• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر حفاظتی ورزش هوازی منظم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از وانادیوم سولفات در مدل حیوانی رات
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12425
  موضوع :تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
  پژوهشگر : فاطمه احمدی
  توصیفگر لاتین : aerobic exercise ? Vanadium sulfate ? Hepatotoxicity ? rats
  توصیفگر فارسی : تمرین هوازی ◄ وانادیوم سولفات ◄ هپاتوتوکسیسیتی ◄ رات
  دانشکده : دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ور
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مهدی کارگر فرد
  استاد مشاور : مهدی نعمت‌بخش، علیاصغر پور شاه نظری
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12425
  شماره راهنما : SPO2 466
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مسئله 2
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 3
  1-4- اهداف تحقیق 4
  1-4-1- هدف کلی 4
  1-4-2- اهداف جزئی 4
  1-5- فرضیه‌های تحقیق 5
  1-6- تعریف واژها و اصطلاحات 5
  1-6-1- تعاریف نظری 5
  1-6-1-1- هپاتوتوکسیسیتی 5
  1-6-1-3- وانادیوم 6
  1-6-1-4- آلانین آمینو ترانس فراز 6
  1-6-1-5- آسپارتات آمینو ترانس فراز 6
  1-6-1-6- آلکالین فسفاتاز 6
  1-6-1-8- فعالیت ورزشی هوازی 6
  1-6-2- تعاریف عملیاتی 6
  1-6-2-1- هپاتوتوکسیسیتی 6
  1-6-2-3- سولفات وانادیوم 6
  1-6-2-4- فعالیت ورزشی هوازی 7
  1-6-2-5- موش‌های نر از نژاد ویستار 7

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  2-1- مقدمه 8
  عنوان صفحه

  2-2- مبانی نظری تحقیق 8
  2-2-1- کبد 8
  2-2-1-1- سلول‌های کبد 9
  2-2-1-2- عملکرد کبد 10
  2-2-1-3- کبد به‌عنوان یک مخزن خون عمل میکند 10
  2-2-1-4- عروق خونی و لنفاوی کبد 10
  2-2-1-5- فعالیتهای متابولیک کبد 11
  2-2-2- متابولیسم کربوهیدرات‌ها 11
  2-2-3- متابولیسم چربیها 12
  2-2-4- متابولیسم پروتئین‌ها 12
  2-2-5- انواع آسیب‌های کبدی 13
  2-2-5-1- نکروز 13
  2-2-5-2- دژنراسیون 13
  2-2-5-3- التهاب 13
  2-2-5-4- ترمیم 13
  2-2-5-5- فیروز 13
  2-2-5-6- سیروز 13
  2-2-7- دیابت 13
  2-2-8- انسولین و اثرات متابولیک آن 14
  2-2-8-1- ساختمان و تولید انسولین 14
  2-2-8-2- تأثیر انسولین برگیرنده‌ها در سلول 14
  2-2-8-3- تأثیر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات‌ها 15
  2-2-15- وانادیوم 15
  2-2-15-1- خواص فیزیکی و شیمیایی وانادیوم 15
  2-2-16- طبقه‌بندی ترکیبات وانادیوم 16
  2-2-16-1- وانادیوم 3 16
  عنوان صفحه

  2-2-16-2- وانادیوم 4 16
  2-2-16-3- وانادیوم 5 16
  2-2-17- منابع وانادیوم 16
  2-2-18- متابولیسم وانادیوم 16
  2-2-19- انتقال وانادیوم در جریان خون 17
  2-2-20- دفع وانادیوم از بدن 17
  2-2-21- توزیع بافتی وانادیوم 17
  2-2-22- کمبود وانادیوم 18
  2-2-23- مسمومیت با وانادیوم 18
  2-2-24- نقش بیولوژیکی وانادیوم 19
  2-2-25- مکانیسم عمل وانادیوم 19
  2-2-26- ارتباط وانادیوم و استرس اکسیداتیو 19
  2-2-27- اثرات شبه- انسولینی وانادیوم سولفات 20
  2-2-32- تمرین استقامتی 20
  2-2-33- ورزش و دیابت 20
  2-2-34- ورزش هوازی و عملکرد کبد 21
  2-3- بخش دوم (پیشینه‌ی تحقیقات انجام‌شده) 21
  2-3-1- پژوهش‌های انجام‌شده در ارتباط با وانادیوم 21
  2-3-2- تحقیقات انجام‌شده روی ورزش و آنزیم‌های کبدی 23

  فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
  3-1- مقدمه 25
  3-2- جامعه و نمونه تحقیق 25
  3-3- روش تحقیق 25
  3-4- متغیر‌های پژوهش 26
  عنوان صفحه

  3-4-1- متغیر مستقل 26
  3-4-2- متغیر‌های وابسته 26
  3-5- حیوانات آزمایشگاهی (شرایط نگهداری و رژیم غذایی) 26
  3-6- رات به‌عنوان مدل آزمایشگاهی 27
  3-7- شرایط نگهداری رات‌ها 27
  3-8- گروه‌بندی 28
  3-9- پروتکل تمرینی 28
  3-10- وسایل موردنیاز 29
  3-10-1- وسایل و مواد موردنیاز جهت جراحی 29
  3-11- دستگاه و تجهیزات مورداستفاده 29
  3-12- وسایل موردنیاز جهت تمرین دادن به رات‌ها: 30
  3-13- دستگاه تردمیل مخصوص رات 30
  3-13-1- بدنه دستگاه 30
  3-13-2- موتور الکتریکی 30
  3-13-3- محفظه‌های مخصوص رات 30
  3-13-4- تسمه‌نقاله 30
  3-13-5- مولد شوک 31
  3-14- روشهای آزمایشگاهی و اندازه‌گیری متغیرها 31
  3-14-1- جراحی 31
  3-14-2- تهیه بافت کبد جهت ارزیابی پاتولوژی 32
  3-14-3- هموژنیزه کردن بافت کبد 32
  3-15- اندازه‌گیری تعیین سطح سرم ALT 32
  3-16- اندازه‌گیری و تعیین سطح سرمAST 33
  3-17- اندازه‌گیری و تعیین سطح سرمALP 34
  3-21- آزمون‌های آماری 36

  عنوان صفحه

  فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
  4-1- مقدمه 37
  4-2- توصیف دادهها 37
  4-3- آزمون فرضیه‌ها 38
  4-3-1- فرضیه‌ی اول: 38
  4-3-2- فرضیه دوم: 39
  4-3-3- فرضیه سوم: 40
  4-3-4- فرضیه چهارم: 41
  4-3-5- فرضیه پنجم: 42

  فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
  5-1- مقدمه 44
  5-2- خلاصه پژوهش 44
  5-3- خلاصه‌ی نتایج پژوهش مربوط به بافت کبد 45
  5-4- بحث و نتیجه‌گیری بافت کبد 46
  5-7- نتیجه‌گیری کلی 48
  5-8- پیشنهاد‌ها 48
  5-8-1- پیشنهاد‌ها پژوهشی 48
  5-8-2- پیشنهاد‌ها کاربردی 48
  منابع 49  چکیده :
  چکیده بیماری دیابت، یکی از شایع‌ترین اختلالات غدد درون‌ریز است که سالانه افراد زیادی به این بیماری مبتلا میشوند. تحقیقات نشان دادند که وانادیوم دارای اثرات شبه انسولینی است که میتواند در درمان این بیماری مؤثر واقع شود. بااین‌حال، استفاده طولانی‌مدت از وانادیوم و مکمل‌های آن، منجر به ذخیره و انباشت وانادیوم در ارگان‌های اصلی بدن همچون کبد میگردد. هپاتوتوکسیسیتی (مسمومیت کبدی) از عوارض این انباشت در کبد است. هدف مطالعهی حاضر بررسی اثر ورزش هوازی منظم بر آنزیم‌های کبدی پاتولوژی کبد در رات بود. 24 سر موش نر نژاد ویستار با سن 10 تا 12 هفته‌ و با وزن تقریبی 5±203 گرم به‌عنوان نمونه انتخاب شد. آزمودنیها به‌طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه 1 شامل: رات‌هایی که طبق پروتکل ورزش میکردند و در هفته یک‌بار سالین دریافت نمودند. گروه 2 رات‌هایی که به ورزش هوازی پرداختند ولی در هر هفته یک‌بار دوز معینی از وانادیوم سولفات به آنان تزریق میشد و گروه 3 همراه تمرینات هوازی دوز مشخص وانادیوم سولفات تزریقی را دریافت کردند. پروتکل تمرینی شامل 55-30 دقیقه در روز دویدن بر روی نوار گردان با شدت 20 متر بر دقیقه، 5 جلسه در هفته به مدت 6 هفته بود. سطوح سرمی آنزیم‌های AST ,ALT ,ALP و پاتولوژی کبد و وزن راتها بعد از پایان دوره مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت آنالیز دادههای مربوط به سطوح سرمی آنزیمها و وزن بدن از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی LSDاستفاده گردید. همچنین برای آنالیز داده‌های حاصل از آسیب کبدی مقایسه بین گروه‌ها از تست کروسکال والیس و به دنبال آن از تست یو من ویتنی استفاده گردید. تمام آزمون‌های آماری در سطح اطمینان (05/0>p) انجام گرفت. نتیجه:در آنزیم‌های ALT، AST کاهش و پاتولوژی کبدی افزایشی مشاهده شد (غیر معنادار) و فعالیت بدنی نیز همسو با اثرات وانادیوم سولفات منجر به تغییراتی در عملکرد کبد شده است. باوجودی که متغیرهای این تحقیق معنادار نبودند، ولی ما شاهد کاهش سطح سرمی ALT، ASTو افزایش پاتولوژی کبدی بودیم. بنابراین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ورزش هوازی نیز همسو با اثرات سوء وانادیوم سولفات شده و اثر بهبودی بر عملکرد کبدی نداشته است. واژگان کلیدی: تمرین هوازی، وانادیوم سولفات، هپاتوتوکسیسیتی، رات

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Diabetes is the most common endocrine disorders that many people are infected each year. Research showed that vanadium has insulin-like effects and may be effective in treating this disease. However, long-term use of vanadium and its analogs leads to storage and accumulation of vanadium in the body's major organs like the liver. Hepatotoxicity (liver toxicity), are the effects of this accumulation in the liver and kidney. The purpose of this study was to investigate the effect of regular aerobic exercise on liver enzymes of the liver in rats. In this study, 24 male wistar rats were randomly divided into 3 groups: Group 1 consisted of rats that received the exercise protocol and saline once a week, Group 2 rats that did not exercise but once a week at certain doses of vanadium sulfate was injected into them and Group 3 with aerobic exercise received intravenous doses of certain vanadium sulfate. The training protocol included treadmill running between 30 to 55 min/day and 20m/min, 5 days/week for 6 weeks. At the end of the exercise training protocol, measured ALT, AST, ALP, anzyms serum level were examined. Conclusion the enzymes ALT, AST reduced and elevated liver pathology was observed (non-significant) and physical activity in line with the effects of vanadium sulfate has led to changes in liver function. Although not significant variables in this study, but we have seen a reduction in serum levels of ALT, AST and liver pathology were increased. The results of this research indicate that aerobic exercise is also consistent with the adverse effects of vanadium sulfate and healing effect on liver function display. Key words: aerobic exercise, Vanadium sulfate, Hepatotoxicity, rats


  کلید واژه ها :
  تمرین هوازی ◄ وانادیوم سولفات ◄ هپاتوتوکسیسیتی ◄ رات,aerobic exercise ◄ Vanadium sulfate ◄ Hepatotoxicity ◄ rats

  مهر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education and Sport Sciences Department of sport Physiology M.A. Thesis The role of protective exercise on vanadium sulphate induced hepatoxicity in rat Supervisor: Dr. Mehdi Kargarfard Advisors: Dr. Mehdi Nematbakhsh Dr .Ali Asghar Pourshanazari By: Fatemeh Ahmadi October 2014
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-24
  فصل سوم : 25-36
  فصل چهارم : 37-43
  فصل پنجم : 44-59
  فصل ششم :