• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آنالیز شبکه های تغییر شکل در مناطق زمین لغزش با استفاده از مشاهدات دو فرکانسه و تک فرکانسه
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 10093
  موضوع :نقشه برداری گرایش ژئودزی
  پژوهشگر : منیره بوربور
  توصیفگر لاتین : landslide ? geodetic network ? globalcongruency test ? L1-norm minization ? ionosphere ? GPS (global positioning system) ? simultaneous adjustment method
  توصیفگر فارسی : کنترل جابجائی ◄ زمین لغزه ◄ شبکه زمین پیمایشی ◄ تست ثبات کلی ◄ مینیمم سازی نرم L1 ◄ یون سپهر ◄ جی پی اس ﴿نظام های مکان یابی جهانی﴾ ◄ روش سرشکنی همزمان
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علیرضا امیری سیمکوئی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 10093
  شماره راهنما : MAP2 10
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  1-1- مقدمه و شرح مسئله 1
  1-2- معرفی موضوع پایان نامه 2
  1-3- مروری بر کارهای گذشته 2
  1-4- روند ادامه مطالب 3
  فصل دوم: مقدمه¬ای بر سرشکنی
  2-1- روش سرشکنی کمترین مربعات 4
  2-2- حل مسائل منفرد و اضافه کردن قیود به معادلات 9
  2-3- تبدیل همانندی 11
  2-4- توزیع¬های آماری 12
  2-4-1- توزیع خی-دو (χ2) 12
  2-4-2- توزیع تی (t) 13
  2-4-3- توزیع فیشر (F) 13
  2-5- برآورد به روش بیشترین درست نمایی 14
  2-6- آزمون درست نمایی ساده 14
  2-7- آزمون نسبت درست نمایی عمومی 15
  2-8- آزمونهای بعد از سرشکنی 16
  2-8-1- آزمون فاکتور وریانس ثانویه 16
  2-8-2- آزمون باقیمانده های استاندارد شده 16
  فصل سوم: معرفی روش¬های آشکارسازی
  3-1- مقدمه 18
  3-2- آزمون پایداری نقاط شبکه 19
  3-3- تست ثبات کلی شبکه 19
  3-4- روش مینیمم سازی نرم L1 20
  عنوان صفحه
  3-5- روش سرشکنی همزمان 22
  فصل چهارم: مقدمه¬ای درباره GPS
  4-1- مقدمه 29
  4-2- انواع گیرنده های GPS......................................................................................................................................32
  4-3- تعیین موقعیت مطلق...........................................................................................................................................32
  4-3-1-مشاهدات شبه فاصله یا کد 34
  4-3-2- مشاهده فاز حامل 36
  4-4- تعیین موقعیت نسبی........................................................................................................................................35
  4-4-1- ترکیب تفاضلی مرتبه اول فاز (SD) 35
  4-4-2-ترکیب تفضلی مرتبه دوم (DD) 36
  4-5- یونسفر 39
  4-4-1- اثر یونسفر بر امواج GNSS 39
  4-5-2- ترکیب عاری از یونسفر 40
  فصل پنجم: نتایج شبکه های کنترل جابجایی
  5-1- معرفی داده ها 42
  5-2- مهیاسازی داده های GPS 45
  5-3- شبکه شبیه سازی 45
  5-4- شبکه های واقعی 50
  5-6- نتایج عددی 50
  5-6-1- تعیین نقاط ناپایدار 50
  5-6-2- میزان جابجایی 55
  فصل ششم: پیشنهاد و نتیجه¬گیری
  6-1- خلاصه و نتیجه¬گیری 73
  6-2-پیشنهادات 75
  پیوست……………………………………………………………………………76
  عنوان صفحه
  منابع 91  چکیده :
  چکیده کنترل جابجایی یکی از مسائل مهم در سازه¬های مهندسی، مناطق زمین لغزش و بررسی تغییر شکل زمین است. برای این منظور، در نقشه برداری شبکه¬های ژئودتیک متشکل از چندین نقطه کنترل و نقطه موضوع، طراحی شده و موقعیت دقیق این نقاط در چند اپک تعیین می¬گردد. سپس، نقاط کنترل ثابت با استفاده از روش¬های آشکارسازی جابجایی برای تعریف سیستم مختصات، مشخص می¬شوند. دو روش کلاسیک آشکارسازی جابجایی به نام¬های مینیمم¬سازی نرم L1 و تست ثبات کلی، معمولاً برای کشف نقاط (نا)پایدار بکار می¬روند. اخیراً روش جدید دیگری به نام روش سرشکنی همزمان برای آنالیز کلیه¬ی مشاهدات شبکه بطور یکجا معرفی شده است. در اینجا، عملکرد هر یک از این سه روش آشکارسازی جابجایی بررسی گردید. در بخش استفاده از داده¬های شبیه¬سازی شده، نتیجه 94% با استفاده از روش سرشکنی همزمان حاصل شد. همچنین حساسیت این روش به جابجایی زیر 1 میلیمتر بیشتر از 90% در حالت استفاده از چهار اپک بود. نتایج حاصل از بکارگیری طول مبناهای GPS شبکه واقعی نیز، بیانگر بهتر بودن روش سرشکنی همزمان نسبت به دو روش دیگر است. همچنین، قابلیت بکارگیری چندین اپک زمانی، سبب کارآمدی و سریع¬تر بودن این روش شده است. ضمناً، در این پایان¬نامه، بر روی مزیت¬های بکارگیری GPS تک فرکانسه در مناطق زمین لغزش کم وسعت تحقیق شده است. واضح است که مشاهدات دقیق¬تر باعث کشف بهتر نقاط (نا)پایدار می¬گردد. یونسفر یکی از منابع مهم ایجاد خطا و در نتیجه کاهش دقت مشاهدات GPS است. در فواصل زیاد، با استفاده از GPS دو فرکانسه می¬توان بخوبی این خطا را حذف نمود. برای طول مبناهای کوتاه به دلیل ناچیز بودن خطای یونسفر، ممکن است بتوان از GPS تک فرکانسه استفاده نمود. بنابراین، برای مناطق کوچک نظیر مناطق زمین لغزش، این ﺳﺅال مطرح است که آیا مشاهدات GPS تک فرکانسه برای کشف صحیح نقاط (نا)پایدار در این مناطق مناسب است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات چند شبکه زمین لغزش آنالیز گردید. همانطور که انتظار می¬رفت، از مشاهدات دو سیگنال L_1+L_2 بهترین نتیجه حاصل گردید. بعلاوه، با سیگنال L_1 نیز نتیجه قابل قبولی بدست آمد. کلمات کلیدی: کنترل جابجایی، شبکه¬ی ژئودتیک، روش مینیمم¬سازی نرم L1، تست ثبات کلی، روش سرشکنی همزمان، GPS تک فرکانسه و دو فرکانسه، یونسفر

