• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آنالیز سه بعدی تانسور استرین با استفاده از سریهای زمانی GPS
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13866
  موضوع :مهندسی نقشه‌برداری گرایش ژئودزی
  پژوهشگر : یاشار توده زعیم
  توصیفگر لاتین : permanent GPS station ? Isoparametric and Lagrangian model ? ill-conditioned ? Tikhonov and TSVD method
  توصیفگر فارسی : ایستگاه دائمیGPS ◄ مدل آیزوپارامتریک و لاگرانژی ◄ ناپایداری مسئله ◄ بدوضع ◄ روش تیخونوف ◄ TSVD
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نقشه‌برداری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : وهاب نفیسی
  استاد مشاور : علیرضا امیری سیمکویی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13866
  شماره راهنما : MAP2 31
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  هدف تحقیق 4
  روند انجام تحقیق. 4
  فصل دوم: تغییر شکل و تانسور استرین
  2-1-مفاهیم تانسورها ...............................................................................................................................................6
  2-1-1-بردارها در سیستم کارتزین غیر متعامد...................................................................................................6
  2-2-بردارها در سیستم مختصات منحنی الخط..................................................................................................8
  2-3-بردار های پایه مماسی ونرمال.........................................................................................................................9
  2-4-تعریف ریاضی تانسور.....................................................................................................................................10
  2-5-مکانیک محیط های پیوسته........................................................................................................................10
  2-5-1-تغییر شکل و تانسور استرین .................................................................................................................10
  2-5-2-بردارهای پایه در وضعیت رفرنس و جاری..........................................................................................12
  2-5-3- تانسورهای انتقال دهنده 12
  2-5-4- تانسور گرادیان تغییر شکل 13
  2-5-5-تانسورهای تغییر شکل گرین و کوشی 13
  2-5-6- تانسور استرین بینهایت کوچک 14
  2-5-7- استرین متناهی 15
  2-6-آنالیز تغییر شکل در فضای سه بعدی اقلیدسی 16
  2-6-1-نمایش آیزوپارامتریک تغییر شکل 17
  2-6-2-استرین محدود(متناهی) 18
  2-6-3-نمایش لاگرانژی تغییر شکل 20
  2-6-4-ارزیابی مدل‌های خطی و غیر خطی 22
  2-6-5-انتقال استرین 23
  2-6-6- محاسبه عددی مولفه‌های تانسور استرین 24
  2-7-پایدارسازی 26
  2-7-1-شناخت مسائل بدوضع. 27
  2-7-2-روش منقطع..............................................................................................................................................30
  2-7-3- روش تیخونوف 31
  عنوان صفحه

  فصل سوم:تاثیر خطاهای سیستماتیکGPS بر پارانترهای تغییر شکل
  3-1-مقدمه...............................................................................................................................................................33
  3-2- خطاهای سیستماتیک گروه دوم 35
  3-2-1- استرین‌های بی نهایت کوچک 35
  3-2-2- استرین‌های محدود 36
  3-3- خطاهای سیستماتیک گروه اول 37
  3-3-1- استرین‌های بی نهایت کوچک 37
  3-3-2- استرین‌های محدود 38
  فصل چهارم: سری های زمانی
  4-1-مقدمه 39
  4-2-پردازش کمترین مربعات 39
  4-3-آفست در سری‌های زمانی 40
  4-4-نویز در سری‌های زمانی 41
  4-5-تغییرات در موقعیت ایستگاههای دائمی....................................................................................................41
  4-6-مدل تابعی (مدل ریاضی) 42
  4-7- LSHE برای حالت یک متغیره 43
  4-8-برآورد‌هارمونیک چند متغیره 44
  4-9-مدل آماری(تصادفی): 46
  4-10- برآورد مؤلفه‌های واریانس در آنالیز سری‌های زمانی تک متغیره 47
  4-10-1- مقدمه 47
  4-10-2-برآورد کمترین مربعات مولفه های واریانس در مدل شرط..........................................................49
  4-10-2-1- برآورد گر کمترین مربعات وزن دار.............................................................................................49
  4-10-2-2-ماتریس کواریانس مشاهدات..........................................................................................................53
  4-10-2-3-برآوردگر کمترین واریانس..............................................................................................................55
  4-10-2-4-ماتریس کواریانس مجهولات برآورد شده....................................................................................56
  4-10-3- برآورد کمترین مربعات مولفه های واریانس در مدل پارامتریک................................................57
  4-10-3-1-برآوردگر کمترین مربعات وزن دار................................................................................................57
  4-10-3-2-برآوردگر کمترین واریانس..............................................................................................................58
  4-11-آنالیز سری های زمانی چند متغیره........................................................................................................59
  4-11-1- ساختار کلی آنالیز چند متغیره..........................................................................................................60
  4-11-2-ماتریس واریانس کواریانس در مدل چند متغیره............................................................................61
  عنوان صفحه

