• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ترسیب الکتروشیمیایی نانوذرات اکسید فلزی و کاربرد آن‌ها در اندازه‌گیری پارانیتروفنول
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11654
  موضوع :نانوفیزیک
  پژوهشگر : هدایت حسینی
  توصیفگر لاتین : Electrode ? Sensor ? Nickel Oxide ? Paranitrophenol ? Electrochemical Reduction
  توصیفگر فارسی : الکترود ◄ حسگر ◄ نیکل اکسید ◄ پارانیتروفنول ◄ احیای الکتروشیمیایی
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوریهای نوین، گروه مهندسی نانوفنا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید عبداله نوربخش رضایی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11654
  شماره راهنما : NAN2 12
  فهرست : فهرست¬ مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1- نانوفناوری 1
  1-2- روش‌های سنتز نانوذرات 2
  1-2-1- فرآوری مکانیکی 3
  1-2-2- فرآوری حرارتی 4
  1-2-3- روش پایین به بالا 4
  1-2-4- تبخیر باریکه الکترونی 4
  1-2-5- رسوب¬دهی فیزیکی بخار 4
  1-2-6- تبخیر حرارتی 5
  1-2-7- اسپاترینگ 5
  1-2-8- رسوب‌دهی فاز گاز 6
  1-2-9- رسوب¬دهی شیمیایی بخار 6
  1-3-10- سنتر بر پایه آئروسل 7
  1-2-11- سل ژل 7
  1-2-12- سنتز الکتروشیمی 8
  1-3- نانوذرات نیکل اکسید 11
  1-3-1- معرفی 11
  1-4- مروری بر کارهای انجام‌شده با نانوذرات نیکل اکسید 13
  1-5- فنول 20
  1-6- روش‌های اندازه¬گیری ترکیبات فنولی 22
  1-7- مروری بر کارهای انجام‌شده برای اندازه¬گیری پارانیتروفنول به روش الکتروشیمیایی 26

