• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  تحلیل تأثیر آینده نگاری سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت های حوزه نانوتکنولوژی ایران)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12642
  موضوع :آینده پژوهی
  پژوهشگر : آیدا امنیت طلب
  توصیفگر لاتین : organizational foresight ? organizational ambidexterity ? competitive advantage ? PLS
  توصیفگر فارسی : آینده نگاری سازمانی ◄ دوسوتوانی سازمانی ◄ مزیت رقابتی ◄ PLS
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوری نوین، گروه مهندسی راهبرد
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : رضا انصاری
  استاد مشاور : حسین رضایی دولت آبادی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12642
  شماره راهنما : FUTH2 1
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه ........................................................................................................................................................ 1
  1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی ................................................................................................................. 1
  1-3- اهداف پژوهش ......................................................................................................................................... 3
  1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش ..................................................................................................................... 4
  1-5- جنبه¬های نوآوری پژوهش ..................................................................................................................... 4
  1-6- کاربرد نتایج پژوهش ............................................................................................................................... 5
  1-7- فرضیه¬های پژوهش ................................................................................................................................. 5
  1-8- قلمرو پژوهش ........................................................................................................................................... 6
  1-8-1- قلمرو موضوعی ..................................................................................................................................... 6
  1-8-2- قلمرو مکانی .......................................................................................................................................... 6
  1-8-3- قلمرو زمانی ........................................................................................................................................... 6
  1-9- روش پژوهش ........................................................................................................................................... 6
  1-10- تعاریف نظری واژه¬های پژوهش ............................................................................................................ 6
  1-11- تعاریف عملیاتی واژه¬های پژوهش ........................................................................................................ 7

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه ............................................................................................................................................................ 9
  2-2- مطالعات آینده ............................................................................................................................................. 9
  2-3- آینده¬نگاری سازمانی ................................................................................................................................. 10
  2-3-1- توسعه آینده¬نگاری سازمانی ............................................................................................................... 10
  2-3-2- تعریف آینده¬نگاری سازمانی .............................................................................................................. 12
  2-3-3- عناصر آینده¬نگاری سازمانی ................................................................................................................ 14
  2-3-4- مدل بلوغ آینده¬نگاری سازمانی ...........................................................................................................15
  2-3-4-1- کاربرد اطلاعات .................................................................................................................................16
  2-3-4-2- پیچیدگی روش ................................................................................................................................ 17
  2-3-4-3- افراد و شبکه¬ها ..................................................................................................................................18
  2-3- 4-4- سازمان ............................................................................................................................................. 19
  2-3-4-5- فرهنگ .............................................................................................................................................. 21
  عنوان صفحه

  2-3-5- مفهوم¬سازی آینده¬نگاری سازمانی ..................................................................................................... 22
  2-3-5-1- قابلیت¬های پویش محیطی ............................................................................................................ 22
  2-3-5-2- قابلیت¬های انتخاب استراتژیک ..................................................................................................... 23
  2-3-5-3- قابلیت¬های یکپارچه¬سازی ............................................................................................................. 23
  2-4- دوسوتوانی سازمانی ................................................................................................................................... 24
  2-4-1- جریان¬های ادبی مرتبط با دوسوتوانی سازمانی .............................................................................. 25
  2-4-1-1- یادگیری سازمانی ............................................................................................................................ 25
  2-4-1-2- نوآوری تکنولوژیکی ........................................................................................................................ 26
  2-4-1-3- سازگاری سازمانی ........................................................................................................................... 27
  2-4-1-4- مدیریت استراتژیک ......................................................................................................................... 27
  2-4-1-5- طراحی سازمانی .............................................................................................................................. 28
  2-5- مزیت رقابتی ............................................................................................................................................... 28
  2-5-1- مفهوم منابع بنگاه ................................................................................................................................ 29
  2-5-2- مفهوم مزیت رقابتی ............................................................................................................................. 29
  2-5-2-1- تئوری سازمان صنعتی ................................................................................................................... 30
  2-5-2-2- تئوری منبع مدار ............................................................................................................................. 30
  2-5-3- مفهوم مزیت رقابتی پایدار .................................................................................................................. 31
  2-6- مروری بر پیشینه پژوهش ....................................................................................................................... 32
  2-6-1- پیشینه پژوهش¬های داخلی ................................................................................................................ 32
  2-6-2- پیشینه پژوهش¬های خارجی .............................................................................................................. 33
  2-7- مدل مفهومی و فرضیه¬های پژوهش ...................................................................................................... 37
  2-7-1- آینده¬نگاری سازمانی و دوسوتوانی سازمانی .................................................................................... 37
  2-7-2- آینده¬نگاری و مزیت رقابتی ................................................................................................................ 38
  2-7-3- دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی ................................................................................................. 39
  2-7-4- نقش ابعاد متغیرهای آینده¬نگاری سازمانی و دوسوتوانی سازمانی ............................................. 41

