• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اراده و مشیت الهی از دیدگاه ملاصدرا و مکتب تفکیک
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10903
  موضوع :فلسفه اسلامی
  پژوهشگر : زهره السادات نصر
  توصیفگر لاتین : Divine will ? School Of Tafkik ? Predestination ? Free Will ? Divine Providence
  توصیفگر فارسی : ارادة الهی ◄ مشیت الهی ◄ مکتب تفکیک ◄ جبر ◄ اختیار
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه و کلام
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی ارشد ریاحی
  استاد مشاور : جعفر شانظری
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10903
  شماره راهنما : THE2 221
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  مقدمه .................................................................................................................................................................... 1
  1-1-دور نمایی از مکتب صدرا و مکتب تفکیک .......................................................................................................... 2
  1-1-1-تاریخچه مکتب صدرا ........................................................................................................................... 2
  1-1-2-تاریخچه مکتب تفکیک ...................................................................................................................... 2
  1-2- دسته بندی صفات حق .......................................................................................................................................... 3
  1-2-1- تمییز صفات ذات از صفات فعل ..................................................................................................... 4
  1-3- آشنایی با آراء متکلمان و فیلسوفان در مورد صفات حق تعالی ................................................................... 4
  1-3-1- متکلمان .............................................................................................................................................. 4
  1-3-2- فیلسوفان ............................................................................................................................................. 4
  1-4- تبیین اراده حق تعالی ............................................................................................................................................ 5
  1-4-1- اراده در لغت ........................................................................................................................................ 5
  1-4-2- تاریخچه بحث ..................................................................................................................................... 6
  1-4-3- اراده حق تعالی از دیدگاه وجود شناسی ...................................................................................... 6
  1-4-3-1- متکلمان .......................................................................................................................... 6
  1-4-3-2- فیلسوفان .......................................................................................................................... 7
  1-4-4- اراده حق تعالی از دیدگاه معناشناسی ........................................................................................... 7
  1-4-4-1- متکلمان ........................................................................................................................... 7
  1-4-4-2- فیلسوفان ......................................................................................................................... 8
  1-5- شرح و بیان مسأله پژوهشی ................................................................................................................................. 8
  1-6-پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ....................................................................................................................... 9
  1-7-اهمیت و ارزش تحقیق............................................................................................................................................ 10
  1-8-فرضیه ها یا سوالهای تحقیق ............................................................................................................................... 10
  1-9-روش تحقیق ........................................................................................................................................................... 10

  فصل دوم: اراده از منظر صدرالمتألهین
  مقدمه .................................................................................................................................................................................... 11
  2-1- معنای اراده در فلسفه و کلام ................................................................................................................................ 12
  2-1-1- اراده در انسان ...................................................................................................................................... 12
  2-1-2- اراده در خداوند ................................................................................................................................... 13
  2-1-2-1- نقد و بررسی دیدگاه صدرالمتالهین ............................................................................ 14
  2-2- تفاوت های اراده خدا با اراده انسان...................................................................................................................... 15
  2-3- اثبات اراده الهی ....................................................................................................................................................... 16
  2-4- ذاتی یا فعلی بودن اراده الهی .............................................................................................................................. 17
  2-5- حادث یا قدیم بودن اراده الهی ........................................................................................................................... 19
  2-6- اقسام و مراتب اراده الهی ...................................................................................................................................... 20
  2-6-1- اراده اجمالی و تفصیلی ...................................................................................................................... 20
  2-6-2- اراده تکوینی و تشریعی ...................................................................................................................... 21
  2-6-2-1- اراده تکوینی ...................................................................................................................... 21
  2-6-2-2- اراده تشریعی (تکلیفی) .................................................................................................. 21
  2-7- شبهات درباره اراده الهی ........................................................................................................................................ 22
  2-8- اراده الهی و اختیار انسان ...................................................................................................................................... 24
  2-8-1- تسلسل اراده های غیر متناهی ........................................................................................................ 24
  2-8-2- اراده ازلی خدا و آزادی انسان .......................................................................................................... 24
  2-8-3- حل مسأله ی جبر و تفویض ........................................................................................................... 25

  فصل سوم: اراده الهی از منظر مکتب تفکیک
  مقدمه ................................................................................................................................................................................... 27
  3-1- معنا و مفهوم اراده الهی ......................................................................................................................................... 28
  3-1-1- جمع بندی دیدگاه مکتب تفکیک ................................................................................................. 30
  3-2- ذاتی یا فعلی بودن اراده الهی ............................................................................................................................... 30
  3-3- اقسام اراده ................................................................................................................................................................ 33
  3-3-1- اراده تکوینی ........................................................................................................................................ 33
  3-3-2- اراده تشریعی ....................................................................................................................................... 33
  3-4- اراده حق تعالی و اراده انسان ............................................................................................................................... 34
  3-4-1- نقد و بررسی دیدگاه میرزای اصفهانی ............................................................................................. 35
  3-5- اشکالات اهل تفکیک بر نظر فلاسفه .................................................................................................................. 35
  3-5-1- چالش میان اراده خدا و اراده انسان ............................................................................................... 35
  3-5-2- ردّ قاعده الواحد و نفی اراده خداوند ............................................................................................... 38
  3-5-3- نفی علت تامه بودن حق تعالی ....................................................................................................... 38
  3-5-3-1- پاسخ اول فلاسفه و رد آن توسط مکتب تفکیک .................................................... 40
  3-5-3-2- پاسخ دوم فلاسفه و رد آن توسط مکتب تفکیک ................................................... 41

