• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر Triadimefon بر تغییرات فیزیولوژیک و مولکولی گیاه یونجه تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 9943
  موضوع :زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
  پژوهشگر : لیلا عرب
  توصیفگر لاتین : Triadimefon ? salt stress ? antioxidant ? invitro culture ? lucerne ? superoxide dismutase ? ascorbte peroxidase ? clutathione reductase ? peroxidase
  توصیفگر فارسی : تریادیمفون ◄ تنش شوری ◄ آنتی اکسیدان ◄ کشت در آزمایشگاه ◄ یونجه ◄ سوپراکسید دیسموتاز ◄ اسکوربات پراکسیداز ◄ گلوتایتون رودکتاز ◄ کاتالاز ◄ پراکسیداز
  دانشکده : 1391
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : علی اکبر احسانپور
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 9943
  شماره راهنما : BIO3 55
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه و بررسی منابع
  1-1یونجه.................................................................................................................................................................................1
  1-2 گونه¬های زراعی..............................................................................................................................................................1
  1-3 مشخصات گیاه شناسی................................................................................................................................................3
  1-4 ارقام یونجه......................................................................................................................................................................4
  1-5 خواص داروئی یونجه....................................................................................................................................................4
  1-6 تنش شوری....................................................................................................................................................................5
  1-7 مقاومت به شوری..........................................................................................................................................................6
  1-8 مکانیسم¬های مقاومت به شوری.................................................................................................................................6
  1-9 علل اثرات منفی تنش شوری بر گیاهان..................................................................................................................7
  1-10 نقش اسمولیت ها یا حل شونده های سازگار در تنش شوری از طریق تنظیم اسمزی..............................9
  1-11 انتقال یون‌ها از غشاء و مراحل جذب در طول تنش شوری...........................................................................14
  1-12 آسیب¬های ناشی از تنش شوری...........................................................................................................................18
  1ـ13 رفع موانع کشت در زمین‌های شور......................................................................................................................29
  1-14 ترکیبات تریازول......................................................................................................................................................31
  1-15 اهداف تحقیق...........................................................................................................................................................35
  فصل دوم: مواد و روش‌ها
  2-1 تهیه محیط کشت، کشت بذر و رشد گیاهان یونجه بر روی محیط کشت MS.........................................36


  عنوان صفحه
  2–2 اندازه‌گیری فاکتورهای رشد....................................................................................................................................38
  2-3 استخراج و سنجش رنگیزه¬های فتوسنتزی...........................................................................................................38
  2-4 استخراج و سنجش آنتوسیانین...............................................................................................................................39
  2-5 اندازه¬گیری پرولین......................................................................................................................................................39
  2-6 اندازه‌گیری عناصر سدیم و پتاسیم.........................................................................................................................40
  2-7 اندازه‌گیری هیدرات‌های کربن.................................................................................................................................41
  2-8 اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپید¬های غشاء.............................................................................................42
  2-9 اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن...................................................................................................................43
  2-10 اندازه گیری میزان آنتی اکسیدان کل.................................................................................................................43
  2-11 مطالعه فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدان تحت تنش شوری............................................................................43
  2-12 اندازه‌گیری پروتئین‌های محلول...........................................................................................................................48
  2-13 بررسی میزان بیان ژن¬ها در گیاهان با مطالعات RT-PCR.........................................................................52
  2-14 طرح آماری مورد استفاده و آنالیز داده‌ها............................................................................................................56
  فصل سوم: نتایج
  3-1 اثر تنش شوری و Triadimefon بر شاخص‌های رشد...................................................................................57
  3-2 اثر تنش شوری و Triadimefon بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی..........................................64
  3-3 اثر تنش شوری و Triadimefon بر سدیم و پتاسیم.....................................................................................68
  3-4 اثر تنش شوری و Triadimefon بر کربوهیدرات ها......................................................................................70
  3-5 اثر تنش شوری و Triadimefon بر پر اکسیداسیون لیپید های غشاء.......................................................73

  عنوان صفحه
  3-6 اثر تنش شوری و Triadimefon بر محتوای پراکسید هیدروژن.................................................................74
  3-7 اثر تنش شوری و Triadimefon بر محتوای آنتی اکسیدان کل.................................................................75
  3-8 اثر تنش شوری و Triadimefon بر روی فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدان..............................................76
  3-9 اثر تنش شوری و Triadimefon بر پرولین.....................................................................................................81
  3-10 اثر تنش شوری و Triadimefon برفعالیت آنزیم¬های در گیر در مسیر متابولیسم پرولین................ 82
  3-11 اثر تنش شوری و Triadimefon بر مقدار پروتئین‌های محلول...............................................................84
  3-12 اثر تنش شوری و Triadimefon بر الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های محلول......................................85
  3-13 اثر تنش شوری و Triadimefon بر میزان بیان ژن-.................................................................................86
  فصل چهارم: بحث
  4-1 اثر تنش شوری و Triadimefon بر برخی از شاخص¬های رشد...................................................................90
  4-2 بررسی رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی..................................................................................................93
  4-3 اثر تنش شوری و Triadimefon بر سدیم و پتاسیم......................................................................................96

