• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب سنجی اندام های بدن در آزمایش های رایج رادیوگرافی شهر یاسوج
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13393
  موضوع :مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها
  پژوهشگر : اقدس پاک نژاد
  توصیفگر لاتین : Entrance Surface Dose ? Radiology ? Simulation ? TLD
  توصیفگر فارسی : دز پوستی ◄ رادیولوژی ◄ شبیه سازی ◄ TLD
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی هسته‌ا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمدرضا عبدی، داریوش شهبازی گهرویی
  استاد مشاور : سجاد برزوئی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13393
  شماره راهنما : NUC2 70
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1- مقدمه 1
  1-2- اهمیت مطالعه 3
  1--3 هدف از اجرای طرح 3
  1-4- کاربرد نتایج تحقیق 3
  1-5- طرح کلی پایان نامه 3
  1-6- پیشینه تحقیق 3
  1--7 دز سنجی 4
  1-8 -پدیده گرمالیانی 4
  1-9 -مزیت¬ها و معایب دزسنج¬های گرمالیانی 6
  1-9-1- مزیت¬ها 6
  1-9--2 معایب 6
  1--10 حفاظت در برابر پرتو و اصول آن 6
  1-10-1- توجیه¬پذیری 7
  1-10--2 بهینه¬سازی 8
  1-10-3- حدود دز 8
  1-11- تصویربرداری پزشکی و کمیت های¬مؤثر بر آن 9
  1-12 پرتوهای ایکس مشخصه 9
  1-12-1- لامپ پرتو ایکس 9
  1-13- تصویربرداری 13
  1-13-1- تصویربرداری قفسه سینه 13
  1-13--2 تصویربرداری جمجمه 14
  1-14- سیستم¬های رادیوگرافی 15
  1-14-1- سیستم رادیوگرافی آنالوگ 15
  1-14--2 سیستم رادیوگرافی دیجیتال 16
  1-14-2-1- سیستم های رادیوگرافیCR 16
  1-14-2--2 سیستم های رادیوگرافی دیجیتال DR 17
  1-14-2-2-1- روش رادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیم 18
  1-14-2-2--2 روش رادیوگرافی دیجیتال مستقیم 18
  1-14-3- مزایای استفاده از رادیولوژی دیجیتال 18

  عنوان صفحه
  فصل دوم: مواد و روش¬ها
  2-1- مقدمه 20
  2-2- مراجعه به بیمارستان ها و مراکز مختلف و تهیه فرم بیماران. 20
  2-3- سیستم های مورد استفاده در دزیمتری 21
  2-3-1- دزیمتری TLD 21
  2-4- منحنی درخشندگی 22
  2-5 -کالیبراسیون 23
  2-6- انجام طرح 24
  2-7- آشنایی با کد مونت کارلو 25
  2-8- آشنایی و نحوه نوشتن کد ورودی 26
  2-9- آشنایی با فانتوم¬های ریاضی و مقایسه آن¬ها 28
  2-10- آشنایی با نرم افزار IPEM و شبیه¬سازی طیف اشعه X 30
  2-11- برنامه شبیه¬سازی شده و خروجی آن 34
  فصل سوم: نتایج وبحث
  3-1- مقدمه 40
  3--2 تعیینECC ........ 41
  3-3- رسم منحنی کالیبراسیون 41
  3-4- دزیمتری بیماران 43
  3-4-1- مرحله اول دزیمتری 43
  3-4-2- مرحله دوم دزیمتری 43
  3-4-3- مرحله سوم دزیمتری بیماران 44
  3-4-4 دزیمتری بیماران با استفاده از TLDهای مرکز تحقیقات تابش شیراز 44
  3-5- نتایج تجربی 44
  3-6- نتایج حاصل از شبیه¬سازی 47
  3-7- بحث 50
  فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  4-1- نتیجه گیری 51
  4-2- پیشنهادات 52
  منابع 53


