• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اخلاق فضیلت در قرن بیستم با تکیه بر آراء رزالیند هرست هاوس
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11015
  موضوع :فلسفه گرایش غرب
  پژوهشگر : سعیده کاویانی تبریز
  توصیفگر لاتین : Normative Ethics ? Virtue Ethics ? Moral Dilemma ? Eudaimonia ? Virtue ? Rosalind Hursthouse ? Aristotle
  توصیفگر فارسی : اخلاق هنجاری ◄ اخلاق فضیلت ◄ معضل اخلاقی ◄ سعادت ◄ فضیلت ◄ رزالیند هرست هاوس ◄ ارسطو
  دانشکده : دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه فلسفه
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : غلامحسین توکلی
  استاد مشاور : سعید بینای مطلق
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11015
  شماره راهنما : PHI2 234
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات و مفاهیم 1
  1- اخلاق 1
  1-1- اخلاق توصیفی 1
  1-2- اخلاق کاربردی 1
  1-3- فرا اخلاق 2
  1-4- اخلاق هنجاری و گونه¬های آن 3
  1-4-1- اخلاق ناظر به فعل 3
  1-4-1-1- اخلاق وظیفه¬گرایی 4
  1-4-1-2- اخلاق فایده¬گرایی 4
  1-4-2- اخلاق ناظر به فاعل 5
  2- ماهیت اخلاق فضیلت 8
  3- مؤلفه¬های اخلاق فضیلت 10
  3-1- انگیزش اخلاقی 10
  3-2- تقدم خوب بر باید و صواب 11
  3-3- توجه به منش و شخصیت اخلاقی 11
  3-4- اسوه¬های اخلاقی 11
  3-5- عینیت¬گرایی 12
  3-6- غایت¬انگار بودن 12
  3-7- تأکید بر بودن تا عمل کردن 13
  4- انتقادات اخلاق فضیلت از سایر رویکردها 13
  4-1- نگرش بی¬طرفانه 13
  4-2- بی¬انگیزگی و انگیزه¬ی نادرست 13
  4-3- قانون¬مداری و تحیر در مقام عمل 14
  4-4- غفلت از شخصیت، منش اخلاقی و ابعاد معنوی 14


  عنوان صفحه
  4-5- اخلاق مراقبت و مشکل بی¬عدالتی 15
  5- انتقادات سایر رویکردها از اخلاق فضیلت 15
  5-1- نقد معرفت¬شناختی اخلاق فضیلت 16
  5-1-1- ابهام در عمل صواب 16
  5-1-2- فقدان اصول و قوانین اخلاقی 16
  5-1-3- مشکل تعارض فضایل اخلاقی 17
  5-2- دشواری شناخت فاعل فضیلت¬مند 17
  6- تقریرهای اخلاق فضیلت 19
  6-1- تقریر سعادت¬انگار 19
  6-2- اخلاق مراقبت 21
  6-3- تقریر محض 21
  6-4- تقریر کثرت¬انگار 22
  6-4-1- اخلاق وظیفه¬گرایی متعارف 22
  6-4-2- دیدگاه مکمل 23
  7- تعریف فضیلت 23
  7-1- فضیلت: ملکه¬ی عقلانی 24
  7-2- فضیلت: تعادل و ملکه¬ای برای رؤیت مثل 25
  7-3- فضیلت: ملکه¬ی نفسانی 27
  7-4- فضیلت: ملکه¬ی اصلاح¬گر 28
  7-5- فضیلت: ملکه¬ی انگیزشی 29
  7-6- فضیلت: ملکه¬ی نفسانی و دلیلی برای ترجیح 30
  7-7- برداشتی نتیجه¬انگارانه از آن در مقابل برداشت کارکردی 31
  7-8- تعریف فضیلت از منظر فیلسوفان معاصر 31
  7-8-1- جی. اچ. فون رایت 31
  7-8-2- السیدر مک¬اینتایر 32
  7-8-3- جیمز والاس 32
  8- اخلاق فضیلت در گذر تاریخ 32
  عنوان صفحه
  8-1- دوران پیدایش و شکوفایی 32
  8-2- دوران افول 33
  8-3- دوران احیاء اخلاق فضیلت 35
  8-3-1- الیزابت آنسکم 36
  8-3-2- السیدر مک¬اینتایر 36
  8-3-3- فیلیپا فوت 37
  8-3-4- ادموند پینکافس 38
  9- علل روی¬آوری به اخلاق فضیلت 39
  10- سعادت 40
  10-1- سعادت در گذر تاریخ 41
  10-2- سعات در تفسیر ارسطو 42
  10-3- تفسیر نوارسطوئیان از ایودایمونیا 44
  10-4- رابطه¬ی سعادت و فضیلت 46
  فصل دوم: معضلات و غوامض اخلاقی (بخش اول) 50
  1- معضلات و تعارضات قابل حل 50
  1-1- معضلات قابل حل 50
  1-2- معضلات و تتمه 51
  1-3- عمل صواب 54
  1-4- مشکل تعارض: معضلات قابل حل 57
  2- قابلیت تنسیق و تدوین 60
  3- حکمت اخلاقی 63
  4- معضلات لاینحل و تراژیک (بخش دوم) 65
  4-1- آیا معضلات لاینحل وجود دارند؟ 65
  4-2- معضلات لاینحل در اخلاق فضیلت 69
  4-3- معضلات تراژیک 72
  4-4- عمل صواب و موقعیت¬های تراژیک 76
  5- مطلق¬گرایی 81

