• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی و مکان یابی محدوده‌های پر تقاضای دوچرخه با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11555
  موضوع :مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل ونقل
  پژوهشگر : اشکان غلامی علم
  توصیفگر لاتین : Bicycle share ? Bicycle lane index ? Bicycle demand ? Geographic Information System ? Isfahan
  توصیفگر فارسی : سهم سفر دوچرخه ◄ حمل ونقل غیر موتوری ◄ تقاضای دوچرخه ◄ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ◄ اصفهان
  دانشکده : دانشکده حمل و نقل، گروه مهندسی راه‌آهن
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : غلامرضا شیران
  استاد مشاور : حسین حق شناس
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11555
  شماره راهنما : TRA2 8
  فهرست : فهرست
  عنوان صفحه
  فصل اول: معرفی
  1-1 مقدمه 1
  1-2 تعریف مسئله 2
  1-3 اهدف مطالعه 2
  1-4 ساختار فصلهای پایان نامه 2
  فصل دوم: مروری بر منابع و مبانی نظری پژوهش
  2-1 مقدمه 4
  2-2 اهمیت و ضرورت توسعه دوچرخه سواری 4
  2-2-1 منافع اقتصادی دوچرخه 6
  2-2-2 منافع اجتماعی دوچرخه 8
  2-2-3 منافع زیست محیطی دوچرخه 9
  2-2-4 منافع سلامت عمومی دوچرخه سواری 10
  2-3 موانع و چالش‌های حمل‌ونقل غیرموتوری 11
  2-3-1 محدودیت‌های مالی 12
  2-3-2 موانع سازمانی 13
  2-3-3 عدم ایمنی مناسب 13
  2-3-4 درک ناکافی از مسائل فنی 13
  2-3-5 کمبود فضا 13
  2-3-6 عدم آگاهی عمومی 14
  2-4 روش‌های تخمین سفر حمل‌و‌‌‌‌‌‌نقل غیر موتوری 14
  2-4-1 همفزون 14
  2-4-2 ناهمفزون 15
  2-5 مقایسه روشهای تخمین تقاضای دوچرخه 15
  2-5-1 تحلیل تقاضای دوچرخه در فیلادلفیا 17
  2-5-2 تحلیل تقاضای دوچرخه در میلواوکی 19
  2-5-3 تحلیل تقاضای دوچرخه در مونترال 19
  2-5-4 پروژه محک 21
  2-5-5 پروژه شاخص شهرهای سبز 22
  2-6 اجرای فاز 1 طرح کرایه دوچرخه در اصفهان 23
  2-7 پیشنهاد شبکه دوچرخه برای شهر اصفهان 23
  2-10 جمع‌بندی فصل 24
  عنوان صفحه
  فصل سوم: جمع آوری اطلاعات
  3-1 مقدمه 26
  3-2 آمار و اطلاعات مرتبط با دوچرخه سواری در شهرهای جهان 26
  3-2-1 گزارش‌های معیار 27
  3-2-3 مجموعهی مطالعات پوچر و بوهلر 28
  3-3 معرفی شهر اصفهان 29
  3-3-1 مصاحبه با شهروندان 32
  3-3-2 عملیات آماربرداری 33
  3-4 جمعآوری اطلاعات مکانیابی 33
  3-4-1 لایه کاربری زمین 33
  3-5-2 لایه‌های کاربری شغلی و جمعیتی 34
  3-5-3 محل ایستگاههای مترو و دوچرخه 34
  3-5-4 ماتریس جذب و تولید سفر 36
  3-6 جمع‌بندی فصل 38
  فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
  4-1 مقدمه 40
  4-2 تحلیل همبستگی بین سهم سفر و شاخص مسیر ویژه دوچرخه 40
  4-4 مدلهای مکانیابی تسهیلات دوچرخهسواری 41
  4-5 سیستم اطلاعات جغرافیایی 42
  4-5-1 فرمت برداری 42
  4-5-2 فرمت شبکهای 43
  4-5-3 دلیل استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه حاضر 44
  4-6 ساختار مدل 44
  4-6-1 ماتریس جذب و تولید سفرهای دوچرخه 46
  4-6-2 کاربری زمین 46
  4-6- 3 ویژگیهای جمعیتی و شغلی 46
  4-6-4 میزان دسترسی به حملونقل همگانی 46
  4-7 وزن دهی و جمع آثار عوامل 47
  4-8 جمع‌بندی فصل 48
  فصل پنجم: تحلیل نتایج
  5-1 مقدمه 49
  عنوان صفحه
  5-2 نتایج تحلیل همبستگی 49
  5-3 روند سهم سفر دوچرخه در شهرهای جهان در مقایسه با اصفهان 50
  5-4 موانع و مشکلات دوچرخه سواری از دیدگاه شهروندان 54
  5-5 نتایج مدل مکان یابی 60
  5-5-1 ماتریس مبدا- مقصد 60
  5-5-2 کاربری زمین 63
  5-5-3 میزان دسترسی به حملونقل همگانی 72
  5-5-4 ویژگیهای جمعیتی و شغلی 74
  5-5-5 رتبه‌بندی و وزن دهی عوامل 74
  5-5-6 شبکه نمودن لایه ها 75
  5-5-7 ترکیب عوامل مختلف 75
  5-6 جمع‌بندی فصل 82
  فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
  6-1 مقدمه 84
  6-2 مراحل پژوهش و نتایج آنها 84
  6-3 پیشنهادات ادامه پژوهش 86  چکیده :
