• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه روشی جهت کم کردن سربار انرژی در تشخیص حملات سیاه چاله در شبکه های اقتضایی متحرک
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12898
  موضوع :مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی معماری کامپیوتر
  پژوهشگر : جعفر علیشاهی
  توصیفگر لاتین : Mobile Adhoc Networks ? Routing Protocol ? Network Security ? Black Hole Attack ? defense scheme
  توصیفگر فارسی : شبکه های اقتضایی متحرک ◄ پروتکل مسیریابی ◄ امنیت شبکه ◄ حمله سیاه چاله ◄ طرح دفاعی
  دانشکده : دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی معماری کامپیو
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : هومان نیک مهر، محمدرضا رشادی نژاد
  استاد مشاور : علی بهلولی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12898
  شماره راهنما : COM2 340
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: معرفی موضوع
  1-1 مقدمه 1
  1-2 تعریف مسئله پژوهشی 2
  1-3 انگیزه و اهداف تحقیق 2
  1-4 اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-5 فرضیه‌ها یا سؤال‌های تحقیق 4
  1-6 خلاصه¬ای از نتایج حاصل از این پژوهش 5
  1-7 مروری بر ساختار پایان‌نامه 6
  فصل دوم: امنیت در شبکه¬های اقتضایی متحرک
  2-1 مقدمه 7
  2-2 شبکه¬های اقتضائی متحرک 7
  2-3 کاربردهای شبکه¬های اقتضائی متحرک 11
  2-4 مسیریابی در شبکه‌های اقتضایی متحرک 12
  2-4-1 پروتکل¬های مسیریابی فعال 14
  2-4-2 پروتکل‌های مسیریابی برحسب تقاضا یا واکنش-پذیر 15
  2-4-3 پروتکل مسیریابی AODV 15
  2-5 مشکلات امنیتی در مسیریابی شبکه‌های اقتضایی متحرک 17
  2-5-1 انواع حملات در شبکه‌های اقتضایی متحرک 19
  2-5-2 حملات غیرفعال 20
  2-5-3 حملات فعال 20
  2-5-3-1 حملات لایه فیزیکی 21
  2-5-3-2 حملات لایه شبکه 21
  عنوان صفحه
  2-6 حمله سیاه‌چاله بر روی پروتکل AODV در شبکه‌های اقتضایی متحرک 24
  2-7 حالات مصرف انرژی در شبکه‌های اقتضایی متحرک 26
  2-8 خلاصه فصل 28
  فصل سوم: مروری بر کارهای پیشین
  3-1 مقدمه 29
  3-2 روشهای تشخیص گره¬های سیاه¬چاله 29
  3-3 تشخیص گره سیاه¬چاله به‌صورت منفرد 30
  3-3-1 روش یادگیری پویا 30
  3-3-2 مکانیسم سگ نگهبان و استراق سمع 31
  3-3-3 روش الگوریتم ژنتیک 33
  3-3-4 روش الگوریتم NRMT 35
  3-4 روشهای تشخیص همکاری¬کننده 36
  3-4-1 روش چند مسیری و مبتنی بر صحت مسیر 36
  3-4-2 روش تشخیص نفوذ محلی 37
  3-4-3 روش مبتنی بر درجه صحت گره¬ها 38
  3-4-4 روش صحت مسیر با الگوریتم رمزنگاری RSA 40
  3-4-5 روش مبتنی بر جدول اطلاعات مسیریابی داده 41
  3-4-6 روش مبتنی بر نظرسنجی 42
  3-4-7 روش مبتنی بر خوشه¬بندی 44
  3-5 خلاصه فصل 45
  فصل چهارم: طرح پیشنهادی تشخیص گره سیاه¬چاله با کمترین مصرف انرژی
  4-1 مقدمه 46
  4-2 ساختار الگوریتم مبتنی بر زمان دریافت بسته پاسخ مسیر 46
  4-2-1 مشکلات الگوریتم NRMT در فرایند تشخیص 47
  4-3 طرح پیشنهادی در تشخیص گره سیاه‌چاله 48
  4-3-1 پخش همگانی بسته RREQ توسط گره مبدأ 49

  عنوان صفحه

  4-3-2 دریافت بسته RREQ توسط گره¬های میانی و پخش همگانی آن 50
  4-3-3 دریافت بسته RREP توسط گره¬های میانی و یا گره مبدأ 51
  4-3-4 بررسی Node_Record_Table و تصمیم¬گیری در مورد سیاه¬چاله یا درستکار بودن گره¬های جدول 59
  4-3-5 مشخص کردن مقدار حد آستانه انتظار برای دریافت یک بسته RREP از گره¬های همسایه 68
  4-4 خلاصه فصل 71
  فصل 5: نتایج شبیه‌سازی
  5-1 مقدمه 73
  5-2 محیط شبیه¬سازی ..............................................................................................................................73
  5-3 پارامترهای در نظر گرفته‌شده برای شبیه¬سازی 75
