• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر فشار آب حفره‌ای بر پوشش دائمی تونل با استفاده از سیستم زهکش چتری
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12223
  موضوع :عمران گرایش خاک و پی
  پژوهشگر : علی باقری نسب
  توصیفگر لاتین : seepage ? ,tunnel lining ? fringe drainage ? drainage statistic analysis
  توصیفگر فارسی : تراوش ◄ پوشش تونل ◄ زهکش چتری ◄ زهکشی ◄ تحلیل استاتیکی
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمود هاشمی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12223
  شماره راهنما : CIV2 35
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  چکیده ح‌
  فهرست شکل‌ها ز‌
  فهرست جداول ط‌
  فصل اول: مقدمه
  1-1 چیستی و چرایی موضوع تراوش در تونل 1
  1-2 اهداف تحقیق 2
  1-3 شیوه تحقیق 3
  1-4 فصل‌بندی پایان‌نامه 3
  فصل دوم: تحقیقات گذشته
  2-1 مقدمه 4
  2-2 تنش و تراوش در تونل واقع در زیر سطح آب زیرزمینی 4
  2-3 آنالیز الاستیک تنش- جابجایی برای تونل دایروی پوشش شده عمیق 4
  2-3-1 مطالعات مقدماتی و تفسیر مسئله 5
  2-3-2 آنالیز حساسیت 5
  2-4 اثر زمان بر اندرکنش هیدرولیکی و مکانیکی تونل های پوشش شده و محاسبه تراوش 7
  2-4-1 ملاحظات ژئوتکنیکی در مدل سازی عددی تونل پوشش شده 8
  2-4-2 مدلسازی رفتار مکانیکی 8
  2-4-3 مدل سازی رفتار هیدرولیکی 8
  2-4-4 مدل رفتار مواد 8
  2-4-5 فشار آب حفر‌های و نیروهای اعمالی زمین 9
  2-4-6 رفتار پوشش تونل 10
  2-5 حل دقیق تحلیلی میزان آب ورودی به داخل تونل 11
  عنوان صفحه
  2-5-1 آب ورودی به داخل تونل 12
  2-5-2 حل مسئله جریان آب پایدار به داخل تونل دایروی 13
  2-5-3 توزیع جریان آب در طول محیط تونل 14
  2-5-4 نیروی ناشی از تراوش 15
  2-6 حل تحلیلی جریان آب پایدار به داخل تونل در محیط سفره آب نیمه بینهایت 15
  2-6-1 شرح مسئله 16
  2-6-2 حل‌‌های تقریبی 16
  2-6-3 حل دبی 17
  2-6-4 مقایسه با حل‌های تقریبی 17
  2-7 اثر فشار آب حفره‌ای بر نگهدارنده تونل در طول بارگذاری استاتیک 18
  2-7-1 آنالیز الاستیک 18
  2-7-2 شرایط زهکشی 19
  2-8 روش تحلیلی وانگ ژوئینگ بر اساس رابطه جریان بیر، محاسبه تنش‌ها ناشی از فشار آب 22
  2-8-1 مطالعه تئوریک فشار آب برای حالت زهکشی کنترل شده 22
  2-8-2 آنالیز تئوریک 23
  2-9 حل نظری برای تحلیل تونل‌ها در زیر سطح آب زیر‌زمینی با در نظر گرفتن اثر متقابل هیدرولیکی و مکانیکی 25
  2-9-1 فرضیات مدل ومعادلات حاکم 25
  2-9-2 آنالیزهیدرولیکی 26
  2-9-3 نرخ جریان تراوش و توزیع فشار آب حفره‌ای 27
  2-9-4 تحلیل تنش وکرنشها 27
  2-9-5 شرایط مرزی در شعاع تونل 28
  2-9-6 برنامه کامپیوتر ومثال 28
  2-10 اثر شرایط زهکشی بر روی توزیع فشار آب حفره‌ای و تنش‌های اعمال شده بر روی تونل‌های زهکشی شده 29
  عنوان صفحه
  2-10-1 طرح مسئله 30
  2-10-2 حلهای تحلیلی برای فشار آب حفره ای ثابت 30
  2-10-3 اثر توزیع فشار آب حفرهای بر تنشهای پوشش 31
  2-11 روش‌های تحلیلی نیرو بر پوشش تونل‌ها 33
  2-11-1 روش صلبیت نسبی 33
  2-11-2 نیروی فشاری محوری و لنگر وارد بر پوشش 33
  2-11-3 تنش‌ها و کرنش‌های مماسی وارد بر پوشش 35
  2-11-4 روش پک و همکاران 35
  2-11-5 روش مویر وود 36
  2-11-6 روش نگرو 37
  فصل سوم: بررسی نتایج
  3-1 مقدمه 38
  3-2 صحتسنجی مدل‌سازی عددی زهکش لوله اتصالی 38
  3-3 صحت‌سنجی کنترل فشار آب حفره‌‌ای 40
  3-4 صحت‌سنجی اثر طول زهکش لوله اتصالی 42
  3-5 نحوه مدلسازی تحقیق حاضر در نرم افزار 43
  3-5-1 ابعاد مدل 43
  3-5-2 مشخصات مصالح 51
  3-6 تحلیل و بررسی نتایج تحقیق حاضر 52
  3-6-1 اثر تعداد 54
  3-6-2 اثر زاویه 59
  3-6-3 اثر طول 62
  3-6-4 اثر فاصله 64
  3-7 آرایش بهینه سیستم زهکش چتری 67

