• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی تغییرات ساختاری ترکیبات نانوکریستالی پایه Nb-Al در حین آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12947
  موضوع :علوم و فناوری نانو گرایش نانوفیزیک
  پژوهشگر : حمیده نقی ها
  توصیفگر لاتین : Niobium - Aluminides ? , intermetallic compound ? mechanical alloying ? heat treatment ? Nb3Al superconductivity
  توصیفگر فارسی : ترکیبات بین فلزی ◄ آلومینایدهای نیوبیوم ◄ آلیاژسازی مکانیکی ◄ عملیات حرارتی ◄ ابررسانایی Nb³A¹
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوریهای نوین، گروه مهندسی فناوری
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : بهروز موحدی، محسن اسدی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12947
  شماره راهنما : NAN2 16
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول : مقدمه
  مقدمه 1
  فصل دوم : مبانی علمی و مطالعات مروری
  ۲-1- نانو مواد وخواص آن‌ها 3
  2-2- ابررسانایی 5
  2-2-۱- مهمترین خواص ابررساناها 6
  2-2-2- خصوصیات ابررسانایی ترکیب Nb3Al 6
  2-3- ترکیبات بین فلزی 7
  2-3-1- بهبود خواص مکانیکی ترکیبات بین فلزی 8
  2-4- نیوبیوم 9
  2-5- آلومینایدهای نیوبیوم 9
  2-5-1- ساختار A15ترکیب نیوبیوم – آلومینیم 11
  2-5-2- کاربرد آلومینایدهای نیوبیوم 12
  2-6- روش‌های تولید ترکیب Nb3Al 12
  2-7- فرایند آلیاژسازی مکانیکی 13
  2-7-1- کاربردهای آلیاژسازی مکانیکی 14
  2-7-2- مشکلات و چالش‌های موجود در آلیاژسازی مکانیکی 14
  2-7-3- روند تغییرات ریزساختاری در فرایند آلیاژسازی مکانیکی 15
  2-8- مکانیزم ایجاد ساختارهای آمورف با روش آلیاژسازی مکانیکی 16

  عنوان صفحه

  2-8-1- مکانیزم تشکیل فاز آمورف در فرایند آسیاب‌کاری یک ترکیب همگن 18
  2-8-2- مسیرهای مختلف تشکیل ساختار آمورف در فرایند آلیاژسازی مکانیکی 20
  2-9- ترمودینامیک اختلاط اتم‌ها در حین آلیاژسازی 21
  2-9-1- محاسبات ترمودینامیکی اختلاط اتم‌ها بر اساس مدل مدیما 22
  2-10- مطالعات مروری در زمینه‌ی آلومینایدهای نیوبیوم 25
  2-11- جمع بندی 31

  فصل سوم : مواد و روش‌ها
  3-1- مواد اولیه 32
  3-2- طراحی آزمایش 35
  3-3- تجهیزات مورد استفاده 37
  3-3-1- دستگاه آسیاب 37
  3-3-2- دستگاه گلاو باکس 37
  3-3-3- دستگاه پرس 37
  3-3-4- کوره‌ی عملیات حرارتی 38
  3-3-5- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 38
  3-3-6- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 38
  3-3-7- دستگاه پراش پرتو ایکس 38


  عنوان صفحه

  3-3-8- دستگاه آنالیز حرارتی 39
  3-4- تعیین اندازه بلورک و کرنش داخلی 39
  3-5- تعیین پارامتر شبکه 42
  3-6- روش تعیین حلقه‌های آزمون TEM (SADP) 43

  فصل چهارم : نتایج و بحث
  4-1- ارزیابی فازی ذرات پودر در آسیاب با سرعت rpm 500 44
  4-2- ارزیابی فازی ذرات پودر در آسیاب با سرعت rpm 800 45
  4-3- بررسی مورفولوژی ذرات پودر آسیاب‌کاری شده 47
  4-3-1- محاسبه‌ی اندازه بلورک و کرنش شبکه‌ی پودر آسیاب شده 48
  4-4- تأثیر فعال سازی مکانیکی بر مکانیزم واکنش در مخلوط آسیاب شده‌ی Nb75Al25 51
  4-5- بررسی ترمودینامیکی تشکیل محلول جامد و فاز آمورف در سیستم دوتایی Nb-Al 52
  4-5-1- محاسبات ترمودینامیکی در تعیین تغییرات آنتالپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس 52
  4-6- عملیات حرارتی پودر آسیاب‌کاری شده با سرعت rpm 500 55
  4-7- عملیات حرارتی پودر آسیاب‌کاری شده با سرعت rpm 800 56
  4-8- بررسی ریزساختار توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری 59

  فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
  5-1- نتیجه‌گیری 60
  5-2- پیشنهادات 61
  مراجع 62
  عنوان صفحه

  پیوست‌ها 66
  محاسبه پارامتر شبکه‌ی پودر نیوبیوم قبل از آسیاب‌کاری 66
  محاسبه اندازه بلورک وکرنش شبکه‌ی پودر آسیاب شده با استفاده از روش ویلیامسون-هال 68
  محاسبه پارامتر شبکه‌ی نیوبیوم بعد از آسیاب‌کاری 73
  ترمودینامیک اختلاط اتم‌ها در حین آلیاژسازی مکانیکی 77
  محاسبه حلقه‌های دبای در تصویر TEM 80


  چکیده :


  چکیده انگلیسی :
  Abstract Due to their high melting point, big elastic module, and lower density than most nickel base super alloys, Niobium - Aluminides is a good option in producing pieces with high temperature, and a viable alternative for superconductors in magnetic fields. Despite their great advantages, these compounds have some disadvantages such as low flexibility in ambient temperature and resistance to inappropriate oxidation in temperatures more than 700º C. This study aims to synthesize and characterize Nb3Al alloy, using mechanical alloying and heat treatment. intermetallic compound of Nb3Al can flow high densities of current and produce steady fields up to 25 to 30 Tesla in 4/2º K. Due to its superconductivity, this combination has some unique applications such as in building nuclear fusion reactors. Therefore, there are different developing methods for producing it from which one of the most suitable is mechanical. In this method, at first, a mixture of Nb-Al powder with the proportion of Nb75Al25 atomic percent was milled under Argon gas atmosphere in a high-energy planetary mill, at different times. To conduct phasological study and to examine the rate of changes in the size of crystalline and the lattice strain, the analysis of X-ray (XRD) was performed on the milled samples. Then, to form the complete desired phase and regularize the lattice, heat treatment was carried on the pill-like samples. The forming of Nb3Al phase or other phases was investigated by X-ray, and SEM and TEM analyses were performed to study morphology and structural changes in the forms and sizes of Particles, and also to determine the structure type and the size of crystalline. In this research, a high percent of desired superconductive phase was synthesized with nanostructure you can also use the survey results by selecting the desired superconducting phases of milling and heat treatment to obtain cycle. Formation evaluation phase by XRD analysis showed that after 7 hours and 7 hours milling 850℃ heat temperature intermetallic compounds formed Nb3Al. TEM picture also shows the middle size of crystalline, about 45 nanometer the results Williamson - Hall is in compliance. Key words: Niobium - Aluminides, intermetallic compound, mechanical alloying, heat treatment, Nb3Al superconductivity.


  کلید واژه ها :
  ترکیبات بین فلزی ◄ آلومینایدهای نیوبیوم ◄ آلیاژسازی مکانیکی ◄ عملیات حرارتی ◄ ابررسانایی Nb³A¹,Niobium - Aluminides ◄ , intermetallic compound ◄ mechanical alloying ◄ heat treatment ◄ Nb3Al superconductivity

  اسفند1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Advanced Sciences and Technologies Department of Nanotechnology Engineering M.Sc. Thesis Investigation of structural changes of Nb-Al base nanocrystalline composites during mechanical alloying and heat treatment Supervisers: Dr. Behrooz Movahedi Dr. Mohsen Asadi By: Hamideh Naghiha March 2015
  فصل اول : 1-2
  فصل دوم : 3-31
  فصل سوم : 32-43
  فصل چهارم : 44-59
  فصل پنجم : 60-83
  فصل ششم :