  عنوان صفحه
  فصل سوم: عقلانیت 85
  1- سودمندی فضایل به حال صاحبان آن 85
  1-1- انتقادات وارد شده به خود این ایده 90
  1-2- زمینه¬های متفاوت 94
  1-3- دیدگاه جانبدارانه 97
  2- طبیعت¬گرایی: گیاهان و حیوانات 105
  2-1- برآورد گیاهان و حیوانات 109
  2-2- برآورد انسان(ها) 114
  3- طبیعت¬گرایی: حیوانات عاقل 122
  3-1- عقلانیت انسان سبب چه تفاوتی می¬شود 122
  3-2- مشابهات¬ها و تباین¬ها 127
  3-3- برآوردهای اخلاقی به مثابه امری ضرورتاً ناظر به عمل 131

  4- عینیت 136

  4-1- اختلافات اخلاقی 139
  4-2- تز سوم: طبیعت انسان به مثابه امری هماهنگ 143
  پی¬نوشت¬ها 150
  نتیجه 151
  منابع و مآخذ 153


  چکیده :
  چکیده اخلاق فضیلت¬ در کنار وظیفه¬گرایی و فایده¬گرایی از زیر شاخه¬های اخلاق هنجاری به شمار می¬روند. اخلاق فضیلت به دلیل تأکید بر شخصیت و منش اخلاقی افراد از دو رویکرد دیگر متمایز می¬گردد. بدین معنا که رویکرد فایده¬گرا درستی یا ارزش عمل را بر حسب خیر و منفعتی می-داند که پیامد آن فعل تلقی می¬گردد و وظیفه¬گرا درستی یک عمل را نه به دلیل نتایج برآمده از فعل، بلکه خود فعل را به مثابه یک ارزش مستقل می¬پذیرد، اما در اخلاق فضیلت درستی و نادرستی عمل، ناظر بر فاعل و ارزش¬های اخلاقی وی است. در واقع پرسش بنیادینی که این رویکرد در پی پاسخ¬گویی به آن است، «چگونه فردی باید باشم» است. غالب نظریه¬های اخلاق فضیلت، ملهم از ارسطوست؛ برخی تقریر ارسطویی را کاملاً پذیرفته¬اند و برخی دیگر که نوارسطوئیان خوانده شده¬اند جرح و تعدیل¬هایی در تقریر ارسطویی صورت داده¬اند. هرچند با ظهور و پیشرفت رویکردهای فایده¬گرایی و وظیفه¬گرایی، اخلاق فضیلت در محاق رفت و مورد غفلت واقع شد، اما در قرن بیستم با تلاش متفکرین حوزه¬ی اخلاق فضیلت، همچون آنسکم، مک¬اینتایر، مرداک، پینکافس و هرست¬هاوس مجدداً جایگاه خود را بازیافته و احیاء شد. عدم توجه به شخصیت و خصوصیات اخلاقی فاعل، شکست مدرنیته و ناموفق بودن آن در طرح یک نظریه¬ی اخلاقی کفایت¬مند و حل معضلات اخلاقی، از جمله دلایل شکست اخلاق جدید و احیاء اخلاق فضیلت به شمار می¬روند. به عبارت دیگر از نظر متفکرین حوزه¬ی اخلاق فضیلت من¬جمله هرست¬هاوس، نقطه¬ی مغفول در سایر رویکردهای اخلاقی، به ویژه در بحث¬های مربوط به مناسبات و روابط اخلاقی، توجه به فاعل، انگیزه و احساسات وی است. آنان معتقدند برای صورت گرفتن عمل اخلاقی باید فاعل اخلاقی فضیلت¬مند داشته باشیم. در نتیجه در این رویکرد، شخصیت، نیت و رفتار فاعل اهمیت بنیادی دارد. در این رساله، به آراء رزالیند هرست¬هاوس فیلسوف بریتانیایی معاصر پرداخته خواهد شد. وی از نوارسطوئیانی است که به تبعیت از ارسطو، تبیینی عینیت¬گرا و طبیعت¬گرا از اخلاق فضیلت اراده می¬دهد و بر آن است تا با تکیه بر این ویژگی¬ها، مزیت و برتری اخلاق فضیلت و همچنین اجتناب آن از مشکلات و انتقاداتی که سایر رویکرها با آن مواجه هستند، نشان دهد. از پرسش¬ها اصلی این رساله می¬توان به امر اشاره کرد که این رویکرد با تکیه بر فضایل و فرد فضیلت¬مند چگونه می¬تواند به حل معضلات و تعارضات اخلاقی بپردازد و یا این¬که چگونه می¬توان با ارائه¬ی تبیینی عینیت¬گرا و طبیعت¬گرا، چنان¬که هرست¬هاوس چنین می¬کند، به اثبات عینی بودن ارزش¬های اخلاقی -که اخلاق فضیلت ملهم از ارسطو نیز در پی آن است- دست یافت و بدین طریق از مشکلاتی همچون نسبی¬گرایی اجتناب کرد. کلیدواژگان: اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت، معضل اخلاقی، سعادت، فضیلت، رزالیند هرست¬هاوس، ارسطو

