• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی روش‌های مختلف جذب توان بهینه از توربین‌های بادی و بهبود یکی از آن‌ها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11567
  موضوع :مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
  پژوهشگر : لیلا صانعی
  توصیفگر لاتین : Maximum Power Point Tracking (MPPT) ? wind turbine ? TSR ? hysteresis control
  توصیفگر فارسی : Maximum Power Point Tracking(MPPT ◄ توربین بادی ◄ TSR ◄ کنترل هیسترزیس
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه انرژی های تجد
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : بهنام مستاجران
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11567
  شماره راهنما : ENE2 3
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  1 فصل اول مفاهیم کلی
  1-1 مقدمه 1
  1-2 باد 1
  1-3 توان باد 2
  1-4 انواع روتور توربین بادی 2
  1-5 ایرودینامیک توربین بادی 3
  1-5-1 مدل دیسکی 3
  1-5-2 مدل المان پره 6
  1-6 سیستم تبدیل انرژی بادWECS 11
  1-7 اهداف کنترلی در توربین بادی 13
  1-8 مدهای عملکردی توربین 15
  1-8-1 سیستمهای تبدیل انرژی بادی از نوع سرعت ثابت 15
  1-8-2 سیستمهای تبدیل انرژی بادی از نوع سرعت متغیر 16
  1-8-3 سیستمهای تبدیل انرژی بادی از نوع سرعت متغیر با زاویهی پرهی ثابت 17
  1-9 روشهای کنترلی با هدف جذب توان بهینه از توربین بادی 18
  1-9-1 روش کنترل بر مبنای اطلاعات ذخیره شده 18
  1-9-2 روش کنترل HCS 20
  1-9-3 کنترل کننده های خطی و غیرخطی مبتنی بر فضای حالت 21
  1-9-4 روش های مبتنی بر منطق فازی و یا شبکه عصبی 21
  1-9-5 روش های بهبود یافتهی کنترل بر مبنای اطلاعات ذخیره شده و کنترل HCS 22
  1-9-5-1 الگوریتم تغییر و نظاره با گام متغیر 22
  1-9-5-2روش ترکیبی Search-Remember-Reuse HCS 22
  1-9-5-3 روش کنترل TSR وفقی 22
  1-10 جمع بندی 23
  2 فصل دوم مدلسازی سرعت باد به عنوان ورودی سیستمهای تبدیل انرژی باد
  عنوان صفحه
  2-1 مقدمه 24
  2-2 اغتشاش در باد 24
  2-3 مدلسازی سرعت باد 25
  2-3-1 مدلسازی سرعت باد با استفاده از مدل وندرهون 26
  2-3-2 مدلسازی سرعت باد با استفاده از مدل ون کارمن 26
  2-3-3 مدلسازی سرعت باد با استفاده از روش تلفیقی 26
  2-4 جمع بندی 30
  3 فصل سوم بهینه سازی توان با استفاده از ترکیب روش TSR و کنترل هیسترزیس
  3-1 مقدمه 31
  3-2 طراحی کنترل کننده برای سیستمهای بادی 31
  3-3 روش MPPT 34
  3-3-1 روش MPPT با استفاده از کنترل TSR 34
  3-3-2 روش MPPT پیشنهادی با کنترل هیسترزیس 35
  3-4 شبیهسازی سیستم تبدیل انرژی بادی با کنترل کنندهی پیشنهادی 38
  4 فصل چهارم بحث و نتیجهگیری
  4-1 نتیجهگیری 45
  4-2 پیشنهادات ادامهی کار 50
  5 منابع 51
  6 پیوست (الف) برنامهی مدلسازی سرعت باد به روش تلفیقی 53
  7 پیوست (پ) کد برنامهی روش HCS 56
  8 پیوست (ت) نحوهی پیدا کردن شعاع پرهی توربین 57
  چکیده :
  چکیده به دلیل افزایش قیمت نفت و کاهش سوختهای فسیلی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به سرعت در حال گسترش است. علاوه بر این، مصرف زیاد سوختهای فسیلی مرسوم، خطرات زیست محیطی جدی مانند گازهای گلخانهای، باران اسیدی و آلودگی هوا به ارمغان میآورد. از میان انرژیهای تجدیدپذیر، باد به دلیل ظرفیت تولید توان بالا با استقبال زیادی روبرو شده است. با توجه به قوانین فیزیکی، توربینهای بادی تنها میتوانند حداکثر 60% از توان باد را تبدیل کنند و همچنین برخی از عوامل اتلافی مانند اصطکاک مکانیکی و بهرهوری پایین ژنراتور، بازده تبدیل را پایین میآورند. بنابراین برای جبران بهرهوری پایین، ردیابی نقطهی حداکثر (MPPT) توان امری ضروری است. انرژی باد هرچند فراوان است، با تغییر سرعت باد در روز متغیر است. میزان توان خروجی از سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) به صحت دنبال کردن نقطه‌ی پیک توان توسط کنترل کننده‌های WECS بستگی دارد. روش‌های کنترلی WECS را می‌توان به پنج دسته‌ی 1-کنترل بر مبنای اطلاعات ذخیره شده 2-کنترل به روش خطی سازی در فضای حالت و فضای حالت غیرخطی 3-کنترل بر اساس منطق فازی و شبکه عصبی 4-کنترل (HCS) و 5-کنترل با روشهای اصلاح شده یا هیبرید 1 و 4 دسته بندی کرد. سیستم توربین بادی، یک سیستم پیچیدهی غیر خطی متغیر با زمان است و از این رو طراحی کنترل کننده متناسب با این ساختار از ضروریات است. در فصل اول این پایان نامه به مفاهیم کلی مورد نیاز مطالعات سیستمهای توربین بادی و انواع روشهای بهینه سازی توان توربین پرداخته شده است. در فصل دوم، روش مدلسازی باد به طور خلاصه بیان شده است. در فصل سوم کنترل کنندهای براساس بهبود یکی از این روشها طراحی شده است و سپس مجموعهی توربین بادی، ژنراتور، مدارات الکترونیکی و کنترلکنندهی طراحی شده شبیهسازی شدهاند. فصل چهارم نیز به بیان روش کار به طور خلاصه و نتایج حاصل از آن میپردازد. واژههای کلیدی: Maximum Power Point Tracking(MPPT)، توربین بادی، TSR، کنترل هیسترزیس  

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Increasing price of oil and depletion of fossil fuels cause an increase in renewable energies usage. Moreover, many years of using conventional fossil fuels has been creating serious environmental problems such as acid rain, emission of greenhouse gases and air pollution. Among different renewable energies, wind is faced with more interest because of its huge power generation capacity. Wind turbines can only convert maximum 60% of wind power according to physic laws also some phenomena, such as low generator efficiency and mechanical friction, decrease conversion efficiency. In order to compensate for the low conversion efficiency, maximum power point tracking (MPPT) is a necessary issue. Although wind is frequent, it varies during the day. The amount of captured power from wind energy conversion systems (WECS) depends on the true maximum power point tracking by WECS controllers. MPPT methods lay into 5 categories 1. The lookup table based 2. The state space linearization and nonlinear state space based 3. The neural network-fuzzy logic based 4. The Hill climb based 5. The modified or hybrid HCS/lookup table techniques. The wind turbine system is a nonlinear time variable complex system so designing a suitable controller for this structure is very important. The first chapter includes the general understandings required for wind turbine systems and different ways to optimize turbine power. Wind speed modelling is shortly described in the second chapter. In the third chapter. an optimized controller based on one of these ways is introduced and the total system including wind turbine, generator, electronic circuits and the controller are simulated either. The conclusion is following in the forth chapter. Index Terms—Maximum Power Point Tracking (MPPT), wind turbine, TSR, hysteresis control


  کلید واژه ها :
  Maximum Power Point Tracking(MPPT ◄ توربین بادی ◄ TSR ◄ کنترل هیسترزیس,Maximum Power Point Tracking (MPPT) ◄ wind turbine ◄ TSR ◄ hysteresis control

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Department of Renewable Energies M.Sc. Thesis Analysis of Different Methods to Exploit Maximum Power in Wind Turbines and Improvement of One of Them Supervisor: Dr. Behnam Mostajeran By: Leila Sanei  
  فصل اول : 1-23
  فصل دوم : 24-30
  فصل سوم : 31-44
  فصل چهارم : 45-60
  فصل پنجم :
  فصل ششم :