• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی عملکرد خطوط دال خط شناور در کاهش ارتعاشات محیطی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13980
  موضوع :مهندسی راه آهن گرایش خطوط
  پژوهشگر : الهه یوسفوند چهارلنگ
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده حمل و نقل، گروه مهندسی راه آهن
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : یوسفوند چهارلنگ، الهه
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13980
  شماره راهنما : TRA2 21
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات پژوهش
  1-1مقدمه 1
  1-2 شرح و بیان مسئله پژوهشی 5
  1-3 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش 6
  1-4 اهداف پژوهش 6
  1-5 فرضیه های پژوهش 7
  1-6 روش تحقیق 7
  1-7 چارچوب پژوهش 7

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 9
  2-2 ادبیات پژوهش 9
  2-2-1 ارتعاشات 9
  2-2-1-1 ارتعاشات در سیستم حمل و نقل ریلی 10
  2-2-1-2 نحوه ی شکل گیری ارتعاشات در سیستم حمل و نقل ریلی 11
  2-2-1-3 مراحل انتقال ارتعاش 11
  2-2-1-4روش های کاهش ارتعاش 11
  2-2-2دال خط شناور 12
  2-2-2-1 المان های تکیه گاهی سیستم جرم و فنر 13
  2-2-2-1-1فنرهای فولادی 16
  2-2-2-1-2 تکیه گاه الاستیکی 19
  2-2-2-1-3 روند طراحی و انتخاب لایه ارتجاعی 21
  2-2-2-2سیستم جرم مرتعش 23
  2-2-2-3 دال خط 23
  2-2-2-4روش تحلیل ارتعاشی و ارتجاعی سیستم های جرم و فنر روسازی را ه آهن 24
  2-2-2-4-1 تحلیل خواص ارتجاعی سیستم 24
  2-2-2-4-2 تحلیل خواص ارتعاشی سیستم 25
  2-3پیشینه پژوهش 28
  2-3-1مطالعات داخلی 29

  عنوان صفحه
  2-3-2مطالعات خارجی 34
  2-4جمع بندی 39

  فصل سوم: بررسی و ارزیابی رفتار دال¬خط شناور از منظر ارتعاشات ریلی
  3-1 مقدمه 43
  3-2مدل سازی دالخط شناور 43
  3-2-1 مشخصات هندسی مدل 44
  3-2-1-2 مشخصات مکانیکی مدل و مدل رفتاری مصالح 46
  3-2-3 میرایی مصالح 47
  3-2-3-1میرایی متناسب با جرم: 47
  3-2-3-2میرایی متناسب با سختی: 48
  3-2-4شرایط مرزی 49
  3-2-5 اندرکنش (خاصیت فیزیکی تماس بین سطوح) 50
  3-2-6 المان بندی و شرایط حل 51
  3-2-7 بارگذاری و شرایط مرزی مدل 53
  3-3 اعتبار سنجی مدل 58
  3-3-1 نتایج اعتبارسنجی 59
  3-4 کارآیی دالخط شناور 61
  3-4-1 اثر دالخط شناور در فرکانس 63
  3-5 ارزیابی رفتار دالخط شناور در ارتعاشات ریلی(آنالیز حساسیت) 65
  3-5-1 روند تولید ارتعاشات در دالخط شناور برای سرعت های مختلف عبور قطار و در
  فواصل مختلف از خط 65
  3-5-2 بررسی اثر مدول الاستیسیته بستر در روند تولید ارتعاشات دالخط شناور 68
  3-5-3مقایسه عملکرد دالخط شناور و دالخط معمولی در اثر تغییر سرعت عبور قطار در
  فواصل مختلف 70
  3-6 جمع بندی 73

  فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  4-1 مقدمه 75
  4-2 خلاصه و جمع بندی 75
  عنوان صفحه 4-3 پیشنهادات 77
  پیوست الف: نمودارهای دالخط شناور و دالخط معمولی 79
  پیوست ب: نمودارهای تاثیر فاصله از اعمال بار بر روند تولید ارتعاشات 81
  پیوست ج :نمودارهای تاثیر سرعت عبور قطار در روند تولید ارتعاشات 82
  پیوست د: نمودارهای تاثیر مدول الاستیسیته بستر در کاهش ارتعاشات در فواصل مختلف 84
  مراجع 87  چکیده :
  چکیده احداث خطوط ریلی درون شهری و نزدیکی این خطوط به ساختمان¬های مسکونی، تجاری، تاریخی از منظر صدا و ارتعاشات معضلات زیادی را ایجاد کرده است. ارتعاشات ایجاد شده در سیستم حمل و نقل ریلی به عنوان یک منبع سلب آسایش ساکنین ساختمان¬های واقع در مجاورت خطوط راه-آهن به حساب می¬آیند. برای رفع این معضلات راهکارهای بسیاری وجود دارد. امروزه به منظور کاهش سروصدا و ارتعاشات در ساختمان¬های نزدیک خطوط راه آهن ازسیستم های پیشرفته جدید جرم و فنر استفاده می¬شود. دال¬خط شناور نوعی سیستم جرم و فنر می¬باشدکه لایه بتنی روسازی بروی بستری الاستیک شناوراست. هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی عملکرد دال¬خط¬های شناور در کاهش ارتعاشات محیطی می¬باشد. در این پژوهش با استفاده از روش عددی اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار آباکوس، مدل¬سازی خط یک متروی شهر اصفهان که یک سیستم جرم و فنر می¬باشد به صورت یک مدل سه بعدی طرح شده است. در بررسی عملکرد و کارآیی دال¬خط شناور نتایج بیانگر آن می¬باشند که خطوط دال¬خط شناور کاهش ارتعاشاتی نزدیک به83 درصد را نسبت به دال¬خط¬های معمولی بوجود می¬آورند و همچنین در بررسی عملکرد آن درسرعت¬های مختلف نتیجه حاصله بدین شرح می¬باشد که عملکرد دال¬خط شناور در سرعت¬های بالاتر بهتر می¬شود بطوریکه در یک روند افزایشی سرعت از 80 تا 300 کیلومتربرساعت عملکرد دال¬خط از 83درصد به 90 درصد، افزایش می¬یابد. در قسمت دیگر پژوهش طی یک مطالعه پارامتریک اثرفاصله، سرعت عبور قطار و مدول الاستیسیته بستر در دال¬خط شناور مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج حاصله بدین صورت است که با فاصله گرفتن از خط ارتعاشات به شدت کاهش می¬یابد به¬طوریکه از فاصله 4 متری از آکس خط تا 20 متری حدود 45درصد کاهش ارتعاشات بدست آمده است. دریک فاصله معین نیز با افزایش سرعت عبور قطار ارتعاشات ناشی از حمل و نقل ریلی افزایش می-یابد، بدین صورت که وقتی سرعت قطار از 60 به 300 کیلومتربرساعت می¬رسد ارتعاشات 46/1 برابر می¬شود؛ درواقع حدود 32 درصد افزایش ارتعاش به همراه دارد. در بررسی¬های دیگری که صورت گرفته است مدول الاستیسیته بستر را در دو مقدار 100 و 289 مگاپاسکال باهم مقایسه کرده و نتایج حاکی از آن می¬باشدکه هرچقدر مدول الاستیسیته¬ی خاک بستر بیشتر، آن بستر جاذب ارتعاشات بهتری می¬باشد، بطوریکه در بررسی این دو بسترکاهش ارتعاشات در بستر سخت¬تر نزدیک به 95 درصد می¬باشد و با فاصله گرفتن از خط تاثیر سختی خاک بستر کاهش می¬یابد. کلیدواژه:حمل و نقل ریلی، ارتعاشات محیطی، سیستم جرم و فنر، دال¬خط شناور، المان محدود، مدول الاستیسیته

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Constructing railways within the city and near the tracks of residential buildings, commercial, historic landscape of sound and vibrations; creates lots of problems. There are many ways to fix these problems. Nowadays, in order to reduce noise and vibrations in the building near railways of new advanced the mass spring system is used. The Floating slab track a mass spring system paired concrete pavement layer is suspended on elastic bed. The main goal of this project is to investigate and evaluate the performance of floating slab tracks in reduction of environmental vibration. In this study, using the numerical methods ,finite element and using Abaqus software, modeling metro 1 line is the city Isfahan that a mass spring system is designed as a three-dimensional model. In examining the functioning and performance of floating slab tracks indicates that the floating slab tracks reduces vibrations nearly to 83%, compared to the fix direction track. Also in examining it in different speeds; the result is that the description of the performance of the floating slab tracks gets better at higher speeds. As in an increasing speed process for 80to300 km/h, the floating slab tracks performance increases from 83% to 90%. In the other study, a parametric study; the effect of distance, the speed of the passing train and elasticity modulus, floating slab track has been evaluated. The results in this case has to do with getting away from the line to the intensity of the vibrations are reduced so that from a distance of 4 meter up 20 meter from the line center, around 45% reduction of vibrations is obtained. At a certain distance by increasing the speed of the passing train,the vibrations caused by the rail transport increases, so that when the train speed from 60 to 300 Km/h reaches ,the vibration is 1.46 times; in fact, approximately 32% increase in vibration occurs. In other investigations, Modulus elasticity of bed, in the two amount 100 -289 MPA compared, and The results show that if the bed modulus elasticity increases, the bed absorbs vibrations better. So that review of these two, the speed of vibration in soft soils, several times more than the soil is more hardner and reduce the vibrations in the bed harder, close to 95% and with getting away from the line The impact of bed soil hardness reduced. Key word : Railway transportation, Environmental vibrations, mass spring system, floating slab track, Finite Element, Modulus of elasticity


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Transportation Department of Railway Engineering M.A. Thesis Performance Evaluation of Floating Slab Tracks to Reduce of Environmental Vibrations Supervisors: Dr.Alireza Gharighoran Advisor: Dr.Mohammad Hasan Esmaeili By: Elaheh Yousefvand Chaharlang February 2016
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-42
  فصل سوم : 43-74
  فصل چهارم : 75-92
  فصل پنجم :
  فصل ششم :