• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی پتانسیل کاهش حساسیت زایی پروتئین بتالاکتوگلوبولین شیر گاو با استفاده از باکتری های لاکتیک اسید محصولات لبنی ایران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13734
  موضوع :زیست فناوری گرایش میکروبی
  پژوهشگر : مریم رویوران
  توصیفگر لاتین : Cow's milk allergy ? Lactic acid bacteria ? Probiotics ? Proteolytic activity ? Competitive ELISA
  توصیفگر فارسی : حساسیت به شیر گاو ◄ باکتری های اسید لاکتیک ◄ پروبیوتیک ◄ خاصیت پروتئولیتیکی ◄ الایزای رقابتی
  دانشکده : دانشکده علوم و فن آوری های نوین، گروه بیوتکنولوژی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : اصغر طاهری کفرانی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13734
  شماره راهنما : BIOTECH2 117
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه و مروری بر پژوهش¬های پیشین
  1-1- شیر...... ..............................................................................................................................................................1
  1-2- ترکیب شیر 2
  1-3-پروتئین¬های شیر گاو 4
  1-4- پروتئین¬های آب¬پنیر 5
  1-5- خانواده لیپوکالین 5
  1-6- بتالاکتوگلوبولین شیر گاو 6
  1-7- عملکرد بتالاکتوگلوبولین 8
  1-8- ساختار بتالاکتوگلوبولین گاوی 8
  1-9- خالص¬سازی پروتئین بتالاکتوگلوبولین 9
  1-10- حساسیت غذایی 10
  1-10-1- تحریک تولید IgE (پاسخ ایمنی علیه پروتئین¬های حساسیت¬زا) 11
  1-10-2- حساسیت به شیر گاو و بتالاکتوگلوبولین 13
  1-11- روش¬های کاهش حساسیت زایی بتالاکتوگلوبولین 15
  1-11-1-اثر دما و فشار بر بتالاکتوگلوبولین 15
  1-11-2- اثر قند¬دار کردن بر بتالاکتوگلوبولین 16
  1-11-3- اثر هیدرولیز آنزیمی بر بتالاکتوگلوبولین 16
  1-11-4- واکنش متقاطع بین پروتئین¬های حساسیت¬زا 16
  1-11-5- اثر باکتری¬های اسید لاکتیک در این پژوهش 16
  1-12- باکتری¬های اسید لاکتیک 17
  1-12-1-آنزیم¬های پروتئولیتیکی باکتری¬های اسید لاکتیک 18
  1-12-2- خواص باکتری¬های اسید لاکتیک به عنوان پروبیوتیک 19
  1-13- روش کروماتوگرافی 20
  1-13-1- کروماتوگرافی تبادل یونی 22
  1-13-2- کرماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 23
  1-14- روش الایزا 24
  عنوان صفحه
  1-14-1- کاربرد الایزا 26
  1-14-2- الایزای رقابتی 28
  1-15- هدف از انجام این پژوهش 30
  فصل دوم: مواد و روش¬ها
  2-1- وسایل و دستگاه¬های مورد استفاده 32
  2-1-2- خطاهای ابزاری 33
  2-1-2- مواد مورد استفاده 34
  2-3- باکتری¬های اسید لاکتیک مورد استفاده 35
  2-3-1- جدا¬سازی باکتری¬های اسید لاکتیک از محصولات لبنی سنتی 36
  2-3-2-شناسایی اولیه سویه¬های جداسازی شده 37
  2-4- روش تهیه محیط¬های کشت و محلول¬ها 37
  2-4-1- محیط کشت مایع و جامد MRS 37
  2-4-2- تهیه محیط شیر-سیترات-آگار 37
  2-4-3- تهیه بافر شست و شو یا محلول نمکی حاوی نمک کلسیم کلراید 37
  2-4-4- تهیه بافر سدیم فسفات با pH خنثی 38
  2-5- تهیه محلول¬های مورد نیاز برای SDS-PAGE 38
  2-5-1- تهیه محلول آکریل آمید و بیس آکریل آمید 38
  2-5-2- تهیه محلول سدیم دو دسیل سولفات 10% 39
  2-5-3- تهیه محلول 10% آمونیوم پر سولفات 39
  2-5-4- تهیه بافر نمونه X2 39
  2-5-5- تهیه محلول رنگ¬آمیزی کوماسی بلو 39
  2-5-6- تهیه محلول رنگ¬بر 40
  2-5-7- تهیه بافر مهاجرت 40
  2-5-7- تهیه بافر نمکی فسفات (PBS) 40
