• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آیا تغییرپذیری (نزدیکبه‌دور در مقابل دور‌به‌نزدیک) تمـرین روی یادگیری حرکتی ضـمنی یک تکلیف پرتابی در کودکان اثرگذار است؟
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13624
  موضوع :تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
  پژوهشگر : محبوبه مهــرورز
  توصیفگر لاتین : implicit (motor) learning ? transfer ? errorless ? dual-task
  توصیفگر فارسی : یادگیری (حرکتی) پنهان ◄ انتقال ◄ کم‌خطا ◄ تکلیف دوگانه
  دانشکده : دانشکده علـوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حمید صـالحی
  استاد مشاور : مهـــدی رافعی بروجنی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13624
  شماره راهنما : SPO2 521
  فهرست : فهـرست مطالـب
  عنـوان صفـحه

  فصـل اول: مـــقدمه
  1-1) مسئله پژوهش 2
  1-2) ضرورت و اهمیت پژوهش 7
  1-3) هدف‌ها 7
  1-4) فرضیه‌ها و منطق آن‌ها 8
  1-5) محـدوده‌ پژوهش 9
  1-6) پیش‌فرض‌ها 9
  1-7) تعریف‌های عملیاتی 9
  فصـل دوم: مـرور زیر‌بنای نظـری و پیشینه
  2-1) عملکرد و یادگیری مهارت‌های حرکتی 11
  2-1-1) مهارت‌های حرکتی 11
  2-1-2) عملکرد حرکتی و یادگیری حرکتی 13
  2-1-3) مراحل یادگیری 14
  2-2) نظریهها و چارچوب‌های نظری یادگیری حرکتی 16
  2-2-1) نظریه حلقه بسته یادگیری حرکتی آدامز 17
  2-2-2) نظریه یادگیری طرحواره اشمیت برای مهارت‌های حرکتی مجرد 18
  2-2-3) چارچوب نقطه چالش گواداگنولی و لی 19
  2-2-4) نظریه سرمایه‌گذاری مجدد مسترز و ماکسول 20
  2-3) اکتساب مهارت حرکتی پنهان 21
  2-3-1) الگوهای یادگیری پنهان در تکالیف آزمایشگاهی 22
  2-3-2) یادگیری پنهان از طریق الگوی تکلیف دوگانه 23
  2-3-3) یادگیری پنهان از طریق پروتکل کم خطا 26
  2-4) ظرفیت توجه و یادگیری پنهان/آشکار 29
  2-5) مقایسه و تقابل پیش‌بینیهای نظری 30
  2-6) نتیجه‌گیری 31
  فصـل سـوم: روش‌شــناسی
  3-1) طرح تحقیق 32
  3-2) شرکت‌کنندگان 33
  3-3) ابزار‌ و تکلیف 33
  عنـوان صفـحه

