• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از مخلوط هیدروکربن ها به عنوان مبرد در یک یخچال خانگی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8620
  موضوع :مهندسی شیمی
  پژوهشگر : مهدی راستی
  توصیفگر لاتین : Refrigerator ? Refrigerant ? Feasibility ? Hydrocarbon ? Energy Efficiency ? R 600 A Refrigerant ? R 436 A Refrigerant ? R 134 A Refrigerant
  توصیفگر فارسی : یخچال فریزر﴿خانگی﴾ ◄ مبرد ◄ امکان سنجی ◄ هیدروکربن ◄ بازده انرژی ◄ مبرد آر 600 آ ◄ مبرد آر 436 آ ◄ مبرد آر 134 آ
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمد صادق حاتمی پور، سید فواد آقا میری
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8620
  شماره راهنما : CHE.ENG2 71
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: چرخه تبرید یخچال فریزر خانگی 1
  1-1 تعاریف 2
  1-2 دماهای نگهداری مواد غذایی 5
  1-3 اجزای سیکل تبرید 6
  1-4 چرخه تبرید 12
  1-5 تاریخچه استفاده از مبردها 13
  1-6 ویژگی های یک مبرد 15
  1-7 وضعیت مصرف مبردها در ایران 22
  1-8 میزان استفاده از هیدروکربن ها در دنیا 22
  1-9 مروری بر مقالات مرتبط با استفاده از هیدروکربن ها در یخچال فریزر 26
  عنوان صفحه
  فصل دوم: مواد و روش ها 29
  2-1 تجهیزات آزمایش 29
  2-2 روش انجام آزمایش 33
  2-3 تحلیل نتایج آزمایشگاهی 36
  2-4 تعیین شاخص بازده انرژی 39
  2-5 پارامترهای مورد مطالعه و آزمایش ها 41
  فصل سوم: نتایج آزمایش ها 45
  3-1 نتایج آزمایش با یخچال فریزر مبنا (105 گرم مبرد R134a و کمپرسور HFC) 45
  3-2 نتایج تغییر مقدار شارژ مبرد R436A با کمپرسور HFC 46
  3-3 نتایج تغییر مقدار شارژ مبرد R600a با کمپرسور HFC 47
  3-4 نتایج تغییر مقدار شارژ مبرد R600a با کمپرسور HC 49
  3-5 نتایج تغییر مقدار شارژ مبرد R436A با کمپرسور HC 50
  3-6 مقایسه توان مصرفی بهترین شارژ مبردهای R600a، R436A و R134a با کمپرسور HFC 51
  3-7 مقایسه توان مصرفی بهترین شارژ مبردهای R600a، R436A با کمپرسور HC 52
  3-8 دمای خروجی کمپرسور HFC با مبردهای R600a، R436A و R134a 53
  عنوان صفحه
  3-9 بررسی مدت زمان پایین آمدن دمای محفظه ها 54
  3-10 بررسی کیفی اثر میزان شارژ مبرد بر دمای نقاط مختلف چرخه تبرید و توان مصرفی 55
  3-11 برنامه جدید چرخه برفک زدایی 58
  فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 61
  4-1 نتیجه‌گیری 61
  4-2 پیشنهادها 62
  پیوست 1 63
  اطلاعات زیست محیطی برخی مبردها 63
  منابع و مآخذ 64  چکیده :
  چکیده مبرد R134a که در دو دهه گذشته معمول¬ترین مبرد در یخچال¬های خانگی بوده است، به¬دلیل اثرات گلخانه¬ای شدید آن طبق پروتکل کیوتو باید تولید و مصرف آن کاهش یابد لذا در چند سال گذشته تحقیقات فراوانی در مورد جایگزینی این مبرد با هیدروکربن¬های پروپان، نرمال بوتان و ایزوبوتان به عمل آمده است. در این تحقیق عملکرد دو نوع مبرد هیدروکربنی با میزان شارژهای متفاوت در یک یخچال فریزر خانگی بررسی شد تا معلوم شود آیا می¬توان بدون هیچ¬گونه تغییری در چرخه تبریدی که برای کار با مبرد R134a ساخته شده از مبرد هیدروکربنی استفاده نمود؟ سپس اثر مبردهای هیدروکربنی با میزان شارژهای متفاوت را بر روی کمپرسوری که برای کار با مبرد R600a طراحی و ساخته شده بود بررسی و میزان مصرف انرژی اندازه¬گیری شد. طبق تعریف بهترین میزان شارژ هنگامی بدست می¬آید که دمای میانگین محفظه نگه¬داری مواد غذایی تازه کم¬تر از C5 و گرم¬ترین دمای محفظه نگه¬داری مواد غذایی منجمد کم¬تر از C18- شود به نحوی که مصرف انرژی الکتریکی در این شرایط کمینه باشد. آزمایش¬ها بر روی یک یخچال فریزر خانگی ساخت گروه صنعتی انتخاب که برای کار با 105 گرم مبرد R134a طراحی و ساخته شده بود انجام شد و تاثیر عوامل نوع مبرد، میزان شارژ مبرد و نوع کمپرسور بررسی شدند. در این بررسی آزمایشگاهی از مبردهای R436A (مخلوط 46% ایزوبوتان و 54% پروپان) و R600a (ایزوبوتان خالص)، کمپرسورهای مدل HFC که برای کار با مبرد R134a و مدل HC که برای کار با مبرد R600a طراحی و ساخته شده¬اند استفاده شد. میزان شارژ مبردهای R600a و R436A در محدوده 45 تا 80 گرم قرار داشتند. مبرد R134a تنها با 105 گرم و بر روی کمپرسور مدل HFC آزمایش شد. برای هر یک از آزمایش¬ها انرژی مصرفی یخچال فریزر در 24 ساعت محاسبه شد و با نتایج آزمایش یخچال فریزر مبنا، مقایسه شد. تمامی آزمایش¬ها مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره 2-4853 و 13700 در دمای محیط C32 و رطوبت نسبی 50% انجام شدند. نتایج آزمایش¬ها نشان می¬دهند که درصورت استفاده از کمپرسور مدل HFC میزان شارژ بهینه مبرد R436A برابر 60 گرم و میزان شارژ بهینه مبرد R600a برابر 55 گرم می¬باشد و میزان مصرف انرژی مبرد R436A و R600a در حالت شارژ بهینه در مقایسه با یخچال فریزر مبنا به ترتیب 14% و 7% کاهش می¬یابد. درصورت استفاده از کمپرسور مدل HC میزان شارژ بهینه مبرد R436A برابر 50 گرم و میزان شارژ بهینه مبرد R600a برابر 50 گرم می¬باشد و میزان مصرف انرژی مبرد R436A و R600a در حالت شارژ بهینه در مقایسه با یخچال فریزر مبنا به ترتیب 6/14% و 7/18% کاهش می¬یابد. کلمات کلیدی : مبرد، سیکل یخچال فریزر، R600a، R134a،R436A

