• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بازتوانی قلبی مبتنی بر تمرین هوازی بر تغییرات هموسیستئین، اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم زنان بیمار مبتلا به سکته قلبی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13513
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش
  پژوهشگر : مژگان کریمی
  توصیفگر لاتین : cardiac rehabilitation ? exercise ? homocysteine ? interleukin-6 ? interleukin-10
  توصیفگر فارسی : بازتوانی قلبی ◄ تمرین ◄ هموسیستئین ◄ اینترلوکین 6 ◄ اینترلوکین 10
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ور
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مهدی کارگرفرد
  استاد مشاور : معصومه صادقی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13513
  شماره راهنما : SPO2 511
  فهرست :

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه...............................................................................................................................................................1
  1-2 شرح و بیان مساله.........................................................................................................................................2
  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................................5
  1-4 اهداف تحقیق.................................................................................................................................................7
  1-4-1 هدف کلی..................................................................................................................................................7
  1-4-2 اهداف جزئی..............................................................................................................................................7
  1-5 فرضیه های تحقیق.......................................................................................................................................7
  1-6 پیش فرض های تحقیق...............................................................................................................................7
  1-7 محدودیت های تحقیق................................................................................................................................8
  1-7-1محدودیت های قابل کنترل....................................................................................................................7
  1-7-2 محدودیت های خارج از کنترل............................................................................................................8
  1-8 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.......................................................................................................................8
  1-8-1 تعاریف نظری............................................................................................................................................8
  1-8-2 تعاریف عملیاتی........................................................................................................................................9
  1-8-3 اندازه گیری هموسیستئین....................................................................................................................9
  1-8-4 اندازه گیری سایتوکاین ها (اینترلوکین 6 و 10).............................................................................9
  1-9 قلمرو تحقیق..................................................................................................................................................9
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1 مقدمه............................................................................................................................................................10
  2-2 مبانی نظری تحقیق...................................................................................................................................10
  2-2-1 قلب..........................................................................................................................................................10
  2-2-2 سکته قلبی..............................................................................................................................................11
  2-2-3 عوامل خطر.............................................................................................................................................11
  2-2-3-1 پیشینه ی خانوادگی........................................................................................................................11
  2-2-3-2 سیگار کشیدن..................................................................................................................................11
  2-2-3-3 افزایش لیپید یا کلسترول خون....................................................................................................12
  2-2-3-4 سن و جنسیت..................................................................................................................................12
  2-2-3-5 چاقی...................................................................................................................................................12
  2-2-3-6 پرفشار خونی.....................................................................................................................................13
  2-2-3-7 دیابت..................................................................................................................................................13
  عنوان صفحه
  2-3 بازتوانی قلبی...............................................................................................................................................14
  2-4 فرآیند بازتوانی............................................................................................................................................14
  2-4-1 برنامه های توانبخشی قلبی به چهار مرحله تقسیم می شوند.....................................................14
  2-5 فواید برنامه های توانبخشی.....................................................................................................................15
  2-6 علت مراجعه محدود به مراکز بازتوانی...................................................................................................15
  2-7 هموسیستئین..............................................................................................................................................15
  2-8 سایتوکین ها................................................................................................................................................18
  2-8-1 اینترلوکین 6..........................................................................................................................................19
  2-8-2 اینترلوکین 10.......................................................................................................................................20
  2-9 تحقیقات انجام شده در ایران...................................................................................................................22
  2-10 تحقیقات انجام شده ی خارج از ایران.................................................................................................28
  2-11 جمع بندی فصل دوم.............................................................................................................................36
  فصل سوم:روش تحقیق
  3-1 مقدمه............................................................................................................................................................37
  3-2 روش و طرح تحقیق.................................................................................................................................37
  3-3 جامعه آماری................................................................................................................................................37
  3-4 نمونه آماری.................................................................................................................................................38
  3-5 متغیرهای تحقیق......................................................................................................................................38
  3-5-1 متغیر مستقل.........................................................................................................................................38
  3-5-2 متغیر وابسته..........................................................................................................................................39
  3-6 مراحل انجام تحقیق...................................................................................................................................39
  3-6-1 هماهنگی با مسئولین...........................................................................................................................39
  3-6-2 توجیه آزمودنی ها.................................................................................................................................39
  3-7 شیوه ی جمع آوری داده ها.....................................................................................................................39
  3-8 وسایل مورد استفاده..................................................................................................................................40
  3-9 موارد اندازه گیری شده............................................................................................................................40
  3-9-1 اندازه گیری شاخص های فیزیکی.....................................................................................................40
  3-9-2 اندازه¬گیری شاخص¬های بیوشیمیایی................................................................................................40
  3-10 آزمون ورزش.............................................................................................................................................41
  3-11 پروتکل ورزشی.........................................................................................................................................41
  3-12ویژگی های تمرین/پروتکل و شدت تمرین.........................................................................................42
  3-12-1 نوع تمرینات........................................................................................................................................42
  عنوان صفحه
  3-12-2 پروتکل و شدت تمرین......................................................................................................................42
  3-13روش های آماری.......................................................................................................................................43
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
  4-1 مقدمه............................................................................................................................................................44
  4-2 آزمون طبيعي بودن داده‌ها......................................................................................................................44
  4-3 توصیف آماری داده ها...............................................................................................................................46
  4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها..........................................................................................................47
  4-4-1 مقایسه متغیرهای مورد بررسی بین گروه های کنترل و تجربی قبل از مطالعه......................47
  4-4-2 مقايسه ي بين متغيرهاي مورد بررسي در گروه ها قبل و بعد از مطالعه.................................48
  4-4-3 آزمون فرضیه........................................................................................................................................50
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1 مقدمه............................................................................................................................................................55
  5-2 خلاصه تحقیق و یافته ها..........................................................................................................................55
  5-3 یافته های تحقیق.......................................................................................................................................56
  5-4 بحث و نتیجه گیری و یافته های همخوان و ناهمخوان.....................................................................57
  5-5 نتیجه گیری کلی........................................................................................................................................61
  5-6 پیشنهادات کاربردی...................................................................................................................................62
  5-7 پیشنهادات تحقیقاتی.................................................................................................................................62
  فهرست منابع........................................................................................................................................................63
  چکیده :
  چکیده: شیوع بیماری های قلبی و افزایش مرگ و میر بر اثر این بیماری ها، شناخت روش های که بتواند نشانه های آن را کاهش دهد از نظر بالینی مهم و کاربردی است. هموسیستئین، اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 از نشانگرهای اصلی بیماری قلبی شناخته شده اند که مطالعات کمی بر روی آن ها صورت گرفته است. بنابراین، در تحقیق حاضر اثر هشت هفته بازتوانی قلبی مبتنی بر تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی هموسیستئین، اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 و ظرفیت عملی در بیماران مبتلا به بیماری سکته قلب مورد بررسی قرار گرفت. در این کارآزمایی تصادفی کنترل شده، 40 زن با سکته ی قلبی (45-65 سال) به طور تصادفی به یک گروه تجربی (18 نفر) و گروه کنترل (22 نفر) تقسیم بندی شدند. گروه تجربی در یک برنامه بازتوانی قلبی بر اساس تمرین هوازی با نظارت، 20-55 دقیقه ، سه بار در هفته به مدت هشت هفته شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل تنها تحت نظارت پزشکی بودند. قبل و بعد از دوره بازتوانی، هموسیستئین، اینترلوکین 6، اینترلوکین 10 و ظرفیت عملکردی اندازه گیری شد. در طول مطالعه، رژیم غذایی و داروهای بدون تغییر در هر دو گروه بود. داده ها با استفاده از آزمون تی وابسته و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) با اندازه گیری های تکراری آنالیز شد. تفاوت قابل توجهی در نشانگرهای هموسیستئین، اینترلوکین 6، اینترلوکین 10 و ظرفیت عملی در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل پس از دوره توانبخشی مشاهده شد، (p≥05/0). ما دریافتیم که هشت هفته بازتوانی قلبی مبتنی بر برنامه هوازی-آموزش تحت نظارت یک تاثیر مثبت و معناداری بر سطوح پلاسمایی هموسیستئین، اینترلوکین 6، اینترلوکین 10 و ظرفیت عملی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب دارد. کلمات کلیدی: بازتوانی قلبی، تمرین، هموسیستئین، اینترلوکین 6، اینترلوکین 10