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Virtue ethics, beside deontologism and utilitarianism, is one of the subdivisions of normative ethics. Virtue ethics, because of emphasis on moral character, is distinguished of the two other approaches; for utilitarianism judges about rightness and value of the action according to the benefit which is the consequence of the action, and in deontologism the rightness of the action does not depend on its consequences but the action itself is considered as an independent value. In virtue ethics, however, the rightness and wrongness of the action depends on the agent, i. e. on her/his moral values. In fact the fundamental question which this approach tries to answer is: How should I be? Most of the approaches of virtue ethics are inspired by Aristotle; some have accepted his approach completely and some, i. e. neo-aristotelians, have modified it. Although with the emergence and development of the utilitarianistic and deontologistic approaches virtue ethics was ignored, in twentieth century it was revived by the attempts of thinkers such as Anscombe, MacIntyre, Murdock, Pincoffs, Hursthouse. The void of the attention to the moral character of the agent and the failure of Modernity in forming a sufficient theory and solving moral problems are some of the reasons of the failure of the modern ethics and the revival of virtue ethics. In other words, according to the thinkers of virtue ethics the ignored point in other ethical approaches, especially in discussions of moral relationships, is the attention to the agent, her/his motivation and her/his emotions. They think for a moral action in order to be realised there needs a virtuous agent. Therefore in this approach the character, motivation and behaviour of the agent are of fundamental importance. In this treatise it is exsamined the thoughts of Hursthouse the contemporary british philosopher. She is one of the neo-aristotelians who, following him, give an objectivistic and naturalistic explanation of virtue ethics. On the basis of these properties she wants to show the advantage of virtue ethics and its avoidanc of the problems and criticisms which the other approaches are to deal with. Of the basic questions of this treatise are how this approach can, on the basis of virtues and the virtuous person, solve the moral problems, or, how one can, giving an objectivistic and naturalistic explanation, as ... does, prove the objectivity of moral values, which the virtue ethics inspired by Aristotle also follows, and so avoid the problems such as relativism. Key Words: Normative Ethics, Virtue Ethics, Moral Dilemma, Eudaimonia, Virtue, Rosalind Hursthouse, Aristotle


  کلید واژه ها :
  اخلاق هنجاری ◄ اخلاق فضیلت ◄ معضل اخلاقی ◄ سعادت ◄ فضیلت ◄ رزالیند هرست هاوس ◄ ارسطو,Normative Ethics ◄ Virtue Ethics ◄ Moral Dilemma ◄ Eudaimonia ◄ Virtue ◄ Rosalind Hursthouse ◄ Aristotle

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Literature and Humanities Faculty, Department Of Philosophy M.A Thesis Virtue Ethics in 20th Century: A Critical Study Based On Rosalind Hursthouse Viewpoints Supervisor: Dr. GholamHossein Tavakoli Advisor: Dr. Saeed Binaye Motlaq By: Saeede Kaviani Tabriz Octobr 2013
  فصل اول : 1-49
  فصل دوم : 50-84
  فصل سوم : 85-135
  فصل چهارم : 136-159
  فصل پنجم :
  فصل ششم :