• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی تاثیر مشاهدات ماهواره‏های GPS واقع در سایهی زمین بر روی سری ‏زمانی مختصات ایستگاه‏های دائم
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10811
  موضوع :نقشه‏برداری گرایش ژئودزی
  پژوهشگر : امیر اللهویردی زاده
  توصیفگر لاتین : Draconitic signals ? Eclipse satellites ? Yaw attitude ? Least-squares Harmonic Estimation ? IGS permanent stations ? Precise Point Positioning ? Time series
  توصیفگر فارسی : سیگنال‌های گرهی ◄ ماهواره‌های موجود در سایه ◄ برآورد کمترین مربعات هارمونیک ◄ ایستگاه‌های دائم IGS ◄ تعیین موقعیت مطلق دقیق ◄ سریهای زمانی
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گرایش نقشه برداری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : جمال عسگری
  استاد مشاور : علیرضا امیری سیمکویی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10811
  شماره راهنما : MAP2 13
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه 1
  1-1- معرفی..............................................................................................................................................................................1
  1-2- پیشینه تحقیق..............................................................................................................................................................2
  1-3- هدف کلی.......................................................................................................................................................................2
  1-4- ضرورت تحقیق..............................................................................................................................................................2
  1-5-بیان مساله و مراحل پایان‏نامه.....................................................................................................................................3
  فصل دوم: توجیه ماهواره های GPS 4
  2-1- معرفی توجیه ماهواره‏های GPS..............................................................................................................................4
  2-2- معرفی مدل GYM95..............................................................................................................................................6
  2-2-1-توجیه ظاهری............................................................................................................................................................7
  2-2-2-گذر از سایه................................................................................................................................................................8
  2-2-3-بعد از خروج از سایه.................................................................................................................................................9
  2-2-4-مانور ظهر.................................................................................................................................................................10
  2-3- معرفی مدل ارایه شده توسط Kouba................................................................................................................11
  2-3-1- مدل مربوط به مانورهای ظهر و نیمه شب......................................................................................................12
  2-3-2- مدل کنترل توجیه ماهواره‏های بلوک ΙΙ/ΙΙA برای گذر از سایه زمین..................................................14
  2-4- تاثیرات از بین رفتن توجیه ماهواره.......................................................................................................................15
  فصل سوم: تعیین موقعیت مطلق دقیق 16
  3-1- مقدمه...........................................................................................................................................................................16
  عنوان صفحه
  3-2- مشاهدات در تعیین موقعیت مطلق دقیق............................................................................................................16
  3-3- پارامتر‏های تعیین موقعیت مطلق دقیق...............................................................................................................18
  3-3-1- مدل‏های مربوط به فیزیک زمین......................................................................................................................18
  3-3-2- اتمسفر....................................................................................................................................................................18
  3-3-3- خطای پیچش فاز.................................................................................................................................................19
  3-3-4- آفست مرکز فاز آنتن گیرنده..............................................................................................................................20