  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه ........................................................................................................................................................... 43
  3-2- چارچوب مفهومی و فرضیات پژوهش ................................................................................................... 43
  3-3- متغیرهای پژوهش ..................................................................................................................................... 44
  عنوان صفحه

  3-4- بررسی ویژگی¬های پژوهش ..................................................................................................................... 44
  3-5- جامعه آماری پژوهش ............................................................................................................................... 45
  3-6- تعیین حجم نمونه ..................................................................................................................................... 46
  3-7- نمونه آماری پژوهش ................................................................................................................................. 46
  3-8- روش جمع آوری داده¬ها ........................................................................................................................... 46
  3-9- ابزار گردآوری داده¬ها ................................................................................................................................ 46
  3-10- تحلیل داده¬ها در روش PLS ................................................................................................................. 49
  3-10-1- مدل¬سازی معادلات ساختاری ........................................................................................................ 49
  3-10-2- انتخاب رویکرد مناسب SEM برای تحلیل داده¬ها ...................................................................... 50
  3-10- 3- بررسی برازش مدل در PLS .......................................................................................................... 50
  3-10- 4-1- بررسی برازش مدل¬های اندازه¬گیری ....................................................................................... 51
  3-10- 4-1-1- آزمون پایایی ........................................................................................................................... 51
  3-10-4-1-1-1- آلفای کرونباخ ..................................................................................................................... 51
  3-10-4-1-1-2- پایایی ترکیبی (CR)........................................................................................................... 51
  3-10-4-1-1-3- ضرایب بارهای عاملی ........................................................................................................ 52
  3-10-4-1-2- آزمون روایی ............................................................................................................................. 52
  3-10-4-1-2-1- روایی همگرا ........................................................................................................................ 52
  3-10- 4-1-2-2- روایی واگرا (روش فورنل و لارکر) ................................................................................. 52
  3-10-4-2- بررسی برازش مدل ساختاری .................................................................................................... 52
  3-10-4-3- معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل .......................................................................................... 54
  3-10-4-4- نقاط برش شاخص¬های پژوهش ................................................................................................ 54
  3-10-4-5- آزمودن فرضیه¬ها .......................................................................................................................... 55
  3-10-4-6- بررسی اثرات یک متغیر پنهان مرتبه دوم بر یک متغیر پنهان مرتبه دوم دیگر.............. 55
  3-10-4-7- بررسی اثرات متغیر میانجی ....................................................................................................... 55
  3-10-4-7-1- تعیین شدت تأثیر میانجی .................................................................................................... 56


  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها و یافته¬های پژوهش و آزمون فرضیه
  4-1- مقدمه ........................................................................................................................................................... 57
  4-2- آماده¬سازی داده¬ها برای تحلیل ............................................................................................................... 58
  4-3- تحلیل و توصیف داده¬ها ........................................................................................................................... 58
  عنوان صفحه

  4-3-1- توصیف مهمترین ویژگی¬های نمونه¬ی آماری ................................................................................. 58
  4-3-2- تجزیه و تحلیل توصیفی سوالات پرسشنامه ................................................................................... 62
  4-3-3- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای پنهان پژوهش ....................................................................... 63
  4-4- ارزیابی مدل¬های اندازه¬گیری پژوهش .................................................................................................... 64
  4-5- برازش مدل ساختاری پژوهش ............................................................................................................... 69
  4-6- برازش کلی مدل ........................................................................................................................................ 71
  4-7- ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان .................................................................................................... 71
  4-8- بررسی فرضیات پژوهش .......................................................................................................................... 72
  4-9- مباحث تکمیلی فصل چهارم ................................................................................................................... 79
  خلاصه ..................................................................................................................................................................... 81

  فصل پنجم: تحلیل و تفسیر نتایج
  5-1- مقدمه ........................................................................................................................................................... 82
  عنوان صفحه

  5-2- خلاصه پژوهش .......................................................................................................................................... 82
  5-3- یافته¬های مبتنی بر فرضیه¬های اصلی پژوهش و تفسیر آنها ............................................................ 83
  5-4- یافته¬های مبتنی بر فرضیه¬های فرعی پژوهش و تفسیر آنها ............................................................ 84
  5-4-1- بررسی نقش هریک از متغیرهای آینده¬نگاری سازمانی ............................................................... 84
  5-4-2- بررسی نقش نوآوری اکتشافی (رادیکال) و نوآوری بهره¬بردارانه (تدریجی) ............................. 85
  5-5- کاربردهای نظری پژوهش ........................................................................................................................ 85
  5-6- سیاست¬های کاربردی مبتنی بر فرضیات .............................................................................................. 86
  5-7- محدودیت¬های پژوهش ............................................................................................................................. 87
  5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی. 87
  خلاصه............... 88
  منابع و مآخذ...................................................... 89
  پیوست شماره یک............................................ 95
  پیوست شماره دو.............................................. 98
  چکیده انگلیسی.............................................. 103


