• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  "تعیین عوامل موثر بر قیمت گذاری ورودی باشگاه های بدنسازی شهرستان اصفهان"
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12785
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
  پژوهشگر : لیدا یسلیانی
  توصیفگر لاتین : marketing ? marketing mix ? pricing ? body building clubs
  توصیفگر فارسی : بازاریابی ◄ آمیخته های بازاریابی ◄ قیمت گذاری ◄ باشگاه های بدنسازی
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمد سلطان حسینی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12785
  شماره راهنما : SPO2 486
  فهرست :  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول طرح تحقیق
  1-1 مقدمه ............................................................................................................................................................... 1
  1-2 شرح و بیان مساله ......................................................................................................................................... 3
  1-3 اهمیت و ارزش پژوهش ............................................................................................................................... 6
  1-4 اهداف پژوهش .............................................................................................................................................. 8
  1-4-1 اهداف کلی................................................................................................................................................. 8
  1-4-2 اهداف جزئی ............................................................................................................................................. 8
  1-5 سوال های تحقیق ......................................................................................................................................... 9
  1-6 تعریف مفاهیم و واژگان پژوهش ............................................................................................................. 10
  1-6-1 مبانی نظری ........................................................................................................................................... 10
  1-6-1-1 بازاریابی ............................................................................................................................................. 10
  1-6-1-2 آمیخته های بازاریابی ..................................................................................................................... 11
  1-6-1-3 قیمت گذاری .................................................................................................................................... 11
  1-6-1-4 باشگاه ................................................................................................................................................ 11
  1-6-1-5 باشگاه بدنسازی ............................................................................................................................... 11
  1-6-2 تعاریف عملیاتی .................................................................................................................................... 12
  1-6-2-1عوامل مربوط به خدمات ................................................................................................................. 12
  1-6-2-2 عوامل مربوط به امکانات و تسهیلات .......................................................................................... 12
  1-6-2-3 عوامل مربوط به موقعیت مکانی .................................................................................................. 12
  1-6-2-4 عوامل مدیریتی ............................................................................................................................... 12
  1-7 خلاصه فصل ............................................................................................................................................... 12
  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  2-1 مقدمه .......................................................................................................................................................... 13
  2-2 بخش اول مبانی نظری ............................................................................................................................ 15
  2-2-1 بازاریابی .................................................................................................................................................. 15
  2-2-1-1 فلسفه بازاریابی ................................................................................................................................ 15
  عنوان صفحه
  2-2-1-2 تعاریف بازاریابی .............................................................................................................................. 17
  2-2-1-3 چگونگی اجرا و پیاده سازی مفهوم بازاریابی در سازمان ها ................................................. 20
  2-2-1-4 مدیریت بازاریابی ............................................................................................................................ 21
  2-2-2 بازاریابی ورزشی ................................................................................................................................... 23
  2-2-2-1 مدیرت بازاریابی ورزشی ............................................................................................................... 24
  2-2-3 آمیخته های بازاریابی ......................................................................................................................... 24
  2-2-3-1 محصول ............................................................................................................................................ 27
  2-2-3-2 ترویج ................................................................................................................................................ 29
  2-2-3-3 مکان ................................................................................................................................................. 30
  2-2-3-3-1 تسهیلات ورزشی ...................................................................................................................... 31
  2-2-3-3-2 شواهد فیزیکی ........................................................................................................................... 32
  2-2-3-4 قیمت ................................................................................................................................................ 33
  2-2-3-4-1 اهمیت قیمت در اقتصاد روز .................................................................................................. 34
