• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آشنایی زدایی در دو داستان ?مومیا و عسل و شرق بنفشه? شهریار مندنی پور
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6341
  موضوع :زبان و ادبیات فارسی
  پژوهشگر : فاطمه زارعی
  توصیفگر لاتین : Persian literature , Defamiliarization , Short story , Mandani pour, Shahriar , Formalism
  توصیفگر فارسی : ادبیات فارسی ? آشنایی زدایی ? داستان کوتاه ? مومیا و عسل ?کتاب? ? شرق بنفشه ?کتاب? ? مندنی پور، شهریار ? فرمالیسم ?
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات ف
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر محسن محمدی فشارکی
  استاد مشاور : دکتر هلن اولیایی نیا
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6341
  شماره راهنما : LIT2 195
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول؛ تعاریف و کلیات
  1-1- فرمالیسم 1
  1-1-1- آشناییزدایی 3
  1-1-2- انواع آشنایی زدایی 7
  1-1-3- زبان هنجار 11
  1-1-4- فرا زبان 12
  1-2- داستان کوتاه 15
  1-2-1- ویژگیهای داستان کوتاه 17
  1-3-آشناییزدایی در داستان 20
  1-4- تاریخچة داستان کوتاه در ایران 21
  1-4-1ـ نسل‌های داستان‌نویسی در ایران 22
  فصل دوم؛ آشنایی زدایی در عناصر داستان شهریار مندنی پور
  2ـ1ـ طرح و پیرنگ 26
  2ـ2ـ نثر و زبان 51
  2ـ2ـ1ـ آشنایی زدایی تاریخی ( باستان گرایی، آرکائیسم) 51
  2ـ2ـ2ـ آشنایی زدایی نحوی 53
  2ـ2ـ3ـ آشنایی زدایی سبکی 57
  2ـ2ـ4ـ آشنایی زدایی معنایی 58
  2ـ2ـ5ـ آشنایی زدایی نوشتاری 67
  2ـ2ـ6ـ آَشنایی زدایی واژگانی 70
  2-2-7- آشنایی زدایی گویشی 71
  2ـ3ـ زاویه دید 74
  2ـ4ـ شخصیت 84
  2ـ5ـ صحنه پردازی 100
  2ـ5ـ1ـ زمان 102

  عنوان صفحه
  2ـ5ـ2ـ مکان 109
  2-5ـ3ـ توصیف 112
  2ـ6ـ فضا و رنگ 116
  2ـ7ـ لحن 120
  جمع بندی و نتیجه گیری 122
  فهرست منابع و مآخذ 124  چکیده :
  چکیده آشنایی زدایی حاصل فرایندهای خاصی نظیر هنجارگریزی و انحراف از فرم زبان است که برگرفته از مباحث نقد صورت گرایی است و در سه سطح زبان، مفهوم و اشکال ادبی عمل می کند. در حالت عادی، زبان موجب عادی شدن و کلیشه شدن ادراکات و واکنش ما به متن ادبی می شود که در برگیرنده تجربه های انسانی است و در نتیجه، جاذبه خود را از دست می دهد. در هنر داستان نویسی، آشنایی زدایی از راه بیان دیدگاه شخصیت ها، کاربرد زبان و گزینش طرح ممکن می شود. نویسنده با گزینش لحظاتی از رخدادهای داستان و ترکیب آنها در طرح همه چیز را شگفت آور می کند. شهریار مندنی پور به عنوان یکی از مدرن ترین نویسندگان نسل سوم ایران شناخته شده است. فضای داستان های او در هاله ای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد به طوری که خواننده باید بارها و بارها آن را بخواند تا بتواند رخدادهای معمول آن را کشف و درک نموده، آنها را به صورت پیرنگی معمول بازگو کند. راز مبهم بودن داستان‌های شهریار آشنایی زدایی است که در عناصر داستانی او از قبیل طرح، زبان، شخصیت، زاویه دید، فضا و صحنه دیده می شود. نثر و زبان شهریار مندنی پور از لحاظ سبکی، معنایی، نحوی و نیز در زمینه های دیگر سرشار از آشنایی زدایی است؛ همین موجب می شود، زبان داستانی او زیبا و برای خواننده گیرا باشد. هدف از این تحقیق شناخت آشنایی زدایی و چگونگی آن در داستان کوتاه است، که در دو مجموعه اثر داستانی (مومیا و عسل و شرق بنفشه) شهریار مندنی پور مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. کلید واژه‌ها: آشنایی زدایی، داستان کوتاه، شهریار مندنی پور، مومیا و عسل و شرق بنفشه و فرمالیست‌ها.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Defamiliarization is the product of particular processes such as deviation and digression which is derived from formalist's critical principles and is rendered in three levels: language, meaning and literary forms. Naturally, language causes some kinds of "cliché" in our senses and reactions to literary texts which encompasses human experiences and finally it loses its attractions. In writing stories, defamiliarization can be accessible by using different points of view, applying specific language and selecting plot. The writer makes everything amusing by selecting different episode of a story and by combining them together. Shahriar Mandanipour is known as one of the most modern third-generation writers in Iran. He space of his stores are occupied with ambiguity and complexity in such a way that the reader should read them again and again to find out ordinary events happened in the story and reproduce them as a common plot. The secret of ambiguity is his Shahriar's stories is defamiliarization, which can be seen in factors such as: plot, language, characters, point of view, content and space. Semantically, syntactically and stylistically Shahriar's style of writing and language is full of defamiliarization and this makes the language of his stories more amusing and attractive. This study aims to shed more light on defamiliarization and identifies it in short stories in general and have a critical view on two works of Shahriar (Violet orient , Mummy and honey) regarding the effects of defamiliarization. Keywords: Defamiliarization, Short stories, Shahriar Mandanipour,


  کلید واژه ها :
  ادبیات فارسی ? آشنایی زدایی ? داستان کوتاه ? مومیا و عسل ?کتاب? ? شرق بنفشه ?کتاب? ? مندنی پور، شهریار ? فرمالیسم ?,Persian literature , Defamiliarization , Short story , Mandani pour, Shahriar , Formalism

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and human scinces Department of Literature M. A. Thesis Defamilirezation in Shahriar. Mandani –pour Stories(Violet orient, Mummy and Honey) Supervisor: Dr. Mohsen Mohamadi fasharaki Advisor: Dr. Holen Ooliaeinia By: Faeze Zarai October 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :