• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ns-LTP ( Non-specific lipid -Transfer Protein) برنج با بر چسب GST به داخل باکتری اشرشیاکلی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7465
  موضوع :زیست شناسی-علوم سلولی مولکولی
  پژوهشگر : محمد کریمیان طاهری
  توصیفگر لاتین : Cloning ? Lipid Transfer Protein(LTP) ? Rice ? Polymerase Chain ? Reaction(PCR)
  توصیفگر فارسی : کلون سازی ◄ اشرشیاکلی﴿باکتری﴾ ◄ پروتئین ناقل لیپید ◄ برنج ◄ واکنش زنجیره ای پلیمرزا﴿ پی.سی.آر﴾
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مهران میراولیایی، کامران قائدی
  استاد مشاور : علی اکبر احسانپور، زهره زهرایی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7465
  شماره راهنما : BIO2 346
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  1-1- کلونینگ 1
  1-2- تاریخچه LTP (Lipid Transfer Protein) 2
  1-3- اعمال فیزیولوژیکی LTPها 4
  1-4- ساختار LTP 4
  1-5- کابردهای LTP 13
  1-6- هدف از تحقیق 17
  فصل دوم: مواد و روش ها
  2-1- تجهیزات و دستگاه ها 18
  2-2- مواد مصرفی و نحوه ساخت 20
  2-3- روش ها و تکنیک ها 29
  فصل سوم: نتایج ومشاهدات
  3-1- استخراج DNA از برگ برنج 44
  3-2- تکثیر وکتور pGEX-6p-2 و استخراج آن از E.coli 44
  3-3- تکثیر ژن ltp با استفاده از تکنیک PCR 49
  3-4- برش پلاسمید pGEX-6p-2 و قطعه تکثیر شده (ژن ltp) با آنزیم های BamH1 و Xho1 50
  3-5- الحاق قطعه تکثیر شده (ژن ltp) به وکتور pGEX-6p-2 51
  3-6- ترانسفورماسیون وکتور نوترکیب به داخل باکتری E.coli (سویه TOP10) 51
  3-7- کلونی PCR جهت Insert Check 52
  3-8- تعیین توالی 53
  -9- بررسی بیان LTP در باکتری های ترانسفورم شده 54
  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
  4-1- بحث 55
  4-1-1- کلونینگ ژن ltp 56
  4-2- پروتئین LTP 57
  4-3- مقایسه LTP1 و LTP2 58
  4-4- نتیجه گیری کلی 61
  4-5- پیشنهادات 62
  ضمیمه 1 63
  توالی ltp 63
  منابع و ماخذ 64  چکیده :
  چکیده: پروتئین های ناقل لیپید (LTPs) گروهی از پروتئین ها با وزن ملکولی متوسط در نزد گیاهان هستند که دارای پتانسیل های کاربردی به ویژه در سیستم های رها سازی دارو می باشند. هدف از این تحقیق، کلون کردن ژن ltp2 مربوط به گیاه برنج(Oryza Sativa) در وکتور بیانی pGEX-6p-2، در باکتری E.coli (TOP10) جهت تولید پروتئین به صورت متصل با GST می باشد. از آنجائیکه ژن ltp2 در گیاه برنج را فاقد اینترون است این ژن با کمک تکنیک ژنومیک PCR تکثیر گردید. در سمت 5′ پرایمر forward، جایگاه برش BamHI و در سمت 5′ پرایمرreverse، جایگاه برش XhoI قرار داده شد. پس از تیمار قطعه تکثیر شده با آنزیم¬های آندونکلئاز¬، قطعه برش یافته به داخل ناحیه BamHI- XhoI وکتور و در پائین دست GST وارد شد. در مرحله بعد وکتور نوترکیب به داخل باکتری E.coli (TOP10) ترانسفورم شد. به منظور اطمینان از تولید وکتورهای نوترکیب، توالی مربوط به ژن ltp2 توسط تکنیک توالی یابی بررسی و تایید گردید. عصاره باکتری ترانسفورم شده توسط تکنیک SDS-PAGE بررسی و بیان LTP در باکتری تایید شد.. کلمات کلیدی: پرونئین انتقال دهنده لیپید، کلون کردن، PCR، پروتئین فیوژن

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Lipid transfer proteins (LTPs) are a family of group proteins with low average molecular weight in plants that have potential applications especially in drug delivery systems. The aim of this research was cloning of ltp gene in a prokaryotic expression vector to produce a fusion protein with GST in E.coli (TOP10). As there is no intron segment in rice ltp2 gene, specific primers introducing BamHI and XhoI restriction sited at the head and tail respectively, were designated to amplify the entire length of ltp2 gene using extracted rice genome as a template. After treatment by respected restriction endonucleases, the amplified fragment was inserted into the BamHI- XhoI sites in pGEX-6p-2 vector downstream of GST to make a chimeric DNA for further production of GST-LTP fusion protein. At the next step recombinant vector was transformed into one shot TOP10 E.coli cells for amplifying purposes. To ensure the accuracy of gene cloning, extracted recombinant vector were sent for sequencing the inserted fragment. Data revealed that cloned fragment was bona fide sequence of rice ltp2 as was reported to NCBI. Finally expression of LTP2 in E.coli was confirmed by SDS-PAGE technique. Keywords: Lipid transfer protein, gene cloning, PCR, fusion protein


  کلید واژه ها :
  کلون سازی ◄ اشرشیاکلی﴿باکتری﴾ ◄ پروتئین ناقل لیپید ◄ برنج ◄ واکنش زنجیره ای پلیمرزا﴿ پی.سی.آر﴾,Cloning ◄ Lipid Transfer Protein(LTP) ◄ Rice ◄ Polymerase Chain ◄ Reaction(PCR)

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Biology M.Sc. Thesis Cloning of lipid transfer proten-2 (LTP2) gene from rice in E. coli with GST tag Supervisors: Dr. Mehran Miroliaie Dr. Kamran Ghaedi Advisors: Dr. Ali Akbar Ehsanpour Dr. Zohre Zahraie By: Mohamad Karimian October 2010
  فصل اول : 1-17
  فصل دوم : 18-43
  فصل سوم : 44-54
  فصل چهارم : 55-76
  فصل پنجم :
  فصل ششم :