• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه چارچوبی برای قابلیت فهم هیجان در عامل های هوشمند
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8578
  موضوع :کامپیوتر گرایش نرم افزار
  پژوهشگر : محمد کاظمی فرد
  توصیفگر لاتین : Emotion Understanding ? Emotional Intelligence ? Intelligent Agent ? Emotion ? Decision Making ? Three Levels of Information Processing ? Episodic Memory ? Semantic Memory
  توصیفگر فارسی : فهم هیجان ◄ هوش هیجانی ◄ عامل هوشمند ◄ هیجان ◄ تصمیم گیری ◄ الگوی سه لایه پردازش اطلاعات ◄ حافظه معنایی ◄ حافظه رویدادی
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : ناصر قاسم آقایی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8578
  شماره راهنما : COM3 5
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان
  صفحه
  فصل اول: کلیات موضوع
  1-1 مقدمه 1
  1-2 مقدمه¬ای بر هوش هیجانی 3
  1-3 بیان مسأله و انگیزه¬های تحقیق 4
  1-4 حوزه تحقیق و اهداف 6
  1-5 اهمیت و ارزش تحقیق 8
  1-6 کاربرد نتایج تحقیق 10
  1-7 ساختار پایان¬نامه 12
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1 مقدمه 14
  2-2 هیجان و تصمیم¬گیری 14
  2-3 هوش هیجانی 15
  2-4 مدل هیجان OCC 17
  2-5 عامل¬ها 23
  2-5-1 تقسیم بندی عامل¬ها 24
  2-5-2 سیستم¬های چند عاملی 27
  2-5-3 عامل¬ها و هیجان 27
  2-6 عامل هیجانی عمومی (GEmA) 28
  2-6-1 ارزیاب رویداد 29
  2-6-2 جدول الگو 35
  2-6-3 تاریخچه رویداد و عمل 37
  2-6-4 به روز رسانی شدت هیجان¬ها 37
  2-6-5 محاسبه مقدار پتانسیل 38
  2-6-6 استفاده از GEmA 40
  2-7 نتیجه¬گیری 40
  فصل سوم: چارچوب مبتنی بر پردازش اطلاعات برای نمایش جریان دانش هیجانی
  3-1 مقدمه 42
  3-2 کارهای مرتبط 44
  3-3 پیش زمینه 46
  3-3-1 نگاهی جامع به پنج نوع ورودی 46
  3-3-2 سه لایه پردازش اطلاعات 49
  3-3-3 انگیزه 51
  3-3-4 رفتار 52
  3-3-5 یادگیری 54
  3-4 چارچوب فهم هیجان مبتنی بر پردازش اطلاعات 57
  3-5 پیاده¬سازی 62
  3-5-1 لایه واکنشی 63
  3-5-2 لایه روالی 66
  3-5-3 لایه فکری 68
  3-6 ارزیابی 71
  3-7 نمایش جریان دانش هیجانی 76
  3-8 نتیجه¬گیری 78
  فصل چهارم: چارچوب مبتنی بر حافظه¬ برای نگهداری و گسترش دانش هیجانی
  4-1 مقدمه 80
  2-4 کارهای مرتبط 81
  4-3 پیش زمینه 82
  4-3-1 فهم ماشین 82
  4-3-2 حافظه 84
  4-3-3 Soar 85
  4-4 سناریوی شبیه¬سازی 86
  4-4-1 مدل عامل¬ها 86
  4-4-2 مدل تعامل بین عامل¬ها 89
  4-5 چارچوب فهم هیجان مبتنی بر حافظه 92
  4-5-1 فرا مدل 94
  4-5-2 دسته¬بندی عامل¬ها 100

