• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آگاهی از دیدگاه دنت
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11957
  موضوع :فلسفه علم
  پژوهشگر : حامد پور محمدی
  توصیفگر لاتین : phenomenal consciousness ? self consciousness ? heterophenomenology ? multiple drafts model ? evolutionary consciousness
  توصیفگر فارسی : آگاهی پدیداری ◄ خودآگاهی ◄ پدیدارشناسی غیر ◄ پیش نویس های چندگانه ◄ آگاهی تکاملی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمدعلی اژه ای
  استاد مشاور : یوسف شاقول
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11957
  شماره راهنما : PHI2 174
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: آگاهی و آگاهیپژوهی
  ۱-۱ معانی چهارگانه آگاهی 2
  ۱-۱-۱ آگاهی پدیداری 2
  ۱-۱-2 آگاهی در دسترس 5
  ۱-۱-۳ خودآگاهی 8
  1-۱-4 آگاهی نظارتی 10
  1-2 آگاهی‌پژوهی 11
  جمع‌بندی 13
  فصل دوم: روش شناسی دنت 15
  2-1 اول شخص جمعی و منظر سوم شخص 16
  ۲-۲ پدیدارشناسی 19
  2-3 پدیدارشناسی غیر 24
  ۲-۳-۱ داده های خام 25
  ۲-۳-۲ احکام کلامی 27
  ۲-۳-۳ جهان خیالی پدیدارشناسی غیر 30
  ۲-۳-4 شیکی 34
  جمع بندی 36
  فصل سوم: تماشاخانه ی دکارتی و پیش نویس های چندگانه 37
  3-1 مدل دکارتی آگاهی 38
  ۳-2 مدل آگاهی دنت 42
  جمع بندی 51
  فصل چهارم: آگاهی پدیداری و خودآگاهی52
  4-1 تکامل آگاهی 53
  4-2 آگاهی پدیداری 60
  4-3 خودآگاهی 74
  جمع‌بندی 75
  واژه‌نامه 77
  منابع 79  چکیده :
  چکیده این تحقیق با هدف توصیف و تحلیل دقیق آراء دنیل دنت در باب آگاهی صورت گرفته است تا زمینه ساز مطالعات، پژوهش ها و تحلیل های انتقادی دقیق برای فلسفه ی ذهن باشد. محتوای تحقیق بر اساس نوشته های خود دنت و سیر مرحله به مرحله ی استدلالات او تنظیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، توصیف و بررسی روش شناسی دنت برای آگاهی پژوهی در قالب روش پدیدارشناسی غیر(فصل دوم)، نظریه ی تجربی آگاهی در قالب مدل پیش نویس های چندگانه(فصل سوم) و نظریه ی تکامل آگاهی در قالب تکامل ممتیکی بشر(فصل چهارم) است. روش پدیدار شناسی غیر، مدل پیش نویس های چندگانه ی آگاهی و تکامل ممتیکی آگاهی هر سه از ابداعات دنت هستند. پدیدار شناسی غیر به عنوان روشی پوزیتیویستی مستلزم مطالعه ی آگاهی بواسطه ی داده های عینی متشکل از یافته های زیست شناسی عصبی، روان شناسی شناختی و تعابیر احکام کلامی سوژه های تجربه بوسیله ی نظریه ی حالت التفاتی دنت است. پیش نویس های چندگانه، محصول مطالعه ی آگاهی بر اساس روش پدیدار شناسی غیر است. در حقیقت این مدل انکار برخی اصول اولیه از قبیل مرکز آگاهی و وحدت آگاهی در مدل سنتی آگاهی است که دنت آن را تماشاخانه ی دکارتی می نامد. در مقابل، پیش نویس های چندگانه ویژگی هایی از قبیل پردازش های موازی و آگاهی تشکیکی را ارائه می دهد. پس از آن دنت با توصیف تکاملی آگاهی به کمک تکامل ممتیکی، جنبه سوبژکتیو آگاهی را توهم محسوب می نماید. این نتیجه مؤیّد موضع حذف گرایانه ی دنت در باب آگاهی بشر و سایر گونه ها است. نظریه ی آگاهی دنت علاوه بر انتقاداتی که بر اساس روش شناسی خودش متوجه آن است، نیاز به تحلیل های انتقادی از حیث روش شناسی نیز دارد. تحقیق حاضر می تواند زمینه ساز این تحلیل های انتقادی بر مبنای شناخت دقیق آراء دنت باشد. واژگان کلیدی : آگاهی پدیداری، خودآگاهی، پدیدارشناسی غیر، پیش نویس های چندگانه، آگاهی تکاملی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This research aims to describe and analyze Daniel Dennett’s thoughts on the consciousness, in order to provide the needed materials for the future researches and critical analyses on the philosophy of mind. The content of this research is based on Dennett’s writings and the step-by-step development of his arguments. The results of this research is mainly the description and investigation of Dennett’s methodology for the consciousness study in form of the heterophenomenology(chapter two), experimental theory of evolution of consciousness in form of the multiple drafts model(chapter three), and the theory of consciousness in form of the memetic evolution of the human(chapter four). The heterophenomenology method, the multiple drafts model of consciousness, and the memetic evolution of the human are all the terms coined by Dennett himself. As a positivistic methodology, heterophenomenology requires the investigation of the consciousness through the objective data including the neurobiology findings, cognitive psychology, and the interpretation of the verbal judgments of the subjects of experiment by Dennett’s intentional stance theory. On the other hand, the multiple drafts model is the result of studying the consciousness based on the heterophenomenology. Indeed this model is the disclaimer of some preliminary principles such as the “consciousness center” and “consciousness unity” in the traditional model of consciousness which he called it as the Cartesian Theater. Conversely, the multiple drafts model offers some features such as the paralleled processes and gradation consciousness. Then he describes the consciousness evolutionary using the memetic evolution, He considers the subjective character of the consciousness as an illusion. This piece of result asserts the Dennett’s eliminativism position on the consciousness of the human and other species. Apart from the criticisms that are based on its own methodology, Dennett’s consciousness theory requires more critical analyses in terms of its methodology in general. This research can be a ground for such critical analyses based on the exact understanding of Dennett’s thoughts. Keywords:phenomenal¬ consciousness, self consciousness, heterophenomenology, multiple drafts model, evolutionary consciousness


  کلید واژه ها :
  آگاهی پدیداری ◄ خودآگاهی ◄ پدیدارشناسی غیر ◄ پیش نویس های چندگانه ◄ آگاهی تکاملی,phenomenal consciousness ◄ self consciousness ◄ heterophenomenology ◄ multiple drafts model ◄ evolutionary consciousness

  شهریور1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literatlre and Human sciences Department of Philosophy M.A Thesis Dennett’s notion of consciousness Supervisor: Dr. Mohammad Ali ezhei Advisor: Dr. Yosef shaghol By: Hamed Pormohamadi September 2013
  فصل اول : 1-14
  فصل دوم : 15-36
  فصل سوم : 37-51
  فصل چهارم : 52-81
  فصل پنجم :
  فصل ششم :