• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی حساسیت پارامترهای کنترلی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از آنالیز حساسیت مسیر
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11766
  موضوع :مهندسی برق گرایش قدرت
  پژوهشگر : کیوان شیبانی
  توصیفگر لاتین : Trajectory sensitivity Analysis, ? permanent magnet synchronous generator ? Wind turbine
  توصیفگر فارسی : آنالیز حساسیت مسیر ◄ توربین بادی ◄ ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ◄ پارمترهای کنترلی
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : بهزاد میرزاییان
  استاد مشاور : آرش کیومرثی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11766
  شماره راهنما : ELE2 100
  فهرست : فهرست مطالب صفحه

  فصل اول: مقدمه 1
  1-1 مقدمه 1
  1-2 هدف تحقیق 3
  1-3 ساختار پایان نامه 4

  فصل دوم :مدل¬سازی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم 5
  2-2 مقدمه 6
  2-3 ساختار توربین¬های بادی 9
  2-4 مدل سازی توربین بادی مبتنی بر PMSG 15

  فصل سوم: مفاهیم آنالیز حساسیت مسیر و اعمال آن بر رویPMSG 23
  3-1 مفاهیم آنالیز حساسیت مسیر 23
  3-2 اعمال آنالیز حساسیت مسیر بر سیستم مبتنی بر معادلات دیفرانسیلی- جبری 25
  3-3 اعمال آنالیز حساسیت مسیر بر روی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم 27

  فصل چهارم: نتایج شبیه¬سازی 33
  4-1 نتایج انجام آنالیز حساسیت مسیر با توجه به پارامتر 33
  4-2 نتایج انجام آنالیز حساسیت مسیر با توجه به تمام پارامترهای کنترلی 49

  فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات 54
  5-1 نتیجه¬گیری 54
  5-2 پیشنهادات 54
  مراجع 55
  پیوست¬(1) 59  چکیده :
  چکیده وقتی در یک سیستم قدرت اختلالی ایجاد می¬شود بدست آوردن تاثیر پارامترها بر روی رفتار غیرخطی سیستم بسیار مشکل است. روش های خطی¬سازی متداول که سیستم را حول یک نقطه کار خطی¬سازی می¬کنند، قابل اعمال نیستند چرا که نقطه کار سیستم همواره در حال تغییرات بوده و روش¬های خطی سازی متداول جوابگوی حالت دینامیکی سیستم نمی¬باشد. آنالیز حساسیت مسیر یک روش دقیق برای یافتن تاثیر پارامترها بر روی رفتار سیستم ارائه می¬دهد. این آنالیز بر اساس خطی سازی سیستم حول یک مسیر به جای حول یک نقطه تعادل می¬باشد. یعنی این آنالیز همواره رفتار خطی شده سیستم را در تمام مسیر حالت در نظر گرفته و به وسیله آن حساسیت پارامتر¬های مورد نظر را روی مسیر حالت سیستم بدست می¬دهد. در این پایان¬نامه با استفاده از اعمال آنالیز حساسیت مسیر بر روی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم دو مگاوات متصل به شبکه بی¬نهایت، حساسیت این سیستم نسبت به تغییر پارامترهای کنترل¬کننده¬ها بررسی شده است. پارامترهای کنترلی در نظر گرفته شده ضرایب تناسبی و انتگرالی حلقه¬های کنترل جریان، سرعت و ولتاژ لینکdc هستند که در ادامه معرفی می¬شوند. همچنین پس از بررسی میزان حساسیت سیستم به تغییر این پارامترها، یک دسته¬¬¬بندی بر اساس میزان اهمیت و تاثیر آن¬ها بر روی رفتار سیستم انجام گرفته است. با توجه به این دسته¬بندی می¬توان دریافت که تغییر کدام پارامترها می¬توانند سیستم را از شرایط کار عادی خارج کنند و همچنین از سوی دیگر می¬توان دریافت که تغییر کدام پارامترها می تواند رفتار یک سیستم مختل شده را تا حد امکان بهبود بخشد. برای این منظور پس از مدل¬سازی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم متصل به باس بی¬نهایت، بر اساس معادلات دیفرانسیلی آنالیز حساسیت مسیر نسبت به تغییرتمام پارامترهای کنترلی سیستم کنترل¬کننده (12 پارامتر) انجام شده است. همچنین برای تایید نتایج بدست آمده از شبیه¬سازی زمانی سیستم در نرم افزار MATLAB استفاده شده است. به این صورت که بعد از یافتن حساسیت پارامترها توسط این آنالیز، با تغییر یکی از پارامترهای سیستم و مشاهده اثر آن بر روی رفتار دینامیکی در شبیه سازی زمانی می-توان به درستی پاسخ¬های آنالیز پی برد. با تایید نتایج بدست آمده در همه حالات می¬توان به دسته¬بندی انجام شده استناد نمود. کلید واژه: آنالیز حساسیت مسیر، توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، پارمترهای کنترلی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract When a disturbance occurs in a power system obtaining the effect of parameters in nonlinear behavior of the system is very difficult. The normal methods that linearize system around an operating point are not applicable. Trajectory sensitivity Analysis (TSA) is an accurate method offers to find the effect of parameters in the behavior of the system. This analysis is based on linearize system around a system trajectory instead around an equilibrium point. In this dissertation with applying TSA on permanent magnet synchronous generator (PMSG) that is connected to the infinite bus, sensitivity of the system to control parameters change investigated. Also with obtaining the sensitivity of the system to change these parameters a classification provided based on the importance and the impact of parameters had on the behavior of the system. With that classification we can find that the change in which parameters can cause the outage of system in normal operation and also in the other words we can find that the change in which parameters can optimize the behavior of the disturbed system. With this in mind after simulating PMSG that connected to the infinite bus, based on differential equations TSA has been applied to the system with regard to changing all control parameters (12 cases). Then for verifying the results the time domain simulation using MATLAB software has been used. Key Words: Trajectory sensitivity Analysis, permanent magnet synchronous generator


  کلید واژه ها :
  آنالیز حساسیت مسیر ◄ توربین بادی ◄ ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ◄ پارمترهای کنترلی,Trajectory sensitivity Analysis, ◄ permanent magnet synchronous generator ◄ Wind turbine

  شهریور1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of electrical engineering M.Sc Parameters Sensitivity Assessment of PMSG Wind Turbine Using Trajectory Sensitivity Analysis Supervisor: Dr. Behzad Mirzaeian Advisor: Dr. Arash Kiyoumarsi By: Keyvan Sheybani September 2014
  فصل اول : 1-4
  فصل دوم : 5-22
  فصل سوم : 23-32
  فصل چهارم : 33-53
  فصل پنجم : 54-76
  فصل ششم :