• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه روشی برای انتشار سرویس های وب مبتنی بر رابطه بین آن ها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9679
  موضوع :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  پژوهشگر : فردین ابدالی محمدی
  توصیفگر لاتین : Web Service ? Semantic Relation ? ?Service Directory ? ?Graph ? Semantic Graph ? SPARQL Query Language ? ontology
  توصیفگر فارسی : وب سرویس ◄ رابطه معنایی ◄ گراف ◄ گراف معنایی ◄ زبان پرس و جو ◄ آنتولوژی
  دانشکده : دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : ناصر نعمت بخش
  استاد مشاور : محمدعلی نعمت بخش
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9679
  شماره راهنما : COM3 21
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول مقدمه
  1-1 مقدمه 1
  1-2 بیان مسئله پژوهشی 2
  1-2-1 ماهیت عملیات تطبیق 5
  1-2-2 فراوانی گرهها 6
  1-2-3 توان محاسباتی ماشینها 6
  1-2-4 میانگین اندازه رکورد مخزن سرویس 7
  1-2-5 ماهیت ترافیک 9
  1-2-6 تأخیر شبکه و هزینه عملیات جستجو 10
  1-2-7 در دسترس بودن ماشینها 11
  1-2-8 انگیزه تحقیق 12
  1-3 هدف تحقیق 13
  1-4 ارزش و اهمیت تحقیق 13
  1-5 کاربرد نتایج تحقیق 14
  1-6 مراحل انجام کار 16
  1-7 نوآوریها و نتایج پژوهش 19
  1-8 ساختار پایاننامه 19
  فصل دوم ادبیات تحقیق
  2-1 مقدمه 21
  2-2 گراف‌‌ها و سرویس‌‌های وب 23
  2-2-1 گراف دوقطبی و عملیات تطبیق 24
  2-2-2 اَبَرگراف 25
  2-3 محاسبه تطبیق در گراف دوقطبی و انجام خوشهبندی روی گراف 28
  2-3-1 الگوریتم مجارستانی 28
  2-3-2 خوشهبندی سلسله مراتبی بر اساس الگوریتم مجارستانی 30
  2-4 مروری بر سابقه پژوهش 31
  2-4-1 دایرکتوریهای سرویس و خدمات آن 31
  عنوان صفحه
  2-4-2 مفهوم پیوندزدن 33
  2-4-3 شبکهسازی بین سرویسهای وب 34
  2-4-4 بیان نیازمندی کاربر با زبانهای پرسوجو 36
  2-4-5 شباهت و تطبیق 37
  2-5 خلاصه فصل 38
  فصل سوم روش ارائه‌ شده برای انتشار وب‌سرویس‌ها و کاربردهای آن
  3-1 مقدمه 39
  3-2 ایجاد گراف معنایی از موجودیتهای سرویسهای وب 40
  3-2-1 تعریف و استخراج موجودیتها 40
  3-2-2 شِمای آدرسدهی موجودیتها 41
  3-2-3 رابطههای معنایی: تعاریف و پیشنیازها 42
  3-2-4 محاسبه شباهت بین پارامترها و مجموعههای ورودی/خروجی 47
  3-2-5 استخراج رابطه‌ها از اطلاعات موجود 51
  3-2-6 ایجاد گراف معنایی نهایی از موجودیتها و رابطه‌های تعریف شده 60
  3-3 روالهای پایه در بازیابی اطلاعات 61
  3-4 خواص رابطه‌های معنایی 62
  3-5 آنتولوژی سیستم 63
  3-6 قوانین استنتاج بر مبنای خواص رابطه‌ها 65
  3-7 نمایش و ذخیره دانش در دایرکتوری سرویس 67
  3-8 بازیابی دانش از دایرکتوری سرویس 69
  3-9 دایرکتوری سرویس توانمند 70
  3-9-1 نیازمندیهای اولیه برای ارائه خدمات 71
  3-10 خدمات ارائه شده توسط ESD 73
  3-10-1 یافتن یک عملیات 73
  3-10-2 یافتن یک طرح ترکیبی 75
  3-10-3 یافتن عملیات مشابه 79
  3-10-4 یافتن TOPN عملیات مشابه 79
  3-11 سیستم کمکدهنده به توسعهدهندگان وبسرویس 80
  عنوان صفحه
  3-11-1 جایگاه WSDATool در روش ارائهشده 83
  3-11-2 فرآیندهای WSDATool 85
  3-12 ایجاد شبکه بالاسری توزیع شده برای وبسرویسها 90
  3-12-1 گرههای شبکه 90
  3-12-2 معماری پیشنهادی 91
  3-12-3 فرآیندهای SON 94
  3-13 خلاصه فصل 98
  فصل چهارم نتایج آزمایش‌‌های انجام شده
  4-1 مقدمه 99
  4-2 بررسی تکنیکهای بکار رفته در ایجاد ESD 99
  4-2-1 الگوریتمهای خوشهبندی 100
  4-2-2 مقایسه COMA++ با الگوریتم‌های تطبیق وب‌سرویس 101
  4-2-3 تأثیر نمونه دادهها بر دقت کشف رابطهها 102
  4-2-4 تأثیر رابطه proxy در بهبود کارایی ESD 103
  4-3 بررسی خدمات ارائه شده توسط ESD 104
