• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاکتورهای سیگنالی تاثیرگذار بر سلولهای ماهواره ای در موش های نرویستار
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8729
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
  پژوهشگر : علیرضا خدیوی بروجنی
  توصیفگر لاتین : Resistance ? Transforming Growth Factor Beta ? Myostatin ? Satellite Cell ? Skeletal Muscle ? Aerobic Exercise ? Rat
  توصیفگر فارسی : تمرین مقاومتی ◄ فاکتور رشد تغییر دهنده بتا ◄ میوستاتین ◄ سلول ماهواره ای ◄ عضله اسکلتی ◄ تمرین﴿ ورزش﴾ ◄ موش صحرایی
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید محمد مرندی
  استاد مشاور : حمید رجبی، شقایق حق جو
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8729
  شماره راهنما : SPO2 264
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مسئله 3
  1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 6
  1-4- اهداف تحقیق 9
  1-4-1- هدف کلی 9
  1-4-2- اهداف جزئی 9
  1-5- فرضیه های تحقیق 9
  1-6- محدودیت های تحقیق 10
  1-7- تعاریف واژه ها و اصطلاحات 10
  1-7-1- تعاریف نظری 10
  1-7-2- تعاریف عملیاتی 11
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- مقدمه 12
  2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق 13
  2-2-1- عضله اسکلتی و باز گردش پروتئین 13
  عنوان صفحه
  2-2-2- هیپرتروفی عضلانی 13
  2-2-3- تنظیم مولکولی رشد عضله 15
  2-2-3-1- کنترل ترجمه سنتز پروتئین ........................................................................................................................ 15
  2-2-3-2- کنترل نسخه برداری و هیپرتروفی عضله اسکلتی ..................................................................................... 16
  2-2-4- سلول های ماهواره ای ......................................................................................................................................... 17
  2-2-4- 1- سلول های ماهواره ای و هیپرتروفی........................................................................................................... 19
  2-2-4- 2- سلول های ماهواره ای و هیپرپلازی .......................................................................................................... 21
  2-2-5- فاکتورهای سیگنالی تأثیرگذار بر سلول های ماهواره ای ............................................................................... 22
  2-2-5- 1- اثر سایتوکین ها روی سلول ها ی ماهواره ای ........................................................................................... 23
  2-2-5- 2- فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا (TGF-β) ............................................................................................. 24
  2-2-5- 3- میوستاتین ......................................................................................................................................................... 26
  2-2-5- 3-1- اثرات فیزیولوژیکی تغییر در بیان میوستاتین ........................................................................................ 27
  2-2-5- 3-2- پیامدهای فیزیولوژیک سیگنالینگ میوستاتین ..................................................................................... 29
  2-2-5- 3-3- نقش میوستاتین در سازگاری های عضله اسکلتی به فعالیت بدنی .................................................. 30
  2-3- بخش دوم: پیشینه تحقیق 30
  2-3-1- تأثیر تمرینات ورزشی بر سلول های ماهواره ای 30
  2-3-2- تأثیر تمرینات ورزشی بر TGF-β 33
  2-3-3- تأثیر تمرینات ورزشی بر میوستاتین 34
  عنوان صفحه
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..36
  3-2- روش، نوع و طرح تحقیق ............................................................................................................................................ 37
  3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق ، روش و نحوه ی گزینش نمونه ها ..................................................................... 37
  3-4- متغیرهای تحقیق 37
  3-4-1- متغیر مستقل 37
  3-4-2- متغیرهای وابسته 37
  3-5- ابزار جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری 38
  3-5-1- ابزار اندازه گیری 38
  3-5-2- مراحل اجرای تحقیق 40
  3-6- اندازه گیری و تعیین سطح فاکتورها 41
  3-6-1- اندازه گیری و تعیین سطح سرمی میوستاتین 41
  3-6-2- اندازه گیری و تعیین سطح سرمی TGF-β 42
  3-7- پروتکل تمرین 42
  3-8- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 43
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1- مقدمه 44
  4-2- توصیف داده های تحقیق 44
  عنوان صفحه
  4-3- آزمون نرمال بودن متغیرها 45
  4-4- یافته های استنباطی تحقیق 45
  4-4-1- آزمون فرضیه اول 45
  4-4-2- آزمون فرضیه دوم 47

