• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر عصاره متانولی گیاه غافث بر سلول های تک هسته ای خون محیطی و باکتری های بیماری زا
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13668
  موضوع :زیست فناوری گرایش میکروبی
  پژوهشگر : مطهره سادات مسجدی
  توصیفگر لاتین : Agrimonia eupatoria ? lymphocytes ? antibacterial ? mutagenicity ? bioinformatics
  توصیفگر فارسی : گیاه غافث ◄ لنفوسیت ◄ ضد باکتری ◄ جهش زایی ◄ بیوانفورماتیک
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست فناوری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مهرناز کیهان فر
  استاد مشاور : ماندانا بهبهانی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13668
  شماره راهنما : BIOTECH2 115
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  1-1. گیاهان دارویی 1
  1-1-1. متابولیت¬های گیاهی 3
  1-2. گیاه غافث 4
  1-2-1. متابولیت¬های ثانویه¬ی موجود در گیاه غافث 6
  1-2-1-1. تانن¬ها 9
  1-2-1-2. فلاونوئیدها 10
  1-2-1-3. تری ترپنوئیدها و روغن¬های فرار 15
  1-3. خواص دارویی گیاه غافث 16
  1-4. سیستم ایمنی 17
  1-4-1. سیتوکین¬ها 18
  1-4-2. سلول¬های تک هسته¬ای خون محیطی 20
  1-4-3. بیماری¬های مرتبط با سیستم ایمنی 20
  1-4-4. تعدیل کننده¬های سیستم ایمنی 21
  1-4-5. گیاهان دارویی تعدیل کننده سیستم ایمنی 23
  1-4-6. ترکیبات تعدیل کننده سیستم ایمنی موجود در گیاهان دارویی 24
  1-5. کشت سلول و اندازه¬گیری میزان تکثیر سلولی 25
  1-5-1. کلیات کشت سلول جانوری 25
  1-5-2. محیط کشت سلول¬های پستانداران 25
  1-5-3. روش¬های اندازه گیری میزان تکثیر سلولی 26
  1-6. باکتری¬های بیماری¬زا 27
  عنوان صفحه
  1-6-1. باکتری¬های گرم منفی مورد استفاده در این پژوهش 28
  1-6-2. باکتری¬های گرم مثبت مورد استفاده در این پژوهش 29
  1-6-3. ترکیبات ضدمیکروبی و مساله¬ی مقاومت دارویی 30
  1-6-3-1. آنتی¬بیوتیک¬ها و مکانیسم ضدباکتری ¬آن¬ها 31
  1-6-4. گیاهان دارویی دارای خاصیت ضدباکتری 34
  1-6-4-1. ترکیبات ضدباکتری موجود در گیاهان دارویی 34
  1-7. روش¬های تعیین حساسیت باکتری به مواد ضد میکروبی 35
  1-7-1. روش انتشار دیسک 35
  1-7-2. روش رقت 36
  1-8. بررسی بیوانفورماتیکی ترکیبات ضد میکروبی 37
  1-8-1. پیش بینی میانکنش¬های بین مولکولی با استفاده از بیوانفورماتیک 37
  1-8-2. داکینگ مولکولی 38
  1-8-3. مهمترین کاربردهای داکینگ مولکولی 38
  1-8-4. روش¬های انجام داکینگ مولکولی 38
  1-9. جهش¬ و اثرات آن بر موجود زنده 40
  1-9-1. انواع جهش¬ها 40
  1-9-2. آزمون¬های تشخیص جهش¬زایی مواد 42
  1-9-2-1. آزمون¬های تشخیص آسیب¬های کروموزومی 42
  1-9-2-2. آزمون¬های تشخیص جهش¬های ژنی 44
  1-9-3. آزمون ایمز 44
  1-9-3-1. سویه¬های مورد استفاده در آزمون ایمز 45
  1-9-3-2. جهش¬ها و پلاسمید موجود در سویه¬ی TA98 46
  عنوان صفحه
  1-9-3-3. روش¬های انجام آزمون ایمز 47
  1-9-3-4. معیارهای ارزیابی آزمون ایمز 47
  1-9-3-5. معایب و مزایای آزمون ایمز 48
  1-10. اهداف و فرضیات پژوهش 49

