• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آنالیز چندمتغیره سری های زمانی پارامترهای دوران زمین
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12536
  موضوع :مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
  پژوهشگر : محسن خورسندی
  توصیفگر لاتین : Least squares harmonic analysis ? Chandler period ? Time series ? Multivariate analysis
  توصیفگر فارسی : آنالیز هارمونیک کمترین مربعات ◄ پریود چندلر ◄ سری زمانی ◄ آنالیز چند متغیره
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نقشه¬برداری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علیرضا امیری سیمکویی
  استاد مشاور : جمال عسگری
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12536
  شماره راهنما : MAP2 25
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  1-1 شرح و معرفی مسئله 1
  1-2 کارهای پیشین 2
  1-3 روش انجام کار 3
  1-4 ساختار پایان¬نامه 3
  فصل دوم: حرکات قطب
  2-1 بررسی حرکت محور دوران زمین 4
  2-1-1 محور دوران زمین 4
  2-1-2 آفستهای قطب فضایی 5
  2-1-3 دوران روزانه حول CIP 6
  2-1-4 حرکت قطب CIP نسبت به پوسته زمینی 7
  2-2 تاریخچه حرکت قطب 9
  2-2-1 رفتارهای تناوبی 9
  2-2-2 سریهای زمانی 10
  فصل سوم: برآورد هارمونیک کمترین مربعات
  3-1 برآورد هارمونیک کمترین مربعات 15
  3-1-1 بر آورد هارمونیک کمترین مربعات تک متغیره 16
  3-1-2 برآورد هارمونیک کمترین مربعات چند متغیره 17
  3-2 برآورد نویز کمترین مربعات 18
  3-2-1 برآورد نویز کمترین مربعات تک متغیره 19
  3-2-1 برآورد نویز کمترین مربعات چندمتغیره 20
  3-3 شناسایی ساختار نویز 22
  فصل چهارم: تحلیل نتایج
  4-1 تعیین فرکانس¬های موجود در حرکت قطب با روش آنالیز هارمونیک 23
  عنوان صفحه
  4-1-1 تعیین فرکانس¬های موجود در حرکت قطب با روش آنالیز هارمونیک تک متغیره 24
  4-2-2 تعیین فرکانس¬های موجود در حرکت قطب با روش آنالیز هارمونیک چند متغیره 27
  4-3 مقایسه و بررسی دو روش آنالیز هارمونیک تک متغیره و چند متغیره 30
  4-4 بررسی تغییرات فرکانس چندلر با روش آنالیز هارمونیک 30
  4-4-1 بررسی تغییرات فرکانس چندلر با روش آنالیز هارمونیک تک متغیره 30
  4-4-2 بررسی تغییرات فرکانس چندلر با روش آنالیز هارمونیک چند متغیره 35
  4-5 پیش بینی حرکت قطب با استفاده از فرکانس های تعیین شده 41
  4-5-1پیش بینی حرکت قطب با روش آنالیز هارمونیک تک-متغیره با استفاده از فرکانسهای اصلی تعیین شده 41
  4-5-2 پیش¬بینی حرکت قطب با روش آنالیز هارمونیک تک-متغیره با استفاده از فرکانسهای اصلی و فرکانسهای تعیین شده دیگر 46
  4-5-3 پیش¬بینی حرکت قطب با روش آنالیز هارمونیک تک متغیره و استفاده از برآورد مولفه¬های واریانس 48
  4-5-4 پیش¬بینی حرکت قطب با روش آنالیز هارمونیک چند متغیره با استفاده از فرکانسهای اصلی تعیین شده 49
  فصل پنجم: نتیجه¬گیری
  5-1 خلاصه و نتیجه¬گیری 52
  5-2 پیشنهادات 53
  منابع و مآخذ 55  چکیده :
  چکیده در این پایان نامه، به منظور بررسی و تعیین فرکانس¬های موجود در حرکت قطب، روش آنالیز هارمونیک به¬کار گرفته شده است. ابتدا از آنالیز تک¬متغیره¬ی سری زمانی استفاده شده است و سپس جهت افزایش قدرت تشخیص، آنالیز چندمتغیره معرفی شده است. با استفاده از این روش پریودهای موجود در حرکت قطب تعیین می¬شوند. پریودهایی که از پردازش 167 سال مشاهدات حرکت قطب بدست می¬آید عبارتند از پریودهای چندلر، سالانه، نیمه¬چندلر، نیمه سالانه و کسری از سالانه می¬باشند. همچنین با توجه به اهمیت فرکانس چندلر در مورد مقدار این فرکانس و تک¬قله یا دوقله بودن این فرکانس در بازه¬های زمانی 80 ساله آنالیز هارمونیک تک¬متغیره و چندمتغیره صورت پذیرفته است و مشاهده گردید که فرکانس چندلر در بعضی بازه¬های زمانی بصورت تک¬قله و در بازه¬های زمانی دیگر بصورت دوقله ظاهر می¬گردد. در نهایت پس از تعیین فرکانس¬های موجود در حرکت قطب با استفاده از روش کمترین مربعات مولفه¬های x و y حرکت قطب پیش¬بینی شده است و مشاهدات پیش¬بینی شده را با مشاهدات واقعی مقایسه نموده و RMSE آنها بدست آمد. در این پیش-بینی یک¬بار از انحراف معیار موجود در فایل مشاهدات و بار دیگر از برآورد مولفه¬های نویز کمترین مربعات برای بهبود نتایج استفاده شده است. واژگان کلیدی: آنالیز هارمونیک کمترین مربعات، پریود چندلر، سری زمانی،آنالیز چند متغیره

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Harmonic estimation analysis was used to investigate the frequencies of polar motion. First univariate time series analysis was applied then multivariate analysis is introduced for increasing the diagnostic accuracy. By applying this method, the peroids of polar motion are detected. To achieve this goal, 167 years observations of polar motion are processed and Chandler, annual, semi Chandler, semi-annual and annual deficits periods are detected. Also according to importance of Chander wobble, the univariate and multivariate harmonic estimation is performed and Chandler frequence at 80 years time interval is single peak is found in some time interval and double-peak in some others. Finally, after detection of polar motion frequencies, the x and y components of polar motion are peredicted using least square method. RMSE is computed with comparion of predicted observations and reals. In this prediction, once standard deviation from file of observations and once to improve result variance components estimated with least square variance component estiamtion method are used. Keywords: Least squares harmonic analysis, Chandler period, Time series, Multivariate analysis


  کلید واژه ها :
  آنالیز هارمونیک کمترین مربعات ◄ پریود چندلر ◄ سری زمانی ◄ آنالیز چند متغیره,Least squares harmonic analysis ◄ Chandler period ◄ Time series ◄ Multivariate analysis

  بهمن1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Surving Engineering M.Sc. Thesis Multivariate time series analysis of earth orientation parameters Supervisor: Dr. Amiri-Simkooei Advisor: Dr. Jamal Asgari By: Mohsen khorsandi \ Desember 2014
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-23
  فصل سوم : 24-52
  فصل چهارم : 53-60
  فصل پنجم :
  فصل ششم :