• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثربخشی آموزش بازخورد عصبی بر بهبود نوشتار پریشی کودکان ناتوان در یادگیری
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9875
  موضوع :مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
  پژوهشگر : محبوبه پرستار فیض آبادی
  توصیفگر لاتین : Neurofeed back ? learning disability ? Dysgraphia ? electroencephalography ? Quantitative electroence phalography (QEEG)
  توصیفگر فارسی : بازخورد عصبی ◄ ناتوانی یادگیری ◄ نوشتارپریشی ◄ ثبت نوار مغزی ◄ پرسشنامه مشکلات یادگیری کلرادو ◄ پرسشنامه کانرز والدین ◄ فعالیت الکتریکی مغز ◄ کمی سازی سیگنال مغزی
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمدرضا یزدچی
  استاد مشاور : مجید قشونی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9875
  شماره راهنما : BIOMED2 13
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه¬ای بر بازخورد عصبی و نوشتار پریشی
  1-1- مقدمه ...………………………………………………...…………………… 1
  1-2- روانشناسی یادگیری و انواع شرطیسازی در طی فرایند بازخورد عصبی ……..……………... 2
  1-2-1- شرطیسازی کنش‌گر …………………….……….……….………………… 2
  1-2-2- شرطیسازی کلاسیک ...………………...…………………………………… 3
  1-2-3- شرطیسازی در بازخورد عصبی ……...………………………………………… 3
  1-2-4- اطلاعات اصلیترین عامل تقویت …………………………...…………………... 4
  1-3- کمیسازی سیگنال مغزی (QEEG) ……………………………….……………….. 5
  1-4- مراحل کار با نوروفیدبک ……………………………………….….……….…….. 5
  1-4-1- مرحله ارزیابی ...……………...…………………….….……….…………… 6
  1-4-2- مرحله آموزش ………………....………….………………………………… 8
  1-5- دستگاه نوروفیدبک و تجهیزات وابسته …………….………..……………………… 12
  1-6- فرایند کلی جلسات درمان ………..……………..……….……………………… 14
  1-7- کاربردهای نوروفیدبک یا بازخورد عصبی …….……..……….……………………… 15
  1-8- ناتوانایی یادگیری و نوشتار پریشی …...…….……..……….……………………… 17
  1-8-1- ویژگیهای عمده …………………………………………………………… 18
  1-8-2- علل ناتوانی یادگیری ...……………………………………………………… 19
  1-8-3- شیوه‌های تشخیص ……………………….………………………………… 20
  1-8-4- نوشتار پریشی ………………………………………...…………………… 20
  1-8-4-1- عمده‌ترین مشکلات نوشتن ……………………………………………..… 21
  1-8-4-2- درمان نارسانویسی ………………………………………...…………..… 21
  1-9- جمع‌بندی اصل تحقیق …...……………..……..……….……………………… 22
  فصل دوم: پیشینه و مروری بر تحقیقات انجام شده
  2-1- مقدمه ...………………………………………………...……………..…… 25
  2-2- مطالعه فرناندز …………………………………………...……..…………….. 25
  عنوان صفحه
  2-3- مطالعه پیتر اورلاندو و ریچارد ریورا ………………………......……..…………….. 28
  2-4- مطالعه والکر و نرمان …………….…………………………….………………. 30
  2-5- مطالعه بریتلر ……………………………………….….…………...….…….. 34
  2-6- مطالعه باتلرز ………..……………..……….…………...…………………… 36
  2-7- دیگر مطالعات …….……..……….…………………………………...……… 37
  فصل سوم: مواد و روش¬ها
  3-1- مقدمه ………………………...……..……..……….……………………… 39
  3-2- مشخصات شرکت¬کنندگان در آزمایش¬ها ………...………….……………………… 39
  3-3- آزمون¬ها و فرآیند آزمایش ………..…………………………………………...… 40
  3-3-1- پرسشنامه¬ی مشکلات یادگیری کلرادو ……….……………..…………………… 41
  3-3-2- پرسشنامه¬ی کانرز والدین ……………….………..….………..……………… 42
  3-3-3- پرسشنامه¬ی انواع اختلالات دیکته ……..….…………………………………… 43
  3-3-4- پرسشنامه¬ی علل خطاهای متداول در نوشتن با دست ……….………...…………… 45
  3-3-5- ثبت EEG در حین آزمون دیکته¬نویسی ……….………………………………… 46
  3-3-5-1- فرایند تحلیل EEG ……………………………………….…………..… 47
  3-3-6- آزمون NFT یا بازخورد عصبی ……….………….……………..……………… 48
  فصل چهارم: نتایج آزمون¬ها
  4-1- نتایج پرسشنامه¬ی مشکلات یادگیری کلرادو …..………….….……………………… 52
  4-2- نتایج پرسشنامه¬ی کانرز والدین ………………………………………………...… 56
  4-3- نتایج پرسشنامه¬ی انواع اختلالات دیکته ………………...……….………….…...… 59
  4-4- نتایج پرسشنامه¬ی علل خطاهای متداول در نوشتن با دست …….………...….………… 62
  4-5- نتایج ثبت EEG در حین آزمون دیکته¬نویسی ………...…………………………...… 64
  4-6- نتایج آموزش¬های NFT ………………..………...…………………………...… 72
  4-6-1- نتایج در کانال C3 ………………………….………….…………………… 72
  4-6-2- نتایج در کانال C4 ………………………….………….…………………… 79
  فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
  5-1- مقدمه ………………………………..………….….……………………… 84
  عنوان صفحه
  5-2- مروری بر نتایج آزمون¬ها ……………………………………………………...… 85
  5-3- تحلیل نتایج ……………………………………………….………….…...… 88
  5-4- پیشنهادات جهت کارهای بعدی ……………………………….………….…....… 90
  مراجع ………………………………………………………………..…………… 92
  پیوست الف: نمونه فرم آمادگی شرکت در آزمایش ……………………………………… 98
  پیوست ب: نمونه رضایت نامه طح تحقیقاتی ………………………………………....… 99
  پیوست ج: پرسشنامه مشکلات یادگیری کلرادو (CLDQ) ………………………………. 100
  پیوست د: پرسشنامه¬ی کانرز والدین …………………………………………….……. 101
  پیوست ه: پرسشنامه انواع اختلالات دیکته …………………………………………… 103
  پیوست و: پرسشنامه علل خطاهای متداول در نوشتن با دست ….………….……….….… 104
  پیوست ی: نمونه دیکته¬های کودکان 3 و 4 قبل و بعد از نوروفیدبک ……..………….….… 105


  چکیده :
  چکیده یادگیری را میتوان بنیادیترین فرایندی دانست که در نتیجه آن، موجودی ناتوان و درمانده، به فرد تحول یافته‌ای میرسد که تواناییهای شناختی و قدرت اندیشه وی حد و مرزی نمیشناسد. اصطلاح دیس¬گرافی یا نوشتار پریشی برای کودکانی که علیرغم هوش طبیعی بسیار بد مینویسند، بکار میرود. روش آموزش بازخورد عصبی یا NFT روشی مبتنی بر استفاده از EEG و QEEG است که افراد را قادر میسازد تا وضعیت خود را با تنظیم فعالیت الکتریکی مغز خود تغییر دهند. در سال‌های اخیر مطالعات محدودی پیرامون اثربخشی NFT روی کودکان دارای ناتوانی یادگیری انجام شده است. نتایج برخی تحقیقات در این حوزه در تضاد با تحقیقات دیگر است، لذا به طور قطع نمیتوان از تاثیر مثبت بازخورد عصبی بر روی LD و بخصوص نوشتارپریشی سخن گفت. باتلرز در سال 2011 پروتکلی را جهت رفع LD پیشنهاد کرده است که مطالعات تکمیلی در رابطه با اثربخشی این پروتکل ارائه نشده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی روش NFT در کودکان نوشتار پریشی با پروتکل پیشنهادی است. در این طرح، آزمایشاتی به صورت پیش¬آزمون و پس¬آزمون طراحی شده¬اند که شامل موارد ذیل می¬باشند: پرسشنامه مشکلات یادگیری کلرادو، پرسشنامه¬ی کانرز والدین، آزمون دیکته¬نویسی، ثبت EEG در حین آزمون دیکته، پرسشنامه انواع اختلالات دیکته، پرسشنامه علل خطاهای متداول در نوشتن با دست. تمام این آزمون¬ها روی 12 کودک نوشتارپریش مورد ارزیابی قرار گرفته¬اند. سوژه¬ها به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفته¬اند. 8 کودک سالم نیز در برخی آزمایشات شرکت کرده¬اند. کلیه کودکان نوشتارپریش به مدت 15 جلسه¬ی 30 تا 45 