• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارتقای ایمنی عابرین پیاده در خیابان های شهری همراه با مطالعه موردی شهر اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12575
  موضوع :عمران گرایش برنامه‌ ریزی حمل و نقل
  پژوهشگر : مهدی جباران
  توصیفگر لاتین : Accidents ? Pedestrian Safety ? Accident Modelling ? pedestrian ? Isfahan
  توصیفگر فارسی : تصادفات ◄ ایمنی عابرین پیاده ◄ مدل سازی تصادفات ◄ عابرین پیاده ◄ اصفهان﴿شهر﴾
  دانشکده : دانشکده حمل و نقل، گروه حمل و نقل
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : غلامرضا شیران
  استاد مشاور : میثم اکبرزاده
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12575
  شماره راهنما : TRA2 12
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: معرفی
  1-1مقدمه 1
  1-2تبیین مسئله پژوهشی و اهمیت آن 2
  1-3ویژگی های مطالعه 2
  1-4مروری بر فصل های پایان نامه 2
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 4
  2-2 مروری بر تصادفات عابرین پیاده 4
  2-3 خصوصیات آماری عابرین پیاده 5
  2-3-1بررسی های آماری تصادفات عابرین پیاده در کشور ایران 5
  2-3-2‫ بررسی های آماری تصادفات عابرین پیاده در سایر کشورها ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 7‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  2-4خصوصیات رفتاری عابرین پیاده در هنگام سفر 10
  2-5 مکان های پرخطر برای عابرین پیاده 11
  2-6 روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ‬‬‬‬ 13
  2-7 خودرو و رفتار عابرین پیاده 14
  2-8 الکل و آسیب های عابرین پیاده 17
  2-9خصوصیات عابرین پیاده مصدوم 18
  2-10خصوصیات رفتاری عابرین پیاده در هنگام عبور از عرض خیابان 18
  2-11قابلیت رویت عابرین پیاده 19
  2-12موضوعات خاص مرتبط با عابرین پیاده 20
  2-12-1عابرین کودک 20
  2-12-2 انواع تصادفات عابرین کودک 20
  2-12-3 کودکان وتصمیم گیری 21
  2-12-4 عابرین پیاده مسن 21
  2-12-5 سرعت حرکت و رفتار عبور ازعرض خیابان درعابرین مسن 22
  2-13 اقداماتی جهت بهبود ایمنی عبور مرور عابرین پیاده 22
  2-13-1بهبود تقاطع ها 22
  2-13-2 بهبود خطوط عابر پیاده 24
  2-14ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات برای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات……………………. 26
  2-14-1ﺧﻂﮐﺸﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده‬ 26
  2-14-2 ﭼﺮاغﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده‬ 27


  عنوان صفحه

  2-14-3 ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده‬ 28
  2-14-4 ﮐﻠﻪﻗﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده‬ 28
  2-14-5 ﭼﺮاغﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ‬ 29
  2-14-6 ﭼﺮاغﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه داﺧﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ‬ 29
  2-14-7 دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده‬ 29
  2-14-8 ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ 30
  2-14-9 ﭘﻞﻫﺎی روﮔﺬر ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده‬ 30
  2-14-10زیرگذر عابر پیاده 31
  2-15 نتیجه گیری 32
  فصل سوم: جمع آوری آمار و تشکیل بانک اطلاعاتی
  3-1مقدمه 33
  3-2جمع آوری اطلاعات مورد نیاز 33
  3-3نحوه جمع آوری و خصوصیات اطلاعات تصادفات بدست آمده از پلیس راهور 34
  3-3-1انتخاب نمونه جهت ساخت مدل 38
  3-4آمار و اطلاعات افراد فوت شده در تصادفات 40
  3-5 اطلاعات هندسی و ترافیکی خیابان های شهر اصفهان 44
  3-6 جمع آوری اطلاعات تعدادی از خیابان ها توسط پژوهشگر به صورت میدانی 45
  3-7ویرایش اطلاعات 45
  3-7-1اصلاحات صورت پذیرفته در آمار پلیس 45
  3-7-2اصلاحات صورت پذیرفته در آمار سازمان پزشکی قانونی 45
  3-7-3اصلاحات صورت پذیرفته در اطلاعات خیابان های شهر اصفهان 46
  فصل چهارم : ارزیابی نتایج حاصل از برداشت اطلاعات
  4-1مقدمه 47
  4-2بررسی اطلاعات تصادفات عابرین پیاده....................................…………………………………….47
  4-2-1سن رانندگان 47
  4-2-2جنسیت رانندگان 48
  4-2-3نوع برخورد 48
  4-2-4وضع هوا 49
  4-2-5وضع روشنایی معبر 49
  4-2-6علل اصلی تصادفات 50
  4-3بررسی اطلاعات عابرین پیاده فوت شده 50
  4-3-1جنسیت عابرین فوت شده 51
  4-3-2 سن افراد فوت شده 51
  4-3-3وضعیت تاهل افراد فوت شده 52
  عنوان صفحه