  چکیده :
  چکیده بدون شک کاربرد پرتوهای یون¬ساز در پزشکی از مفیدترین نوع کاربرد این پرتوها می¬باشد، با این حال از میان تمام منابع مصنوعی پرتو بیش ترین پرتوگیری مردم ازاین نوع منابع است. بیش از یک سوم تصمیم¬گیری¬های مهم و حیاتی پزشکی و همچنین تشخیص¬های زودرس بسیاری از بیماری¬ها وابستگی کامل به آزمایش¬های رادیوگرافی دارد. جهت بهینه سازی و کنترل دز بیماران در تصویربرداری¬های تشخیصی، از سوی کمیسیون¬های مختلف صاحب نظر در حفاظت در برابر پرتو،سطوح دز راهنمای تشخیصی معرفی گردیده است. در این طرح 5 دستگاه مولد پرتو ایکس در 5 مرکز رادیولوژی وابسته به علوم پزشکی یاسوج مورد بررسی قرار گرفت. که در ابتدا به¬صورت تجربی دز سطحی پوست با استفاده از TLD اندازه¬گیری و سپس با استفاده ازشبیه سازی مقدار دزرسیده به بافت‌های هدف درتصویربرداری قفسه سینه و جمجمه بدست آورده شد. نتایج دزیمتری توسط دز دریافتی پوست یا دز سطحی (ESD)، برای رادیوگرافی های مرسوم انجام گرفت. برای نمای خلفی قدامی قفسه صدری در محدوده 29/0 تا 284/1 میلی گری بوده است. این نتایج برای نمای قدامی خلفی جمجمه در محدوده 96/1 تا 8/3 میلی گری اندازه گیری شد. مقادیر اندازه گیری شده در تصویربرداری قفسه سینه، کمی بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط کمیته بین المللی حفاظت در برابر پرتوها می باشد، بنابراین داشتن برنامه های بررسی کیفیت عمل (Quality control) یا تضمین کیفیت (Quality assurance) در مراکز رادیولوژی شهر یاسوج امری ضروری است و می بایست تمام آزمایش های رادیوگرافی تحت شرایط دز دریافتی کمتر برای بیماران، بدون از دست رفتن کیفیت تصویر انجام شود. کلید واژه ها: دز پوستی، رادیولوژی، شبیه¬سازی، TLD

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Application of ionizing radiation in medical imaging is very important. More than third of critical decisions in diaswosis of disease is using of medical imaging techniques, in particular, radiographic examinations. For dose optimization and patientscontrol in diagnostic imaging, the International commission on radiation protection, radiation levels have been introduced the diagnostic guide. All experiments was done using of five X-ray machines located in the hospitals under control of Yasouj University of Medical sciences. All experiments wasaccompolished by Thermoluminescent dosimeter (TLD). Which Putted on the skin of patients. Simulation was also performed on all data. The entrance surfacedoses for the chest X-ray examinations were found to be in the range of 0.29-1.284 mGy. The ESD values for the skull examinations were in the range of 1.96-3.8mGy.The results of the present study indicated a need for quality assurance (QA) programs to be undertaken to avert considerable cost and high patient doses. The recommendations to avoid unnecessary radiation exposure are also given without lose of image quality. Keywords: Entrance Surface Dose– Radiology – Simulation - TLD


  کلید واژه ها :
  دز پوستی ◄ رادیولوژی ◄ شبیه سازی ◄ TLD,Entrance Surface Dose ◄ Radiology ◄ Simulation ◄ TLD

  شهریور ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Advanced Sciences and Technologies Department of Nuclear Engineering M.Sc. Thesis Damage survey of body organs at radiology routine examinations in yasouj Supervisors: Dr.Mohamd reza abdi Dr. Dariyosh Shahbazi Gahroye Advisor: Dr.sajad Borzoui By: Aghdas Paknejad September 2015
  فصل اول : 1-19
  فصل دوم : 20-39
  فصل سوم : 40-50
  فصل چهارم : 51-67
  فصل پنجم :
  فصل ششم :