  4-5-3 ارزیاب 103
  4-6 ارزیابی 113
  4-7 نتیجه¬گیری 116
  فصل پنجم: چارچوب نهایی فهم هیجان
  5-1 مقدمه 118
  5-2 چارچوب نهایی فهم هیجان 119
  5-3 ارزیابی 1 125
  5-3-1 نتایج ارزیابی 128
  5-4 ارزیابی 2 129
  5-5 نتیجه¬گیری 134
  فصل ششم: نتیجه¬گیری و ارائه¬ی پیشنهادات
  6-1 مقدمه 136
  6-2 نتایج بدست آمده 137
  6-3 پیشنهادات 140
  پیوست الف: پیاده¬سازی و ارزیابی GEmA در سیستم خودآموز هوشمند
  پیوست ب: دسته¬بندی جملات مجموعه داده ترنر
  واژه¬نامه انگلیسی به فارسی 169
  واژه¬نامه فارسی به انگلیسی 180
  فهرست منابع و مآخذ 191  چکیده :
  چکیده هوش هیجانی، قابلیت پردازش اطلاعات درباره هیجان¬های خود و هیجان¬های دیگران می¬باشد. این هوش در تسهیل تعامل بین انسان-ها مؤثر می¬باشد و شامل چهار قابلیت ادراک، فهم و مدیریت هیجان و استفاده از هیجان در تسهیل فرآیند تفکر می¬باشد. همواره عامل¬های پیچیده¬تری نیاز است تا فاصله بین توسعه تکنولوژی¬های روبه رشدی که با انسان و سایر عامل¬ها در سطح هیجان تعامل می¬کنند را نگه دارد. مطابق با این نیاز، در این پایان¬نامه تلاش شده است تا هوش هیجانی عامل¬های هوشمند ارتقا داده شود. قابلیت فهم هیجان در تحقیقات گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور، در اینجا چارچوبی برای قابلیت فهم هیجان در عامل¬های هوشمند ارائه شده است. فهم هیجان، فعالیتی است شناختی که عامل، درباره اینکه چرا یک عامل (خود یا دیگران) در یک حالت هیجانی قرار دارد و چه عمل¬هایی با آن حالت در ارتباط هستند، با استفاده از دانش هیجانی¬اش استنتاج می¬کند. این دانش می¬تواند شامل تجربه-های هیجانی، ارتباط بین هیجان¬ها و تحلیل هیجان¬های پیچیده باشد. چارچوب ارائه شده برای فهم هیجان ترکیبی از چارچوبی مبتنی بر پردازش اطلاعات برای نمایش جریان دانش هیجانی و چارچوبی مبتنی بر حافظه¬ برای نگهداری و گسترش دانش هیجانی می¬باشد. چارچوب مبتنی بر پردازش اطلاعات شامل سه لایه می-باشد. در این سه لایه، هیجان از حالت ابتدائی در لایه اول به حالت بلوغ یافته در لایه سوم تبدیل می¬شود. چارچوب مبتنی بر حافظه شامل ¬دو حافظه رویدادی و معنایی می¬باشد. از حافظه رویدادی برای ذخیره¬سازی و یادگیری جزئیات رویدادهای اتفاق افتاده و از حافظه معنایی برای ذخیره حقایقی در مورد هیجان-ها استفاده می¬شود. در چارچوب نهایی فهم هیجان هر کدام از این حافظه¬ها در سه لایه¬ پردازش اطلاعات طبقه¬بندی شده¬اند. در این پایان¬نامه، چارچوب مبتنی بر پردازش اطلاعات و چارچوب مبتنی بر حافظه¬ مستقل از هم ارائه می¬شوند. بدین معنی که هر کدام به صورت مستقل طراحی، پیاده¬سازی و مورد ارزیابی قرار می¬گیرد و در چارچوب نهایی فهم هیجان به یکدیگر متصل می¬شوند. در ارزیابی¬هایی که در محیط¬های شبیه-سازی نوعی صورت می¬گیرد، تأثیر فهم هیجان در ارتقا سایر قابلیت¬های هوش هیجانی نمایش داده می¬شود. برای تولید هیجان در عامل¬ها و سادگی پیاده¬سازی هیجان در شبیه¬سازی¬ها، یک بسته برنامه¬نویسی عمومی نیز معرفی می¬شود. کلمات کلیدی: عامل¬های هوشمند، قابلیت فهم هیجان، الگوی سه لایه پردازش اطلاعات، حافظه رویدادی، حافظه معنایی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Emotional intelligence is the ability to process information about one’s own emotions and the emotions of others. It is critical for successful interactions among humans and involves perceiving emotions, using emotions in thought processes, understanding emotions, and managing emotions. Ever more sophisticated emotional agents are required to keep pace with developing technologies that increasingly interact with humans and other artificial agents on an emotional level. This study aims at increasing the emotional intelligence of agents. Since the emotion understanding ability was not considered in the previous researches, this study introduced an emotion understanding framework for intelligent agents. Emotion understanding is a cognitive activity of making inferences using emotional knowledge about why an agent is in an emotional state and which actions are associated with the emotional state. Emotional knowledge constitutes emotional experiences, interpretation of emotions relationships and complex emotions. The presented emotion understanding framework is composed of an information processing framework to represent emotional knowledge flow and a memory framework to keep and explore emotional knowledge. The information processing framework includes three levels. In these levels, affect can be changed from a proto-affect to full-fledge emotions. The memory framework includes episodic and semantic memories. The episodic memory enables learning by storing details of experienced events. The semantic memory is a lookup table of emotion-related facts. In the final emotion understanding framework, these memories are arranged into the three levels of the information processing framework. In this dissertation, the information processing and the memory frameworks are presented independently. In the other words, they are designed, implemented, and evaluated independently and they are integrated in the final emotion understanding framework. Evaluation results from typical simulation environments indicate that the emotion understanding ability improves other abilities of emotional intelligence. A generic package is also introduced for emotion generation and easy implementation of emotions in the simulation of agents. Keywords: Intelligent agents, emotion understanding ability, three levels of information processing, episodic memory, semantic memory.  


  کلید واژه ها :
  فهم هیجان ◄ هوش هیجانی ◄ عامل هوشمند ◄ هیجان ◄ تصمیم گیری ◄ الگوی سه لایه پردازش اطلاعات ◄ حافظه معنایی ◄ حافظه رویدادی,Emotion Understanding ◄ Emotional Intelligence ◄ Intelligent Agent ◄ Emotion ◄ Decision Making ◄ Three Levels of Information Processing

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Computer PhD Thesis An Emotion Understanding Framework for Intelligent Agents Supervisor: Dr. Naser Ghasem Aghaee By: Mohammad Kazemifard October 2011
  فصل اول : 1-13
  فصل دوم : 14-41
  فصل سوم : 42-79
  فصل چهارم : 80-117
  فصل پنجم : 118-135
  فصل ششم : 136-199