  4-3-1 الگوریتم FindOperation 104
  4-3-2 الگوریتمهای ایجاد طرح ترکیبی 105
  4-3-3 الگوریتم GetSimilarOperations 107
  4-3-4 الگوریتم GetTopNOperation 108
  4-4 بررسی WSDATOOL 109
  4-4-1 ارزیابی WSDATool توسط کاربران 109
  4-5 بررسی شبکه SON 111
  4-5-1 میانگین زمان گردش کار در SON 113
  4-5-2 زمان برخورد با خطا در SON 114
  4-6 خلاصه فصل 115
  فصل پنجم نتیجه‌‌گیری و راه‌‌کارهای آینده
  5-1 مقدمه 116
  5-2 نتیجه پژوهش 116
  عنوان صفحه
  5-3 کارهای آتی 117
  5-4 محدودیتها و ملاحظات 119
  ضمیمه 1: دادههای تست 120
  ضمیمه 2: پنج مثال از طرح‌‌های ترکیبی استفاده شده در ارزیابی الگوریتم‌‌ها 121
  فرهنگ اصطلاحات 123
  واژه‌‌نامه 124
  منابع 142  چکیده :
  چکیده در اینترنتِ آینده که اینترنتِ سرویس‌‌ها نام گرفته است، سرویس یک مفهوم پایه است. این مفهوم، به منابعی که میتوانند از طریق اینترنت عرضه شوند اطلاق میشود. برای استفاده از سرویسها و پر کردن فاصله بین مصرف‌‌کنندگان سرویس با ارائه‌دهندگان آن، نیاز به سازوکارهایی برای ثبت و جستجوی سرویسها است. تکنولوژی سرویس‌‌های وب یک رهیافت کنونی برای اینترنتِ آینده است که سازوکارهای مورد نیاز برای عرضه و استفاده از سرویسها را ارائه داده و توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در قلب این تکنولوژی، دایرکتوری سرویس قرار دارد که ثبت سرویس و جستجوی آن را میسر کرده است. با این وجود، با افزایش سرویس‌‌های وب و تکامل نیاز‌‌های کاربران، دایرکتوریهای سرویس کنونی برای پاسخ به نیازهای کاربران، محدودیتهایی دارند که از مشکلات ساختاری و خدماتی آنها ناشی شده است و همین موضوع آن¬ها را برای اینترنت آینده ناکارآمد کرده است. از نظر ساختاری، این ماشین‌‌ها گلوگاه سیستم و نقطه خطا میباشند. دلیل این امر زمان‌بر بودن خدمت کشف سرویس مورد نیاز کاربر است. از نظر پردازش اطلاعات، دایرکتوریهای سرویس هیچ دانشی از دادههای ذخیره شده تولید نمیکنند و همین، توان آن‌ها را محدود کرده است. خدمت ارائه‌شده به کاربر محدود به جستجوی سرویس است که در آن، دایرکتوریهای سرویس تنها لیستی از سرویس‌‌های کاندید را برمیگردانند به این امید که یکی از آن‌ها مشابه درخواست کاربر باشد. این در حالی است که نیاز کاربران به خدمات سطح بالاتر مانند ترکیب سرویس بیشتر شده و این خدمات پیچیده باید در زمان کوتاه‌‌تری انجام شوند. اما در دایرکتوریهای کنونی هیچ پیش پردازشی روی اطلاعات ذخیره شده به منظور استفاده بهینه‌‌ از آن‌ها و ارائه‌ خدمات بهتر صورت نمیگیرد. لذا کندی دایرکتوری¬های سرویس در ارائه خدمات و خدمات سطح پائین کنونی ارائه شده توسط آن¬ها که باعث تاخیر دایرکتوری سرویس در پاسخ گویی به پرس¬وجوهای پیچیده می¬شود، دو مشکلی است که در این پژوهش مورد توجه قرار داده شده است. برای غلبه بر این کاستیها، یک دایرکتوری سرویس ایجاد شده که در آن روش جدیدی برای انتشار سرویس‌‌های وب ارائه‌ شده است. در این دایرکتوری سرویس، موجودیت‌‌های شبکه استخراج شده و بین آن‌ها با رابطه‌های معنایی تعریف شده، پیوند برقرار میشود تا یک گراف معنایی به وجود آید. بر اساس این گراف معنایی، خدمات جدید و بهینه‌ای عرضه شده است. نشان داده شده که این دایرکتوری سرویس قادر به ارائه‌ خدمات تکمیلی است و قابلیت پخش شدن را دارد. همچنین زیرساخت‌‌های نظری برای ساخت و نگهداری این دایرکتوری جدید توسعه داده شده است. خدمات ارائه‌ شده توسط دایرکتوری سرویس جدید و قابلیت‌‌های آن از طریق آزمایش‌‌های مختلف بررسی شده‌‌اند و کارایی سیستم و عملیاتی بودن آن نشان داده شده است. کلمات کلیدی: وب‌‌سرویس، انتشار وب‌‌سرویس، رابطه معنایی، گراف، آنتولوژی دایرکتوری سرویس، زبان SPARQL