  فصل دوم: مواد و روش¬ها
  2-1. بررسی آزمایشگاهی 51
  2-1-1. وسایل، دستگاه¬ها و مواد مورد استفاده 51
  2-2. تهیه¬ی نمونه¬های گیاهی 54
  2-2-1. جمع آوری گیاه 54
  2-2-2. خشک کردن و آسیاب کردن نمونه¬های گیاهی 54
  2-2-3. تهیه¬ی عصاره¬ی متانولی 54
  2-3. بررسی اثر عصاره¬ی متانولی غافث بر سلول¬های لنفوسیت 55
  2-3-1. تهیه¬ی محیط کشت و محلول¬های مورد نیاز جهت کشت لنفوسیت 55
  2-3-2. تهیه¬ی نمونه¬ی خونی و جداسازی سلول¬های لنفوسیت 57
  2-3-3. کشت سلول¬های لنفوسیت 57
  2-3-4. تهیه¬ی غلظت¬های عصاره¬ی گیاهی و افزودن آن به محیط کشت 58
  2-3-5. آزمون سنجش MTT 59
  2-4. بررسی اثر ضدباکتری عصاره¬ی متانولی غافث بر باکتری¬های مورد آزمایش 60
  2-4-2. تهیه¬ی استوک از باکتری¬های مورد مطالعه 61
  2-4-3. نحوه¬ی تهیه¬ی محیط کشت باکتری¬ها 61
  2-4-4. تهیه دیسک¬های کاغذی آزمون آنتی بیوگرام 62
  عنوان صفحه
  2-4-1. سویه¬های مورد مطالعه در این پژوهش 60
  2-4-5. تهیه¬ی غلظت عصاره¬های گیاهی 62
  2-4-6. بررسی اثر ضدباکتریایی با روش انتشار دیسک 62
  2-5. بررسی بیوانفورماتیکی 63
  2-5-1. پیش بینی مکانیسم ضدباکتری گونه¬های مورد بررسی 63
  2-5-2. جمع آوری داده¬ها 63
  2-5-3. انجام داکینگ مولکولی 65
  2-6. بررسی پتانسیل جهش¬زایی عصاره¬های گیاهی با استفاده از آزمون ایمز 67
  2-6-1. تهیه¬ی محلول¬های مورد نیاز آزمون ایمز 66
  2-6-2. تهیه¬ی محیط کشت¬های مورد نیاز آزمون ایمز 68
  2-6-3. تهیه¬ی استوک از سویه¬های مورد استفاده در آزمون ایمز 69
  2-6-4. آزمون¬های تایید ژنوتیپ سویه¬ی باکتری 69
  2-6-5. آزمون بررسی جهش¬زایی عصاره¬های گیاهی 71
  2-7. آنالیز آماری داده¬ها 71

  فصل سوم: نتایج
  3-1. نتایج اثر تحریک کنندگی عصاره¬ی متانولی گیاه غافث بر لنفوسیت¬های انسانی 72
  3-2. نتایج حاصل از بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره¬ی متانولی سرشاخه، ساقه، بذر و برگ گیاه غافث بر باکتری¬های بیماری¬زا 75
  3-2-1. نتایج حاصل از اثر عصاره¬ی متانولی غافث بر باکتری¬های گرم منفی 75
  3-2-2. نتایج حاصل از اثر عصاره¬ی متانولی غافث بر باکتری¬های گرم مثبت 75
  3-3. تعیین بیوانفورماتیکی مکانیسم ضدباکتری ترکیبات غافث با داکینگ مولکولی 77
  عنوان صفحه
  3-4. نتایج مربوط به بررسی جهش¬زایی عصاره 83
  3-4-1. نتایج آزمون¬های تایید ژنوتیپ سویه¬ی TA98 83
  3-4-2. نتایج حاصل از بررسی پتانسیل جهش¬زایی قسمت¬های مختلف عصاره¬ 85

  فصل چهارم: بحث
  4-1. اثر القا کنندگی قسمت¬های مختلف عصاره بر روی رشد و تکثیر لنفوسیت¬های انسانی 87
  4-2. اثر ضدباکتری قسمت¬های مختلف عصاره 90
  4-3. بررسی بیوانفورماتیکی مکانیسم ضدباکتری ترکیبات غافث 93
  4-4. بررسی پتانسیل جهش¬زایی قسمت¬های مختلف عصاره¬ 97