  5-4 نتایج و تحلیل شبیه‌سازی 76
  5-5 خلاصه فصل 90
  فصل 6: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
  6-1 مقدمه 91
  6-2 نتیجه¬گیری 92
  6-3 پیشنهادهای آتی .................................................................................................................93
  مراجع ..........................................................................................................................................95
  پیوست شماره یک .....................................................................................................................................99
  پیوست شماره دو .....................................................................................................................................100
  پیوست شماره سه ....................................................................................................................................102
  پیوست شماره چهار .................................................................................................................................107
  پیوست شماره پنج ...................................................................................................................................110
  پیوست شماره شش .................................................................................................................................113
  چکیده :
  چکیده: مبحث امنیت در شبکه¬های اقتضایی متحرک امروزه یکی از مباحث مهم تحقیقاتی است. ماهیت متحرک شبکه¬های اقتضایی و بدون ساختار بودن این شبکه¬ها، آن‌ها را در برابر انواع حملات مستعد می¬کند. یکی از مهم‌ترین حملاتی که در شبکه¬های اقتضایی متحرک انجام می‌شود، حمله سیاه¬چاله است. در این حمله، در فرایند کشف مسیر بین گره مبدأ و مقصد، گره بدخواه خود را به نحوی معرفی می¬کند که گره مبدأ تصور می¬کند کوتاه‌ترین مسیر به گره مقصد از این گره می¬گذرد و بسته¬های داده را از مسیر این گره ارسال می¬کند. گره¬ی سیاه¬چاله با دریافت بسته¬ها، شروع به استفاده از اطلاعات بسته¬ها کرده و سپس آن‌ها را از بین می‌برد. گره سیاه¬چاله با حذف بسته¬ها و ایجاد مسیر نادرست سعی در کاهش کارایی و ایجاد تأثیر منفی در شبکه دارد. در تشخیص گره¬های سیاه¬چاله، نیاز است روش¬هایی که ارائه می¬شود علاوه بر تشخیص صحیح گره¬های سیاه¬چاله، میزان انرژی صرف شده در فرایند تشخیص گره¬های سیاه¬چاله را نیز، در نظر داشته باشند. یکی از مهم‌ترین روش¬های تشخیص گره سیاه¬چاله، روش مبتنی بر زمان دریافت بسته پاسخ مسیر از گره¬های همسایه است. این روش ازجمله روش¬هایی است که در آن گره¬ها فرایند تشخیص گره¬ سیاه¬چاله را با توجه به اطلاعات دریافتی مسیریابی از گره¬های همسایه و بدون همکاری گره¬های دیگر شبکه انجام می-دهند. بنابراین در این روش، نیاز به تبادل بسته¬های کنترلی اضافی و درنتیجه انرژی که صرف ارسال و دریافت این بسته¬ها می¬شود، وجود ندارد. اما در این روش، امکان به وجود آمدن خطای تشخیص و یا معیار خطای مثبت کاذب در شبکه و پخش پیام¬های هشدار نادرست در شبکه و درنتیجه انرژی که صرف ارسال و دریافت این بسته¬ها می¬شود، وجود دارد. این پژوهش سعی بر بهبود الگوریتم مبتنی بر زمان دریافت بسته پاسخ مسیر بر اساس جدول نگه¬داری اطلاعات مسیریابی گره¬های همسایه و بررسی این گره¬ها در دوره¬های زمانی مشخص‌شده دارد. درواقع در الگوریتم پیشنهادی، تصمیم¬گیری در مورد گره¬های همسایه با بررسی جدول مشخص‌شده در هر گره که شامل زمان دریافت بسته¬های پاسخ مسیر طی دوره¬های زمانی مشخص‌شده است، انجام می¬شود و این تصمیم¬گیری تنها با دریافت یک بسته پاسخ مسیر از گره همسایه انجام نخواهد شد. برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادشده از ابزار شبیه-سازی OPNET استفاده شده است .