• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)



  عنوان :
  ارتعاشات غیر خطی عرضی و ناپایداری مود کمانش در یک پوسته استوانه ای مدرج تابعی (FGM) حامل جریان سیال واقع در بستر الاستیک
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11779
  موضوع :مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
  پژوهشگر : علی گیو
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی : ارتعاشات غیرخطی و مود کمانشی ◄ پوسته استوانه ای جدارنازک ◄ مواد مدرج تابعی ◄ پوسته حاوی جریان سیال ◄ بستر الاستیک
  دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حمید خادم حسینی بهشتی
  استاد مشاور : علیرضا آریایی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11779
  شماره راهنما : MEC2 20
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول : مقدمه

  1-1 پیشگفتار 1
  1-2 مواد مدرج تابعی 2
  1-3 ارتعاشات پوسته¬های مدور 2
  1-4 اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق 3
  1-5 فرضیه‌ها 4
  1-6 اهداف تحقیق 5
  1-7 روش تحقیق 6

  فصل دوم : مواد مدرج تابعی

  2-1 پیشینه مواد مدرج تابعی 7
  2-2 مفهوم و کاربردهای مواد مدرج تابعی 10
  2-2-1 انواع و کاربردهای مواد مدرج تابعی 11
  2-2-2 محدودیت کامپوزیت‌ها 13
  2-3 ساختار مکانیکی مواد مدرج تابعی 14
  2-4 ویژگی¬های مواد مدرج تابعی 15
  2-5 روش¬های تولید مواد مدرج تابعی 16
  2-5-1 فرآیند تراکم پودر جامد 18
  2-5-1-1 لایه گذاری مخلوط پودر با تغییرات پله¬ای 19
  2-5-1-2 لایه گذاری مخلوط پودر با تغییرات هموار 19
  2-5-1-3 زینتر کردن 19

  عنوان صفحه
  2-5-2 فرآیند ذوبی 20
  2-5-2-1 روش SPS 21
  2-5-2-2 اجزای اصلی دستگاه SPS 22

  فصل سوم : مدلسازی ساختاری پوسته مدرج تابعی

  3-1 مقدمه 23
  3-2 خواص مکانیکی- حرارتی ماده مدرج تابعی 24
  3-2-1 تابع توانی 25
  3-2-3 تابع نمایی 26
  3-2-3 تابع کسر حجم 28
  3-3 سرامیک¬ها 33
  3-3-1 خواص برتر سرامیک‌ها نسبت به مواد دیگر 33
  3-3-2 انواع و کاربردهای مختلف مواد سرامیکی 33
  3-3-2-1 آلومینا 35
  3-3-2-2 زیرکونیا 36
  3-3-2-3 سیلیکون نیترید 37
  3-3-3 خواص مکانیکی – حرارتی سرامیک¬های مختلف 38
  3-4 بدست آوردن معادلات ساختاری 41
  3-4-1 میدان تنش صفحه‌ای 44
  3-4-2 چرخش فضایی 44




  عنوان صفحه
  فصل چهارم : تحلیل ارتعاشات غیرخطی پوسته

  4-1 تحلیل پوسته 46
  4-2 تئوری¬های غیر خطی پوسته¬ها 49
  4-3 محاسبه انرژیهای پوسته 51
  4-4 بسط مودهای مولفه¬های جابجایی 54
  4-5 مدلسازی دینامیکی سیال 55
  4-5-1 محاسبه فشار مغشوش 56
  4-5-2 محاسبه تابع پتانسیل اغتشاش 57
  4-5-3 انرژیهای مرتبط با سیال 58
  4-6 اثر لزجت سیال 61
  4-7 معادله حرکت لاگرانژ 65

  فصل پنجم : نتایج عددی و بحث

  5-1 مقدمه. 68
  5-2 اعتبار سنجی نتایج 70
  5-3 اثر سرعت سیال 71
  5-4 اثر محیط الاستیک 72
  5-5 اثر لزجت سیال 76
  5-6 اثر تغییر دما 77
  5-7 اثر تغییر نمای کسر حجم 79
  5-8 مقایسه فرکانس خطی و غیر خطی 80