  2-2-3-4-2 اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی......................................................................................... 34
  2-2-3-4-3 قیمت در ورزش ......................................................................................................................... 36
  2-2-3-4-4 قیمت گذاری .............................................................................................................................. 36
  2-2-3-4-5 رویکرد های قیمت گذاری ...................................................................................................... 38
  2-2-3-4-5-1 رویکرد های قیمت گذاری مبتنی بر هزینه .................................................................. 38
  2-2-3-4-5-2 رویکرد های قیمت گذاری مبتنی بر مشتری ............................................................... 39
  2-2-3-4-5-3 رویکرد های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت .................................................................. 39
  2-2-3-4-6 فرآیند قیمت گذری راهبردی در ورزش ............................................................................. 40
  2-2-3-4-7 استراتژی قیمت گذاری برای خدمات .................................................................................. 43
  2-3 بخش دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ................................................................................................... 44
  2-3-1 پژوهش های خارجی .......................................................................................................................... 45
  2-3-2 پژوهش های داخلی ............................................................................................................................ 46
  2-4 خلاصه فصل .............................................................................................................................................. 48
  فصل سوم : روش شناسی
  3-1 مقدمه ......................................................................................................................................................... 49
  عنوان صفحه
  3-2 روش پژوهش ............................................................................................................................................. 50
  3-3 جامعه آماری پژوهش ............................................................................................................................... 50
  3-4 نمونه و روش تعیین حجم نمونه ........................................................................................................... 50
  3-5 روش نمونه گیری ..................................................................................................................................... 50
  3-6 ابزار اندازه گیری ........................................................................................................................................ 52
  3-6-1 تشکیل پرسشنامه و ارتباط پرسشنامه با متغیرهای پژوهش .................................................... 52
  3-6-2 پایایی و رواییی پرسشنامه ................................................................................................................. 53
  3-7 روش گردآوری اطلاعات .......................................................................................................................... 53
  3-8 روش تحلیل داده ها ................................................................................................................................. 53
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1 مقدمه .......................................................................................................................................................... 54
  4-2 روش های آماری مورد استفاده .............................................................................................................. 55
  4-3 یافته های تحقیق ...................................................................................................................................... 55
  4-3-1 سوال اول پژوهش ................................................................................................................................ 55
  4-3-2 سوال دوم پژوهش ................................................................................................................................ 58
  4-3-3 سوال سوم پژوهش .............................................................................................................................. 59
  4-3-4 سوال چهارم پژوهش ........................................................................................................................... 60
  4-3-5 سوال پنجم پژوهش ............................................................................................................................. 62
  4-3-6 سوال ششم پژوهش ............................................................................................................................. 64
  4-3-7 سوال هفتم پژوهش ............................................................................................................................. 65
  4-3-8 سوال هشتم پژوهش ........................................................................................................................... 65
  4-3-9 سوال نهم پژوهش ................................................................................................................................ 67
  4-3-10 سوال دهم پژوهش ........................................................................................................................... 68
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری..........70

  5-3 بحث و نتیجه گیری .....................................................................................................................................71
  5-3-1 سوال اول پژوهش ................................................................................................................................ 71
  5-3-2 سوال دوم پژوهش ................................................................................................................................ 72
  5-3-3 سوال سوم پژوهش .............................................................................................................................. 73
  5-3-4 سوال چهارم پژوهش ........................................................................................................................... 74
  5-3-5 سوال پنجم پژوهش ............................................................................................................................ 75
  5-3-6 سوال ششم پژوهش ............................................................................................................................. 76
