• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی میزان دز دریافتی بیمار و کادر پزشکی در حین آنژیوگرافی با استفاده از روش مونت کارلو
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11142
  موضوع :مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
  پژوهشگر : بهاره نیک پرور
  توصیفگر لاتین : Coronary angiography , Equivalent dose , Monte Carlo method , Renal angiography
  توصیفگر فارسی : آنژیوگرافی کرونری ? آنژیوگرافی کلیوی ? دز معادل ? مونت کارلو
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علیرضا کریمیان
  استاد مشاور : ایرج جباری
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11142
  شماره راهنما : BIOMED2 22
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان شماره صفحه
  فصل اول: مقدمه
  1-1- کلیات آنژیوگرافی .......................................................................................................................................... 1
  1-1-1- چگونگی انجام عمل آنژیوگرافی ..................................................................................................... 2
  1-1-2- اجزای اصلی یک سیستم آنژیوگرافی ............................................................................................ 3
  1-1-3- انواع آنژیوگرافی ................................................................................................................................. 6
  1-1-3-1- آنژیوگرافی عروق کرونری قلب .......................................................................................... 6
  1-1-3-2- آنژیوگرافی مغزی .................................................................................................................. 7
  1-1-3-3- آنژیوگرافی کلیوی ................................................................................................................. 9
  1-1-3-4- آنژیوگرافی ریوی ................................................................................................................... 9
  1-1-3-5- آنژیوگرافی اندام فوقانی و تحتانی ..................................................................................... 10
  1-1-4- آنژیوگرافی تفاضلی دیجیتال .......................................................................................................... 10
  1-1-5- خطرات ناشی از عمل آنژیوگرافی .................................................................................................. 11
  1-2- کلیات دزیمتری در آنژیوگرافی .................................................................................................................. 11
  1-2-1- اهمیت سنجش دز در آنژیوگرافی ................................................................................................. 13
  فصل دوم: روش¬های سنجش دز در آنژیوگرافی
  2-1- دزیمتری در آنژیوگرافی ............................................................................................................................... 15
  2-1-1- محاسبه¬ی دز کلی در لامپ پرتو ایکس ....................................................................................... 15
  2-1-2- روش¬های محاسبه¬ی تجربی ............................................................................................................ 18
  2-1-3- روش¬های محاسبه با شبیه¬سازی .................................................................................................... 24
  2-1-3-1- شبیه¬سازی در عمل .............................................................................................................. 24
  2-1-3-2- شبیه¬سازی کامپیوتری ......................................................................................................... 30
  فصل سوم: الگوریتم و روش مورد اجرا در این تحقیق
  3-1- ابزار شبیه¬سازی ............................................................................................................................................. 35
  3-1-1- معرفی اجمالی برنامه مونت¬کارلو و کد MCNPX .................................................... 35
  3-1-2- فانتوم .................................................................................................................................................. 36
  3-2- شبیه¬سازی ..................................................................................................................................................... 37
  3-2-1- شبیه¬سازی مولد پرتو ایکس .............................................................................................................. 37
  3-2-2- شبیه¬سازی برای سنجش دز معادل بیمار در آنژیوگرافی کرونری................................... 38

  عنوان شماره صفحه
  3-2-2-1- فانتوم بزرگ¬سال ................................................................................................................... 38
  3-2-2-2- فانتوم کودک .......................................................................................................................... 42
  3-2-3- شبیه¬سازی برای سنجش دز معادل بیمار در آنژیوگرافی کلیوی .............................................. 44
  3-2-3-1- فانتوم کودک .......................................................................................................................... 44
  3-2-3-2- فانتوم بزرگ¬سال ................................................................................................................... 46
  3-2-4- شبیه¬سازی برای سنجش دز معادل پزشک در آنژیوگرافی کرونری ....................................... 46
  3-2-5- شبیه¬سازی برای سنجش دز معادل پزشک در آنژیوگرافی کلیوی ......................................... 48
  3-2-6- ارزیابی تاثیر استفاده از تجهیزات حفاظتی در مقدار دز پزشک ............................................. 48
  3-2-7- بررسی تاثیر مهارت و سرعت عمل پزشک در دز معادل بیمار ................................................ 50
  3-2-7-1- بررسی تاثیر مهارت پزشک در مقدار دز معادل بیمار ................................................... 50
  3-2-7-2- بررسی تاثیر سرعت عمل پزشک در دز معادل بیمار .................................................... 50
  3-3- خروجی ............................................................................................................................................................ 50
  فصل چهارم: ارائه¬ی نتایج 52
  4-1- نتایج مربوط به دزیمتری بیمار در آنژیوگرافی کرونری ......................................................................... 54
  4-2- نتایج مربوط به دزیمتری بیمار در آنژیوگرافی کلیوی ........................................................................... 57
  4-3- نتایج مربوط به مقایسه¬ی دز دریافتی بیمار در آنژیوگرافی کرونری و کلیوی .................................. 60
  4-4- نتایج مربوط به دزیمتری پزشک در آنژیوگرافی کرونری ...................................................................... 60
  4-5- نتایج مربوط به دزیمتری پزشک در آنژیوگرافی کلیوی ........................................................................ 64
  4-6- نتایج مربوط به بررسی تاثیر مهارت پزشک در کاهش دز معادل بیمار ............................................. 68
  4-7- نتایج مربوط به بررسی تاثیر سرعت عمل پزشک در کاهش دز معادل بیمار ................................... 70
  فصل پنجم: نتیجه¬گیری و افق پیش¬رو ......................................................................................................................... 72
  مراجع .................................................................................................................................................................................. 77
  پیوست 1: ضرایب توزین بافت یا WT (Tissue weighting factor) از گزارش ICRP 103 .......................... 80