  چکیده :
  چکیده: امروزه گیاهان دارویی در بهبود عملکرد سیستم ایمنی و هم¬چنین علیه باکتری¬های بیماری¬زا مورد توجه می¬باشند. گیاه غافث با نام علمی Agrimonia eupatoria متعلق به خانواده¬ی Rosasea می¬باشد. این گیاه دارای خواص دارویی از قبیل ضد اکسیدان، ضد التهاب، ضد ویروس، ضد باکتری، ضد چاقی، ضد دیابت، ضد سرطان و ضد آلزایمر می¬باشد که در اثر وجود ترکیبات ارزشمند موجود در عصاره¬ی این گیاه می¬باشد. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره¬ی متانولی بخش¬های هوایی گیاه غافث بر لنفوسیت¬های انسانی و باکتری¬های مختلف و هم¬چنین بررسی خاصیت جهش¬زایی عصاره می¬باشد. به علاوه بررسی بیوانفورماتیکی اثر ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در این گیاه بر برخی پروتئین¬های حیاتی باکتری¬ها به منظور کشف مکانیسم ضد باکتریایی از دیگر اهداف این پژوهش می-باشد. به این منظور، اثر عصاره¬ی متانولی سرشاخه، ساقه، بذر و برگ گیاه غافث بر لنفوسیت¬های انسانی در غلظت¬های μg/ml50، 100، 500، 1000، 1500، 2000، 2500 به روش رنگ سنجی MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. هم¬چنین قابلیت ضدباکتری این عصاره¬ها بر 12 باکتری¬ در غلظت¬های μg/ml 1000، 2000، 4000، 5000، 7000و 10000 به روش انتشار دیسک بررسی شد. جهت تعیین مکانیسم ضد میکروبی، داکینگ مولکولی میان 25 ترکیب موجود در گیاه و 5 پروتئین حیاتی باکتریایی با استفاده از نرم افزار iGEMDOCK انجام شد. علاوه بر آن قابلیت جهش¬زایی عصاره در غلظت¬های μg/ml 50، 100، 500، 1500، 2000 و 2500 نیز از طریق آزمون ایمز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد عصاره¬ی سرشاخه، ساقه و بذر گیاه غافث تا غلظت μg/ml 2500 موجب تکثیر سلول¬های لنفوسیت انسان تا میزان 8 برابر می¬شود. هم¬چنین عصاره سرشاخه و برگ دارای اثر ضدباکتری بر برخی از باکتری¬های گرم مثبت مخصوصا باسیلوس سوبتیلیس ( در غلظت μg/ml 4000) و استافیلوکوکوس آرئوس (در غلظت μg/ml 7000) بوده در حالی که بر باکتری¬های گرم منفی اثری نداشت. نتایج داکینگ مولکولی نشان داد بیشترین قابلیت ضد باکتری متعلق به فلاونوئیدها و از طریق اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی سیلین می¬باشد. نتایج حاصل از آزمون ایمز نشان داد تمامی بخش¬های هوایی گیاه غافث تا غلظت μg/ml 2000 فاقد خاصیت جهش¬زایی است. در نتیجه سرشاخه و برگ این گیاه در محدوده غلظت 500 تا 2000 میکروگرم بر میلی لیتر کاندید مناسب جهت ساخت داروهای گیاهی ایمن تحریک کننده سیستم ایمنی ذاتی برای بیماران مبتلا به نقص ایمنی می باشد. کلید واژه¬ها: گیاه غافث، لنفوسیت، ضد باکتری، جهش زایی، بیوانفورماتیک

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Today, the use of medicinal plants to improve the immune system and to fight pathogenic bacteria has been considered. Agrimonia eupatoria belongs to the Rasasea family. This plant has medicinal properties such as anti-oxidant, anti-inflamatory, antiviral, antibacterial, anti-obesity, anti-diabetic, anti-cancer and anti-Alzheimers disease. The purpose of this study was to investigate the effects of methanolic extract of the aerial parts of Agrimonia eupatoria on human peripheral blood mononuclear cell and its antibacterial and mutagenic properties. In addition, the antibacterial mechanism of effective compounds, was evalutated using bioinformatic. In this study, the methanol extract of the branche, stem, seed and leave of Agrimonia eupatoria were tested on human lymphocytes at concentrations of 50, 100, 500, 1000, 1500, 2000 and 2500 μg/ml by MTT assay. Also, antibacterial properties were investigated at concentrations of 1000, 2000, 4000, 5000, 7000 and 10000 µg/ml on 12 bacteriaes by disc diffusion method. Molecular docking was performed for determination of the antibacterial mechanisms on 5 bacterial proteins and 25 phytochemical compounds by iGEMDOCK software. In addition, the mutagenicity of extract was evaluated at concentrations of 50, 100, 500, 1500, 2000, 2500 µg/ml by Ames test. The results showed that the branch, stem and seed up to concentration of 2500 µg/ml could increase proliferation of the lymphosyte cells up to 8 times. The branch and leave extracts inhibited the gram positive bacteria growth specially Bacillus subtilis (4000 µg/ml) and Staphylococcus aureus (7000 µg/ml), whereas the extracts didn’t inhibit gram negative bacteria growth. Molecular docking showed flavonoids had the most antibacterial potential through attachment to protein binding penicillin. All of the aerial parts of the extract up to concentration of 2000 µg/ml had no mutagenicity. In conclusion branche and leave of Agrimonia eupatoria at concentration of 500-2000 µg/ml can be considered as suitable candidate for production of herbal drugs for immunodeficiency. Keywords: Agrimonia eupatoria, lymphocytes, antibacterial, mutagenicity, bioinformatics


  کلید واژه ها :
  گیاه غافث ◄ لنفوسیت ◄ ضد باکتری ◄ جهش زایی ◄ بیوانفورماتیک,Agrimonia eupatoria ◄ lymphocytes ◄ antibacterial ◄ mutagenicity ◄ bioinformatics

  آذر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Advanced Sciences and Technologies Department of Biotechnology M.Sc. Thesis The effects of methanol extract of Agrimonia eupatoria on peripheral blood mononuclear cell (PBMC) and pathogenic bacteria Supervisors: Dr. Mehrnaz Keyhanfar Dr. Mandana Behbahani By: Motahare Masjedi December 2015
  فصل اول : 1-50
  فصل دوم : 51-71
  فصل سوم : 72-85
  فصل چهارم : 86-106
  فصل پنجم :
  فصل ششم :