  فصل پنجم: نتایج عددی
  5-1-مقدمه...............................................................................................................................................................62
  5-2-داده ها و شبکه مورد مطالعه.......................................................................................................................63
  5-3- آنالیز سری های زمانی................................................................................................................................68
  5-4-تعیین تانسور استرین با استفاده از نرخ جابه جایی................................................................................77
  5-5- اعتبار سنجی و مقایسه روش ها............................................................................................................104
  فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  6-1-نتیجه گیری.................................................................................................................................................109
  6-2- پیشنهادات...................................................................................................................................................110
  مراجع.....................................................................................................................................................................112  چکیده :
  چکیده به منظور شناخت صحیح پدیده‌های ژئودینامیکیِ رخ داده می¬بایست مشاهدات دائمی‌و پیوسته از موقعیت نقاط داشت. در این تحقیق از سری¬ زمانی 19 ایستگاه دائمی‌GPS در منطقه¬ی واشینگتن استفاده شده است. بر اساس نتایج، دقت برآورد نرخ جابه‌جایی‌های مسطحاتی 3.5 برابر بهتر از دقت برآورد مولفه¬ی¬ ارتفاعی است. برای دست یافتن به تفسیری ناوردا از رفتار تکتونیکی منطقه، از دو مدل ریاضی آیزوپارامتریک و لاگرانژی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که لزوماً تعمیم مدل به حالت سه بعدی نمی‌تواند منجر به ناپایداری مسئله گردد. به نظر می‌رسد که موقعیت مناسب نقاط نسبت به هم، توپوگرافی منطقه و ذات مسئله‌ی لاگرانژی مانع از بدوضع شدن ماتریس ضرایب در این روش شده است. اما ذات مسئله در روش آیزوپارامتریک ناپایدار است. از دو روش تیخونوف و TSVD برای پایدارسازی مسئله استفاده شد. به طور کلی مطابقتی بین نتایج حاصل از روش لاگرانژی و آیزوپارامتریک در تعیین تقریبی ناحیه‌ی با بیشترین بالا آمدگی وجود دارد. نتایج حاصل از روش آیزوپارامتریک که با TSVD پایدار شده و همچنین حالت دو بعدی آن، گویای بیشترین بالاآمدگی در ایستگاه P421 است. اما در روش آیزوپارامتریک پایدار شده با تیخونوف، ایستگاه P432 دارای بیشترین بالا آمدگی است که با حالت دو بعدی آن نیز مطابقتی ندارد. وجود پارامترهای پایدارسازی نامناسب می‌تواند علت چنین تفسیر نادرستی از الگوهای تکتونیکی شده باشد. از این رو سازگاری بیشتری بین نتایج حاصل از روش آیزوپارامتریک پایدار شده با TSVD و ترازیابی‌های انجام شده در راستای ساحل وجود دارد. کلمات کلیدی: ایستگاه دائمی‌GPS، مدل آیزوپارامتریک و لاگرانژی، ناپایداری مسئله، بدوضع، روش تیخونوف و TSVD

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In order to correct recognition of the occurred geodynamic phenomena, we should have permanent and continuous observation of the points’ positions. In this study, time series of 19 permanent GPS stations in the region of Washington has been used .in this study estimationed accuracy of the horizontal displacements rate is 3.5 times better than estimationed accuracy of vertical component. In order to achieve an invariant interpretation of region’s tectonic behavior, two mathematical models were used: Isoparametric and Lagrangian. The results show that necessarily generalizing model to the three-dimensional model can’t lead to the instability of problem. It seems that the points’ proper positions relative to each other, topography of region and the nature of Lagrangian problem has prevented a ill-conditioned coefficient matrix in this method. But the nature of the problem in Isoparametric method is ill-conditioned .To regularize the problem two methods: Tikhonov and TSVD were used. Generally, there is a consistency between the results of Lagrangian method and Isoparametric method in approximate determination of region with the most uplift. The results of Isoparametric method regularized by TSVD and also its two-dimensional mode, indicate that the most uplift is in station P421. But in Isoparametric method regularized by Tikhonov, station P432 has the most uplift that isn’t match with its two-dimensional model. The presence of inappropriate regularization parameters can be the cause of such an incorrect interpretation of tectonic patterns. Hence, there is more compatibility between the results of regularized Isoparametric method with TSVD and the conducted leveling. Keywords: permanent GPS station, Isoparametric and Lagrangian model, ill-conditioned ,Tikhonov and TSVD method.


  کلید واژه ها :
  ایستگاه دائمیGPS ◄ مدل آیزوپارامتریک و لاگرانژی ◄ ناپایداری مسئله ◄ بدوضع ◄ روش تیخونوف ◄ TSVD,permanent GPS station ◄ Isoparametric and Lagrangian model ◄ ill-conditioned ◄ Tikhonov and TSVD method

  اسفند ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Geomatics Engineering M.Sc. Thesis 3D analysis of strain tensor by using of time series of GPS permanent stations Under Supervision Of: Dr Vahab Nafisi Dr Alireza Amiri-Simkooei By: Yashar Todehzaim February 2016
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-30
  فصل سوم : 31-36
  فصل چهارم : 37-60
  فصل پنجم : 61-104
  فصل ششم : 105-117