  چکیده :
  چکیده آنژیوگرافی یکی از انواع روش¬های تصویربرداری پزشکی با پرتوی ایکس است که در آن به دلیل مدت زمان طولانی فلوروسکوپی، بافت¬های بیمار دز معادل قابل توجهی دریافت می¬کنند. همچنین از آن¬جا که منبع اصلی دز دریافتی پزشک فوتون¬های پراکنده شده از بیمار است، بافت¬های پزشک نیز در حین آنژیوگرافی مقداری دز دریافت می¬کنند. اگرچه ممکن است مقدار این دز برای هر بافت پزشک به ازای هر عمل آنژیوگرافی ناچیز باشد اما به دلیل آن¬که پزشک سالانه تعداد زیادی عمل آنژیوگرافی انجام می¬دهد دز جمعی سالیانه¬ی بافت-های او می¬تواند قابل توجه باشد. لذا آگاهی از مقدار دز معادل بیمار و پزشک در آنژیوگرافی اهمیت ویژه¬ای دارد. مواردی از ابتلا به سرطان پوست در میان بیماران و ابتلا به آب مروارید در میان پزشکان شاغل در بخش آنژیوگرافی سنجش دز در این عمل را بااهمیت¬تر می¬کند. هدف از این تحقیق، محاسبه¬ی دز دریافتی بیمار و پزشک در حین انجام عمل آنژیوگرافی کرونری قلب و کلیه است. برای این منظور از روش مونت¬کارلو و کد MCNPX استفاده شده است. همچنین با کمک مجموعه فانتو¬م¬های ORNL، بیمار (کودک و بزرگ¬سال) و پزشک طراحی شده¬اند. در این تحقیق دز معادل بعضی بافت¬های حساس به پرتو بیمار نظیر ریه، کبد، غدد تناسلی در خانم¬ها و آقایان، لوزالمعده، تیروئید، مری، غدد فوق¬کلیوی و غده¬ی تیموس در حین آنژیوگرافی کرونری محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، در بیمار بزرگ¬سال ریه¬ها بیش¬ترین مقدار دز (mSv 868/3) و غدد تناسلی در آقایان کم¬ترین مقدار دز (mSv 01/0) را در آنژیوگرافی کرونری دریافت کرده-اند. در بیمار کودک یک¬ساله نیز ریه¬ها بیش¬ترین مقدار دز (mSv 883/9) و تیروئید کم¬ترین مقدار دز (mSv 252/0) را در حین آنژیوگرافی کرونری دریافت کرده¬¬اند. همچنین در آنژیوگرافی کلیوی، دز معادل بعضی بافت¬های حساس به پرتو بیمار نظیر کبد، لوزالمعده، تیروئید، مری، روده¬ی باریک، کیسه¬ی صفرا و طحال محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، در بیمار کودک یک¬ساله، کیسه¬ی صفرا بیش¬ترین مقدار دز (mSv 023/2) و تیروئید کم¬ترین مقدار دز (mSv 048/0) را در آنژیوگرافی کلیوی دریافت کرده¬اند. در بیمار بزرگ¬سال نیز کیسه¬ی صفرا بیش¬ترین مقدار دز (mSv 784/4) و تیروئید کم¬ترین مقدار دز (mSv 006/0) را در حین آنژیوگرافی کلیوی دریافت کرده¬اند. به طور کلی دز دریافتی اکثر بافت¬های بیمار کودک در هر دو آنژیوگرافی کرونری و کلیوی به مقدار قابل توجهی بیش¬تر از بیمار بزرگ¬سال بوده است. در هر دو آنژیوگرافی کرونری و کلیوی دز معادل پزشک در برخی بافت¬های حساس به پرتو نظیر غده¬ی تیموس، ریه¬ها، کبد، لوزالمعده، غدد تناسلی، تیروئید، طحال، روده¬ی باریک، چشم¬ها، زانوها و مچ دست¬ها محاسبه شده است. در آنژیوگرافی کرونری زانوی چپ پزشک بیش¬ترین مقدار دز (mSv 055/0) و در آنژیوگرافی کلیوی مچ دست چپ، چشم چپ و غده¬ی تیموس وی بیش-ترین مقدار دز (mSv 02/0) را دریافت کرده¬اند. همچنین برای آن¬که تاثیر استفاده از حفاظ¬های سربی در کاهش دز پزشک سنجیده شود، دز معادل بافت¬های پزشک یک¬بار نیز در حضور روپوش، عینک و تیروئیدبند سربی محاسبه شده است. در آنژیوگرافی کرونری بیش¬ترین تاثیر استفاده از حفاظ در کاهش دز معادل پزشک برای بافت لوزالمعده و در آنژیوگرافی کلیوی بیش¬ترین تاثیر استفاده از حفاظ در کاهش دز معادل برای چشم چپ پزشک اتفاق افتاده است. کلید واژه: آنژیوگرافی کرونری، آنژیوگرافی کلیوی، دز معادل، مونت¬کارلو