  چکیده مزایایی از قبیل سرمایه گذاری کمتر و زیرساخت ارزان¬تر مورد نیاز دوچرخه¬سواری، سازگاری بالا با محیط زیست و مصرف بسیار مناسب انرژی از یک سو و مشکلات ناشی از حمل¬ونقل از جمله رشد بی رویه استفاده از وسایل نقلیه موتوری و محدودیت‌های فضایی موجود در شهرها از سوی دیگر، دوچرخه را برای سفرهای درون شهری مورد توجه برنامه¬ریزان و سیاستگذاران شهرها قرار داده است. در این مطالعه ابتدا به اهمیت و ضرورت توسعه دوچرخه در شهرها پرداخته می¬شود. سپس اطلاعات مرتبط با دوچرخه¬سواری در شهرهای جهان جمع-آوری می¬شود و وضعیت دوچرخه¬سواری و اقدامات و سیاست¬های اجرا شده در این شهرها مورد بررسی قرار می-گیرد. نتایج حاصل از این منابع نشان می¬دهد که لزوم ایجاد زیرساخت¬های دوچرخه به منظور ترویج آن ضروری است و ارتباط تنگاتنگی بین سهم سفر دوچرخه و شاخص مسیرهای ویژه دوچرخه وجود دارد. در ادامه وضعیت دوچرخه¬سواری اصفهان که پیشینه دوچرخه¬سواری بسیار مناسبی داشته و در دهه¬های اخیر با کاهش شدید سهم سفرهای دوچرخه روبرو بوده مورد ارزیابی قرار می¬گیرد و با شهرهای موجود در پایگاه داده این مطالعه مقایسه می¬شود. مقایسه صورت گرفته نشان می¬دهد که نه تنها شهرهای دوچرخه¬¬- محور اروپایی که شهرهای خودرو- محور آمریکایی نیز توجه ویژه‌ای به دوچرخه داشته¬اند به طوری که سهم سفرهای دوچرخه رو به افزایش است. در ادامه به بررسی موانع و مشکلات دوچرخه¬سواری از دیدگاه شهروندان اصفهان پرداخته می¬شود و نتایج مصاحبه با شهروندان ارائه می¬شود. در انتها، مدل مکانیابی تسهیلات دوچرخه بر مبنای سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شهر اصفهان پیاده¬سازی و محدوده با بیشترین تقاضای دوچرخه شناسایی می¬شود. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان ورود لایه¬های اطلاعاتی مختلف به روند تحلیل را فراهم نموده که این مورد از مهم‌ترین مزایای مدل مذکور است. محدوده پر تقاضا رینگ اول، دوم و قسمتی از رینگ سوم شبکه معابر اصفهان را در بر می¬گیرد که به عنوان هسته تقاضای دوچرخه در شهر اصفهان مستعد ایجاد زیر ساخت و تسهیلات مناسب دوچرخه می¬باشد. کلمات کلیدی: سهم سفر دوچرخه، حمل¬ونقل غیر موتوری، تقاضای دوچرخه، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، اصفهان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In the face of rising urban, environmental and social drawbacks of the transportation and traffic on one hand, and the limitation of resources on another, cycling has shifted upward in the agenda of politicians, urban managers and planners. To analyze the status of cycling in Isfahan, following steps has been taken. A database was created and a number of the world cities were compared in term of provision of cycling services. Correlation analysis was carried out incorporating a number of variables such as, cycling modal share and length of bike path. Strong correlation was observed between these two variables. The comparison made amongst the cities also enabled us to make sound recommendations to improve cycling in the historic city of Isfahan. Then, the problems and limitations of cycling in Isfahan from its citizens’ viewpoint were considered and the results of interview with 4300 citizens were presented. In addition, a model to locate and identify the regions with high potential in term of cycling was developed. The model was based on Geographic Information System (GIS), and it enabled us to enter various data layers to the procedure of demand analysis. The model outputs showed that demand core in term of cycling was included the first and second rings and also some parts of third rings of Isfahan road network. The boundary of demand core was suggested as the in priority location in order to construct and develop bicycle infrastructures. Key words: Bicycle share, Bicycle lane index, Bicycle demand, Geographic Information System, Isfahan  


  کلید واژه ها :
  سهم سفر دوچرخه ◄ حمل ونقل غیر موتوری ◄ تقاضای دوچرخه ◄ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ◄ اصفهان,Bicycle share ◄ Bicycle lane index ◄ Bicycle demand ◄ Geographic Information System ◄ Isfahan

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Transportation Department of Railway Engineering M.Sc. Thesis Evaluating and locating of high demand regions for cycling using GIS (A case study: Isfahan) Supervisor: Dr Gholamreza Shiran Advisor: Dr Hossein Haghshenas By: Ashkan Gholamialam February 2013
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-25
  فصل سوم : 26-39
  فصل چهارم : 40-48
  فصل پنجم : 49-94
  فصل ششم :