  3-3-5- مرکز فاز آنتن ماهواره..........................................................................................................................................21
  3-3-6- خطای ساعت ماهواره...........................................................................................................................................22
  3-3-7-Differential Code Bias (DCB)...............................................................................................................23
  3-3-8 نسبیت.......................................................................................................................................................................23
  3-4-تعیین موقعیت مطلق دقیق توسط سرویس‏های اینترنتی.................................................................................23
  فصل چهارم: جعبه ابزار تشخیص ماهواره‏های موجود در سایه 29
  4-1- مقدمه...........................................................................................................................................................................29
  4-2- مدل استوانه‏ای تشخیص ناحیه‏ی سایه‏ی زمین.................................................................................................30
  4-3- بردار موقعیت خورشید و ماهواره...........................................................................................................................31
  4-3-1- محاسبهی بردار موقعیت ماهواره.......................................................................................................................31
  4-3-2- محاسبهی بردار موقعیت خورشید....................................................................................................................32
  4-4- نحوه‏ی عملکرد جعبه ابزار ......................................................................................................................................39
  4-5- صحت جعبه ابزار.......................................................................................................................................................42
  عنوان صفحه
  فصل پنجم: آنالیز طیفی سری‏های زمانی 44
  5-1- مقدمه...........................................................................................................................................................................44
  5-2- سری زمانی................................................................................................................................................................44
  5-3- روش‏های آنالیز طیفی سری‏های زمانی................................................................................................................46
  5-3-1- آنالیز هارمونیک.....................................................................................................................................................47
  5-3-2- آنالیز طیفی فوریه.................................................................................................................................................48
  5-3-3- آنالیز طیفی کمترین مربعات.............................................................................................................................50
  فصل ششم: تاثیر حذف ماهواره‏های موجود در سایه بر خطای گرهی 58
  6-1- مقدمه...........................................................................................................................................................................58
  6-2- خطای ناشی از پریود سال گرهی GPS...............................................................................................................58
  6-3- معرفی ایستگاه‏های دائم IGS مورد استفاده به عنوان فضای نمونه..............................................................59
  6-4- نتایج حاصل از آنالیز سری‏های زمانی ایستگاه‏های IGS................................................................................60
  6-4-1-آنالیز طیفی کمترین مربعات بر روی سری‏های زمانی اصلی.......................................................................60
  6-4-2-آنالیز طیفی کمترین مربعات بر روی سری‏های زمانی اصلاح‏شده..............................................................65
  6-4-3-آنالیز طیفی کمترین مربعات بر روی حاصل تفاوت سری‏های زمانی اصلاح‏شده و اصلی.....................71
  6-4-4- استفاده از تفاوت دو مقدار طیف اصلی و اصلاح‏شده برای تحلیل بهتر نتایج..........................................76
  6-5- نتیجه‏گیری کلی.........................................................................................................................................................81
  فصل هفتم: نتیجه‏گیری 83
  منابع.........................................................................................................................................................................................86
  عنوان صفحه
  پیوست.....................................................................................................................................................................................89