  2-5-7- تهیه سرم بیماران 40
  2-6- نحوه کشت باکتری¬ها 41
  2-6-1- آماده¬سازی و کشت اولیه باکتری¬ها بر محیط MRS 41
  2-6-2-جداسازی و شناسایی اولیه باکتری¬ها 41
  عنوان صفحه
  2-6-3- نگهداری و ذخیره سوش¬های باکتریایی 42
  2-6-4- کشت بر محیط شیر سیترات آگار 43
  2-7- آماده¬سازی نمونه¬ها پیش از الکتروفورز و کروماتوگرافی ستونی 44
  2-8- بررسی اثر هیدرولیز باکتری، با استفاده از روش SDS-PAGE 44
  2-8-1-آماده کردن نمونه¬ها به منظور تزریق ژل 46
  2-8-2- رنگ¬آمیزی کوماسی بلو.................. 47
  2-9- بررسی اثر هیدرولیز باکتریایی با استفاده از روش کروماتوگرافی فاز معکوس 47
  2-10- بررسی میزان کاهش حساسیت¬زایی بتالاکتو گلوبولین، به¬وسیله آزمون الایزا رقابتی 48
  3-1- نتایج حاصل از کشت باکتری¬ها، در محیط MRS-آگار 50
  فصل سوم: نتایج و بحث
  3-2-نتایج حاصل از رشد لاکتو باسیل¬ها در محیط شیر-سیترات-آگار و تولید پروتئاز 52
  3-3-نتایج حاصل از هیدرولیز باکتریائی بتالاکتوگلوبولین با استفاده از روش SDS-PAGE کاهشی................................ 52
  3-4-نتایج کروماتوگرافی فاز معکوس حاصل از هیدرولیز باکتریائی بتالاکتوگلوبولین طبیعی ...55
  3-5-نتایج آزمایشات الایزا رقابتی بر روی پروتئین هیدرولیز شده و طبیعی 59
  فصل چهارم: نتیجه¬گیری کلی و پیشنهادات
  4-1- فعالیت¬های انجام شده در جهت کاهش حساسیت¬زایی پروتئین بتالاکتوگلوبولین 62
  4-2- لزوم استفاده از باکتری¬های اسید لاکتیک در کاهش حساسیت¬زایی پروتئین بتالاکتوگلوبولین 64
  4-3- بررسی نتایج مربوط به الکتروفورز بتالاکتوگلوبولین طبیعی در مقایسه با بتالاکتوگلوبولین هیدرولیز شده توسط باکتری¬های اسید لاکتیک 65
  4-4- نتایج آزمایشات کروماتوگرافی مربوط به بتالاکتوگلوبولین طبیعی در مقایسه با بتالاکتوگلوبولین هیدرولیز شده توسط باکتری¬های اسید لاکتیک 66
  4-5- نتایج آزمایشات الایزا رقابتی مربوط به هیدرولیز بتالاکتوگلوبولین طبیعی در مقایسه با بتالاکتوگلوبولین هیدرولیز شده توسط باکتری¬های اسید لاکتیک 66
  4-6- نتیجه¬گیری کلی 67
  4-7- پیشنهادات 68
  مراجع..........................................................................................................................................................................69  چکیده :
  چکیده در سال¬های اخیر مطالعه بر محصولات پروبیوتیکی، به خاطر اثراتی که بر سلامتی انسان دارند، افزایش یافته است. از طرف دیگر شیر گاو، یکی از مهم¬ترین حساسیت¬زا¬های غذایی به¬شمار می¬آید. برخی تحقیقات حاکی از آن است که فعالیت پروتئولیتیکی باکتری¬های پروبیوتیک، توانایی کاهش حساسیت و کاهش واکنش ایمنی نسبت به محصولات لبنی را دارد. بتا¬لاکتوگلوبولین، یکی از اصلی¬ترین پروتئین-های شیر و یکی از مهم¬ترین عوامل ایجاد کننده حساسیت نسبت به شیر گاو است. بدین منظور برای بررسی فعالیت پروتئولیتیکی و کاهش حساسیت¬زایی باکتری¬ها، از این پروتئین استفاده شد. در پژوهش پیش رو، 26 ماست لبنی سنتی از نقاط مختلف ایران جمع¬آوری گشت و در حدود 40 نوع لاکتوباسیلوس از این محصولات و از محیط MRS براث و آگار جدا¬سازی گردید. آزمون کاتالاز و رنگ-آمیزی گرم برای شناسایی اولیه باکتری¬های لاکتوباسیلوس استفاده شد. فعالیت پروتئولیتیکی این باکتری¬ها نیز، به¬وسیله آزمون¬های SDS-PAGE و RP-HPLC بر روی بتا¬لاکتو¬گلوبولین، تعیین شد. در طی این فرآیند، انواع مختلف باکتری¬ها با بیشترین فعالیت پروتئولیتیکی