• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اندازه گیری و مدل سازی ضریب فعالیت مولکول های زیستی در الکترولیت های آبی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9029
  موضوع :مهندسی شیمی
  پژوهشگر : شهرام سلیمی
  توصیفگر لاتین : Medelling ? Biological molecule ? Electrochemical method ? Activity coefficient ? Ion- selective electrode ? Sodium chloride ? Penicillin ? Cephalexine ? Water ? Electrolyet solution ? Serine
  توصیفگر فارسی : مدل سازی ◄ مولکول زیستی ◄ روش الکتروشیمیایی ◄ ضریب فعالیت ◄ الکترود یون گزین ◄ سدیم کلرید ◄ پنی سیلین ◄ سفالکسین ◄ آب ◄ محلول الکترولیت ◄ سرین
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : فواد آقامیری، محمدرضا طلایی
  استاد مشاور : غلامرضا پازوکی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9029
  شماره راهنما : CHE.ENG2 80
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  مقدمه (ضریب فعالیت و ساختار مولکول زیستی) 1
  فصل اول (مروری بر مطالعات پیشین) 6
  فصل دوم (مواد و روش¬ها) 26
  2-1 مواد مصرفی 27
  2-2 تجهیزات مورد استفاده 28
  2-3 روش اندازه گیری و محاسبه ضریب فعالیت مولکول زیستی 29
  2-3-1 دستگاه اندازه گیری اختلاف پتانسیل و نحوه اندازه گیری 29
  2-3-2 کالیبراسیون الکترودهای یون گزین 30
  2-3-3 محاسبه ضریب فعالیت نمک محلول در سیستم 30
  2-3-4 نحوه محاسبه ضریب فعالیت مولکول زیستی 31
  4-2مدل های ترمودینامیکی برای محاسبه ضریب فعالیت (کاهش داده) 31
  2-4-1 مدل ویلسون 31
  2-5مدل اسکچارد-پنیتز 32
  2-6رابطه هاملینک و همکاران 33
  2-7 آزمایشها 34
  فصل سوم (مواد و روش¬ها) 36
  3-1کالیبراسیون (آب+ کلرید سدیم) در حضور الکترود سارتوریوس در دمای 25 درجه سانتی¬گراد 36
  3-2کالیبراسیون(آب+ کلرید سدیم) در حضور الکترود دبلیو تی دبلیو در دمای 25 درجه سانتی¬گراد 38
  3-3کالیبراسیون(آب+ برمید سدیم) در حضور الکترود متراهم در دمای 25 درجه سانتی¬گراد 40
  3-4کالیبراسیون(آب+ برمید سدیم) در حضور الکترود متراهم در دمای 35 درجه سانتی¬گراد 41
  3-5نتایج آزمایشها برای سیستم (آب+ پنی سیلین+کلرید سدیم) در حضور الکترود پشرکت دبلیو تی دبلیو 42
  عنوان صفحه
  3-6نتایج آزمایشها برای سیستم شامل (برمید سدیم+آب+پنیسیلین وی کا) 43
  3-7نتایج آزمایشها برای سیستم شامل (برمید سدیم+آب+ سفالکسین) 44
  3-8نتایج آزمایش برروی سیستم شامل(Dl-سرین+آب+برمید سدیم) 45
  3-8-1 نتایج آزمایش در دمای 25 درجه سانتی¬گراد 46
  3-8-2 نتایج آزمایش در دمای 35 درجه سانتی¬گراد 48
  3-9نتایج آزمایشهای ضریب فعالیت میانگین برمید سدیم در حضور Dl-سرین و گلایسین 49
  3-10مدلهای ترمو دینامیکی، تطبیق دادههای تجربی و محاسبه ضریب فعالیت مولکول زیستی 51
  3-10-1 مدل ویلسون 51
  3-11مدل اسکچارد-پنیتز 51
  3-1رابطه هاملینک و همکاران 51
  3-2محاسبه ضریب فعالیت مولکول زیستی 52
  فصل چهارم (نتیجه¬گیری و پیشنهاد¬ها) 53
  پیوست 55
  منابع 84  چکیده :
  چکیده: فرآیند جداسازی و تغلیظ مولکولهای زیستی یکی از مراحل مهم از نظر اقتصادی در فرآیند تولید است. دانستن ضریب فعالیت مولکولهای زیستی مانند آنتی بیوتیک ها و پپتیدها ها در محلول آبی الکترولیتی از اصول اولیه در طراحی فرآیند جداسازی این مواد است. کمبود و نبود داده صحیح و درست ضریب فعالیت در فرآیند های جداسازی بر پایه تعادل مانند استخراج و تقطیر باعث تجربی شدن و غیر دقیق شدن این فرآیند ها می شود. اندازه گیری ضریب فعالیت مولکول های زیستی اخیرا موضوع چندین تحقیق بوده است. اخیرا مطالعاتی درباره اندازه گیری ضریب فعالیت یون منفرد انجام شده است اما اندازه گیری ضریب فعالیت میانگین نمک (γ_∓) متداول تر است. تنها روش آزمایشگاهی مستقیم جهت اندازه گیری ضریب فعایت میانگین جزء حل شونده در محلول الکترولیت روش الکتروشیمیایی می باشد که اساس این روش بر اندازه گیری اختلاف پتانسیل ایجاد شده در محلول است. الکترودهای یون گزین، مهمترین ابزار در اندازه گیری ضریب فعالیت در این روش می باشند. از مزایای این روش در مقابل روش متداول دیگر (ایزوپیستیک) کاربرد راحت تر، پاسخ سریعتر، دقت بالاتر و همچنین قابلیت کاربرد در دامنه غلظت پایین می باشد. در این تحقیق ضریب فعالیت میانگین چندین نمک (کلرید سدیم و برمید سدیم)، و چندین مولکول زیستی (پنی سیلین، سفالکسین،D¬L¬-¬سرین و ...) مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. ضریب فعالیت نمک به کمک اختلاف پتانسیل شیمیایی ایجاده شده در محلول و معادله نرست بدست آمد. اختلاف پتانسیل شیمیایی بین دو الکترود یون گزین به عنوان کاتد و آند در مقابل الکترود مرجع اندازه گیری شد و ضریب فعالیت مولکول های زیستی با استفاده از رابطه گیبس دوهم در غلظت های مختلف بدست آمد. در آزمایش¬های انجام شده، دامنه غلظت نمک تا 1 مولال و دامنه غلظت مولکول های زیستی وابسته به حلالیت آنها می باشد. کلمات کلیدی: مولکول زیستی، روش الکتروشیمیایی، الکترود یون گزین، ضریب فعالیت