  چکیده :
  چکیده بحث آنالیز طیفی سری‏های زمانی یکی از مباحث مهم در ژئودزی می‏باشد. در این آنالیز هدف اصلی کشف رفتارهای تناوبی و بررسی عوامل به وجود آمدن این رفتارها می‏باشد. وجود رفتارهای تناوبی و هارمونیک‏های آن باعث کاهش دقت در آنالیز سری‏های زمانی می‏شود. بنابراین باید با شناسایی عوامل ایجاد این رفتارهای تناوبی و حذف آن، آنالیزهای مرتبط با سری‏های زمانی را با دقت بالاتری تحلیل کرده و لذا نتایج به دست آمده از درجه اطمینان بیشتری برخوردار خواهند بود. یکی از رفتارهای تناوبی موجود در سری‏های زمانی محصولات IGS، سال گرهی GPS با پریود 351.2 روزه می‏باشد. وجود این پریود و هارمونیک‏های آن باعث کاهش دقت نتایج حاصل از محصولات IGS می‏شود. از سال 2007 تا به امروز تحقیقات فراوانی بر روی محصولات IGS برای کشف عوامل ایجاد کننده‏ی این پریود و هارمونیک‏های آن انجام شده است. در این زمینه می‏توان به [Ray et.al 2007] و [Tregoning et.al 2010] و [Griffiths et.al 2012] اشاره نمود. در سری‏های زمانی مختصات ایستگاه‏های IGS نیز نظیر بیشتر محصولات IGS وجود این پریود و هارمونیک‏های آن به اثبات رسیده است. دو منبع اصلی این رفتارهای تناوبی، خطاهای مداری و چند مسیری معرفی شده است. در این پایان‏نامه با معرفی گذر ماهواره‏های GPS از سایه‏ی زمین به عنوان یکی از عوامل ایجاد خطای مداری، سعی در نشان دادن تاثیر این پدیده در رفتار تناوبی 351.2 روزه و هارمونیک‏های موجود در سری‏های زمانی مختصات IGS شده است. ماهواره‏های GPS در بلوک‏های مختلف نسبت به قرار گرفتن در سایه‏ی زمین و گذر از آن رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‏دهند. با بررسی این رفتارها و روش‏های برخورد با این پدیده، تصمیم به نشان دادن تاثیر گذر ماهواره‏های GPS از سایه‏ی زمین بر رفتارهای پریودیک 351.2 روزه که در بالا به آن اشاره شد گرفتیم. لذا با طراحی جعبه ابزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB به حذف مشاهدات مربوط به ماهواره‏های موجود در سایه پرداخته شد. با انجام آنالیزهای طیفی و تجزیه و تحلیل بر روی دوسری زمانی مشاهدات (حاصل از فایل‏های اصلی ایستگاه‏های IGS و نیز فایل‏های اصلاح شده توسط جعبه ابزار) به این نتیجه رسیدیم که حذف ماهواره های موجود در سایه موجب کاهش مقادیر هارمونیک‏های اشاره شده، در بیشتر هارمونیک‏ها وهرچند به مقدار نسبتا کمی، می‏شود. واژگان کلیدی: سیگنال‌های گرهی، ماهواره‌های موجود در سایه، برآورد کمترین مربعات هارمونیک، ایستگاه‌های دائم IGS، تعیین موقعیت مطلق دقیق، سری‌های زمانی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Spectral analysis of time series is an important issue in Geodesy. The main purposes of this analysis are detecting periodic behavior and the sources of these behaviors. Periodic signals and its harmonics are causes to reduced accuracy in time series analysis. Therefore these signals should be detected and removed from the results. One of these Periodic behaviors in the time series of IGS products is GPS draconitic year. GPS draconitic year is the time taken for the Sun (as seen from the Earth) to complete one revolution with respect to the GPS orbital nodes. It takes 351.2 days. Harmonics of GPS draconitic period are observed at almost all IGS products such as position time series for IGS permanent stations. From 2007 until today, many researches are done on IGS products to explore the factors of this period and its harmonics. At This field can be cited to [Ray et.al 2007], [Tregoning et.al 2010] and [Griffiths et.al 2012]. Orbital error and local multipath are known as two sources of these signals. At this thesis the effect of crossing GPS satellites from shadow of the earth on the harmonic signals matched with GPS draconitic period is introduced. GPS satellites at different blocks show different behaviors when crossing the shadow of the earth. By analyzing these behaviors a decision has been made to write a toolbox at programming environment of MATLAB to remove the observation of eclipse satellites. Spectral analysis on the results of toolbox and original data show that spectral values on most harmonics become smaller after removing eclipse satellites. Keyword Draconitic signals . Eclipse satellites . Yaw attitude . Least-squares Harmonic Estimation . IGS permanent stations . Precise Point Positioning . Time series


  کلید واژه ها :
  سیگنال‌های گرهی ◄ ماهواره‌های موجود در سایه ◄ برآورد کمترین مربعات هارمونیک ◄ ایستگاه‌های دائم IGS ◄ تعیین موقعیت مطلق دقیق ◄ سریهای زمانی,Draconitic signals ◄ Eclipse satellites ◄ Yaw attitude ◄ Least-squares Harmonic Estimation ◄ IGS permanent stations

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Survey Engineering M.Sc. Thesis Evaluation of the GPS Observable Effects Located in the Earth Shadow on Permanent Station Position Time Series. Supervisor: Dr. Jamal Asgari Advisor: Dr. Alireza Amiri Simkooei By: Amir Allahverdi Zadeh January 2013
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-15
  فصل سوم : 16-28
  فصل چهارم : 29-43
  فصل پنجم : 44-57
  فصل ششم : 58-82
  83-99