شناسایی و برای بررسی توانایی مهار پاسخ ایمنی نسبت به پروتئین هیدرولیزات، بررسی شدند. در آزمون الایزا رقابتی، از مخزن سرمی (سرم کودکان زیر 5 سال حساس به شیر گاو) جهت بررسی مهار اتصال IgE نسبت به پروتئین بتالاکتوگلوبولین هیدرولیزات در مقایسه با پروتئین طبیعی، استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بتالاکتوگلوبولین، هیدرولیز شده توسط باکتری¬ها، توسط IgE سرم بیماران حساس به شیر گاو، به میزان کمتری شناسایی شد. این موضوع نشان دهنده کاهش حساسیت نسبت به این پروتئین است. کلمات کلیدی: حساسیت به شیر گاو، باکتری های اسید لاکتیک، پروبیوتیک، خاصیت پروتئولیتیکی، الایزای رقابتی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In recent years, investigation on probiotics products has been increased because of their impact on consumer health. Cow's milk is a high nutritious food; however, it is also one of the most common food allergens. Some studies showed that the proteolytic activity of probiotic bacteria can reduce the allergenicity and immunoreactivity of milk products. β-Lactoglobulin, the major milk protein and the most milk allergen, has been used in this study to evaluate its proteolytic activity and allergenicity properties. In the present work, 26 traditional yoghurts have been collected from different regions of Iran, and 40 types of Lactobacillus have been isolated in MRS broth and agar medium. The catalase and gram stain tests have been used to recognize Lactobacillus bacteria. The characterization of the proteolytic activity of these bacteria on milk proteins were studied using SDS-PAGE and RP-HPLC techniques. The best proteolytic bacteria were isolated as the main bacteria to hydrolyze beta-Lactoglubolin proteins. The immunoreactivity of protein hydrolysate was investigated to find the amount of reduced immune system responses; therefore, the competitive ELISA experiments (IgE binding inhibition experiments) were utilized by a pool of sera from cow’s milk allergy patients. The results of this study demonstrated that the hydrolysated β-Lactoglobulin is less recognized than native one by IgE from cow’s milk allergy patient’s sera which indicating reduces in the allergenicity properties of this protein. These bacteria have potential roles for using in Iranian dairy products as an allergen reducer. Keywords: Cow's milk allergy, Lactic acid bacteria, Probiotics, Proteolytic activity, Competitive ELISA.


  کلید واژه ها :
  حساسیت به شیر گاو ◄ باکتری های اسید لاکتیک ◄ پروبیوتیک ◄ خاصیت پروتئولیتیکی ◄ الایزای رقابتی,Cow's milk allergy ◄ Lactic acid bacteria ◄ Probiotics ◄ Proteolytic activity ◄ Competitive ELISA

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Advanced Sciences and Technologies Department of Biotechnology M.Sc. Thesis Assessment the potential reduction of β-lactoglobulin using lactic acid bacteria from Iranian dairy product Supervisor: Dr. Asghar Taheri Kafrani By: Maryam Royvaran October 2015
  فصل اول : 1-31
  فصل دوم : 32-49
  فصل سوم : 50-61
  فصل چهارم : 62-80
  فصل پنجم :
  فصل ششم :