  3-4) شیوه اجـرا و شرایط آزمایشی 33
  3-5) روش‌های آماری 35
  فصـل چهـارم: نتـایج
  4-1) اکتساب 37
  4-2) آزمـونهای انتقال در شرایط تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه 37
  فصـل پنـجم: بحث و نتیجه‌گیری
  5-1) بحث 39
  5-2) پیشـنهادها 43
  5-3) نتیجه‌گیری پایانی 43
  منـابع 44  چکیده :
  چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی آثار تمرین با دو آرایش تمرین نزدیک به دور در مقابل دور به نزدیک به‌منظور بروز یادگیری ضمنی (پنهان) در یک تکلیف پرتابی برای کودکان بود. سی دانش‌آموز (6 دختر و 24 پسر، میانگین = 33/11، انحراف استاندارد = 32/1) در این تحقیق شرکت کردند. شرکت‌کنندگان به‌صورت نیمه تصادفی در دو گروه نزدیک به دور یا دور به نزدیک جایگزین شدند، به‌طوریکه تعداد دخترها و پسرها در هر گروه مساوی باشد. در طول مرحله اکتساب و آزمون از شرکت‌کنندگان درخواست شد درحالیکه دید آن‌ها مسدود شده بود با دست غیر برتر کیسه‌های 100 گرمی را به سمت یک هدف دایره‌ای که روی زمین پهن ‌شده بود، پرتاب کنند. تحقیق به دو مرحله اکتساب و آزمون تقسیم شد. گروه نزدیک به دور مرحله اکتساب را از فاصله 2 متری هدف آغاز کرد. سپس از فاصله‌های 3، 4، و 5 متری تکلیف را تمرین کردند؛ به این صورت که در هر فاصله دو بلوک 12 کوششی انجام ‌دادند. گروه دور به نزدیک پرتاب را از فاصله 5 متری هدف شروع کرد و سپس به‌ترتیب به 4، 3، و 2 متر حرکت کرد. در طول اکتساب هر دو گروه پس از هر کوشش در مورد دقت پرتاب بازخورد دریافت ‌کرد. دو روز بعد، آزمون انتقال تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه از فاصله 5/3 متری از هدف در قالب طرح متوازن سازی تقابلی شامل 12 کوشش تکلیف منفرد و به دنبال آن 12 کوشش تکلیف دوگانه انجام شد. در آزمون انتقال تکلیف دوگانه، شرکت‌کنندگان در حالی که پرتاب را انجام میدادند، به‌طور همزمان میبایست به‌عنوان تکلیف ثانویه با صدای بلند و به روش معکوس از 100 به‌صورت 3 به 3 بشمارند. نسبت خطاها در هر بلوک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. همان‌گونه که انتظار میرفت، در طول مرحله اکتساب، نسبت خطاهای گروه نزدیک به دور (کم‌خطا) از گروه دور به نزدیک (پرخطا) به‌طور معناداری کمتر بود. در آزمون انتقال تکلیف منفرد تفاوت بین گروه‌ها معنا‌دار پیدا نشد. نتایج همچنین نشان داد گروه کم‌خطا، در طول آزمون انتقال تکلیف دوگانه در انجام تکلیف خطای کمتری نسبت به گروه پرخطا داشت. عملکرد گروه کم‌خطا در طول بلوک‌ها تغییر نکرد، در حالی که خطاهای گروه پرخطا به میزان معناداری افزایش یافت. در کل نتیجه‌گیری شد خطاهای کمتر در طول اکتساب موجب فعال شدن فرآیندهای یادگیری ضمنی در کودکان میشود، که باعث میشود عملکرد تحت شرایط تکلیف دوگانه تثبیت شود. در حال حاضر هیچ یک از دیدگاه‌های نظری نمی‌تواند همه اثرات پروتکل‌های کم‌خطا و پرخطا روی عملکرد در آزمون انتقال تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه را توضیح دهد. با این حال، با استفاده از چند دیدگاه نظری توانستیم درکی جامع درخصوص اثر پروتکل کم‌خطا بر یادگیری حرکتی ضمنی ایجاد کنیم. واژگان کلیدی: یادگیری (حرکتی) پنهان، انتقال، کم‌خطا، تکلیف دوگانه.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of the current study was to determine whether a near-to-far or a far-to-near practice order induces implicit motor learning of a throwing task in children. A total of thirty children (6 females and 24 males, M age = 11.33 years, SD = 1.32 years) participated in this study. The participants were quasi-randomly assigned to either the near-to-far or far-to-near groups, with an equal number of males and females in each group. Participants were required to throw beanbags (100 g) toward a circular target placed on the floor with their non-dominant hand while their eyes were closed to prevent them from viewing the target area during acquisition and tests. The experiment was divided to acquisition and test phases. The near-to-far group began the acquisition phase at a distance of 2 m from the target. Then, they exercised the task at a distance of 3 m, 4 m and finally 5 m from the target after two blocks of 12 trials at each distance. Far-to-near group began the acquisition at a distance of 5 m from the target and then moved to 4 m, 3 m and 2 m respectively. During the acquisition phase, both groups received feedback regarding throwing accuracy following each trial. Two days later, single-task and dual-task transfer tests were administered at a distance of 3.50 m from the target on the basis of a counterbalanced design consisting a 12 trial single-task followed by a 12 trial dual-task transfer block. In the dual-task transfer, participants were required to count down in threes from 100 as the secondary task while simultaneously performing the throwing task. The proportion of errors per block was set to be used as the dependent variable. During the acquisition phase, as expected, the proportion of errors made by the near-to-far (errorless) group was found to be significantly less than the far-to-near (errorful) group. No significant between groups difference was found across the single-task transfer. The results also revealed that the errorless group performed the task with less errors than that of the errorful group in the dual-task transfer test. The performance of the errorless group did not deteriorate over blocks, whereas the errors of the errorful group significantly increased. It was concluded that less errors during acquisition phase induces the use of implicit learning processes in children which consequently leads to maintain performance under dual-task condition. Currently, no unique theoretical notion has been found to explain the whole effects of errorless and errorful protocols on performance of single-task and dual-task transfer tests. However, using several theoretical perspectives could help us to develop a comprehensive understanding of the influence of the errorless protocol in implicit motor learning. Keywords: implicit (motor) learning; transfer, errorless, dual-task


  کلید واژه ها :
  یادگیری (حرکتی) پنهان ◄ انتقال ◄ کم‌خطا ◄ تکلیف دوگانه,implicit (motor) learning ◄ transfer ◄ errorless ◄ dual-task

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Sport Sciences Department of Motor Behavior M.A. Thesis Does practice variability (near-to-far vs. far-to-near) affect implicit motor learning of a throwing task in children? Supervisor: Dr. Hamid Salehi Advisors: Dr. Mehdi Rafaei Boroujeni By: Mahboube Mehrvarz October 2015
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-31
  فصل سوم : 32-36
  فصل چهارم : 37-38
  فصل پنجم : 39-51
  فصل ششم :