• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی میزان دز دریافتی کارکنان در شتابدهنده سیکلوترون با روش مونت کارلو و مقایسه آن با نتایج تجربی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7548
  موضوع :مهندسی هسته ای گرایش رآکتور
  پژوهشگر : سید مجتبی سادات اشکور
  توصیفگر لاتین : Accelerator ? MonteCarlo Method ? Cyclotron ? Dosimetry ? Medical Radioisotope ? Rubidium ? Krypton ? Simulation ? Proton
  توصیفگر فارسی : شتاب دهنده ◄ روش مونت کارلو ◄ سیکلوترون ◄ پرتو دارو ◄ دزیمتری ◄ تالیوم ◄ روبیدیوم ◄ کریپتون ◄ شبیه سازی ◄ پروتون
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوری های نوین
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علیرضا کریمیان، محمد میرزایی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7548
  شماره راهنما : NUC2 3
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شتاب‌دهنده های الکتروستاتیکی 2
  1-3- شتاب‌دهنده های دورهای 3
  1-4- کاربرد شتابدهنده‌ها 5
  1-5- آشنایی با سیکلوترون پژوهشکده تحقیقات پزشکی هسته‌ای کرج 10
  1-6- تولید ذرات ثانویه و اهمیت دزیمتری در تولید یک پرتودارو 17


  عنوان صفحه
  فصل دوم: آشنایی با روش مونت‌کارلو
  2-1- روش مونت‌کارلو 19
  2-2- آشنایی با کد MCNPX 29
  فصل سوم: شبیه‌سازی اتاق‌های هدف، محاسبه و اندازه‌گیری دز فردی
  3-1- اتاق هدف جامد 49
  3-2- اتاق هدف گازی 67
  3-3- اتاق هدف مایع 76
  3-4- جمع‌آوری داده‌های تجربی و نتایج آنها 85
  فصل چهارم: بحث، نتیجه‌گیری و افق‌های پیشرفت
  4-1- مقدمه 90
  4-2- اتاق هدف تالیوم 91
  4-3- اتاق هدف کریپتون 93
  4-4- اتاق هدف FDG 97


  عنوان صفحه
  4-5- افق‌های پیشرفت 102
  پیوست 104
  منابع و موآخذ 112
  چکیده :
  چکیده پرتوداروهای تالیوم- 201، سیستم ژنراتور روبیدیوم- 81/ کریپتون- 81 و FDG به‌ترتیب از طریق واکنش‌های 203Tl (p, 3n) 201Pb، natKr (p, n) 81Rb یا natKr (p, 2n) 81Rb و 18O (n, p) 18F در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج تولید میشوند. در اثر بمباران پروتونی هدف در تولید هرکدام از پرتوداروها، جمعیت نوترونی بسیار زیادی تولید شده که باعث فعال شدن هسته‌ای مواد موجود در اتاق‌های هدف میشود. ایجاد نقص فنی در هدف یا دیگر مواد موجود در اتاق هدف یکی از مهمترین مشکلات در ضمن بمباران پروتونی است که برای انجام تعمیرات لازم باید بمباران قطع شده و اپراتور تعمیرات مورد نظر را انجام دهد. در انجام تعمیرات میزان دز موجود در اتاق هدف ملاک اصلی برای وارد شدن به اتاق است. در این تحقیق شار متوسط پروتون و نوترون بر اثر بمباران پروتونی در فرآیند تولید پرتوداروی مشخص، درون حجم دیوارها و خطوط جریان و تمامی موادی که در اتاق‌های هدف وجود دارند، با استفاده از روش مونت‌کارلو محاسبه میشوند سپس با توجه به زمان بمباران پروتونی، نیمه‌عمر عناصر و سطح مقطع متناسب با شار نوترونی و پروتونی، عناصر پرتوزای تولیدی شناسایی میشوند. با توجه به عناصر پرتوزای تولیدی دز معادل فردی تجمعی در موقعیت‌های خاصی از اتاق هدف محاسبه میشود. همچنین دز تجمعی فردی با استفاده از قرص‌های ترمولومینسانس GR- 200A نیز اندازه‌گیری شده است که با نتایج شبیه‌سازی مقایسه میشود. برای تولید پرتوداروهای تالیوم- 201، سیستم ژنراتور روبیدیوم- 81/ کریپتون- 81 و FDG با استفاده از روش مونت‌کارلو شدت نوترون تولیدی و پرتوزایی پرتوداروی تولید‌شده مورد نظر به ترتیب مقادیر (n/s) 1013 * 93/1 و (Ci) 13/11، (n/s) 1011 * 33/6 و (mCi) 04/39، (n/s) 1011 * 6/5 و (mCi) 740 محاسبه میشوند. در شرایط مشابه مقدار پرتوزایی محصولات مورد نظر به ترتیب (Ci) 75/9، (mCi) 6/35 و (mCi) 600 اندازه‌گیری میشوند. خطای نسبی بین نتایج بدست آمده از قرص‌های TLD و شبیه‌سازی مونت کارلو کمتر از 5 درصد میباشد. کلیدواژه‌ها: دزیمتری، سیکلوترون، اتاق هدف، پرتودارو، تالیوم- 201، روبیدیوم- 81 / کریپتون- 81

