• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر سیکل عادت ماهیانه بر غلظت لاکتات خون و کورتیزول بزاقی به دنبال یک فعالیت بیشینه
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6103
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
  پژوهشگر : شمسی جلالی قمبوانی
  توصیفگر لاتین : Physical education , Menstrual cycle , Incremental exercise , Lactate , Salivary cortisol , Luteinizing hormone , Follicle hormone
  توصیفگر فارسی : تربیت بدنی و علوم ورزشی ? سیکل عادت ماهیانه ? فعالیت بیشینه ? لاکتات ? کورتیزول بزاقی ? هورمون لوتئینی ? هورمون فولیکولی
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر عفت بمبئی چی
  استاد مشاور : دکتر نادر رهنما
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6103
  شماره راهنما : SPO2 140
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: شرح و بیان مسئله تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- تعریف مسئله و بیان سوالهای اصلی تحقیق 3
  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 5
  1-4- اهداف 6
  1-4-1 - هدف کلی 6
  1-4-2 - اهداف اختصاصی 6
  1-5- فرضیه‌های پژوهش 6
  1-6- محدودیت‌های پژوهش 7
  1-6-1- متغیرهای مستقل 7
  1-6-2- متغیرهای وابسته 7
  1-6-3- متغیرهای مداخله کننده 7
  1-7- تعریف نظری واژه‌ها واصطلاحات 7
  1-7-1- سیکل عادت ماهیانه 7
  1-7-2- مرحله¬ی فولیکولی 8
  1-7-3- مرحله¬ی لوتئینی 8
  1-7-4- اسید لاکتیک 8
  1-7-5- کورتیزول 8
  1-7-6- فعالیت فزاینده بیشینه 8
  1-8- تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات 8
  1-8-1- سیکل عادت ماهیانه 8
  1-8-2- مرحله¬ی فولیکولی 9
  1-8-3- مرحله¬ی لوتئینی 9
  1-8-4- اسید لاکتیک 9
  1-8-5- کورتیزول 9
  1-8-6- فعالیت فزاینده¬ی بیشینه 9

  عنوان صفحه
  فصل دوم: ادبیات پیشینه تحقیق
  2-1- مقدمه 10
  2-2- سیستم غدد درون ریز 11
  2-2-1- ساختار شیمیائی و سنتز هورمونها 12
  2-2-1-1- هورمون¬های پپتیدی 12
  2-2-1-2- هورمونهای استروئیدی 12
  2-2-1-3- مشتقات اسید آمینه تیروزین 13
  2-2-2- اعمال هورمونها 13
  2-2-3- شروع ترشح هورمون پس از تحریک و مدت اثر هورمونهای مختلف 14
  2-2-3-1- کنترل میزان ترشح هورمون- نقش فیدبک منفی ( کاهش میزان ترشح ) 14
  2-2-3-2- نقش فیدبک مثبت (افزایش میزان ترشح) 15
  2-2-3- 3- تغییرات دوره¬ای در آزاد شدن هورمون 15
  2-3- هورمون¬های قشر فوق کلیه 15
  2-3-1- مینرالوکورتیکوئیدها 17
  2-3-2- گلوکوکورتیکوئید 17
  2-3-2-1- اعمال و اثرات کورتیزول 18
  2-3-2-1-1- عمل کورتیزول در استرس¬ها 18
  2-3-2-1-2- اثر کورتیزول بر متابولیسم کربوهیدراتها 19
  2-3-2-1-3- اثر کورتیزول بر متابولیسم چربی¬ها 19
  2-3-2-1-4- اثر کورتیزول بر متابولیسم پروتئین¬ها 20
  2-3-2-1-5- اثر کورتیزول بر بدن انسان 20
  2-3-3- پاسخ کورتیزول به فعالیت¬های ورزشی 20
  2-4- سیکل عادت ماهیانه 22
  2-4-1- فیزیولوژی سیکل عادت ماهیانه 22
  2-4-2- هورمون¬های سیکل عادت ماهیانه 24  عنوان صفحه
  2-4-2-1- هورمون آزاد کننده¬ی گونادوتروپین 25
  2-4-2-2- هورمون محرک فولیکولی 26
  2-4-2-3- هورمون لوتئینی 26
  2-4-2-4- استروژن 27
  2-4-2-5- پروژسترون 28
  2-4-3- آشکار سازی مرحله¬ی تخمک گذاری 30
  2-4-3-1- اندازه گیری درجه حرارت مرکزی بدن 30
  2-4-4- تأثیر سیکل عادت ماهیانه بر اجرای ورزشی 31
  2-4-5- تأثیر سیکل عادت ماهیانه بر غلظت کورتیزول 31
  2-5- منابع انرژی 33
  2-5-1- تولید انرژی 33
  2-5-2- دستگاه¬های تولید انرژی در هنگام فعالیت 34
  2-5-2-1- دستگاه هوازی 34
  2-5-2-2- دستگاه فسفاژن 35
  2-5-2-3- دستگاه گلیکولیتیک 35
  2-5-2-3-1- اسید لاکتیک چیست و چگونه تولید می¬شود؟ 36
  2-5-3- تأثیر سیکل عادت ماهیانه بر لاکتات تولیدی 38
  2-5-4- ارتباط موجود بین لاکتات و کورتیزول 40
  2- 6- خلاصه 41

  فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
  3-1- مقدمه 44
  3-2- جامعه آماری تحقیق 44
  3-3- متغیرهای تحقیق 45
  3-3-1- متغیر مستقل 45
  3-3-2- متغیر وابسته 45
  3-3-3- متغیرهای مداخله¬گر 45

  عنوان صفحه
  3-3-3-1- متغیرهای مداخله گر قابل کنترل 45
  3-3-3-2- متغیرهای مداخله¬گر غیرقابل کنترل 46
  3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات 46
  3-4-1- پرسش نامه‌هاتعیین سیکل عادت ماهیانه¬ منظم 46
  3-4-2- جدول ثبت درجه حرارت مرکزی بدن 46
  3-4-3- ترازوی دیجیتال 47
  3-4-4- قد سنج 47
  3-4-5- دما سنج جیوه ای پزشکی 48
  3-4-6- ترید میل 48
  3-4-7- لاکتومتر 48
  3-4-8-کیت لاکتات 49
  3-4-9- دستگاه سوراخ کردن سر انگشت 49
  3-4-10- سوزن 49
  3-4-11- دوچرخه¬ی کارسنج 50
  3-4-12- نرم افزار برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی 50
  3-5- روش اجرای تحقیق و گرد آوری اطلاعات 50
  3-6- روش¬های آماری 53

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
  4-1- مقدمه 54
  4-2- آزمون فرضیه¬های تحقیق 54
  4-3- ویژگی آزمودنی¬ها 55
  4-4- یافته‌های توصیفی 55
  4-5- یافته¬های استنباطی 56
  4-5-1- آزمون فرض¬ها 56


