• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر اجرای گرم کردن اختصاصی با حرکات نیم اسکات در شدتهای گوناگون بر عملکرد پرش عمودی و فعالیت الکتریکی عضلانی زنان تمرین کرده
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11325
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
  پژوهشگر : پروین نیکبخت
  توصیفگر لاتین : postactivation potentiation , intensity , muscle EMG activity , voluntary contraction
  توصیفگر فارسی : نیرومندسازی پس فعالی ? شدت ? فعالیت الکترومایوگرافی عضله ? انقباض ارادی
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ور
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : وازگن میناسیان
  استاد مشاور : سید محمد مرندی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11325
  شماره راهنما : SPO2 396
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
  1-1. مقدمه............................................................................................................................................................1
  1-2. بیان مسئله..................................................................................................................................................2
  1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش........................................................................................................................3
  1-4. اهداف پژوهش............................................................................................................................................4
  1-5. فرضیه¬های پژوهش....................................................................................................................................5
  1-6. محدودیتهای پژوهش................................................................................................................................5
  1-7. قلمرو و پیش¬فرضهای پژوهش................................................................................................................5
  1-8. تعریف واژگان کلیدی...............................................................................................................................6
  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1. مقدمه............................................................................................................................................................7
  2-2. زمینه های نظری موضوع پژوهش..........................................................................................................7
  2-2-1. قدرت و توان...........................................................................................................................................7
  2-2-2. پرش عمودی..........................................................................................................................................8
  2-2-3. الکترومایوگرافی.....................................................................................................................................8
  2-2-4. مکانیسم¬ها و عوامل اثرگذار بر پدیده نیرومندسازی پس فعالی...............................................20
  تغییرات عصبی عضلانی و شواهد مربوط به H-Reflex..............................................................20
  فسفوریلاسیون زنجیره سبک میوزین (MLC)...................................................................................22
  عوامل احتمالی اثر گذار بر پدیده نیرومندسازی پس فعالی...............................................................22
  برهم¬کنش نیرومندسازی پس فعالی و خستگی...................................................................................25
  2-3. پیشینه پژوهش........................................................................................................................................26
  2-3-1. تأثیر شدت بار نیرومندسازی بر پدیده نیرومندسازی پس فعال..............................................26
  2-3-2. پژوهش¬های مربوط به پدیده نیرومندسازی پس فعالی و فعالیت.......................................... 28
  عنوان صفحه
  2-4. جمع بندی کلی پژوهش¬های انجام شده............................................................................................29
  فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
  3-1. مقدمه.........................................................................................................................................................30
  3-2. نوع، روش و طرح پژوهش....................................................................................................................31
  3-3. آزمودنی¬ها و شیوه¬گزینش آن-ها...........................................................................................................32
  3-3-1. جامعه آماری.......................................................................................................................................32
  3- 3-2. نمونه آماری.......................................................................................................................................32
  3-4. متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................33
  3-5. گردآوری داده-ها.......................................................................................................................................33
  3-6. روش اجرای کار.......................................................................................................................................34
  3-7. تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش........................................................................................................35
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش
  4-1. مقدمه.........................................................................................................................................................36
  4-2. توصیف متغیرها و بررسی تفاوت بین اندازه¬های تکراری................................................................38
  4-3. آزمون فرضیه............................................................................................................................................41
  4-3-1. آزمون فرضیه اول...............................................................................................................................41
  4-3-2. آزمون فرضیه دوم..............................................................................................................................43
  4-3-3. آزمون فرضیه سوم.............................................................................................................................44
  فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
  5-1. مقدمه.........................................................................................................................................................45
  5-2. خلاصه پژوهش........................................................................................................................................45
  5-3. بحث...........................................................................................................................................................47
  5-4. نتیجه-گیری...............................................................................................................................................48
  عنوان صفحه
  5-5. پیشنهاد¬های پژوهش..............................................................................................................................49
  5-5-1. پیشنهاد¬های کاربردی.......................................................................................................................49
  5-5-2. پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران.............................................................................................49
  منابع.............................................................................................................................................................................................50
  پیوست-ها...................................................................................................................................................................................55