  چکیده انگلیسی :
  Abstract R134a was most prevalent refrigerant in 2 last decades but because of its high global warming potential, producing and consumption of this refrigerant should decreased, so in a few last years many researches, about substitution of this refrigerant with propane, n-butane and i-butane are done. This thesis is devoted to feasibility study of substitunity of two hydrocarbon refrigerants instead of R134a on a domestic freezer-refrigerator was investigated. Also the effect of hydrocarbon refrigerants with different charge amounts on a compressor which was designed for R600a was investigated and energy consumption was measured. The best charge amount is obtained when the average temperature of fresh food compartment is kept lower than 5°C and the hottest temperature of freeze food compartment becomes lower than -18°C and the freezer-refrigerator has the lowest electrical energy consumption. Experiments were designed on a freezer-refrigerator manufactured in Entekhab Industrial Group, designed for 105 g R134a. The effect of parameters including refrigerant type, refrigerant charge amount and compressor type are investigated. This research was conducted using R436A ( mixture of 46% Iso-butane and 54% Propane ) and R600a ( pure iso-butane ), HFC type compressor designed for R134a and HC type compressor designed for R600a. R600a and R436A charge amounts were variable to study each parameter and were in range of 45 to 80 g. R134a was tested only with 105 g using HFC type compressor. For each experiment energy consumption of freezer-refrigerator at 24 hours was calculated, and compared with that of basic domestic refrigerator freezer. All experiments had done according to Iranian national standards 13700 and 4853-2 in ambient temperature of 32C and relative humidity of 50%. The results show for HFC type compressor, optimum refrigerant charge of R436A is 60 g, and optimum refrigerant charge of R600a is 55 g, Also energy consumption of R436A and R600a at the optimum charge was reduced 14% and 7%, respectively. In the other side using HC type compressor, optimum refrigerant charge of R436A and R600a are both 50 g, and energy consumption of R436A and R600a at the optimum charge was reduced 14/6% and 18/7% respectively. Keywords: refrigerant, freezer-refrigerator cycle, R600a, R436A, R134a


  کلید واژه ها :
  یخچال فریزر﴿خانگی﴾ ◄ مبرد ◄ امکان سنجی ◄ هیدروکربن ◄ بازده انرژی ◄ مبرد آر 600 آ ◄ مبرد آر 436 آ ◄ مبرد آر 134 آ,Refrigerator ◄ Refrigerant ◄ Feasibility ◄ Hydrocarbon ◄ Energy Efficiency ◄ R 600 A Refrigerant ◄ R 436 A Refrigerant ◄ R 134 A Refrigerant

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Chemical Engineering M.Sc. Thesis Technical and economical feasibility study for utilization of hydrocarbons mixture as refrigerant in a domestic refrigerator Supervisor: Dr. Mohammad Sadegh Hatamipour Dr. Seyed Foad Aghamiri By: Mehdi Rasti October 2011
  فصل اول : 1-28
  فصل دوم : 29-44
  فصل سوم : 45-60
  فصل چهارم : 61-69
  فصل پنجم :
  فصل ششم :