• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اخلاق در اندیشه ی ویتگنشتاین
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7562
  موضوع :فلسفه گرایش غرب
  پژوهشگر : کرامت رحمانی
  توصیفگر لاتین : Wittgenstein,Ludwig ? Ethic ? Religion ? Philosophical Foundation ? Language ? Logic ? Aesthetics ? Religious Belief
  توصیفگر فارسی : ویتگنشتاین، لودویگ ◄ اخلاق ◄ دین ◄ مبانی فلسفی ◄ زبان ◄ منطق ◄ زیبایی شناسی ◄ باور دینی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مرتضی حاج حسینی
  استاد مشاور : محمد علی اژه ای
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7562
  شماره راهنما : PHI2 142
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل 1- درآمد
  1-1- طرح پژوهشی پایان نامه 1
  1-2- زندگی نامه و آثار ویتگنشتاین 6
  فصل 2- مبانی فلسفی مرتبط با دین و اخلاق در ویتگنشتاین متقدم
  2-1- پیش سخن 14
  2-2- زبان و گزاره 15
  2-3- گزاره و جهان 19
  2-4- تفاوت فاقدِ معنا، مُهمّل و نامفهوم 32

  فصل 3- مبانی فلسفی مرتبط با دین و اخلاق در ویتگنشتاین متأخر
  3-1- پیش سخن 39
  3-2- نظریه کاربردی معنا 41
  3-3- زبان خصوصی 54
  فصل 4- دین در اندیشه ویتگنشتاین
  4-1- پیشسخن. 61
  4-2- آیا ویتگنشتاین انسانی دیندار بود؟ 63
  4-3- ویتگنشتاین متقدم و دین 65
  4-4- ویتگنشتاین متأخر و دین 73
  فصل 5- اخلاق در اندیشه ویتگنشتاین
  5-1- پیش سخن 82
  5-2- اخلاق در «رساله» 84
  5-3- اخلاق در «پژوهشها» 105
  5-4- پایان سخن 107
  پی نوشتها 110
  منابع و مآخذ 112  چکیده :
  چکیده: رسالهی پیش رو بر اساس دو فضای «رساله فلسفی- منطقی» (به عنوان نماینده آرای اولیه ویتگنشتاین) و «پژوهش های فلسفی» (به عنوان نماینده آثار متأخر ویتگنشتاین) صورت بندی شده است. از اینرو کوشش شده است تا در دو فضای مذکور مبانی فلسفی مرتبط با ارزشهای اخلاقی و دینی در دو فصلِ مجزا بررسی گردد، همچنین در این رساله با توجه به این که مباحث دینی در ملاحظات ویتگنشتاین ذیلِ ارزشهای اخلاقی مطرح گردیده یک فصل را به دیدگاه دینی ویتگنشتاین اختصاص داده ایم. بنابر نظر ویتگنشتاین، کاربر زبانی مجاز نیست در باب ارزش های اخلاقی سخن بگوید، چراکه به باور وی در درون جهان ارزشی وجود ندارد. بنابراین، واژگان و جملات کاربر زبانی در باب امور ارزشی نمی توانند افاده معنا کنند. از این رو مسئلهی محوری این رساله این است که از یک طرف ارزش های اخلاقی معنا دهنده زندگی اند و از طرف دیگر به لحاظ وجودی نمی توان آنها را با استدلال فلسفی توجیه کرد. بنابراین در فصل پایانی این رساله نشان خواهیم داد که نگرش ویتگنشتاین درباره ارزش‌های اخلاقی با دو رویکرد متفاوت نسبت به زبان در هر دو دوره حیات فکری اش، تلاش مستمری است در جهت پل زدن روش زبانی به تفکر فلسفی اش، در این راستا نگارنده در صدد نیست که اندیشه اخلاقی ویتگنشتاین را یک اندیشه نظام‌مند جلوه دهد. کلید واژه ها: ویتگنشتاین، جهان، زبان، منطق، امر واقع، اخلاق، تئوری تصویری معنا، امر رازآمیز، تئوری کاربردی معنا، بازی زبانی، نحوه زندگی، امر اخلاقی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: This thesis is formulated according to the two periods of Wittgenstein's thought: Tractatus (as a representative of the primary works) and the philosophical Investigations (as a representative of later works). Thus I attempt to examine the philosophical principals of the religious and moral values based on these two trajectories. Also some religious themes are discussed in an independent chapter, since Wittgenstein religious considerations are included within the moral values debate. For Wittgenstein the user of language is not allowed to speak aboat moral values,because there is no values in the world for him, in other words, the words and sentences which are used by the language users can not be meaningful. Thus central issue of this thesis is that on one hand, moral values makes Meaning of Life And the other in terms of their existence can not be justified with a philosophical argument. Therefore, in the final chapter of this thesis will show that Wittgenstein attitude about moral values with two different approaches to language in both his intellectual life, Persistent efforts in order to bridge the linguistic approach to his philosophical thinking. In this regard, the writer is not trying which Wittgenstein thought the ethical aspects of a systematic thought. Keywords: Wittgenstein, world, language, logic, fact, ethic, Picture -theory of meaning, mysterious, Applied- theory of meaning, language games, form of life, the ethica  


  کلید واژه ها :
  ویتگنشتاین، لودویگ ◄ اخلاق ◄ دین ◄ مبانی فلسفی ◄ زبان ◄ منطق ◄ زیبایی شناسی ◄ باور دینی,Wittgenstein,Ludwig ◄ Ethic ◄ Religion ◄ Philosophical Foundation ◄ Language ◄ Logic ◄ Aesthetics ◄ Religious Belief

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Philosophy M.A. Thesis Ethic in Wittgenstein philosophy Supervisor: Dr. Morteza Haj Hosseini Advisor: Dr. Mohamad Ali Ejhei By: Keramat Rahmani November 2010
  فصل اول : 1-13
  فصل دوم : 14-38
  فصل سوم : 39-60
  فصل چهارم : 61-81
  فصل پنجم : 82-116
  فصل ششم :