  عنوان صفحه
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5-1- مقدمه 59
  5-2- خلاصه¬ی تحقیق 59
  5-3- بحث، بررسی و نتیجه¬گیری 60
  5-3-1- لاکتات 60
  5-3-2 – کورتیزول 62
  5-3-3 - ارتباط بین لاکتات تولیدی و غلظت کورتیزول 63
  5-4- پیشنهادها 64
  5-4-1-پیشنهادهای عملی برخاسته از تحقیق 64
  5-4-2-پیشنهادهای تحقیقی برای پژوهشگران 64
  پیوست شماره 1: فرم آگاهی و رضایت از شرکت در اجرای تحقیق 65
  پیوست شماره 2: جدول درجه حرارت مرکزی بدن 66
  پیوست شماره 3: ارزیابی حداکثر اکسیژن مصرفی 67
  پیوست شماره 4: پرسشنامه تعیین سیکل عادت ماهیانه منظم 68
  منابع و مآخذ 69
  چکیده :
  چکیده تأثیرات سیکل عادت ماهیانه بر بسیاری از فاکتورهای فیزیولوژیک به اثبات رسید است. از اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیکل عادت ماهیانه و فعالیت بیشینه بر میزان تولید لاکتات و کورتیزول در زنان ورزشکار بود. تعداد 15 نفر دانشجوی دختر ورزشکار (میانگین و انحراف استاندارد سن 05/2±9/21 سال، وزن 6/4±4/ 58 کیلوگرم، قد 25/4±7/1611 سانتی¬متر) که همگی دارای سیکل عادت ماهیانه¬ی طبیعی¬ ومنظم با طول دوره¬ی 30-26 روز بودند و هیچ یک از آنها حداقل 4 ماه قبل از شرکت در آزمون هیچ نوع داروی هورمونی و جنسی از جمله داروهای ضد بارداری را مصرف نکرده بودند. آزمودنی¬ها در ساعت 7 صبح و در دو مرحله از سیکل عادت ماهیانه (فولیکولی و لوتئینی) در آزمایشگاه حاضر شدند. نمونه¬ی خون و بزاق افراد قبل و بلافاصله بعد از انجام یک تست بیشینه روی دوچرخه¬ی کار سنج گرفته شد. نمونه ها¬ی خونی از سر انگشتان افراد گرفته شد و توسط دستگاه لاکتومتر مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه¬ی بزاق نیز توسط قرار دادن پنبه در دهان آزمودنی گرفته شد و به منظور برآورد میزان کورتیزول به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل دوطرفه¬ی واریانس استفاده شد. تفاوت معناداری در میزان لاکتات، چه قبل و چه بعد از فعالیت بیشینه در مراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه مشاهده نشد (05/ P>، 142/0 F=). در خصوص کورتیزول نیز تفاوت معناداری در مراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه مشاهده نشد. (05/0 P> ، 297/ 0F=). میزان لاکتات بطور معناداری چه در مرحله¬ی فولیکولی و چه در مرحله¬ی لوتئینی، بعد از فعالیت بیشینه، افزایش یافت. (05/0 P<، 261/148 F=). اما در میزان کورتیزول، قبل و بعد از فعالیت بیشینه تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 P>، 093/1=F). در خصوص ارتباط لاکتات و کورتیزول نیز چه قبل و چه بعد از فعالیت بیشینه تفاوت معناداری مشاهده نشد. بطور کلی می¬توان نتیجه گرفت اگر چه فعالیت بیشینه منجر به افزایش میزان لاکتات تولیدی می¬شود اما سیکل عادت ماهیانه بر میزان لاکتات تولیدی و کورتیزول بزاقی در حالت استراحت و پس از فعالیت بیشینه تأثیری ندارد. کلید واژها: سیکل عادت ماهیانه، فعالیت بیشینه، کورتیزول بزاقی، لاکتات.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The effect of menstrual cycle on several physiological factors has been reported. The purpose of this was to examine the effect of menstrual cycle and incremental exercise on lactate concentration and salivary cortisol. Fifteen healthy amenorrhea female athletes (Mean ± SD age: 21.9 ± 2.05, weight: 58.4 ± 4.6, height: 161.7± 4.25) participated in this study. All reported a history of normal menstrual cycle lasting 26-32 days and none had used any form of oral contraceptives for at least 4 month before entering the study. They were tested at 07:00 and at two phases of the menstrual cycle (the mid follicular phases and the midluteal phase). Blood Sample and salivary cortisol was obtained before and immediately after incremental test on a cycle ergometer. Blood sample was obtained from the tip of their finger and analyzed by lactometr. Salivary sample was analised by lab. For analyzing data, Two Way ANOVA was used. (P<0.05) No significant differences were observed in lactate concentration at different phases of the menstrual cycle (F=0.142, P>0.05. ( for cortisol also no significant differences were observed in salivary concentration at different phases of the menstrual cycle (F=0.297, P>0.05(. Lactate concentration was significantly increased either in follicular phases or luteal phases, after incremental exercise (F= 148.261, P>0.05). No significant differences were observed at salivary cortisol concentration following incremental exercise (F=1.093, P>0.05). No significant correlations were observed in lactate and cortisol before and after activity across menstrual cycle phases. It can be concluded although incremental exercise lead to increase in lactate but menstrual cycle has not effect on concentration lactate and cortisol at rest and after incremental exercise. Keywords: Menstrual cycle, Incremental exercise, salivary cortisol, Lactate.


  کلید واژه ها :
  تربیت بدنی و علوم ورزشی ? سیکل عادت ماهیانه ? فعالیت بیشینه ? لاکتات ? کورتیزول بزاقی ? هورمون لوتئینی ? هورمون فولیکولی,Physical education , Menstrual cycle , Incremental exercise , Lactate , Salivary cortisol , Luteinizing hormone , Follicle hormone

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education and Sport Science Department of Physical Education M.A. Thesis Effect of menstrual cycle on blood lactate and salivary cortisol after maximal exercise Supervisor: Dr. Effat Bambaeichi Advisor: Dr. Nader Rahnama By: Shamsi Jalali Ghombavani July 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :