• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر هدف گزینی آسان و دشوار بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13724
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی ورزشی
  پژوهشگر : محدثه محمدی
  توصیفگر لاتین : mental retardation ? goal setting ? perceptual-motor task ? easy goals ? difficult goals
  توصیفگر فارسی : کم توان ذهنی ◄ اکتساب ◄ یادداری ◄ هدف گزینی آسان ◄ هدف گزینی دشوار ◄ پرتاب آزاد بسکتبال
  دانشکده : دانشکده علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی ورزشی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمد رضا موحدی
  استاد مشاور : حمید صالحی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13724
  شماره راهنما : SPO2 530
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: شرح و بیان مسأله پژوهشی
  1 – 1 مقدمه : 1
  1 -2 بیان مسأله : 2
  1 – 3 ضرورت و اهمیت تحقیق : 4
  1 -4 اهداف 5
  1-4-1 هدف کلی 5
  1-4-2 اهداف اختصاصی : 5
  1-5 فرضیه های پژوهش 6
  1-5-1 فرضیه کلی 6
  1-5-2 فرضیات اختصاصی 6
  1 – 6 محدودیت های پژوهش 6
  1-6-1 محدودیت های قابل کنترل 6
  1-6-2 محدودیت های غیر قابل کنترل 7
  1 – 7 تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات : 7
  1 – 7 – 1 اکتساب : 7
  1 – 7 – 2 یادداری : 7
  1 – 7 – 3 هدف گزینی : 8
  1 – 7 – 4 تکلیف ادراکی-حرکتی : 8
  1 – 7 – 5 کم توان ذهنی : 8
  1 – 8 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات : 8
  1 – 8 – 1 اکتساب 8
  1 – 8 – 2 یادداری 8
  1 – 8 – 3 هدف گزینی 8
  1 – 8 – 4 تکلیف ادراکی – حرکتی 8
  1 – 8 – 5 کم توان ذهنی 8
  فصل دوم : پیشینه تحقیق
  2 – 1 مقدمه : 9
  2 – 2 تعریف و مفهوم هدف گزینی : 10
  2 – 3 انواع هدف گزینی : 10
  2 – 4 اصول هدف گزینی : 12
  2 – 5 فرضیه هدف گزینی : 12
  2 – 6 هدف گزینی در محیط های صنعتی و سازمانی : 12
  2 – 7 هدف گزینی در محیط های ورزشی : 13
  2 – 8 هدف گزینی در گروه عقب ماندگان ذهنی : 14
  2 – 9 چگونگی تأثیر هدف گزینی : 14
  2 – 9 - 1راهبرد مکانیکی : 15
  2 – 9 -2 راهبرد شناختی : 15
  2 – 10 عوامل موثر بر انتخاب هدف : 16
  2 – 11 مشکلاتی که در مسیر هدف گزینی وجود دارد: 16
  2- 12 تعریف عقب ماندگی ذهنی : 17
  2 – 13 طبقه‌بندی عقب‌ماندگان ذهنی: 17
  2 – 13 – 1 عقب‌ماندگی ذهنی براساس سیستم AAMR : 17
  2 – 13 – 2 طبقه بندی عقب‌ماندگی ذهنی براساس سیستم مدارس(آموزش و پرورش) 18
  2 – 14 علل ایجاد ناتوانی ذهنی : 19
  2 – 15 پیشینه تحقیق : 19
  فصل سوم : روش تحقیق
  3 - 1 مقدمه : 28
  3 – 2 شرکت کنندگان 28
  3- 2- 1 جامعه آماری تحقیق 28
  3- 2 – 2 نمونه و روش نمونه گیری 28
  3 – 2 – 3 ویژگی های شرکت کنندگان 29
  3 – 3 طرح و روش تحقیق : 31
  3 – 4 متغیر های تحقیق : 31
  3-4- 1 متغیر مستقل: 31
  3-4-2 متغیر وابسته: 31
  3-4-3 متغیر های کنترل شده: 31
  3-4-4 متغیر های کنترل نشده: 31
  3 – 5 ابزار اندازه گیری : 31
  3 – 6 روش اجرای تحقیق 32
  3 – 7 روش تحلیل داده ها 33
  فصل چهارم : یافته ها
  4 – 1 مقدمه 34
  4 – 2 ویژگی شرکت کنندگان 35
  4 – 3 یافته های تحقیق 35
  4 – 3 – 1 یافته های توصیفی 35
  4 – 3 – 2 یافته های استنباطی 38
  4 – 3 – 2 – 1 مقایسه شرکت کنندگان در مرحله پیش ازمون 38
  4 – 3 – 2 – 2 آزمون فرضیه ها 38
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  5 – 1 مقدمه : 43
  5 – 2 خلاصه تحقیق 43
  5 – 3 یافته های تحقیق 45
  5 – 4 بحث و نتیجه گیری 45
  5 – 5 پیشنهادات 52
  5 – 5 – 1 پیشنهادهای حاصل از تحقیق 52
  5 – 5– 2 پیشنهادهای موضوع پژوهش 53
  مراجع 54
  پیوست 1 61
  پیوست 2 62
  پیوست 3 63
  پیوست 4 64
  پیوست 5 65
  چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................................66


  چکیده :
  چکیده : هدف از این تحقیق، بررسی میزان تأثیر هدف گزینی آسان و دشوار بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر است. نمونه آماری این پژوهش 21 نفر از دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 13 – 8 سال شهر اصفهان بودند که پس از برگزاری جلسه پیش آزمون، بر اساس نمرات پیش آزمون در دو گروه هدف گزینی آسان و دشوار همسان سازی شدند. سختی هدف با مشورت با مربیان و معلمان کودکان کم توان ذهنی و مربیان مجرب بسکتبال مشخص گردید. بر همین اساس گروه هدف گزینی آسان ملزم شدند در هر جلسه 10 درصد و گروه هدف گزینی دشوار 30 درصد بیشتر از امتیاز جلسه قبل کسب نمایند. شرکت کنندگان هر دو گروه در شرایط تمرینی خود به مدت 9 جلسه به فراگیری تکلیف ملاک پرداختند. به دنبال 9جلسه اکتساب، آزمون یادداری فوری پس از 2 روز و آزمون یادداری تأخیری پس از 7روز بی تمرینی برگزار شد. در این پژوهش از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس برای اندازه های تکراری و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که شرایط هدف گزینی آسان نسبت به شرایط هدف گزینی دشوار، برای یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بسیار سودمند است. کلمات کلیدی : کم توان ذهنی، اکتساب، یادداری، هدف گزینی آسان، هدف گزینی دشوار، پرتاب آزاد بسکتبال

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The main purpose of the present study was to examine the effects of difficult goals versus easy goals training condition on acquisition and retention of a perceptual-motor task (Basketball free throws) in students with mental retardation (AWMR). The study included 21 AWMR students (aged from 7 to 13 years) whom they randomly assigned to a difficult goals (n=10) or easy goals group (n=11).. At the determined training condition, the two groups performed the task for 10 sessions. Both groups performed a pretest at the pre-intervention time and retention test after 5 days of no practice. Results showed that easy goals condition was much more beneficial for the task acquisition and learning than difficult goal setting condition. The findings of our study indicate that providing AWMR with easy goal setting programs may improve the process of sport skill learning for them. Keywords: mental retardation, goal setting, perceptual-motor task, easy goals, difficult goals


  کلید واژه ها :
  کم توان ذهنی ◄ اکتساب ◄ یادداری ◄ هدف گزینی آسان ◄ هدف گزینی دشوار ◄ پرتاب آزاد بسکتبال,mental retardation ◄ goal setting ◄ perceptual-motor task ◄ easy goals ◄ difficult goals

  آبان ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education and Sport Sciences Department of motor Behavior M.A. Thesis Effects of Easy and Difficult Goal setting on Learning of Basketball Free Throws in Students With Mental Retardation Supervisors: Dr. Ahmadreza Movahedi Advisor: Dr. Hamid Salehi By: Mohadeseh Mohamadi Novamber2015
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-27
  فصل سوم : 28-33
  فصل چهارم : 34-42
  فصل پنجم : 43-67
  فصل ششم :