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The separation and concentration process of biomolecules is one of the economically important stages in their production processes The knowledge of the activity coefficient of bio-molecules like antibiotics and peptides in aqueous electrolyte solutions is of primary importance in design of the processes. Lack of accurate activity coefficient data makes the design of equilibrium-based separation processes such as extraction and distillation inaccurate. The measurement of the activity coefficient of bio-molecules in aqueous electrolyte solutions has been the subject of some studies. Although recently some research have been done on individual ionic activities of amino acids, But measurement of mean activity coefficient, which is shown γ± is more common . The only direct experimental method for determining the activity coefficient of a solute in an electrolyte solution is by means of electromotive force measurements. Electrochemical cells with ion-selective electrodes are important tools that are used to measure the activity coefficients of the electrolytes. Some advantages of this method compared with the isopiestic method are ease of use, fast response and high accuracy, particularly at low concentrations. In this work the mean activity coefficient of some salt (NaCl,NaBr) and activity coefficient of some biomolecules(penicillin,cephalexine,DL-serine,…) were measured. The mean activity of salts was calculated by electrochemical and Nernst eq., the electrochemical potentials (e.m.fs) were measured between two ion-selective electrodes (ISE) as cathode and anode electrodes against a double junction reference. The activity coefficients of biomolecules were obtained by using Gibbs-Douhm eq. at different molalities. In the experiments, the range of molality of salts was 0-1 and for biomolecules it is related to solubility. Keywords: Ion-selective electrode (ISE), Activity coefficient, Biomolecule, Electrochemical method


  کلید واژه ها :
  مدل سازی ◄ مولکول زیستی ◄ روش الکتروشیمیایی ◄ ضریب فعالیت ◄ الکترود یون گزین ◄ سدیم کلرید ◄ پنی سیلین ◄ سفالکسین ◄ آب ◄ محلول الکترولیت ◄ سرین,Medelling ◄ Biological molecule ◄ Electrochemical method ◄ Activity coefficient ◄ Ion- selective electrode ◄ Sod

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Chemical Engineering M.Sc. Thesis Measurment and modeling of activity coefficient of bio-molecules in electrolyet solution. Supervisors: Foad Aghamiri Mohammad Reza Talaei Counselor: Gholamreza Pazuki By: Shahram Salimi April 2012
  فصل اول : 1-25
  فصل دوم : 26-34
  فصل سوم : 35-52
  فصل چهارم : 53-87
  فصل پنجم :
  فصل ششم :