  عنوان صفحه
  4-4 اثر تنش شوری و Triadimefon بر میزان کربوهیدرات ها..........................................................................97
  4-5 اثر تنش شوری و Triadimefon بر پر اکسیداسیون لیپید های غشاء.......................................................98
  4-6 اثر تنش شوری و Triadimefon بر پر اکسید هیدروژن و آنتی اکسیدان کل.........................................99
  4-7 اثر تنش شوری و Triadimefon بر فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدان.....................................................100
  4-8 اثر تنش شوری و Triadimefon بر پرولین...................................................................................................101
  4-9 اثر تنش شوری و Triadimefon بر فعالیت آنزیم¬های در گیر در مسیر متابولیسم پرولین..................................................................................................................................................................................102
  4-10 اثر تنش شوری و Triadimefon بر محتوای پروتئین¬های محلول........................................................103
  4-11 اثر تنش شوری و Triadimefon بر الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های محلول....................................104
  4-12 اثر تنش شوری و Triadimefon بر روی بیان ژن ها...............................................................................106
  نتیجه گیری........................................................................................................................................................................110
  پیشنهادات..........................................................................................................................................................................112
  پیوست 1.............................................................................................................................................................................113
  پیوست 2.............................................................................................................................................................................114
  پیوست 3.............................................................................................................................................................................116
  منابع و ماخذ....................................................................................................................................................................117  چکیده :
  چکیده: یونجه به‌عنوان یکی از محصولات زراعی، گونه‌ای از غلات بوده که تقریباً به شوری مقاوم میباشد و برای مصارف گوناگون کشت میشود. شوری یکی از بزرگترین تنش¬های محیطی بوده که باعث تنش اکسیداتیو نیز در گیاهان می شود. تنش شوری باعث ایجاد پاسخ گوناگون بیو شیمیایی و فیزیکی در گیاهان می¬گردد همچنین باعث اثر بر روی فرآیندهایی نظیر فتوسنتز و رشد و نمو می¬شود. ترکیبات تریازول دارای خصوصیات قارچ کشی و تنظیم کننده رشد گیاهی می¬باشند. همچنین باعث حفاظت گیاهان در برابر تنش¬های محیطی می¬شوند. اثر تریازول ها به خاطر مداخله در مسیر ایزوپرونوئید و تغییر در تعادل پویایی ترکیبات بیوشیمیایی گیاهان از جمله جیبرلیک¬اسید و ابسیزیک¬اسید و سیتوکینین می باشد. در این تحقیق استفاده از Triadimefon برای بررسی کاهش تنش شوری بر روی دو رقم همدانی و یزدی یونجه مورد مطالعه قرار گرفت. گیاهان در غلظت های 0، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر Triadimefon و 0، 100، 140 میلی مولار نمک تیمار شدند. نتایج نشان داد که Triadimefon سبب کاهش اثرات زیانبار شوری بر رشد گیاهان شد. تنش شوری باعث کاهش میزان رشد، رنگیزه های فتوسنتزی ، کربوهیدرات و پروتئین های محلول در هر دو رقم شد در صورتیکه باعث افزایش آنتوسیانین، سدیم ، پتاسیم، آنتی اکسیدان کل و میزان پرولین در هر دو رقم شد. تیمار شوری توام با Triadimefon به طور معنیداری از تجمع H2O2 و پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء در مقایسه با تیمار مشابه بدون Triadimefon پیشگیری نمود درحالیکه باعث افزایش معنی¬دار میزان پروتئینهای محلول در گیاهان تحت تنش شد. احتمالاً Triadimefon میتواند موجب یکسری تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه یونجه گردد که این تغییرات به علت فعال سازی مکانیسم‌های داخلی مرتبط با رشد و متابولیسم گیاه ‌میباشد. نتایج الکتروفورز SDS-PAGE نشان داد که الگوی بیان پروتئین¬ها در تیمارهای مختلف تغییرکرد و بیان برخی از باند های پروتئینی افزایش و برخی کاهش یافت. افزایش میزان پروتئین‌های محلول وتغییر تراکم باندهای پروتئینی دو رقم نیز احتمالاً اثر مثبت Triadimefon بر فرآیندی¬های نسخه برداری و ترجمه که منجر به افزایش پروتئین‌های سلولی ‌میشود را منعکس ‌میکنند. تنش شوری در هر دو رقم سبب تحریک آنزیمهای آنتیاکسیدانت سوپر اکسید دسموتاز، آسکوربات¬پراکسیداز وگلوتاتیون¬ردوکتاز شد درحالیکه باعث کاهش فعالیت کاتالاز و پر اکسیداز شد. تیمار Triadimefon در گیاهان تحت تنش شوری میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، سوپر اکسید دسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز را افزایش داد و به این ترتیب حفاظت آنتی¬اکسیدانی گیاه یونجه را در برابر تنش شوری افزایش داد. تنش شوری باعث اثر بر روی ، آنزیم¬های در گیر در مسیر بیوسنتز پرولین نیز گردید به طوری که فعالیت آنزیم P5CS افزایش و فعالیت آنزیم PDH کاهش یافت. در تیمار شوری و Triadimefon بیان ژن P5CS در رقم همدانی تغییر معنی داری را نشان نداد ولی در رقم یزدی ارتباط مثبتی را با میزان تجمع پرولین نشان داد. ژن PDH در تیمار Triadimefon توام با شوری افزایش یافت و باعث کاهش میزان پرولین شد. در تنش شوری و تیمار Triadimefon بیان ژن NHX تغییر معنیداری نشان ندادند. ژن LEA در تنش شوری در هر دو رقم افزایش یافت. ودر تیمار Triadimefon تحت تنش شوری بیان این ژن کاهش یافت و نشان داده شد که این ژن به عنوان یکی از مکانیسم¬های مقاومتی در تنش شوری در گیاه یونجه دارای اهمیت می¬باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که 2 میلی گرم بر لیتر Triadimefon موثرترین غلظت جهت کاهش اثرات مضر تنش شوری در هر دو رقم همدانی و یزدی یونجه می¬باشد. کلمات کلیدی: آنتیاکسیدان، تنش شوری، یونجه، Triadimefon