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The 201Tl, Rubidium-81/Krypton-81m generator system and FDG medical radioisotopes are produced by cyclotron through the 203Tl (p, 3n) 201Pb, natKr (p, n) 81Rb or natKr (p, 2n) 81Rb and 18O (n, p) 18F reactions, respectively, in nuclear medicine research group of Agricultural, Medical and Industrial Research Schools (AMIRS). By bombardment of the targets in each medical radioisotope productions process a great flux of neutron is produced which this neutron flux is caused the components of the wall, and beam line and other components that exist in target rooms to be activated. One of the most important problems which may encounter is, malfunction of a part of target or beam line which needs the bombardment to be stopped and repaired. so the dosimetry data is needed to decide about doing or not doing the repair in the target rooms. In this research work, by using the Monte Carlo simulation, average proton and neutron fluxes spectrum in the beam lines, walls of the target rooms of each component that exist in target rooms each medical radioisotopes production process were calculated. Depends on the components half-lives, time of the bombardment and proper cross section in proton and neutron fluxes energy range the activity of components in the concrete walls, beam lines aluminum case and … were calculated. By considering these activated components and use of Monte Carlo method whole body dose in different locations of target rooms were calculated. To evaluate the whole body dose the ICRU spherical phantom was used also the whole body doses were measured by using of thermoluminescence method and TLD (GR-200A) and these results were compared with Monte Carlo simulation results. By using the Monte Carlo method the neutron production rates and activity of the produced medical radioisotopes were calculated 1.93E13 (n/s) and 11.13 (Ci), 6.33E11 (n/s) and 39.04 (mCi), 5.6E11 (n/s) and 740 (mCi) for the 201Tl, Rubidium-81/Krypton-81m generator system and FDG radiopharmaceuticals, respectively. Also the experimental data were measured by TLD (GR-200A) and the activity of the above mentioned radiopharmaceuticals were found 9.75 (Ci), 35.6 (mCi) and 600 (mCi), respectively in the similar condition of bombardment. The relative errors between the TLD and simulation results were found less than 5 percent. Keywords: dosimetry, cyclotron, target room, medical radioisotope, 201Tl, Rubidium-81/Krypton-81m, FDG


  کلید واژه ها :
  شتاب دهنده ◄ روش مونت کارلو ◄ سیکلوترون ◄ پرتو دارو ◄ دزیمتری ◄ تالیوم ◄ روبیدیوم ◄ کریپتون ◄ شبیه سازی ◄ پروتون,Accelerator ◄ MonteCarlo Method ◄ Cyclotron ◄ Dosimetry ◄ Medical Radioisotope ◄ Rubidium ◄ Krypton ◄ Simulation ◄ Proton

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Advanced Sciences and Technologies Department of Nuclear Engineering M.Sc. Thesis Assessment of staffs absorbed dose in cyclotron (30 MeV) by Monte Carlo method and comparing with experimental data Supervisors: Dr. Alireza Karimian Dr. Mohammad Mirzaei By: Seyed Mojtaba Sadat Eshkevar February 2011
  فصل اول : 1-18
  فصل دوم : 19-48
  فصل سوم : 49-89
  فصل چهارم : 90-115
  فصل پنجم :
  فصل ششم :