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه 49
  5-2- خلاصه تحقیق 49
  5-3- بحث و بررسی 50
  5-4- بررسی اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی میواستاتین و TGF-β1 51
  5-5- نتیجه گیری 56
  5-6- پیشنهادات حاصل از تحقیق 56
  5-7- پیشنهادات برای تحقیق بیشتر 56
  منابع و مأخذ…..…………………………………………………………………………………..…………………… 57
  چکیده :
  چکیده: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان فاکتورهای میواستاتین و TGF-β سرمی در موش های صحرایی بود. به همین منظور تعداد 20 سر موش صحرایی نر بالغ 150-250 گرمی خریداری شده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت تصادفی به دوگروه کنترل وتمرین مقاومتی تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته و هفته ای 5 جلسه روی نردبان مخصوص به ارتفاع 1 متر و 26 پله با حمل یک وزنه به میزان 30 درصد وزن بدن خود که به دم آنها بسته می شد، تمرینات خود را آغاز نمودند و این میزان صورت فزاینده در هفته آخر به 200 درصد وزن بدن حیوانات رسید. تمرینات شامل 3 نوبت 4 تکراری با 3 دقیقه استراحت بین نوبت ها بود. خونگیری از چشم موش ها توسط لوله های موئینه به عمل آمد و اندازه گیری میوستاتین و TGF-β هر دو با کیت الایزا انجام شد. نتایج آزمون t-test در گروه های مستقل نشان داد که سطوح سرمی میوستاتین در گروه تمرین مقاومتی به طور معنی دار(001/0=P) کاهش یافته است(مقاومتی= (mg/d)62/19± 82/71 در برابر کنترل= (mg/d)49/17 ± 86/105)، همچنین سطوح سرمی TGF-β در بین گروه مقاومتی و کنترل تفاوت معناداری نداشت(725/0= P) (مقاومتی=09/54 ± 48/153در برابر کنترل= 85/32 ± 62/160). در مجموع می توان نتیجه گرفت تمرین مقاومتی باعث افزایش قدرت و کاهش سطوح سرمی میوستاتین می شود و همچنین، هر چند سطوح سرمی TGF-β در گروه تمرینی تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت ولی بطور کلی مقدار آن در گروه آزمایش بر اثر تمرین مقاومتی کاهش پیدا کرده بود. واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا(TGF-β)، میوستاتین، سلول های ماهواره ای

  چکیده انگلیسی :
  Abstact: The purpose of this study was to investigate Effect of resistance training on some signaling factors affecting satellite cells in Wistar rats. 20 male wistar rats provided from Isfahan University of Medical Sciences, randomly divided to 2 groups (control; n=10 , R training; n=10). Resistance training group conducted 8 weeks (5 session/week) of resistance program on special 1 meter height ladder (divided by 26 stairs) with loading 30٪ body weight (suspended from the tail) in the first week and increased to 200٪ body weight in the last week. Training includes 3 set of 4 reps with 3 min rest between sets. Measuring both myostatin and TGF-β factors with ELAYZA KIT and T-test analysis showed that the plasma myostatin levels (P=0/001) decreased in RT group (R: 71/82±19/62. C: 105/86±17/49). Elaisa and t-test analysis showed that there was no significant differences between groups in plasma TGF-β leves (p=0/725) (R: 153/48±54/9. C: 160/62±32/85). Key Words: Satellite Cell - Myostatin - Transforming growth factor-β - Resistance training.


  کلید واژه ها :
  تمرین مقاومتی ◄ فاکتور رشد تغییر دهنده بتا ◄ میوستاتین ◄ سلول ماهواره ای ◄ عضله اسکلتی ◄ تمرین﴿ ورزش﴾ ◄ موش صحرایی,Resistance ◄ Transforming Growth Factor Beta ◄ Myostatin ◄ Satellite Cell ◄ Skeletal Muscle ◄ Aerobic Exercise ◄ Rat

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education and Sport Sciences Department of Sport Physiology M.A Thesis The effect of eight weeks resistance training on some signaling factors affecting satellite cells in male Wistar rats Supervisors: Dr. Sayyed Mohammad Marandi Advisor: Dr. Hamid Rajabi Dr. Shaghayegh Haghjoo By: Alireza Khadivi Burojeny October 2011
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-35
  فصل سوم : 36-43
  فصل چهارم : 44-48
  فصل پنجم : 49-64
  فصل ششم :