• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر 12 هفته تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل ویتامین D بر عوارض نوروپاتی حسی- حرکتی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12029
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
  پژوهشگر : مریم نادی
  توصیفگر لاتین : diabetes ? sensory-motor neuropathy ? combination training ? supplement vitamin D
  توصیفگر فارسی : دیابت نوع دو ◄ نوروپاتی حسی – حرکتی ◄ تمرینات ترکیبی ◄ مکمل ویتامین D
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ور
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید محمد مرندی
  استاد مشاور : فهیمه اسفرجانی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12029
  شماره راهنما : SPO2 434
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه 1
  1-2 شرح و بیان مساله پژوهشی: 3
  1-3 ارزش و اهمیت تحقیق: 5
  1-4 کاربرد نتایج تحقیق 7
  1-5 اهداف تحقیق 7
  1-5-1 هدف کلی 7
  1-5-2 اهداف اختصاصی 7
  1-6 پیش فرض های تحقیق 7
  1-7 فرضیه‌های تحقیق 8
  1-8 محدودیت های تحقیق 8
  1-8-1 محدودیت هایی که کنترل آن ها در اختیار محقق نبوده است 8
  1-8-2 محدودیت هایی که کنترل آن ها در اختیار محقق بوده است 8
  1-9 محدوده تحقیق 8
  1-10 تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق: 9
  1-10-1 تعاریف نظری 9
  1-10-1 تعاریف عملیاتی 9

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1 مقدمه 10
  2-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق 10
  2-3 تاریخچه دیابت 10
  عنوان صفحه

  2-4 بیماری دیابت 11
  2-5 انواع دیابت 11
  2-6 علایم و نشانه های شایعترین نوع دیابت 15
  2-7 عوارض حاد بیماری دیابت 15
  2-8 عوارض مزمن بیماری دیابت 16
  2-8-1 عوارض ماکرووسکولار 17
  2-8-2 عوارض میکروواسکولار 17
  2-8-2-1 نفروپاتی دیابتی و بیماری‌های کلیه 17
  2-8-2- 2 رتینوپاتی دیابتی 19
  2-8-2-3 نوروپاتی دیابتی 22
  2-9 نوروپاتی چه زمانی رخ می دهد؟ 22
  2-10 علل ایجاد نوروپاتی دیابتی 23
  2-11علایم نوروپاتی دیابتی 24
  2-12 نوروپاتی محیطی 25
  2-13 نشانه ها و معاینات نورولوژیک در نوروپاتی 26
  2-14 مکانیسم های احتمالی در نوروپاتی دیابتی 27
  2-15 زخم‌های دیابتی 28
  2-16 درمان دیابت و کنترل متابولیک 28
  2-17 درمان دارویی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع دو 30
  2-18 شکست درمان با دارو 31
  2-19 فعالیت بدنی و دیابت 32
  2-20 تجویز نوع ورزش 33
  2-21 نوروپاتی دیابتی و ورزش 34
  عنوان صفحه

  2-22 تغذیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: 34
  2-23 ویتامین D 36
  2-24 کمبود ویتامین D 37
  2-25 ویتامین D و اثر درمانی 38
  2-26 پیشینه پژوهش 39
  2-26-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 39
  2-26-2 تحقیقات انجام شده در داخل از کشور 41
  2-27 جمع بندی تحقیقات 44

  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1 مقدمه 46
  3-2 نوع پژوهش 46
  3-3 جامعه آماری و نمونه آماری 47
  3-4 گروه تجربی 47
  3-5 گروه کنترل 47
  3-6 آزمودنی ها 47
  3-7 متغیر های مستقل 48
  3-8 متغیر وابسته 48
  3-9 متغیرهای کنترل شده 48
  3-10 ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها 48
  3-11 روش اندازه گیری متغیرهای مورد استفاده 48
  3-11-1 اندازه گیری وزن 48
  عنوان صفحه

  3-11-2 اندازه گیری قد 49
  3-11-4 اندازه گیری رفلکس عضله دوسر (رفلکس کشکک) 49
  3-11-5 اندازه گیری رفلکس پاشنه پا (رفلکس آشیل) 49
  3-11-6 اندازه گیری 10 تکرار بیشینه 49
  3-11-7 پرسشنامه تعیین شدت نوروپاتی 49
  3-12 روش انجام تمرینات ورزشی 50
  3-13 روش های آماری 51
  4-1 مقدمه 52
  4-2 آزمون فرضیه ها 53
  4-3 آمار توصیفی و استنباطی داده ها 53
  نمودار 4-1 میانگین تغییرات قند خون ناشتا در هر دو گروه کنترل و تجربی 63

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  5-1 مقدمه 65
  5-2 خلاصه یافته های پژوهش 66
  5-3 بحث 67
  5-4 نتیجه گیری کلی 74
  5-6 پیشنهاد های کاربردی 74
  5-7 پیشنهادات مطالعاتی 74