  چکیده :
  چکیده امروزه آینده¬نگاری با اقبال فراوانی روبرو شده و آینده-اندیشی بطور منظم، منسجم و هماهنگ در اکثر کشورها، مناطق و نیز شرکت¬های مختلف انجام می¬پذیرد. انتظار می-رود آینده¬نگاری بتواند زمینه¬ساز نوآوری و کسب مزیت رقابتی باشد. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر آینده¬نگاری سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی و بر مزیت رقابتی انجام شده است. در این پژوهش آینده¬نگاری مجموعه¬ای از سه دسته قابلیت با عنوان پویش محیطی، قابلیت انتخاب استراتژیک و قابلیت یکپارچه¬سازی در نظر گرفته شده و دوسوتوانی سازمانی نیز شامل دو قابلیت نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره بردارانه است. این پژوهش به لحاظ مبانی فلسفی اثبات¬گرایی، به لحاظ جهت¬گیری کاربردی، به لحاظ نوع پژوهش کمی، به لحاظ صبغه پژوهش کتابخانه¬ای و میدانی و به لحاظ استراتژی پژوهش همبستگی است. همچنین برای سنجش متغیرها جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت¬های فعال در زمینه نانوتکنولوژی کشور شامل شرکت¬های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و تجهیزات¬ساز بود. حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. برای توصیف داده¬ها از شاخص¬های آمار توصیفی و برای آزمودن فرضیه¬های پژوهش از مدل¬سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نرم¬افزارهای آماری مورد استفاده در این پژوهش SPSS و Smart PLS بود. یافته¬ها پژوهش حاکی از آن بود که آینده¬نگاری سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبت داشته است. به عبارتی قابلیت¬های آینده¬نگاری سازمانی موجب می¬شود نوآوری سازمان چه از نوع اکتشافی و چه از نوع بهره‌بردارانه گسترش پیدا کند. علاوه بر این، نتایج نشان داد آینده‌نگاری بطور غیرمستقیم (از طریق متغیر میانجی دوسوتوانی سازمانی) بر مزیت رقابتی نیز تأثیر مثبت می-گذارد. هرچند بررسی¬ها نشان داد آینده¬نگاری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت معنادار دارد، ولیکن در سازمان¬هایی که از دوسوتوانی سازمانی برخوردارند، آینده‌نگاری سازمانی صرفاً از طریق ایجاد تأثیر بر دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی تأثیر گذاشته و تأثیر مستقیم دیگری بر مزیت رقابتی ندارد. کلید واژه¬ها: آینده¬نگاری سازمانی، دوسوتوانی سازمانی، مزیت رقابتی، PLS.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Today foresight is being frequently used and systematic, coherent and coordinated future thinking is implemented in variety of countries, regions, and companies. Foresight is expected to prepare opportunity to make innovation as well as to gain competitive advantage. This study aims to investigate the impact of organizational foresight on organizational ambidexterity and on competitive advantage. In this study foresightcapabilities is comprised of three subcomponents: environmental scanning capabilities, strategic selection capabilities and integrating capabilities. Organizational ambidexterity is a combination of two types of innovation: explorative innovation and exploitative innovation. From philosophical point of view this study is a positivism research, it’s orientation is applicational, in terms of research type it is a quantitative research. The nature of the study is liberarian research and field survey. The statistical population of this research is active companies in nano-technology industry which are active in either manufacturing, service giving, mobilizational or business subfields. The sample size is equal to the size of population and in order to analyze the data both descriptive statistics and structural equations modeling. The utilized softwares are SPSS and Smart PLS. The findings show that organizational foresight has a positive impact on organizational ambidexterity. Organizational foresight has also a positive effect on competitive advantage both directly and indirectly (through the mediating role of organizational ambidexterity). Key words: organizational foresight, organizational ambidexterity, competitive advantage, PLS.


  کلید واژه ها :
  آینده نگاری سازمانی ◄ دوسوتوانی سازمانی ◄ مزیت رقابتی ◄ PLS,organizational foresight ◄ organizational ambidexterity ◄ competitive advantage ◄ PLS

  دی1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Advanced Sciences and Technologies Department of Strategy Engineering M.Sc. Thesis The Impact of Organizational Foresight on Organizational Ambidexterity and Competitive Advantage (case study: Nano Technology Firms) Supervisor: Dr. Reza Ansari Advisor: Dr. Hosein Rezaei Dolatabadi By: Ayda Amniattalab January 2015
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-42
  فصل سوم : 43-56
  فصل چهارم : 57-81
  فصل پنجم : 82-104
  فصل ششم :