دقیقه¬ای، به صورت 3 جلسه در هفته، در جلسات آموزش نوروفیدبک جهت تقویت توان باند بتا و تضعیف توان باند تتا در کانال C3 و نیز تقویت توان باند آلفا و تضعیف توان باند تتا در کانال C4 شرکت کرده¬اند. با توجه به آزمون ثبت EEG در حین دیکته¬نویسی مقادیر توان¬های بتای نسبی، تتای نسبی و نسبت Theta/Beta در کودکان سالم دارای میانگینی به ترتیب برابر با 084/0، 187/0 و 352/2 بدست آمده است. میانگین این مقادیر در کودکان گروه آزمایش قبل از NFT برابر با 0429/0، 2625/0 و 4372/6 و بعد از NFT برابر با 0511/0، 215/0 و 4379/4 بدست آمده است. در گروه کنترل قبل از نوروفیدبک مقادیر توان¬های بتای نسبی، تتای نسبی و نسبت Theta/Beta به ترتیب 0498/0، 2664/0 و 5161/5 برای قبل از NFT و 0503/0، 2633/0 و 4679/5 برای بعد از NFT بدست آمده است. همانطور که دیده می¬شود این مقادیر در گروه آزمایش بعد از NFT به مقادیر مطلوب (سالم) نزدیک شده است اما در گروه کنترل تغییر محسوسی ایجاد نشده است. دلیل عدم برابری مقادیر QEEG بعد از NFT در گروه آزمایش با مقادیر مطلوب را می¬توان در کافی نبودن تعداد جلسات NFT دانست. معناداری تغییرات با استفاده از روش t جفت شده بررسی و سطح معناداری p<0.05 تعیین شده است. آموزش¬های NFT با پروتکل پیشنهادی باتلرز طی 15 جلسه، دارای تاثیر مثبت بر عملکرد 4 نفر از مجموع 6 نفر افراد گروه آزمایش داشته است و تعداد خطاها و اشکالات افراد این گروه در حین دیکته¬نویسی کاهش چشم¬گیر داشته است. پروتکل پیشنهادی با توجه به آزمایشات انجام گرفته از لحاظ زمان، پروتکل مناسبی نیست و استفاده از آن جهت درمان کامل و کوتاه مدت مفید نخواهد بود اما در یک پروسه¬ی درمانی 15 جلسه¬ای می¬توان انتظار یک بهبودی نسبی در کودک را داشت. اگر فاکتور زمان نادیده گرفته شود، این پروتکل، یک پروتکل مناسب جهت درمان 67 درصد از کودکان دارای نوشتار پریشی است. کلید واژه‌ها ناتوانی یادگیری، نوشتارپریشی، الکتروانسفالوگرام، QEEG، آموزش¬های NFT.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Learning can be considered as the most fundamental process which can convert a powerless and prostrate creature to a developed creature that has not any limitation in his cognitive abilities and thought power. Dysgraphia term is used for children which write with many errors despite their normal intelligence. Neurofeedback training (NFT) is based on the use of EEG and QEEG that enables people to change their situation with the regulation of their brain electrical activity. In recent years, few studies have been conducted on the effectiveness of NFT method in children with learning disabilities. Some results in these areas are in conflict with other studies; therefore, it cannot be spoken certainly about the positive effects of neurofeedback on LD and especially dysgraphia. Butlers in 2011 proposed a protocol in order to improve the LD, however, further studies regarding the effectiveness of these protocol have not been provided as so far. The main aim of this study is investigation of the effectiveness of NFT method in dysgraphia children using the proposed protocol. The experiments which designed as a pre-test and post-tests are as follow in this study: the Colorado’s Learning Difficulties Questionnaire, Parent Conner’s Rating Scale, Writing test, EEG recording during writing test, Writing disorders questionnaire. All these tests have been evaluated on 12 children having dysgraphia. Subjects were randomly divided into two groups: experimental and control. 