آنچه از تحلیل و ارزیابی نتایج و مقایسه آن با الگوریتم ارائه‌شده قبلی با توجه به پارامترهای ذکرشده به‌دست‌آمده است، نشان¬دهنده¬ی بهبود کارایی کلی الگوریتم پیشنهادشده جدید در تشخیص گره سیاه‌چاله با افزایش عمر اجرایی شبکه نسبت به روش ارائه‌شده قبلی است. کلیدواژه‌ها- شبکه¬های اقتضایی متحرک، پروتکل مسیریابی، امنیت شبکه، حمله سیاه¬چاله، طرح دفاعی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Nowadays security is one of the most important topics in mobile ad-hoc networks. Mobility and having no specific structure makes them vulnerable to various kinds of attacks. Among these attacks black hole is of the most common in which a malicious node makes the source node consider that it is in the shortest path to the destination so the source node transmits data packets through that. After extracting information, the black hole destroys data packets. By making false paths and throwing packets black hole tries to aggravate performance and have a negative influence. Recognizing the black hole should not only consider the accuracy but also it has to consume a reasonable amount of energy. A method that has been proposed based on route reply time of received packets is of the most importance. In this method, nodes individually look for the black hole in routing packets received from their adjacent nodes without collaboration with no nodes like many other techniques. Thus, this method needs no more extra control packets to detect black holes and consequently no energy wastes for this purpose but there is still the possibility of false positive in detection and so broadcasting false alarm packets which itself has a notable energy consumption. This research makes an attempt to amend the mentioned route reply time method by gathering route information of adjacent nodes in tables and check them in predefined time periods. In fact, in proposed method each node decides about its adjacent nodes based on its table which includes the route reply time of received packets. One advantage of proposed method is that its decision is not based on only one packet. OPNET simulator is used to evaluate proposed method performance. The results show several improvements in comparison to the former basic route reply time method. These improvements also increases network’s lifetime in some extends. Keywords- Mobile Adhoc Networks, Routing Protocol, Network Security, Black Hole Attack, defense scheme


  کلید واژه ها :
  شبکه های اقتضایی متحرک ◄ پروتکل مسیریابی ◄ امنیت شبکه ◄ حمله سیاه چاله ◄ طرح دفاعی,Mobile Adhoc Networks ◄ Routing Protocol ◄ Network Security ◄ Black Hole Attack ◄ defense scheme

  اسفند1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Computer Engineering Department of Computer Architecture Engineering M.SC Thesis Reducing the energy overhead in black hole attacks detection in mobile ad-hoc networks Supervisors: Dr Hooman Nikmehr Dr Mohammad Reza Reshadinezhad Advisor: Dr Ali Bohlooli By: Jafar Alishahi Feb 2015
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-28
  فصل سوم : 29-45
  فصل چهارم : 46-72
  فصل پنجم : 73-90
  فصل ششم : 91-116