  چکیده انگلیسی :
  Abstract As a perennial forage crop, alfalfa (Medicago sativa L.) is a leguminous plant species, relatively salt tolerant and has been grown for a variety of purposes. Salinity is one of the most hazardous environmental stresses, which can induce an oxidative stress to plants. Salt stress alters various biochemical and physiological responses in plants, and affects almost all plant processes including photosynthesis, growth and development. Triazole compounds have both fungicidal and plant growth regulator (PGR) properties. Its also protect the plants against several types of abiotic stresses. The PGR properties of triazoles are mediated through their interference with the isoprenoid pathway and the consequent alterations in the important plant biochemical balances including gibberellin, abscisic acid (ABA) and cytokinins. This study was carried out to investigation the possibility of using Triadimefon in order to decrease the adverse effects of salt stress on two cultivars of Medicago sitiva including Hamedani and Yazdi. Plants were treated with 0, 1, 2 and 4 mg/l Triadimefon and 0, 100 and 140 mM NaCl. Salt stress resulted in a significant reduction in the plant growth while TRD reduced the negative effects of stress. Salt stress reduced growth, photosynthesis pigment, carbohydrate and increased anthocyanin, Na+, K+, proline amounts in both cultivars. TRD reduced the negative effect of salt stress by quenching H2O2, reducing lipid peroxidation and increasing soluble protein. Probably TRD caused some changes in morphological and biochemical of alfalfa plant. These changes under the influence of growth regulator might be due to activation of various internal mechanisms related to plant growth and metabolism. SDS-PAGE analysis revealed that all treatment changed protein expression and intensity some protein bands increased while some bands decreasd. Increasing of soluble protein and changes of protein band in protein profile of both cultivars might be due to positive effects TRD on transcription and translation process. Salt stress significantly increased superoxide dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APX), glutathione reductase (GR), activity, while inversely decreased catalase (CAT) and peroxidase (POX) activity in both cultivars. TRD-treated plants exhibited significantly higher levels of CAT, SOD, APX, POX and GR activity so increased antioxidant protective in alfalfa plant under salt stress. Salt stress enhanced some enzyme involve in proline biosynthesis as increased P5CS and reduced PDH activuty. Both NaCl and TRD treatments increased P5CS transcription in cultivar Yazdi while showed no effect in Hamadani cultivar. Salt and TRD treatment increased the expression level of PDH and reduced proline amount. The Na+/H+ antiporter gene was affected by neither the salt nor the TRD treatments. Our results also showed that LEA was up-regulated by salt stress while, TRD treatment exihbited in down-regulation of this gene. It can be concluded that expression of LEA gene may be involved in the response of alfalfa to salt stress and probably play a protective role in plant cells under stressed conditions. The most effective concentration of Triadimefon was 2 mg L-1 which significantly reduced the negative effect of salt stress in Hamedani and Yazdi cultivars. Key Words: alfalfa, Antioxidants, salt stress, Triadimefon


  کلید واژه ها :
  تریادیمفون ◄ تنش شوری ◄ آنتی اکسیدان ◄ کشت در آزمایشگاه ◄ یونجه ◄ سوپراکسید دیسموتاز ◄ اسکوربات پراکسیداز ◄ گلوتایتون رودکتاز ◄ کاتالاز ◄ پراکسیداز,Triadimefon ◄ salt stress ◄ antioxidant ◄ invitro culture ◄ lucerne ◄ superoxide dismutase ◄ ascorbte perox

  دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Scienc Department of Biology PhD Thesis Effect of triadimefon on physiological and molecular parameters changes of Medicago sativa L. under in vitro salt stress culture Supervisor: Dr Ali Akbar Ehsanpour By: Leila Arab January 2013
  فصل اول : 1-35
  فصل دوم : 36-56
  فصل سوم : 57-89
  فصل چهارم : 90-145
  فصل پنجم :
  فصل ششم :