8 normal children have also participated in some experiments. All dysgraphia subjects are participated in 15 sessions of neurofeedback (30-45 minutes and 3 times in a week) in order to increase the power of alpha band and decrease the power of theta band in C3 channel and also to increase the power of alpha band and decrease the power theta band in C4 channel. According to the recording EEG of normal children during writing test, beta and theta relative power as well as theta/beta ratio are obtained with a mean equal to 0.084, 0.187 and 2.352 respectively. Mean values of these frequencies in experimental group are obtained 0.0429, 0.2625 and 6.3472 before NFT and 0.0511, 0.215 and 4.4379 after that. Also, the values of 0.0498, 0.2664 and 5.5161 are obtained in control group for beta and theta relative power and theta/beta ratio before NFT which this results in this group after NFT are 0.0503, 0.2633 and 5.4679 respectively. As it is seen, the results in experimental group after NFT have been closed to the desired values of normal subjects, whereas there is not a significant change in the control group. The reason of inequality in the QEEG of experimental group after NFT with normal values can be associated to inadequate numbers of NFT sessions. Meaningful changes using paired t test is investigated and p-value is determined as p<0.05. The NFT with Butlers proposed protocol during 15 sessions has a positive effect on performance of 4 patients from total of 6 patients in experimental group and the numbers of mistakes during writing test have been significantly reduced in this group. According to time duration of implemented experiments, the Butlers proposed protocol is not an appropriate protocol and use of this method cannot be useful for short-term treatment; but, within 15 sessions, a relative improvement can be expected in the children. If the time factor is ignored, this protocol can be considered as a suitable protocol to treat the 67% of dysgraphia children. Keywords: Electroencephalography, Dysgraphia, Learning Disability, QEEG, NFT.


  کلید واژه ها :
  بازخورد عصبی ◄ ناتوانی یادگیری ◄ نوشتارپریشی ◄ ثبت نوار مغزی ◄ پرسشنامه مشکلات یادگیری کلرادو ◄ پرسشنامه کانرز والدین ◄ فعالیت الکتریکی مغز ◄ کمی سازی سیگنال مغزی,Neurofeed back ◄ learning disability ◄ Dysgraphia ◄ electroencephalography ◄ Quantitative el

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Biomedical Engineering M.Sc. Thesis Effectiveness of the Neurofeedback Training on Improving Dysgraphia in Learning Disabled Children Supervisor: Dr. Mohammadreza Yazdchi Advisors: Majid Ghoshuni Peyman Hashemian By: Mahboubeh ParastarFeizabadi Feb 2013
  فصل اول : 1-24
  فصل دوم : 25-38
  فصل سوم : 39-51
  فصل چهارم : 52-83
  فصل پنجم : 84-107
  فصل ششم :