ایران در زمان امان الله خان و رضاشاه را مورد بحث مطالعه قرار می دهد و هم اقدامات آنها را به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار می دهد . کلید واژه ها: تجدد، افغانستان ، ایران، امان اله خان، رضا شاه .

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: An important accident in Iran and Afghanistan is to get power of Reza khan and Amun allah khan that begging and offspring of changing , political ,military, social ,cultural and large economic in both countries .to got power of Amun allah and Reza khan relation to inside and international development after the first world war. During the rule of Amanollah and Reza khan both countries (Afghanistan and Iran) change their way and have gone to in different history. expand cultural connection between Iran and Afghanistan to the west and westernize and loss their cultural and continued the renewal policies pursued towards the weekender of religious polices and remove it ,also they made the modern army ,and the modernization of social ,cultural and economic life of the main event in their ruler that started. Certainly, these ways had reacting of clergy and traditional forces. This research based on description and analytical method ,and introduction and overview of library resources ,also review the modernization before Amunallah khan in Afghanistan and Reza khan in Iran .then studying the reform and modernization in the fields of military , social ,education ,economic in Afghanistan and Iran .when Amunallah and Reza khan governors .and also review action of Amunallah and Reza khan like comparison. Keywords: Modernity, Afghanistan, Iran, Amun Ullah ,Reza shah


  کلید واژه ها :
  تجدد ◄ افغانستان ◄ ایران ◄ امان اله خان ◄ رضا شاه,Modernity ◄ Afghanistan ◄ Iran ◄ Amun Ullah ◄ Reza shah

  اردیبهشت1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of History M.A Theses Afghanistan and Iran in Field of Modernization with Camparative Study between two Countries in Period of Amanullah Khan and Reza Shah (1919-1941) Supervisor: Dr. Morteza Nouraii Advisor: Dr. AliAkbar Abbasi By: Habib Alrahman Habibi may 2014
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-51
  فصل سوم : 52-103
  فصل چهارم : 104-133
  فصل پنجم :
  فصل ششم :