  چکیده انگلیسی :
    Abstract Displacement control is an important issue in the civil structures, landslide regions and earth deformation analysis. For this purpose, a control geodetic network is to be designed, which consist of a few control and a few subject points in the survey area. The precise position of the network points has to be measured in a few epochs. Afterwards, to define the control system, the stable control points will be identified by using the detection methods. Two classical detection methods, namely the L1-norm minimization method and global congruency test are commonly used to identify the (un)stable points. There is however a new method, namely the simultaneous adjustment method, that has recently been proposed and has the capability to include a few epochs of observations simultaneously. The performance of these three methods in this contribution. The result on simulated and real GPS baseline show that the simultaneous adjustment has a better performance over the other two methods. It has also the capability to include observation at more than two epochs, which also make this method more efficient. Further, in this thesis, the advantageous of the single frequency GPS receiver over the dual frequency receiver is investigation over the small landslide regions. It is known that more precise observations lead to better detection of (un)stable point. The ionosphere is one of the most important sources of errors that can degrade the precise of GPS observable. For long distance the dual frequency GPS receivers are able to remove ionosphere error significantly. For short baseline, one may use the single frequency receivers, because the ionosphere error might be negligible. For small area, landslide region for example, a question arises weather or not single frequency receivers are appropriate for detection of the stable points in the network. Different scenarios are compare to answer this question, As expected, the use of L_1+L_2 signals can provide the best performance. Also, the use of L_1 Signals over the small areas can still provide acceptable result. Keywords: geodetic network, stable points, simultaneous adjustment, L1-norm minimization, global congruency test, GPS, ionosphere, single frequency and dual frequency receivers.


  کلید واژه ها :
  کنترل جابجائی ◄ زمین لغزه ◄ شبکه زمین پیمایشی ◄ تست ثبات کلی ◄ مینیمم سازی نرم L1 ◄ یون سپهر ◄ جی پی اس ﴿نظام های مکان یابی جهانی﴾ ◄ روش سرشکنی همزمان,landslide ◄ geodetic network ◄ globalcongruency test ◄ L1-norm minization ◄ ionosphere ◄ GPS (global pos

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Surveying Engineering M.Sc. Thesis Deformation networks analysis in landslide regions using double and single frequency GPS observables Supervisors: Dr. Alireza Amiri-Simkooei Dr. Jamal Asgari By: Monireh Bourbour January 2013
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-17
  فصل سوم : 18-28
  فصل چهارم : 29-41
  فصل پنجم : 42-72
  فصل ششم : 73-98