  چکیده :
  چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثر اجرای نیم اسکواتهای پویا با شدت¬های مختلف بر عملکرد پرش عمودی و فعالیت الکتریکی عضلانی زنان تمرین کرده بود. آزمودنی¬های این پژوهش را 12 نفر از زنان تمرین کرده هندبالیست تشکیل می-دادند که در 4 روز متفاوت به صورت تصادفی یکی از پروتکل¬های گرم کردن(C)، گرم کردن و اجرای یک نوبت 6 تکراری نیم اسکات با 30 % 1RM (L) ، گرم کردن و اجرای یک نوبت 3 تکراری نیم اسکوات با 60% 1RM (M)، گرم کردن و اجرای یک نوبت 2 تکرای نیم اسکوات با 90% 1RM (H) را انجام دادند. پس از گذشت 4 دقیقه از اجرای هر پروتکل، از آزمودنی¬ها آزمون پرش عمودی به عمل آمد. فعالیت الکترومایوگرافی (EMG) عضلات پهن جانبی (VL)، پهن داخلی (VM)، راست رانی (RF)، دوسررانی (BF)، نیم وتری(ST) در مرحله کانسنتریک پرش¬ها به ثبت رسید. برای گروه¬های عضلانی چهارسر، میانگین مقادیر VL، VM و RF (Qc) وبرای گروه عضلانی همسترینگ میانگین مقادیر BF و ST (H) محاسبه شد. برای تجزیه تحلیل داده¬ها از تحلیل واریانس با اندازه¬های تکرای استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ارتفاع پرش پس از اجرای پرتکل¬ H نسبت به ارتفاع پرش پس از اجرای پروتکل C به طور معناداری افزایش یافته بود(% 59/12) (05/0?p). هیچ تفاوت معناداری در مقایسه دو به دوی پروتکل¬های شامل نیم اسکوات یافت نشد(05/0

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of this study was to determine the acute effect of a specific warm-up with half-squat in different intensities on vertical jump Performance and muscle electrical activity in trained females. The subjects of this study were 12 trained handball players. The subjects performed one set of dynamic half-squat using 30% of 1RM (L), 60% of 1RM (M), 90% of 1RM, and a control (C) warm up condition on randomized separating conditions over the course of different 4 days. After a 4 minutes post-warm up, the subjects completed a vertical jump test (VJ). The electromyographic (EMG) activity of the vastus lateralis (VL), vastus medialis (VM), rectus femoris (RF), semitendinous (ST) and biceps femoris (BF) were recorded during the concentric phase of the jumps. The average quadriceps (Qc) activity (mean value of the VL, VM and RF) and hamstring (H) activity (value of the ST and BF) were also calculated. A one way ANOVA with repeated measures on the one factor was used to analyze the data. The results of this study indicated that the vertical jump height had improved significantly (p ? 0.05) after H (12.59%) protocol compared to C protocol. When compared to squat protocols, there were no significant differences in the vertical jump height. Also, no significant differences were found among the repeated measures in Qc and H activity (p>0.05). It is concluded that the use of a specific warm-up that includes half-squats, performed with submaximal to near maximal intensity, improves VJ performance. Key words: postactivation potentiation, intensity, muscle EMG activity, voluntary contraction


  کلید واژه ها :
  نیرومندسازی پس فعالی ? شدت ? فعالیت الکترومایوگرافی عضله ? انقباض ارادی,postactivation potentiation , intensity , muscle EMG activity , voluntary contraction

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of physical education and sport science Department of exercise physiology M.A Thesis Acute effect of a specific warm-up with half-squat in different intensities on vertical jump performance and muscle electrical activity in trained females Supervisor: Vazgen Minasian, PhD Advisor: Seyed Mohammad Marandi, PhD By: Parvin Nikbakht Oct. 2013
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-29
  فصل سوم : 30-35
  فصل چهارم : 36-44
  فصل پنجم : 45-58
  فصل ششم :