  فصل چهارم: نقد و بررسی آراء صدرا و مکتب تفکیک در مورد اراده الهی
  مقدمه ................................................................................................................................................................................... 42
  4-1- نقد دیدگاه ملاصدرا ............................................................................................................................................... 43
  4-1-1- عینیت اراده الهی با علم .................................................................................................................... 43
  4-1-1-1- نفی اراده به معنای علم، در روایات .............................................................................. 44
  4-1-1-2- اتحاد مفهومی یا مصداقی؟ ........................................................................................... 45
  4-1-2- ذاتی بودن اراده الهی ........................................................................................................................ 46
  4-1-2-1- تعارض ذاتی بودن اراده الهی با آیات و روایات ........................................................ 46
  4-2- نقد دیدگاه های مکتب تفکیک ........................................................................................................................... 47
  4-2-1- اراده به معنای اعمال قدرت ............................................................................................................ 48
  4-2-2- فعلی بودن اراده الهی ......................................................................................................................... 48
  4-2-2-1- بررسی و تحلیل روایات ................................................................................................ 48
  4-3- تحلیل و ارزیابی .................................................................................................................................................... 49
  نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................. 52
  فهرست کتب ........................................................................................................................................................................ 55
  فهرست منابع اینترنتی ..................................................................................................................................................... 57


  چکیده :
  چکیده: «اراده» یکی از صفات الهی است که به مقتضای آیات و روایات، دایره شمول آن، تمام مجموعه هستی را در بر می گیرد و آنچه که در هستی روی دهد، متعلق اراده خداوند است. درباب معناشناسی و تحلیل چیستی و چگونگی اراده الهی، تبیین¬های گوناگونی توسط اندیشمندان و صاحب¬نظران ارایه شده است. در اندیشه ملاصدرا، اراده الهی، علم او به نظام اتم به شمار می آید. صدرا، اراده را برای خدا هم در مقام ذات و هم در مقام فعل اثبات می کند و بر این باور است که خداوند، علت تامه مخلوقات است و بنابر ذاتی بودن اراده، صدور فعل از او ضروری است. در مقابل دیدگاه صدرا، به باور پیروان مکتب تفکیک، اراده الهی نه به معنای علم، بلکه به معنای اعمال قدرت و سلطه بر فعل و ترک است و در نتیجه، اراده، فقط از صفات فعل به شمار می آید. با چنین توصیفی خداوند، فاعل مختار است و نتیجه قول به علت تامه بودن او، فاعل موجب بودن اوست. در این نوشتار، میان نگرش صدرالمتالهین شیرازی و نظرگاه مکتب تفکیک، مقایسه ای انجام شده، نقدهای وارد بر نگرش این دو مکتب، مورد بررسی قرار گرفته، و در نهایت، تحلیلی از این مقایسه به عمل آمده است. کلید واژگان: ارادة الهی، مشیت الهی، مکتب تفکیک، جبر، اختیار.

  چکیده انگلیسی :
  ABSTRACT "Will" is one of the God'sattributes , according to verses of Quran and Hadith dominating all universe;and what happens in universe is subject to divine will . As to semantic and analysis of what and how of God's will, there have been presented diverse explanations by many experts and thinkers .In MollaSadra 's view point , God's will amounts to His knowledge of perfect world .Sadra proves God to enjoy will both in Nature and in Action holding that He is the sufficient cause of all the created .Therefore , since will is intrinsic to God , emanation from Him is necessary .Opposing to Sadra , followers of school of Separation hold that God's will does not mean His knowledge rather it is power and dominance to act .Based on this interpretation of divine will ,God has free will while God's being a forced agent is a consequence of considering Him as sufficient cause .Studying criticisms provoked against both viewpoints, we have analyzed and compared MollaSadra's view point with that of school of Separation . KEY WORDS: Divine will, Divine Providence, School Of Tafkik, Predestination, Free Will


  کلید واژه ها :
  ارادة الهی ◄ مشیت الهی ◄ مکتب تفکیک ◄ جبر ◄ اختیار,Divine will ◄ School Of Tafkik ◄ Predestination ◄ Free Will ◄ Divine Providence

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of literature and humanities Department of Philosophy M.A Thesis Divine will and providence from view point of Mulla Sadra school of Tafkik Supervisor: Dr. Ali arshad reyahi Advisor: Dr. Jafar Shanazari By: Zohreh Sadat nasr November 2013
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-26
  فصل سوم : 27-41
  فصل چهارم : 42-59
  فصل پنجم :
  فصل ششم :