  پیوست ها
  پیوست الف: پرسشنامه ثبت اطلاعات فردی 75
  عنوان صفحه

  پیوست ب: پرسشنامه ثبت اطلاعات آزمون 76
  پیوست پ: فرم رضایت نامه کتبی 77
  فرم کلی رضایت نامه آگاهانه 77
  پیوست ت: پرسشنامه غربالگری میشیگان 78
  فهرست منابع 79  چکیده :
  چکیده هدف: یکی از عوارض مهم دیابت، بروز نوروپاتی حسی- حرکتی است؛ که این عارضه به سبب پیامدهای فراوان و ایجاد معلولیت های مختلف در بین بیماران، به عنوان یک بیماری ناتوان کننده شناخته شده است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل ویتامین D بر عوارض نوروپاتی حسی- حرکتی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو می باشد. روش پژوهش: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که طی آن 90 زن بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 با دامنه سنی 55 - 20 سال، برای شرکت در این تحقیق انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند؛ تعداد اعضای هر گروه 45 نفر بود که در ادامه تحقیق تعداد اعضای گروه کنترل به 41 نفر و گروه تجربی به 40 نفر کاهش یافت. گروه کنترل بدون داشتن فعالیت بدنی خاصی، فقط ویتامین D دریافت کردند و گروه تجربی علاوه بر دریافت ویتامین D با دوز مشابه، تحت برنامه تمرینی 12 هفته ای (3 روز در هفته و هر جلسه 60 دقیقه فعال) شامل تمرینات هوازی، مقاومتی و انعطاف پذیری قرار گرفتند. برای تعیین شدت تمرینات هوازی از ضربان قلب بیشینه (70-50 درصد ضربان قلب بیشینه)، و برای تعیین شدت تمرینات مقاومتی از 10 تا 12 تکرار بیشینه استفاده شد. به منظور اندازه گیری شدت نوروپاتی از پرسشنامه استاندارد میشیگان (MNSI) و اندازه گیری نوروپاتی به شیوه آسان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های ناپارامتریک مانند عوارض نوروپاتی دیابتی از روش آماری کای اسکوئر و جهت تحلیل داده های پارامتریک مانند قند خون از آزمون انکووا (تحلیل کوواریانس) استفاده شد و همچنین سطح معناداری 05/0 بود. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که به دنبال سه ماه تمرین ترکیبی و مصرف مکمل ویتامینD کاهش معناداری در سطح قند خون (p=0.00)، بی حسی (p=0.001)، درد (p=0.002)، مورمور شدن (p=0.001) و ضعف و ناتوانی (p=0.002) در اندام تحتانی مشاهده شده است و همچنین باعث افزایش احساس لمس (p=0.005)، موقعیت انگشتان (p=0.001) و ویبریشن (p=0.001) در این اندام ها شد. این مداخلات در کاهش بی تعادلی (p=0.28) و نشانه های نوروپاتی در اندام فوقانی(p=0.21)، افزایش رفلکس های زانو (p=0.77) و مچ پا (p=0.47) و افزایش درک سوزن زدن (p=0.15) و تغییرات دما (p=0.38) تاثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: به نظر می رسد با انجام تمرینات ترکیبی و مصرف ویتامین D در بیشتر علایم مربوط به نورپاتی حسی- حرکتی بهبود معناداری حاصل خواهد شد. واژگان کلیدی: دیابت نوع دو، نوروپاتی حسی – حرکتی، تمرینات ترکیبی، مکمل ویتامین D

  چکیده انگلیسی :
  Abstract OBJECTIVE: Peripheral neuropathy is a common complaint of diabetes.This complication is created because of the many consequences of disability among patients,as a debilitating disease known.The purpose of this study was to compare the effects of 12 weeks combined training with vitamin D supplement on improvement of sensory-motor neuropathy in type 2 diabetic women. METHODS: This is a clinical trial study that conducted in Isfahan province during 2013-2014. 90 patients were selected and randomly divided in the two groups . 9 patients (included 5 interventioned and 4 controlled parsons) were excluded and finally 81 adult females with type 2 diabetes aged 20-55 years were intered to the study. The control group had no training but, received vitamin D. The experimental group, received vitamin D and 12-weeks training program (3days a week, 60minutes per session) including aerobic exercises, strength and flexibility. Aerobic exercise intensity was set at 60-70% maximum heart rate and resistance training intensity was determined by 10 R.M .Michigan Neuropathy measured using a Michigan neuropathy screening instrument (MNSI),reflex hammer and tuning fork 128Hz were used for pre-test and post-test.Statistical method was Xi (χ2) and ANCOVA. RESULTS: Followed three months of combined trainings and supplementation with vitamin D, a significant reduction in fast sugar blood (p=0.00), numbness (p=0.001), pain(0.002), tingling(p=0.001) and weakness (p=0.002) in the lower limb and also increases the sense of touch intervention(p=0.005),detects the position of the fingers(p=0.001) and vibration perception(p=0.001)in the tissues after the training was shown. Knee reflexes(p=0.77) and ankles(p=0.47)did not significantly change after interventions. Conclusion: It seems participation in combined trainings and supplementation with vitamin D can decrease the symptoms of sensory-motor neuropathy. Keyword: diabetes, sensory-motor neuropathy, combination training, supplement vitamin D


  کلید واژه ها :
  دیابت نوع دو ◄ نوروپاتی حسی – حرکتی ◄ تمرینات ترکیبی ◄ مکمل ویتامین D,diabetes ◄ sensory-motor neuropathy ◄ combination training ◄ supplement vitamin D

  مهر1393
  0

  صفحه اول : Univesity of Isfahan Faculty of Phsical Education & Sport Sciences Dpartment of Exercise Phsiology M.A. Thesis The comparison of effects of 12 weeks combined trainings with vitamin D supplement on improvement of sensory-motor neuropathy in type 2 diabetic women Supervisor: Dr. Sayyed Mohammad Marandi Advisor: Dr. Fahimeh Esfarjani By: Maryam Nadi 2014
  فصل اول : 1-9
  فصل دوم : 10-45
  فصل سوم : 46-64
  فصل چهارم : 65-89
  فصل پنجم :
  فصل ششم :