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The prevalence of heart disease and increased mortality due to these diseases, knowledge of methods that can reduce symptoms, clinically important and practical. Homocysteine, interleukin-6 and interleukin-10 markers of the original heart disease have known that few studies on it have been done. However, this study were studied the effect of eight weeks of cardiac rehabilitation based on aerobic exercise on plasma levels of homocysteine, interleukin-6 and interleukin-10 and the functional capacity in patients with coronary heart disease. In this randomized controlled trial, 40 female patients with a heart failure (45 - 65 yr) randomly assigned to an experimental group (N = 18) and a control group (N = 22). The Experimental group participated in a cardiac rehabilitation based on supervised aerobic-training program, 20–55 min•d-1, 3 d•wk-1 for eight weeks, while the control group was only under medical supervision. Before and after the rehabilitation period, homocysteine, interleukin-6, interleukin-10 and the functional capacity were measured. During the study, diet and medication was unchanged in both groups. The data were analyzed using paired sample t-test and analysis of variance (ANOVA) with repeated measures. Significant differences were observed in the homocysteine, interleukin-6, interleukin-10 markers and functional capacity in the experimental group compared with the control group after the rehabilitation period (p<0.05). We found that eight weeks cardiac rehabilitation based on supervised aerobic-training program had a significant and positive impact on the plasma levels of homocysteine, interleukin-6 and interleukin-10 and the functional capacity in patients with coronary heart disease. Keywords: cardiac rehabilitation, exercise, homocysteine, interleukin-6, interleukin-10.


  کلید واژه ها :
  بازتوانی قلبی ◄ تمرین ◄ هموسیستئین ◄ اینترلوکین 6 ◄ اینترلوکین 10,cardiac rehabilitation ◄ exercise ◄ homocysteine ◄ interleukin-6 ◄ interleukin-10

  آبان ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education and Sport Sciences Department of Physical Education and Sport Sciences M.A. Thesis The effect of cardiac rehabilitation based aerobic exercise training on plasma level of hemosisteine, IL-6 and IL-10 in patients with coronary heart disease Supervisors: Dr. Mehdi Kargarfard Advisor: Dr. Masoumeh Sadeghi By: Mozhgan Karimi November 2015
  فصل اول : 1-9
  فصل دوم : 10-36
  فصل سوم : 37-43
  فصل چهارم : 44-54
  فصل پنجم : 55-78
  فصل ششم :