• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 2 تیر 1397| 54.145.103.69 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  پیش بینی قیمت جهانی فولاد و ارزیابی تاثیر آن بر قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13229
  موضوع :مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
  پژوهشگر : محمد هوشیار افین
  توصیفگر لاتین : Forecasting ? GMDH algorithm ? Exchange ? Tehran stock exchange ? Stock of Mobarakeh Steel Company
  توصیفگر فارسی : پیش بینی ◄ الگوریتم GMDH ◄ نرخ ارز ◄ بورس اوراق بهادار ◄ سهام شرکت فولاد مبارکه
  دانشکده : دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه راهبرد دانش و
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سعید صمدی
  استاد مشاور : مجید اسماعیلیان
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13229
  شماره راهنما : FUTH2 2
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مساله پژوهش 1
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 3
  1-4- اهداف پژوهش 3
  1-5- پرسش¬های پژوهش 4
  1-6- روش پژوهش 4
  1-6-1- نوع پژوهش 4
  1-6-2- جامعه آماری 4
  1-6-3- حجم نمونه 4
  1-7- ابزار گردآوری داده¬ها 4
  1-8- ابزار تجزیه و تحلیل 4
  1-9- قلمرو مکانی پژوهش 4
  1-10- قلمرو زمانی پژوهش 5
  1-11- کاربرد نتایج پژوهش 5
  1-12- تعریف واژه¬های پژوهش 5
  1-13- خلاصه فصل 6
  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه 7
  2-2- پیش بینی 7
  2-3- شبکه¬های عصبی مصنوعی 8
  2- 4- الگوریتم GMDH 9
  2-5- بورس اوراق بهادار 10
  2-6- تعریف آهن و فولاد 10
  2-6-1- طبقه‌بندی فولاد 11
  2-7- تولید فولاد از آهن خام 12
  2-7-1- ریخته‌گری فولاد و تولید محصولات نیمه نهایی 13
  2-7-2- تولید فرآورده¬های نهایی 13
  2-8- تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی 14
  2-9- عرضه و تقاضا برای فولاد در جهان 16
  عنوان صفحه

  2-10- صادرات جهانی فولاد 16
  2-10-1- عوامل مؤثر بر روند صادرات جهانی فولاد 18
  2-11- واردات جهانی فولاد 19
  2-12- بورس فلزات لندن 21
  2-12-1- نحوه¬ی معاملات 21
  2-13- بازار فولاد درایران 23
  2-14- پیشینه پژوهش 23
  2-14-1- پژوهش‌های داخلی 23
  2-14-2- پژوهش‌های خارجی 25
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه 28
  3-2- الگوریتم GMDH 28
  3-2-1- مبنای ریاضی الگوریتم GMDH 29
  3-2-2- الگوسازی سیستم¬های جزیی 30
  3-3- الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) 31
  3-4- متغیرهای تحقیق 33
  3-4-1- متغیر وابسته 33
  3-4-2- متغیر مستقل 33
  3-5- الگوسازی 34
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
  4-1- مقدمه 35
  4-2- برآورد و تفسیر الگو 35
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1- مقدمه 43
  5-2- نتیجه گیری 43
  5-3- تفسیر نتایج 44
  5-3- پیشنهادات 46
  منابع 47
  پیوست 52  چکیده :
  چکیده حجم زیادی از مبادلات چه در درون مرزهای جغرافیایی و چه در خارج آن، بی تردید توسط بازار بورس انجام می¬گردد. در دسترس بودن آن هم چه برای فعالین بخش خصوصی و چه برای دولت مردان آن¬را به ابزاری متداول و بی رقیب تبدیل کرده است. لذا ضرورت پیش بینی متغیر¬های اقتصادی در سیاست-گذاری¬ها و سرمایه¬گذاری¬ها امری غیر قابل انکار است. در سال¬های اخیر روش¬های سنتی پیش¬بینی مانند تجزیه و تحلیل سری زمانی دیگر اعتبار پیش¬بینی خود را از دست داده¬اند و دیگر جای خود را به روش¬های مدرن مانند روش¬های شبکه¬ی عصبی مصنوعی داده¬اند. شبکه¬های عصبی مصنوعی در سالیان اخیر در امر پیش¬بینی، عملکرد خوبی از خود نشان داده¬اند. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی الگو¬های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH جهت پیش¬بینی قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه صورت پذیرفته است. سپس با تکیه بر توانایی الگوریتم GMDH در شناسایی متغیرهای زاید، از میان همه¬ی عوامل اثرگذار احتمالی تنها از عناصر اثرگذارتر بر قیمت فولاد استفاده شده است تا پیش بینی¬های دقیق¬تر و بدون تورشی ارائه شود. دقت پیش بینی¬های انجام شده در بازه ی مورد بررسی بیش از 95 درصد است. در این پژوهش داده¬ها به صورت هفتگی از ژوئن2010 تا می2015 می¬باشد. نتایج پژوهش با مقایسه نتایج تجربی، نشان دهنده¬ی قابلیت بالای الگوریتم GMDH در پیش¬بینی متغیرهای اقتصادی است. نتایج حاکی از تاثیرپذیری معنادار و مستقیم قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه از قیمت جهانی فولاد است. بررسی علیت GMDH، در دقت پیش بینی قیمت فولاد نسبت به روشARDL، در بخش پایانی مورد تاکید قرارگرفته است. واژه‌های کلیدی: پیش¬بینی، الگوریتم GMDH، نرخ ارز، بورس اوراق بهادار، سهام شرکت فولاد مبارکه.

  چکیده انگلیسی :
  Abstratct Large number of cross-border transactions or foreign transactions is done by exchange market. Its availability to the private sector and the government turned it into a unmatched tool. So the need to forecast economic variables in the policies and investments is undeniable. In recent years, Traditional methods such as analyzing time-series forecasting lose their credits for forecasting and replaced by modern methods such as artificial neural network techniques. Therefore, this study has been done the patterns of neural network based on GMDH algorithm to predict the stock price of Mobarakeh Steel. The GMDH algorithms rely on the ability to identify redundant variables, of all possible factors influencing the effective elements on the price of steel is used to make predictions to be accurate and unbiased. The accuracy of the predictions in the period under review, is more than percent. In this study, data weekly from June to May . Results by comparing experimental results indicated high efficiency of GMDH algorithms in predicting economic variables. The results show a significant and direct influence between the Mobarakeh Steel company's stock price and global steel prices. Check causality GMDH, the prediction accuracy compared to ARDL, has been emphasized in the final section. Keywords: Forecasting, GMDH algorithm, Exchange, Tehran stock exchange, Stock of Mobarakeh Steel Company.


  کلید واژه ها :
  پیش بینی ◄ الگوریتم GMDH ◄ نرخ ارز ◄ بورس اوراق بهادار ◄ سهام شرکت فولاد مبارکه,Forecasting ◄ GMDH algorithm ◄ Exchange ◄ Tehran stock exchange ◄ Stock of Mobarakeh Steel Company

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of New Sciences and technology Department of Science and Technology Strategy Engineering M.A. Thesis Forecasting of world price of steel and assessment of it’s effect on stock price of Mobarakeh Steel Company Supervisor: Dr. Saeid Samadi Advisor: Dr. Majid Ismaelian By: Mohamad Hushyar Afin October 2015
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-27
  فصل سوم : 28-34
  فصل چهارم : 35-42
  فصل پنجم : 43-59
  فصل ششم :