  عنوان صفحه
  3-8 مقایسه آرایش تکراری و یک در میان تکراری برای آرایش بهینه سیستم زهکش چتری 72
  3-9 اثر روباره تونل بر آرایش بهینه سیستم زهکش چتری 75
  3-10 اثر سطح آب زیرزمینی بر آرایش بهینه سیستم زهکش چتری 77
  3-11 مقایسه حالات مختلف زهکشی با آرایش بهینه سیستم زهکش چتری 79
  3-12 مقایسه سیستم زهکش لوله اتصالی با آرایش بهینه سیستم زهکش چتری 81
  فصل چهارم: نتیجه گیری
  4-1 نتیجه گیری 83
  4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 84
  مراجع 85  چکیده :
  چکیده یکی از مسائل مهم در طراحی تونل، تراوش آب از جداره‌ها بوده و از آن جایی که، فشار آب حفره‌ای یک نیروی اضافی را به پوشش تونل وارد می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نیروی بوجود آمده ناشی از فشار آب منفذی در پیرامون سازه تونل، در خاک‌ها و سنگ‌های ضعیف و با نفوذپذیری کم، می‌تواند باعث ناپایداری تونل گردد. بنابراین نیاز به طراحی یک سیستم زهکش، امری ضروری به نظر می‌رسد. از جمله سیستم‌های رایج در تونل‌ها می‌توان به سیستم زهکش فیلتر محیطی و سیستم زهکش لوله اتصالی اشاره کرد. با این حال مطالعات نسبتا محدودی بر روی این سیستم‌های زهکشی و عوامل موثر بر آن‌ها، به خصوص برای سیستم زهکشی لوله اتصالی، موجود می‌باشد. سیستم زهکش چتری، به عنوان یک سیستم زهکشی جدید برگرفته از ترکیب سیستم زهکش لوله اتصالی و نگهدارنده چتری فورپولینگ است. در این تحقیق، به وسیله نرم افزار اجزا محدود آباکوس ، تحلیل استاتیکی عددی سه بعدی بر روی تونل دایروی عمیق تحت تراوش پایدار انجام گرفته است. با در نظر گرفتن کرنش اصلی حداکثر، به عنوان یک پارامتر اصلی مقاومتی، به بررسی تاثیر کلیه مشخصات مهم لوله زهکش(تعداد، طول، فاصله، زاویه) بر روی عملکرد زهکش‌ها و عوامل دیگر نظیر دبی و فشار آب حفره‌ای و در انتها ارائه یک آرایش بهینه برای لوله‌های مذکور پرداخته می‌شود. همچنین در این پژوهش، رابطه مستقیم کرنش حداکثر و دبی حجمی و فشار آب حفره‌ای با روباره تونل و سطح آب زیرزمینی بر آرایش بهینه ارائه شده بررسی می‌گردد. به علاوه سیستم زهکش بهینه با استفاده از صحت‌سنجی مدل‌ها ارائه شده، با سایر حالات زهکشی معمول نظیر، بدون سیستم زهکش، سیستم زهکش فیلتر جانبی، سیستم زهکش لوله اتصالی و سیستم زهکش ترکیبی چتری- فیلتر جانبی، مقایسه شده است. کلمات کلیدی: تراوش، پوشش تونل، زهکش چتری، زهکشی، تحلیل استاتیکی

  چکیده انگلیسی :
  abstract the seepage of water through wall is one of the important issuse for tunnel design and because the pore water pressure makes on addition power behind the tunnel lining. it has a particular importance. because made power by moving of water around the structure of tunnel , in fragile and impermeable soil and stones can be the cause of unstable of tunnel. there fore, the need for designing a draining system is an important work.here,we allude to two current system n tunnels,the drainage system of peripheral filter and the drainage system of pin hole. the function of peripheral drainage system is away that the drainage materials are installed in the whole enviroment of tunnel and garner water from walls and dis charge tunnel . the pin hole system is pipes that are placed on soil or stone around tunnel and drain water running toward tunnel.however,few study was done about these drainage system and effective factors on them in particular the drainage system of pin hole . in following, we introduce fringe drainage system as a new drainage system. this drainage system is derived from the combination of drainage system of pin hole and fore poling fringe support system.in this study, the way of analysis is numerical by abaqus software and deep circular tunnel with stable seepage. we investigate all effective factors on drainage pipe(that induding all effective factors on drainage system of pinhde)by considering max principal strain as a resistancy factor. by investigating the effective factors on function of drainage pipes like discharge and pressure of vacuolate water , and optimum arrengment was optained for mentioned pipes.the analysis of sensitivity of mad model and proving of necessity of 3d modelling of issue are the othe raised issues in this study.we also consider the effect of overburden of tunnel and the surface of underground water on presented optimal configuration and compare this optimal drainage system with other modes of drainage like without drainage system ,drainage system of peripheral filter , drainage system of pin hole and mined drainage system of peripheral filter and fringe. keywords: seepage,tunnel lining, fringe drainage,drainage statistic analysis


  کلید واژه ها :
  تراوش ◄ پوشش تونل ◄ زهکش چتری ◄ زهکشی ◄ تحلیل استاتیکی,seepage ◄ ,tunnel lining ◄ fringe drainage ◄ drainage statistic analysis

  آبان1393
  0

  صفحه اول : university of isfahan faculty of engineering Department of civil engineering M.Sc Thesis effect of pore water pressure on tunnel lining by umbrella drain Supervisor: Dr mahmoud hashemi By: ali bagheri nasab
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-37
  فصل سوم : 38-84
  فصل چهارم : 85-90
  فصل پنجم :
  فصل ششم :