  عنوان صفحه
  5-9 شکل مودهای ارتعاشی و مود کمانشی 82

  فصل ششم : نتیجه گیری

  6-1 نتایج .. 85
  6-2 پیشنهادات 86
  منابع و مآخذ 88




  چکیده :
  چکیده در این تحقیق تحلیل ارتعاشات غیر خطی و مود کمانشی یک پوسته استوانه¬ای از جنس مواد مدرج تابعی، واقع در بستر الاستیک تحت جریان سیال مورد بررسی قرار میگیرد. جریان سیال عبوری از پوسته غیر قابل تراکم، لزج، غیر چرخشی و ایزنتروپیک فرض میشود. معادلات ساختاری پوسته برای یک المان حجمی نمونه با در نظر گرفتن تنش صفحه‌ای، در مختصات استوانه‌ای برای پوسته حاصل میشود. پوسته استوانه¬ای به عنوان یک پوسته جدارنازک فرض میشود و از تئوری غیرخطی دانل برای تحلیل استفاده میشود. مدلسازی دینامیکی سیال با استفاده از تابع اسکالر پتانسیل جریان صورت میگیرد و برای بررسی اثر لزجت از معادلات ناویر استوکس استفاده میشود. به دلیل غیر خطی بودن این تحقیق، روش بسط مودها برای مولفه¬های جابجایی بکار گرفته و از معادله حرکت لاگرانژ برای بدست آوردن معادلات حرکت سیستم استفاده میشود. جنبه‌های مختلف اثر سرعت محوری سیال و عوامل مختلفی چون محیط الاستیک، لزجت، تغییر دما و توابع مختلف حاکم بر مواد مدرج تابعی مورد بررسی قرار میگیرد. واژگان کلیدی: ارتعاشات غیرخطی و مود کمانشی، پوسته استوانه¬ای جدارنازک، مواد مدرج تابعی، پوسته حاوی جریان سیال، بستر الاستیک

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Geometrically nonlinear vibrations and buckling mode of functionally graded (FG) Circular cylindrical shells ,conveying incompressible flow subjected to thermal variations and embedded in an elastic medium are investigated via energy approach in this study. The fluid flow is assumed to be incompressible, viscouse, irrotational and isentropic. The dynamic modeling of fluid flow and fluid viscosity are carried out by using scalar poterntial function and Navier-Stokes equation, respectively, but the effect of steady viscous forces is taken into account. Using Lagrange equations of motion, the energy functional is reduced to a system of infinite nonlinear ordinary differential equations. This system lose stability by divergence when the flow velocity reaches a critical value. Donnell's non-linear theory retaining in-plane displacements are used for the shell. simply supported boundary conditions are used to simulate the conditions.The effects of FGM volume fraction exponent index, temperature variations, flow velocity , fluid Viscosity and elastic medium on the frequency–amplitude nonlinear response are discussed Keywords: Vibration and Instability, Functionally graded material, Cylindrical shell, Conveying fluid flow, Nonlinear transverse vibration , embedded in elastic medium


  کلید واژه ها :
  ارتعاشات غیرخطی و مود کمانشی ◄ پوسته استوانه ای جدارنازک ◄ مواد مدرج تابعی ◄ پوسته حاوی جریان سیال ◄ بستر الاستیک,

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Engineering Department of Mechanics M.Sc. Thesis Nonlinear transverse vibration and instability buckling mode in a functionally graded cylindrical shell conveying fluid flow embedded in an elastic medium Supervisor: Dr.Hamid Beheshti Advisor: Dr. Alireza Ariaei By: Ali Giv February 2014
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-22
  فصل سوم : 23-45
  فصل چهارم : 46-67
  فصل پنجم : 68-84
  فصل ششم : 85-93