  4-3-4محل سکونت افراد فوت شده 52
  4-3-5میزان تحصیلات افراد فوت شده 53
  4-3-6وضعیت روشنایی معبر در هنگام حادثه 53
  4-3-7رنگ لباس عابر در هنگام حادثه 54
  4-3-8نوع خودروی درگیر با عابر 54
  4-3-9نوع فعالیت عابر 54
  4-4نتیجه گیری 54
  فصل پنجم : ساخت مدل
  5-1 مقدمه 56
  5-2معرفی تعدادی از مفاهیم آماری مورد استفاده 56
  5-2-1جامعه یا جمعیت آماری 56
  5-2-2نمونه آماری 56
  5-2-3متغیر 57
  5-2-4انواع متغیر 57
  5-2-5اندازه گیری داده ها 57
  5-2-6مقیاس داده ها 57
  5-3گذری بر تاریخچه نرم افزار SPSS 58
  5-4رگرسیون خطی 58
  5-4-1روش های رگرسیون خطی 59
  5-5خصوصیات مدل های ساخته شده تصادفات عابرین پیاده و متغیر های آن ها 59
  5-6مراحل ساخت مدل ها 60
  5-6-1بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 60
  5-6-2معرفی متغیر ها به نرم افزار 61
  5-6-3نتایج ساخت مدل 61
  5-6-4بررسی برقراری فرضیات رگرسیون خطی در مدل ساخته شده 66
  5-7 اعتبارسنجی مدل 68
  5-8 نتیجه گیری 69
  فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
  6-1 مقدمه 70
  6-2جمع بندی فصل های پایان نامه
  6-3 محدودیتهای آماری پژوهش 72
  6-4 نتیجه گیری 73
  6-5 ارائه پیشنهادها برای ادامه تحقیق 75
  منابع و مآخذ 76  چکیده :
  چکیده امروزه یکی از بزرگترین معضلات زندگی مردم، تصادفات ترافیکی و خسارات اقتصادی و روحی ناشی از آنها است. در این میان، عابرین پیاده جزو آسیب پذیر ترین گروه های استفاده کننده از راه ها هستند. آنها با وجود اینکه از لحاظ اقتصادی، مصرف سوخت، آلودگی هوا و آلودگی صوتی ضرر خاصی به شهر و کشور وارد نمی کنند، اما در عبور و مرور خود با مشکلات فراوانی مواجه اند. از طرفی هنگام تصادف با وسایل نقلیه به شدت آسیب پذیرند و از طرف دیگر حتی در صورتی که در تصادفی هم درگیر نشوند از جنبه های دیگر مثل آلودگی هوای ناشی از گازهای خروجی خودروها، آلودگی صوتی خودروها و موتورسیکلت ها و تجاوز سایر وسایل نقلیه به حریمشان همواره در معرض استرس ها و بیماری ها قرار دارند. در این پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات گذشته در زمینه ایمنی عبور و مرور عابرین پیاده و تصادفات آنها، بررسی آماری قربانیان اینگونه تصادفات در ایران و سایر کشور ها، تاثیرات زمانی و مکانی، تاثیرات مصرف مشروبات الکلی، مباحثی در زمینه قابلیت رویت عابرین پیاده، موضوعات خاص مربوط به عابرین پیاده، و اقدامات موثر جهت بهبود عابرین پیاده پرداخته شده است و پس از آن در مورد آمار و اطلاعات تصادفات عابرین پیاده شهر اصفهان و نحوه جمع آوری آنها از منابع مختلف از جمله پلیس راهور، سازمان پزشکی قانونی و همچنین سایر اطلاعات از معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان و برداشت های میدانی پژوهشگر مباحثی مطرح شده است. در ادامه تحلیل های اولیه ای از آمار واطلاعات فوق انجام شده است و نتایج این تحلیل ها بیان شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار آماری spss و استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره مدل پیش بینی کننده تعداد تصادفات عابرین پیاده در خیابان های شهر اصفهان ساخته شده است. در پایان هم با توجه به مطالعات پیشین تحقیق و تحلیل های آمار و اطلاعات و مدل، نتایجی جهت ارتقای ایمنی عبور و مرورعابرین پیاده ذکر شده است. کلیدواژه ها: تصادفات، ایمنی عابرین پیاده، مدل سازی تصادفات، عابرین پیاده شهر اصفهان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Nowadays, consequences of traffic accidents and their impacts on victims’ lives are a major issue in the different societies. In the context of road transportation, pedestrians are the most vulnerable users of roads. Although pedestrians consume no fuel and have no air pollution and traffic noise, they are faced with many difficulties to meet their mobility needs. Being too vulnerable to accidents on one hand, and suffering from air pollution, traffic noise and consequently exposure to cancers and stresses on the other hand, have caused policy makers and planers to pay more attention to the needs of pedestrians in urban design. In this study, the previous efforts and researches in the field of pedestrian safety are firstly discussed. Then, the statistics data of accident victims around the world and Iran are examined. The temporal and spatial factors, impacts of alcohol, sight distance and other items related to pedestrian mobility were investigated. In order to identify the most important factors affecting pedestrian accident, statistics data of Isfahan were gathered from police and Isfahan Municipality database. The initial analysis of collected data was presented. Moreover, using multi-variable regression and SPSS package, a model to predict the number of pedestrian accident was developed. In the last step, the results of the model and sound comments to improve pedestrian safety in Isfahan were presented Keywords: Accidents, Pedestrian Safety, Accident Modelling , Isfahan pedestrian


  کلید واژه ها :
  تصادفات ◄ ایمنی عابرین پیاده ◄ مدل سازی تصادفات ◄ عابرین پیاده ◄ اصفهان﴿شهر﴾,Accidents ◄ Pedestrian Safety ◄ Accident Modelling ◄ pedestrian ◄ Isfahan

  مهر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Transportation Department of Transportation M. Sc. Thesis Improve the Safety of Pedestrians on Urban Links (Isfahan Case Study) Supervisor: Dr. Gholamreza Shiran Advisor: Dr. Meisam Akbarzade By: Mehdy Jabaran October 2014
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-32
  فصل سوم : 33-46
  فصل چهارم : 47-55
  فصل پنجم : 56-69
  فصل ششم : 70-80