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Service is the core concept of future Internet that named Internet of Services. This concept refers to software components as well as processing capacity and any other resources that can be offered through the Internet. There is a need for a third party that make registering and searching services easy and feasible. Web Service Technology (WST) is one of those current solutions to the Internet of services that provides these facilities and has attracted much attention. Service Directory is at the heart of this technology, make registering and searching of the services feasible. Nevertheless, by increasing the number of web services and maturity of user needs, service directories encounter some problems that arise from a lack of knowledge and their structures, make them inapplicable for the future Internet. From a structural point of view, service directory is implemented as a centralized node that is a performance bottleneck and a single point of failure. From an information-processing point of view, service directories store service descriptions without any processing and knowledge-management that limit their power. So, their facilities is limited to service searching which return a list of candidate services; hope that one of them become similar to the user query. Whereas, the user needs of high level facilities such as service composition are become high and these complex operations should be done at a reasonable time. But service directories do not process stored information in order to utilize them in offering more powerful services. To reveal the shortcomings of service directories and investigate the properties of web service technology, it is analyzed through some quantitative experiments. Then, in order to address this shortcoming, an empowered service directory is presented in which a new method of service publishing is utilized. In the presented method, knowledge of web services is extracted and is represented as a graph of entities. Services and their operations are the core entities of this graph and are interlinked using some defined semantic relations. Some enhanced and new operations are offered based on the proposed graph. Also, we show that this service directory can be used to offer complementary services and become distributed. Moreover, the theoretical foundation to create and maintenance of this method is developed. Offered operations of this service directory and its capabilities, beside different aspects of structure are verified through experiments and its performance enhancement is shown. Keywords: Web Service, Service Publishing, Semantic Relationship, Graph, Service Directory Ontology, SPARQL Language


  کلید واژه ها :
  وب سرویس ◄ رابطه معنایی ◄ گراف ◄ گراف معنایی ◄ زبان پرس و جو ◄ آنتولوژی,Web Service ◄ Semantic Relation ◄ ُService Directory ◄ ْGraph ◄ Semantic Graph ◄ SPARQL Query Language ◄ ontology

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Computer PhD Thesis A Method for Publishing Web Services Based on Web Services Relations Supervisor: Dr. Naser Nematbakhsh Advisor: Dr. Mohammad Ali Nematbakhsh By: Fardin Abdali Mohammadi Summer 2012
  فصل اول : 1-20
  فصل دوم : 21-38
  فصل سوم : 39-98
  فصل چهارم : 99-115
  فصل پنجم : 116-148
  فصل ششم :