  5-3-7 سوا هفتم پژوهش ................................................................................................................................ 76
  5-3-8 سوال هشتم پژوهش ........................................................................................................................... 77
  5-3-9 سوال نهم پژوهش ................................................................................................................................ 78
  5-3-10 سوال دهم پژوهش ........................................................................................................................... 79
  5-4 پیشنهادهای کاربردی برخاسته از یافته های تحقیق ....................................................................... 79
  5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ................................................................................................... 80
  5-6 محدودیت های تحقیق ............................................................................................................................ 80
  فهرست منابع فارسی ......................................................................................................................................... 81
  فهرست منابع لاتین ........................................................................................................................................... 86
  پیوست 1 .............................................................................................................................................................. 88
  چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................. 91


  چکیده :
  چکیده هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر قیمت گذاری ورودی باشگاه های بدنسازی شهرستان اصفهان بود. روش پژوهش به لحاظ نوع توصیفی، و از لحاظ هدف کاربردی است که جمع آوری اطلاعات آن نیز به شیوه پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران باشگاه های بدنسازی شهرستان اصفهان، که باشگاه آنها دارای مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بودند، در سال 1393 تشکیل داد. حجم جامعه براساس اطلاعات واحد امور باشگاه ها در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 286 نفر بود و حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 162 نفر محاسبه شد، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 4 مولفه ی اصلی با 22 گویه بود. روایی پرسشنامه براساس نظرات 8 نفر از متخصصان و اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت ورزشی و بازاریابی تایید و پایایی آن بر اساس فرمول آلفای کرونباخ برای کل گویه ها 77/0 و برای چهار مولفه اصلی بین 68/0 تا 74/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون T تک نمونه، آزمون فریدمن و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد چهار مولفه ی عوامل مربوط به خدمات، عوامل مربوط به امکانات و تسهیلات، عوامل مربوط به موقعیت مکانی و عوامل مدیریتی بر قیمت گذاری ورودی باشگاه های بدنسازی شهرستان اصفهان موثرند. در اولویت بندی جداگانه ی صورت گرفته، برای هریک از مولفه های اصلی مشخص شد که از میان عوامل مربوط به خدمات، عامل کیفیت خدمات بهداشتی، ازمیان عوامل امکانات و تسهیلات، عامل کیفیت دستگاه های بدنسازی، از میان عوامل موقعیت مکانی، عامل موقعیت جغرافیایی باشگاه و از میان عوامل مدیریتی، عامل سابقه ی ورزشی نیروی انسانی اولین اولویت را در تاثیرگذاری بر قیمت ورودی باشگاه های بدنسازی به خود اختصاص داد. همچنین از دیدگاه پاسخگویان عواملی چون وجود کلاس های آموزشی، فرهنگی و تربیتی در کنار برنامه های ورزشی، تعداد و کیفیت دوش های موجود، فاصله باشگاه از مکان هایی مانند پمپ بنزین و شهرک های صنعتی و کیفیت ثبت نام متقاضیان کمترین تاثیر را بر قیمت گذاری ورودی باشگاه های بدنسازی شهرستان اصفهان داشتند. واژگان کلیدی: بازاریابی، آمیخته های بازاریابی، قیمت گذاری، باشگاه های بدنسازی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The current study aims to identify the main factors that affect the input pricing of Body building clubs in Isfahan city. The method of the research is interpretive and it is applied for its purpose and data gathering was done by measurement. The statistical population of this investigation consisted of all the directors of body building clubs in Isfahan in 1393 who had acquired the official license from the head office of the youth affairs and sports. Based on the data of the gyms affairs taken from the head office of the youth affairs and sports, the size of statistical sample computed using the Morgan’s sample size table was 162 which was selected by stratified random sampling in proportion to the statistical population. The questionnaire measuring instruments used, includes 4 main components of 22 items. The validity of questionnaire was confirmed according to the opinions of 8 experts and academic professors of sport management and marketing and its reliability on the basis of Cronbach’s alpha was computed 77% for all the items and between 68% to 74% for 4 main components. The statistical methods used for data analysis were single sample T-test, Friedman’s test and Kolmogorov –Smirnov test. The findings indicated that there are 4 main components that affect the input pricing of bodybuilding gyms in Isfahan including the factors related to services, the factors related to facilities, the factors of location of the clubs and management factors. After classifying the factors separately, it was determined that the most important factors for each of the above components, that have the most effectiveness on input pricing of body building clubs, are the quality of health services, the quality of gym equipments, the geographical location of the gym and human resource sport records, respectively . Besides, according to the responders, some factors have the least impacts on the input pricing of body building clubs in Isfahan such as pedagogical, cultural and training programs alongside the exercise programs, the number and quality of showers, the distance between the gym and some locations like gas station and industrial parks, and the quality of askers’ registration. Key words: marketing, marketing mix, pricing, body building clubs.


  کلید واژه ها :
  بازاریابی ◄ آمیخته های بازاریابی ◄ قیمت گذاری ◄ باشگاه های بدنسازی,marketing ◄ marketing mix ◄ pricing ◄ body building clubs

  اسفند1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Facutly of Physical education Department of Sport Management M.A Thesis Indicating the Effective Criteria on Body Building Club Entrance Pricing in Isfahan City Supervisor: Dr. Mohammad Soltan Hossini By Lida Yaselyani
  فصل اول : 1-12
  فصل دوم : 13-48
  فصل سوم : 49-53
  فصل چهارم : 54-69
  فصل پنجم : 70-93
  فصل ششم :