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Angiography is one of the X-ray medical imaging methods in which due to long fluoroscopy time, patient’s tissues receive high radiation equivalent doses. Also, since the main source of physician dose is secondary scattered photons from patient, physician’s tissues absorb some doses during angiography. Although, amount of equivalent dose for every tissue of physicians may be low in one angiography surgery, but because physicians do lots of surgeries per year, the annual total dose of their tissues can be high. So, awareness of patient and physician equivalent doses during angiography is important. Some reported cases of skin cancer among the patients and cataract among the physicians make the assessment of patient and physician equivalent doses more important during angiography. The purpose of this research is calculation of patient and physician equivalent doses during coronary and renal angiography. To achieve this goal, the Monte Carlo method and MCNPX code have been used. Also to define patient (child and adult) and physician, the ORNL phantoms collection has been used. In this research, the equivalent doses of some patient’s radiosensitive tissues such as lung, liver, gonads, pancreas, thyroid, esophagus, adrenals, and thymus during coronary angiography have been calculated. According to the calculated results, in adult patient, lungs have received the most amount of dose (3.868 mSv) and gonads (in male phantom) have received the least amount of equivalent dose (male: 0.01 mSv) during coronary angiography. In one year old child patient lungs have absorbed the most amount of dose (9.883 mSv) and thyroid has absorbed the least amount of dose (0.252 mSv) in coronary angiography. Also in renal angiography, the radiation equivalent doses of some patient’s radiosensitive tissues such as liver, pancreas, thyroid, esophagus, small intestine, gall bladder, and spleen have been calculated. Based on the calculated results of this research, in one year old child patient, gall bladder has received the most amount of dose (2.023 mSv) and thyroid has received the least amount of dose (0.048 mSv) during renal angiography. In adult patient, gall bladder has absorbed the most radiation dose (4.784 mSv) and thyroid has absorbed the least amount of dose (0.006 mSv) during renal angiography. In general, the radiation equivalent doses of most of the child patient’s tissues have been much more than radiation equivalent doses of adult patient’s tissues in both coronary and renal angiography. Also the equivalent doses of some high radiosensitive tissues of physician such as thymus, lungs, liver, pancreas, gonads, thyroid, spleen, small intestine, eyes, knees, and hands have been calculated during coronary and renal angiography. In coronary angiography, physician’s left knee has received the most amount of dose (0.055 mSv) and in renal angiography, physician’s left hand, left eye, and thymus have absorbed the most amount of dose (0.02 mSv). Also, to find the effect of using lead protection devices in reduction of physician dose, the radiation equivalent doses of mentioned tissues have been calculated in the presence of lead apron, lead thyroid collar, and lead glasses. The most effect of using lead protection devices in decreasing the physician equivalent dose have been occurred for pancreas and left eye respectively in coronary and renal angiography. Keywords: Coronary angiography, Equivalent dose, Monte Carlo method, Renal angiography


  کلید واژه ها :
  آنژیوگرافی کرونری ? آنژیوگرافی کلیوی ? دز معادل ? مونت کارلو,Coronary angiography , Equivalent dose , Monte Carlo method , Renal angiography

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of engineering Department of Biomedical engineering M.Sc. Thesis Evaluation of patient and medical personnel equivalent doses during angiography by Monte Carlo method Supervisor: Dr. Alireza Karimian Advisor: Dr. Iraj Jabbari By: Bahareh Nikparvar Feb. 2014
  فصل اول : 1-14
  فصل دوم : 15-34
  فصل سوم : 35-51
  فصل چهارم : 52-71
  فصل پنجم : 72-82
  فصل ششم :