  فصل دوم: مواد و روش¬ها
  2-1- مقدمه 29
  2-2- مواد مورد استفاده 29
  عنوان صفحه
  2-3- دستگاه¬ها 31
  2-3-1- دستگاه الکتروشیمیایی پتانسیواستات/گالوانواستات 31
  2-3-2- دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (AFM) 32
  2-3-3- سایر دستگاه¬ها و وسایل مورد استفاده 32
  2-4- طرز تهیه محلول¬ها 32
  2-4-1- طرز تهیه محلول پارانیتروفنول 32
  2-4-2- طرز تهیه محلول بافر 33
  2-4-3- طرز تهیه محلول نیکل 33
  2-4-4- طرز تهیه محلول اسید یا باز با غلظت مشخص 33
  2-4-5- تهیه محلول فروسیانید 33
  2-5- اندازه¬گیری¬های الکتروشیمیایی 33
  2-5-1- روش ولتامتری چرخه¬ای 34
  2-5-2- روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی 34
  2-6- روش سنتز نانوذرات نیکل اکسید بر سطح الکترود کربن شیشه¬ای 34
  2-6-1- روش اول -A((GC/NiOx 35
  2-6-2- روش دوم +-A((GC/NiOx 35
  2-6-3- روش سوم +-A((GC/NiOx 36
  2-6-4- روش چهارم Ac((GC/NiOx 36
  2-6-5- روش پنجم GC/NiOx)Ac+) 36
  2-6-6- روش ششم GC/NiOx)Acc) 36
  2-7- تأثیر دما نانوذرات نیکل اکسید در احیای پارانیتروفنول 36
  2-8- تأثیر غلظت نانوذرات نیکل اکسید در احیای پارانیتروفنول 36
  2-9- نکات مهم به هنگام کار در آزمایشگاه 36  عنوان صفحه
  فصل سوم: بحث و نتیجه¬گیری
  3-1- سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات نیکل اکسید در محیط غیر اسیدی و بررسی خاصیت کاتالیزوری برای احیای پارانیتروفنول 38
  3-2- بخش اول 38
  3-3- مقدمه 38
  3-4- اصلاح سطح الکترود کربن شیشه¬ای با نانوذرات نیکل اکسید 38
  3-5- بررسی کنترل جذب سطحی بودن الکتروشیمی نانوذرات نیکل اکسید 41
  3-6- بررسی پایداری نانوذرات نیکل اکسید تشکیل‌شده در سطح الکترود 44
  3-7- مشخصه¬یابی نانوذرات نیکل اکسید با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی 44
  3-8- بررسی احیای الکتروشیمیایی پارانیتروفنول 46
  3-9- بررسی تأثیر پتانسیل ترسیبی بر احیای الکتروشیمیایی پارانیتروفنول توسط نانوذرات نیکل اکسید 48
  3-10- بررسی تأثیر دمای ترسیبی بر رفتار الکتروکاتالیزوری فیلم نانوذرات نیکل اکسید 51
  3-11- بررسی تأثیر غلظت یون نیکل به¬کار رفته فرآیند سنتز بر احیای پارانیتروفنول 52
  3-12- بررسی اثر pH الکترولیت بر احیای پارانیتروفنول 53
  3-13- بررسی کنترل انتشاری بودن پارانیتروفنول 55
  3-14- تعیین محدوده پاسخ خطی حسگر 57
  3-15- حد تشخیص حسگر برای احیای پارانیتروفنول 58
  3-16- بررسی کارایی حسگر برای اندازه¬گیری پارانیتروفنول در نمونه¬های واقعی 60
  3-17- سنتز نانوذرات نیکل اکسید در محیط اسیدی جهت کاربرد در اندازه¬گیری پارانیتروفنول 64
  3-18- محدوده تشخیص 65
  نتیجه¬گیری 67  چکیده :
  چکیده: پارانیتروفنول به¬عنوان یک ترکیب فنولی، ماده¬ای سمی، سرطان¬زا و کشنده می¬باشد که قرار گرفتن در معرض آن باعث سوختگی شدید پوستی و حتی مرگ می¬شود. این ماده از فعالیت¬های بیوشیمیایی برخی گیاهان و فعالیت¬های صنعتی انسان¬ها تولید می¬شود. روش¬های الکتروشیمیایی از جمله روش-هایی هستند که به‌طور گسترده برای اندازه¬گیری ترکیبات فنولی در سطح آب و خاک استفاده می¬شوند. در این پژوهش، نانوذرات نیکل اکسید به¬طور موفقیت¬آمیزی به روش الکتروشیمیایی بر سطح الکترود کربن شیشه¬ای ترسیب شد. در این کار از نانوذرات ترسیب شده در سطح الکترود به¬عنوان حسگری مناسب برای اندازه¬گیری پارانیتروفنول استفاده شد. جهت بررسی سطح و تشکیل نانوذرات نیکل اکسید از روش¬های ولتامتری چرخه¬ای، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، کرونوآمپرومتری، طیف¬سنجی EDAX، میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. تاثیر پارامترهایی مختلفی بر روی سنتز نانوذرات نیکل اکسید بررسی شد و ترسیب الکتروشیمیایی نانوذرات در شرایط مختلف آزمایش نظیر دما، نوع و محدوده پتانسیل اعمالی، غلظت یون نیکل و نوع نمک انجام شد. نتایج نشان داد که دمای ترسیب، نوع و محدوده پتانسیل اعمالی و غلظت یون نیکل و روش به¬کار رفته برای ترسیب، تاثیر زیادی بر الکتروشیمی و خواص کاتالیزوری فیلم ترسیب شده نیکل اکسید دارد. در ادامه کارایی الکترود اصلاح شده، برای احیای الکتروشیمیایی پارانیتروفنول مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوذرات ترسیب شده در سطح الکترود توانایی احیای پارانیتروفنول را دارا می¬باشند. نانوذرات سنتز شده در دمای 25 درجه سانتی¬گراد و غلظت یون نیکل 01/0 مولار دارای بیشترین کارایی جهت احیای پارانیتروفنول بودند. در ادامه پارامترهای آنالیزی حسگر نظیر محدوده کالیبراسیون خطی، حساسیت، حد تشخیص و پایداری برای پارانیتروفنول ارزیابی شد. با توجه به اینکه پارانیتروفنول در منابع مختلفی ازجمله خاک، آب و محصولات کشاورزی می‌تواند موجود باشد و باعث آلوده کردن این منابع شود، کاربرد حسگر برای اندازه‌گیری پارانیتروفنول در نمونه‌های خاک، آب و آب-میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که محیط‌های پیچیده خاک، آب¬میوه و آب‌های زیرزمینی تاثیری در اندازه‌گیری پارانیتروفنول نداشته و حسگر کارایی بالایی برای اندازه¬گیری پارانیتروفنول در نمونه¬های حقیقی دارد. کلیدواژه‌ها: الکترود، حسگر، نیکل اکسید، پارانیتروفنول و احیای الکتروشیمیایی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract P-Nitrophenol as a phenolic compound, is a poisonous, carcinogenic and deadly material. Exposure to this material can cause severe burns to skin and even result in death. These materials are produced by plant biochemical actions and industrial activities. Electrochemical methods extremely have been used for determination of phenolic compounds in water and soil. In the present study, nickel oxide nanoparticles were electrodeposited on the Glassy carbon electrode surface. The glassy carbon electrode modified with nickel oxide film was used as an appropriate sensor for determination of P-Nitrophenol. Cyclic voltammetry, impedance spectroscopy, chrono amprometry, EDAX spectroscopy, force atomic microscopy and scanning electron microscopy were used for investigate and characterization of modified electrode. The effect of various parameters such as Temperature, deposition potential, concentration of ion nickel, type of salt, and pH investigated on the electro catalytic reduction of paranitrophenol. The results showed that the deposition temperature, applied potential and the concentration of nickel ions have significant impact on the electrochemistry and catalytic properties of deposited nickel oxide film. The performance of modified electrode for electrocatalytic reduction of Paranitrophenol was investigated. Results showed that the modified electrode have good catalytic activity for reduction of Paranitrphenol. The highest catalytic activity toward paranitrophenol are obtained by synthesis at a concentration of 0.01 mM of nickel ions at 25 degrees, In the following, various analysis parameters of fabricated sensor, such as linear calibration range, , sensitivity, limit of detection and stability toward paranitrophenol were investigated. Due to the the possibility of the presence of Paranitrophenol in variety of sources, including soil, water and crops, the sensor performance for determination of paranitrophenol in soil, Groundwater and juice was evaluated. Results showed that the complex matrix of soil, groundwater and juice no affect the sensors signal and the sensor has high performance for determination of paranitrophenol in real samples. Key words: Electrode, Sensor, Nickel Oxide, Paranitrophenol, Electrochemical Reduction


  کلید واژه ها :
  الکترود ◄ حسگر ◄ نیکل اکسید ◄ پارانیتروفنول ◄ احیای الکتروشیمیایی,Electrode ◄ Sensor ◄ Nickel Oxide ◄ Paranitrophenol ◄ Electrochemical Reduction

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Advanced Science and Tchnology Department of Nanotechnology Engineering MSc Thesis Electrochemical synthesis of metal oxide nanoparticles and their application in determination paranitro phenol Supervisor: Dr. Seyed Abdollah Noorbakhsh Rezai By: Hedayat Hosseini Feb. 16 2014  
  فصل اول : 1-28
  فصل دوم : 29-37
  فصل سوم : 38-76
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :