• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  "شکل زندگی" در ویتگنشتاین متأخر و ارتباط آن با نسبی گرایی اخلاقی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14188
  موضوع :فلسفه علم
  پژوهشگر : محسن گرجی راد
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : گرجی راد، محسن
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14188
  شماره راهنما : PHI2 278
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1: مقدمه 1
  1-2: اهمیت تحقیق 2
  1-3: اهداف تحقیق 3
  1-4: پرسشهای تحقیق 3
  فصل دوم: ویتگنشتاین متقدم و کلیات رساله منطقی – فلسفی و پژوهش¬های فلسفی
  2 -1: زندگینامه 4
  2 -2: آثار ویتگنشتاین 9
  2-3: کلیات فلسفه ویتگنشتاین متقدم و متأخر 12
  2-4: نظریه¬ی تصویری معنا 13
  2-5: ماهیت اندیشه و بیان¬پذیری 19
  2-6: پژوهش¬های فلسفی 20
  2-6-1: کلیات پژوهش¬های فلسفی 21
  2-6-2: برهان زبان خصوصی یا برهان¬های زبان خصوصی 29
  2-6-2-1: تبیین ارجاع رفتار – درد 31
  2-6-2-2: معنای احساسات خصوصی و قابل انتقال بودن درد 33
  2-6-2-3: استدلال علیه زبان خصوصی 34
  2-7: جهان تصویر 39
  2-7-1: جمعی بودن جهان ـ تصویر 44
  2-7-2: جهان ـ تصویر یک نظام پیوسته 45
  فصل سوم: شکل زندگی و نسبی¬گرایی اخلاقی 48
  3 -1: شکل زندگی 49
  3-2: تفسیر یک 51
  3-3: تفسیر دو 53
  عنوان صفحه
  3-4: تفسیر سوم 55
  3-5: تفسیر چهارم 57
  3-6: دستور زبان واقعیت 60
  3-7: آیا در انسان یقینی وجود دارد؟ آیا به ویتگنشتاین می¬توان نوعی طبیعت¬انگاری اسناد داد؟ چه رابطه¬ای میان شکل ¬زندگی و نسبی¬انگاری وجود دارد؟ 62
  3-7-1: نفی نسبی¬انگاری در اشکال زندگی از دیدگاه فیلیپس 72
  3-7-1-1: آیا دیدگاه فیلیپس و لان را می¬توان نقد کرد؟ 74
  فصل چهارم: ارتباط شکل زندگی با نسبی¬گرایی اخلاقی 84
  4 -1: نسبی¬گرایی اخلاقی 85
  4 -2: تعریف نسبیت و اطلاق در اخلاق 87
  4– 3: واقع‌گرایى اخلاقى 87
  4– 4: ناواقع‌گرایى اخلاقى 88
  4-5: نسبی¬گرایى و ارتباط آن با واقع¬گرایى و شناخت¬گرایی 88
  4-5 -1: نسبیت توصیفى 90
  4- 5-2: نسبیت هنجاری 90
  4- 5-3: نسبیت فرااخلاقى 91
  4– 6: سوبژکتیویسم و نسبیت‌ فرهنگى‌ 92
  4– 7: واقع¬گرایی و ناواقع¬گرایی در فلسفه ویتگنشتاین 93
  4- 8: ویتگنشتاین متأخر و اخلاق 95
  4- 9: نتیجه پایانی 98
  منابع : 100  چکیده :
  چکیده: اصطلاح شکل زندگی (Form of Life) در کتاب پژوهش¬های فلسفی یکی از مبهم¬ترین اصطلاحات و از طرفی دیگر مبنایی¬ترین اصطلاح در کنار سایر اصطلاحات دیگر همچون بازی¬های زبانی، شباهت-خانوادگی و غیره می¬باشد. ما زمانی می¬توانیم فهم مناسبی از فلسفه ویتگنشتاین داشته باشیم که این اصطلاح را به درستی بشناسیم. بیشتر مفسرین ویتگنشتاین نوعی نسبی¬گرایی را به این اصطلاح از فلسفه ویتگنشتاین ارجاع می¬دهند و این اصطلاح را با مفاهیمی مانند فرهنگ، سنت، سبک، طبقه اجتماعی و غیره یکسان در نظر می¬گیرند. در فصل دوم نظریه تصویری معنا را در ویتگنشتاین متقدم شرح خواهیم داد و سپس ضمن ورود به فلسفه ویتگنشتاین متأخر، اصطلاحات بازی-های زبانی، شباهت ¬خانوادگی، استدلال علیه زبان خصوصی و جهان تصویر را معرفی خواهیم کرد، که ارتباط وثیقی با اصطلاح شکل زندگی پیدا می¬کند. در فصل سوم با تفکیک چهار نوع تفسیر از اصطلاح شکل زندگی به توضیح و شرح آن¬ها خواهیم پرداخت. در ادامه¬ی فصل سوم به قضاوت مابین مفسرین ویتگنشتاین و طرز تلقی آنان از این اصطلاح را توضیح می¬دهیم. در انتهای فصل سوم تفسیری را انتخاب خواهیم کرد که ارتباط با نسبی¬انگاری خواهد داشت. در فصل چهارم با مقدمه¬ای از نسبی¬گرایی اخلاقی شروع می¬کنیم و انواع مختلف نسبی¬گرایی¬ در حوزه اخلاق، را معرفی خواهیم کرد. در بخش دیگر آن موضع ویتگنشتاین در مورد واقع¬گرایی و ناواقع¬گرایی و همچنین اخلاق را روشن خواهیم ساخت و در پایان ارتباط بین اصلاح شکل زندگی و نسبی¬گرایی اخلاقی دارد را نشان خواهیم داد. کلید واژه¬ها: نظریه¬ی تصویری معنا، بازی¬های زبانی، شکل زندگی، جهان تصویر، نسبی گرایی اخلاقی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The term of form of life is considered as one of the most ambiguous terms in literature of philosophical investigation and on the other hand, it is the most basic term beside the other terms such as Language games, Family resemblance and etc. We can properly understand Wittgenstein Philosophy when we know this term correctly. Most of the Wittgenstein Interpreters are referring a kind of relativism to this term of later Wittgenstein's philosophy and they tend to consider this term the same as concepts such as Culture, Tradition, way, Social class and etc. In the Second chapter, we will explain the picture theory of meaning in the early Wittgenstein philosophy and then we will deal with the philosophy of the later Wittgenstein, as well as introducing terms of language games, family resemblance, the argument against private language and the world of picture that is deeply connected to the term of form of life. In the Third chapter, we'll explain and describe four kinds of interpretations presented on the term of form of life, separately. Following the third chapter, we will make a judgment between Wittgenstein commentators and then their Attitudes of this term will be explained. At the end of the third chapter, we will choose the interpretation which will be associated with relativism. In the Fourth chapter we intend to begin with the introduction of moral relativism and we will introduce various types of relativism in ethics. The other section is about realism and non-realism of Wittgenstein's position and also we will make clear ethics and at the end, it is tried to review and evaluate the relation between the term of "Form of Life" in later Wittgenstein philosophy and "Moral Relativism". Keywords: the picture theory of meaning, Language games, form of life, world - picture, Moral relativism.


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Philosophy M.A. Thesis "Form Of Life" in Later Wittgenstein and its Relation to Moral Relativism Supervisor: Dr. Gholamhossein Tavakoli Advisor: Dr. Seyed Ali Kalantari By: Mohsen Gorji Rad February 2016
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-47
  فصل سوم : 48-83
  فصل چهارم : 84-106
  فصل پنجم :
  فصل ششم :